Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 76 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu Hovoransko a jeho dopad na podnikání
Bednarovičová, Andrea ; Grmolec, Josef (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá tématem marketingu v cestovním ruchu. Práce je rozdělena do tří hlavních částí; teoretické, analytické a návrhové. V teoretické části jsou vymezeny základní teoretické poznatky z oblasti cestovního ruchu a marketingu. Analytická část se primárně věnuje Mikroregionu Hovoransko, dále pak dotacím a cestovnímu ruchu v Jihomoravském kraji. Výsledkem této práce jsou jednotlivé návrhy vedoucí k rozvoji cestovního ruchu v Mikroregionu Hovoransko.
Rozvoj venkovské turistiky v Pardubickém kraji se zaměřením na využití koní
Holánková, Agáta
Tato diplomová práce se zajímá o aktuální situaci v oblasti rozvoje venkovské turistiky se zaměřením na využití koní v Pardubickém kraji. První část práce charakterizuje samotný Pardubický kraj, stav cestovního ruchu a současnou nabídku forem venkovské turistiky a jezdecké turistiky v Pardubickém kraji. Druhá část práce je věnována průzkumu aktivních podniků provozujících venkovskou turistiku s využitím koní a také současné poptávce ze strany veřejnosti. Průzkum byl realizován pomocí dotazníkového šetření a výsledky byly prezentovány pomocí grafů a tabulek s následnými slovními komentáři. Na základě výsledků byla sestavena SWOT analýza a následně byly navrženy některé možnosti rozvoje venkovské turistiky s využitím koní v Pardubickém kraji.
Využití původních plemen hospodářských zvířat v agroturistice
Pospíšilová, Zuzana
Tato bakalářská práce s názvem “Využití původních plemen hospodářských zvířat v agroturistice“ se v první části zabývá charakteristikou a historií těchto plemen. Většina těchto plemen je zařazena do programu ochrany genofondu původních plemen. U každého druhu nechybí krátké zhodnocení pozitiv a negativ chovu. Následuje výběr několika agroturistických podniků v České republice, které chovají a využívají některé z původních plemen. Vybrané podniky jsou stručně popsány a je k nim zpracována SWOT analýza. Dále je zhodnocen současný stav původních plemen hospodářských zvířat a je navrhnut jejich možný budoucí rozvoj. Na závěr je zpracována SWOT analýza z pohledu venkovského cestovního ruchu České republiky.
Agroturistika jako fenomén cestovního ruchu
Čiháková, Dominika ; Procházka, Jan (vedoucí práce) ; Navrátilová, Miroslava (oponent)
Práce se je zam ena na agroturistiku, která je etrným druhem cestovního ruchu, chová se k p írod tak, aby ji zat ovala co nejmén a tím podpo ila udr itelný rozvoj cestovního ruchu. Cílem práce je zmapovat oblast agroturistiky a seznámit tená e s touto problematikou. Teoretická ást detailn popisuje pojem agroturistika a vysv tluje jeho podstatu a význam, porovnává eské prost edí agroturistiky s prost edím zahrani ním, p edstavuje instituce, které p sobí v oblasti agroturistiky a jí nad azené venkovské turistiky. Praktická ást je tvo ena dotazníkovým et ením, které zji uje, zda lidé mají pojem agroturistika v pov domí, co si pod tímto pojmem p edstavují a jaký mají k tomuto druhu cestovního ruchu postoj. Dále je vyu ita metoda pozorování, která detailn ji popisuje dv farmy. Jedná se o farmu Ko ík a farmu Zababe .
Agrocentrum Ohrada a jeho vliv na rozvoj venkova v zázemí Letovic
Kraváčková, Sabina
Cílem bakalářské práce je zjistit vliv Agrocentra Ohrada na rozvoj venkova v mikroregionu Letovicko. Teoretická část práce vystihuje agrobyznys jako řetězec činností vedoucích od prvovýroby k odbytu konečnými spotřebiteli. Současně popisuje agroturistiku jako součást venkovského cestovního ruchu, která by měla být součástí řetězce agrobyznysu. Praktická část charakterizuje zájmové území Letovicka a samotné Agrocentrum Ohrada, z hlediska podmínek pro rozvoj agrobyznysu, agroturistiky a možné ekonomické podpory, prostřednictvím SWOT analýzy. V závěru práce vyhodnocuji význam společnosti pro rozvoj mikroregionu a agrobyznysu.
Analýza současného stavu venkovského cestovního ruchu v obci Bartošovice
Kolářová, Iveta
Tématem bakalářské práce je Analýza současného stavu venkovského cestovního ruchu v obci Bartošovice. Začátek práce je věnován regionu Poodří, do kterého obec Bartošovice spadá a jeho zaměření na rozvoj venkovského cestovního ruchu. Dále navazuje bohatství obce a její kulturní, přírodní a rekreační atraktivity významné pro turisty jak tuzemské, tak i zahraniční. Následuje vlastní zpracování SWOT analýzy obce s vyhodnocením současného stavu venkovského cestovního ruchu. V poslední části této práce jsou pomocí SWOT analýzy navrženy další možnosti pro rozvoj obce se zaměřením na venkovský cestovní ruch s vypracovaným návrhem rodinné ekofarmy a možnými dotačními tituly.
Zhodnocení stávajícího objektu v obci Rytířsko a možnosti jeho rozvoje v oblasti agroturistiky
Varhaníková, Kristýna
Cílem práce je zhodnocení stávajícího podniku Hotel Rytířsko a návrh na jeho vylepšení, nové služby a rozšíření nabídky v oblasti agroturistiky. V literární části práce je charakterizována oblast z pohledu venkovského cestovního ruchu a zaměřuje se na historii, vlastníka, vznik a vývoj rodinného podniku Hotel Rytířsko. V další části je zhodnocena aktuální situace hotelu, nabízené služby, technicko-ekonomická situace a plánovaný rozvoj. Na základě tohoto hodnocení je ve vlastní práci vypracovaná SWOT analýza a marketingový mix. V závěru práce jsou návrhy na zlepšení aktuální nabídky a možnosti rozvoje podniku.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 76 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.