Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Proměny politických elit v České republice
Čápová, Lucie ; Mlejnek, Josef (vedoucí práce) ; Švec, Kamil (oponent)
Projekt závěrečné diplomové práce Katedra politologie IPS FSV UK v Praze Příjmení, jméno Studijní obor Semestr zadání Ak. rok podání Předpokládaný termín dokončení Název práce Vedoucí práce Zdůvodnění výběru práce (max 2000 znaků): Předpokládaný cíl (max 1000 znaků): Typ práce Čápová, Lucie Politologie (NMgr.) letní 2015/2016 LS 2017 Proměny politických elit v České republice PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D. Zkoumala jsem téma politických elit, protože jsem se chtěla dozvědět více o elitách a získané znalosti aplikovat na Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky a vládu České republiky. Myslím si, že bude zajímavé zjistit vývoj politických elit, které jsou voleny občany v průběhu času. Psala jsem bakalářskou práci o teorii elit a jejím aplikaci na chování starostů v Kolíně. Což je důvod, proč bych chtěla ve výzkumu pokračovat, a to tak, že se zaměřím na celostátní úroveň. Práce by měla přinést relevantní příspěvek do diskuze o teorii elit a do diskuze o politice obecně. Předpokládaným cílem práce je zachycením proměn politických elit ve vládě České republiky a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky na základě jejich zobrazení v odborné literatuře, na sociálních sítích a v tisku. Jako mezníky pro komparaci jsou zvoleny roky 1995, 2005 a 2015, tedy s odstupem po deseti letech. Čemuž odpovídají pro...
Analýza efektivnosti vybraných opatření zdravotní politiky jednotlivých vlád České republiky v období 2005-2016
Šírková, Klára ; Lukášová, Tereza (vedoucí práce) ; Zubíková, Adéla (oponent)
Cílem této práce je analýza efektivnosti vybraných opatření zdravotní politiky jednotlivých vlád České republiky v období 2005-2016. Zvláštní pozornost je věnována Programovým prohlášením vlády České republiky v oblasti zdravotnictví a komparaci těchto prohlášení s následnými opatřeními vlády. Teoretická část se věnuje obecné teorii zdravotní politiky a jejímu vlivu na ekonomiku. Dále je zde nastíněn historický vývoj zdravotní politiky od jejího zrodu až po uplatnění zdravotní politiky v České republice. Praktická část nejprve analyzuje jednotlivá programová prohlášení vlád a zkoumá následná opatření. Poté je zaměřena na vybrané národohospodářské ukazatele, jako jsou například výdaje na zdravotnictví a jejich struktura či financování, a jejich vývoj, který porovnává s vládními opatřeními v daných letech. Nakonec práce shrnuje zjištěné výsledky a hodnotí benefity či úskalí jednotlivých opatření zdravotní politiky. Toto téma je velice aktuální s ohledem na současný vývoj zdravotní politiky v České republice.
Ústavní zvyklosti v České republice
Dragoun, Radek ; Brunclík, Miloš (vedoucí práce) ; Švec, Kamil (oponent)
Tato diplomová práce je zaměřená na ústavní zvyklosti v České republice. Jejím cílem je zanalyzovat jejich roli v českém ústavním systému. Práce se soustředí na pět oblastí, kde se o vlivu ústavních zvyklostí často hovoří. Prioritně jsou zkoumána ta místa, kde se prolíná působení vícero ústavních institucí, neboť právě na nich lze nejlépe dokumentovat sílu ústavních zvyklostí. Soustředí se zejména na to, jakým způsobem byly jednotlivé zvyklosti v minulosti dodržovány a jak na to reagovali ostatní ústavní aktéři. Práce zkoumá i vliv zavedení přímé volby prezidenta na ústavní zvyklosti. Přímo volený prezident může cítit větší legitimitu a ve snaze získat pro sebe silnější postavení může mít tendenci některé ústavní zvyklosti porušovat či pokoušet se o zavádění nových. Výsledkem je zjištění, že česká ústava je stále relativně novým dokumentem a na plnohodnotné etablování většiny ústavních zvyklostí nebylo ještě dostatek času. Nicméně některé ústavní zvyklosti se již stávají neodmyslitelnou součástí ústavního pořádku, o jejichž síle rozhodnou následující roky. Pokud je ústavní aktéři - a zejména pak následující přímo volení prezidenti - budou i nadále dodržovat, lze předpokládat, že budou součástí českého práva další desítky let.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.