Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 251 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Odpovědné zadávání veřejných zakázek: výzvy a praxe v České republice
Pijáčková, Veronika
Práce se zkoumá stav a míru aplikace odpovědného veřejného zadávání dva roky poté, co tento bylo princip zařazen mezi zásady zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Odpovědné veřejné zadávání jako současný přístup k zadávání veřejných zakázek klade důraz na uplatňování kvalitativních aspektů plnění s důrazem na sociální a environmentální kritéria a inovace. Veřejná zakázka se s tímto přístupem může stát nástrojem uplatňování principů udržitelnosti a řešení problémů na regionální, lokální či komunální úrovni. Aplikace zásad odpovědného veřejného zadávání podporuje využívání odlišných hodnotících kritérií, nežli pouze nejnižší nabídkové ceny a využívá veřejný výdaj zároveň k řešení problémů, které zadavatelé ve své lokalitě či instituci identifikují. Jelikož se v rámci české veřejné správy jedná o novodobý trend, práce si klade za cíl provést nejprve literární rešerši zaměřenou na tuto problematiku. Praktická část práce si klade za cíl identifikovat jednak postoje aktérů českého veřejného sektoru ke konceptu a využívání odpovědného veřejného zadávání, což bylo provedeno formou semistrukturovaných rozhovorů s následnou analýzou znalostí, názorů, praxe a případných bariér. Ve druhé části praktické práce je dalším cílem vytvoření případové studie dobré praxe zahrnující aspekty odpovědného veřejného zadávání, tj. realizace veřejné zakázky s následným vyhodnocením této případové studie zahrnující doporučení na základě získané zkušenosti.
Trestná činnost v souvislosti s veřejnými zakázkami
Richter, Martin ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent) ; Kalvodová, Věra (oponent)
Trestná činnost v souvislosti s veřejnými zakázkami Práce se věnuje trestné činnosti v souvislosti s veřejnými zakázkami. Zadávání veřejných zakázek představuje velmi komplexní a organizovanou činnost, při jejímž trestněprávním posuzování však nelze na základě dosavadní doktríny spolehlivě dojít k uspokojivým výsledkům. Primárním cílem práce je proto identifikace rolí a rozsahu trestní odpovědnosti jednotlivých aktérů rozhodovacího procesu veřejné správy a na tomto základě učinění rozboru, která typová jednání týkající se zadávání veřejných zakázek mohou být podle zvláštní části trestního zákoníku postihována. Význam efektivního postihování trestných činů týkajících se veřejných zakázek přitom vyplývá již ze skutečnosti, že veřejné zakázky dlouhodobě tvoří více než desetinu hrubého domácího produktu. Pro snazší orientaci čtenáře byla zvolena formální struktura tak, aby se podle možností co nejvíce blížila standardní trestněprávní nauce o znacích trestného činu. Konkrétně pak jsou kapitoly členěny na jednání ve veřejné správě, jeho trestněprávní relevanci, následek ve veřejné správě, subjekt, subjektivní stránku, okolnosti vylučující protiprávnost a nakonec skutkové podstaty trestných činů souvisejících s veřejnými zakázkami. Z věcného hlediska práce postupně rozděluje role aktérů rozhodovacího procesu...
Změna smlouvy na veřejnou zakázku
Kollmann, Jáchym ; Horáček, Tomáš (vedoucí práce) ; Liška, Petr (oponent)
52 Změna smlouvy na veřejnou zakázku Abstrakt Diplomová práce se zabývá institutem změny smlouvy na veřejnou zakázku v důsledku nepředvídatelných okolností. Závěrečná práce je rozdělena do několika kapitol a podkapitol. První kapitola této práce je její obecnou částí. Tato kapitola je věnována institutu změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v kontextu jeho zařazení do právního řádu České republiky, tj. zejména specifikům režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako "ZZVZ") oproti režimu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako "občanský zákoník"), která jsou odůvodněná zvláštním účelem ZZVZ a jeho zásadami. Druhá, stěžejní, kapitola práce je již zaměřena na samotný institut změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v důsledku nepředvídatelných okolností dle § 222 odst. 6 ZZVZ. Tato kapitola je následně rozčleněna do podkapitol, které jsou tvořeny jednotlivými podmínkami, jež je třeba pro provedení změny smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ splnit. Poslední podkapitola se zabývá analýzou vztahu předmětného ustanovení ZZVZ k ustanovením občanského zákoníku, jež problematiku změny smlouvy z důvodu nepředvídatelných okolností rovněž upravují. Cílem této kapitoly je jak podání výkladu k jednotlivým...
Nedostatečná legitimizace veřejných soutěží: Případ designu jednotného nátěru vozidel PID
Barta, David ; Witz, Petr (vedoucí práce) ; Plaček, Michal (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá nedostatečnou legitimizací veřejných soutěží. Jako hlavní případ je zde analyzována designerská soutěž na nové zbarvení vozidel spadající pod Pražskou integrovanou dopravu. V teoretické části bude uvedena obecná teorie okolo veřejných politik jako veřejných procesů za pomoci odborné literatury. Konkrétní teorie se budou týkat teorie legitimizace. Hlavním zájmem bude také představení ideálního modelu veřejné soutěže z hlediska teorie veřejné správy. V části praktické budou využity primárně kvalitativní metody, které by měly přinést stanoviska všech zúčastněných stran. Jednalo by se o jednopřípadovou studii. Jedním nástrojem budou rozhovory s aktéry. Dalšími bude mediální analýza, především článků, které se týkají tohoto tématu. Bude také provedena analýza oficiálních dokumentů, týkajících se tohoto tématu, které byly vydány úřady k soutěži. Klíčová slova: PID, veřejná soutěž, veřejné zakázky, legitimizace, projektová příprava, pravidla pro schvalování. Počet znaků: 74 291
Mezinárodní aspekty zadávání veřejných zakázek a jejich úprava v českém právním řádu
Sommer, Lukáš ; Brodec, Jan (vedoucí práce) ; Růžička, Květoslav (oponent)
Mezinárodní aspekty zadávání veřejných zakázek a jejich úprava v českém právním řádu Abstrakt Tato práce se věnuje mezinárodním aspektům zadávání veřejných zakázek v prostředí českého právního řádu. Český zákon v oblasti mezinárodní stanoví proces, na základě kterého mají určit rozhodné právo pro společné zadávání zadavatelé z různých členských států (přičemž alespoň jeden z nich je povinen postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek), upravuje výjimky, na základě kterých mohou zadavatelé postupovat mimo režim dotčeného zákona, ale v souladu s pravidly mezinárodních organizací a konečně zná instituty, které lze vztáhnout na zahraniční dodavatele, a to jak co do možnosti účastnit se tuzemských zadávacích řízení, tak co do kvalifikace, kterou musí tito dodavatelé splňovat. Analýzou příslušných ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek, rozhodovací praxe, unijního práva a dalších zdrojů dospívám k závěru, že český zákon obsahuje dostatečnou oporu pro to, aby se zahraniční dodavatelé mohli ucházet o české veřejné zakázky s mezinárodním přesahem (vždy však s korektivem nediskriminace a dodržení pravidel rovného zacházení), aby se český zadavatel mohl dohodnout se zahraničním zadavatelem na společném zadání veřejné zakázky a mít následně právní jistotou ohledně správnosti jejich postupu a...
Využití Best Value Approach v zadávacím řízení dle české právní úpravy
Ševčíková, Jana ; Patěk, Daniel (vedoucí práce) ; Horáček, Tomáš (oponent)
Využití Best Value Approach v zadávacím řízení dle české právní úpravy Tato rigorózní práce se zabývá přístupem k veřejnému zadávání označovaným jako Best (dále též "BVA"), který v posledních letech získává na stále větší popularitě různých státech světa včetně České republiky. Cílem této práce je v prvé řadě představit obecné principy a postupy, jež využívá k naplnění těchto principů návaznosti na výše uvedené si tato práce klade za cíl analyzovat vztah a české právní úpravy veřejného zadávání, tedy ověřit, jaké konkrétní nástroje upravené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též "ZZVZ"), naplňují alespoň některé definované principy BVA a umožňují tak aplikaci tohoto přístupu k veřejnému zadávání českém právním prostředí První část této rigorózní práce je věnována stručnému představení české právní úpravy veřejného zadávání, konkrétním právním předpisům regulujícím veřejné zadávání České republice a subjektům podílejícím se na dozoru nad dodržováním těchto právních předpisů a jejich interpretaci. Předmětem druhé části této práce je vymezení BVA, jeho základních principů, charakteristických postupů uplatňovaný při veřejném zadávání dle tohoto přístupu a analýze přínosů spojených s uplatněním tohoto přístupu k veřejnému zadávání. Na předcházející část je...
Zadávání veřejných zakázek
Káňová, Marcela ; Zahradníčková, Marie (oponent)
Zadávání veřejných zakázek Tato disertační práce se věnuje vybraným aspektům a institutům zákona o zadávání veřejných zakázek přijatého v roce 2016, které jsou konkrétním projevem jedné z nejzásadnějších koncepčních změn, kterou s sebou zákon, ve srovnání s předchozí právní úpravou, přináší, a to posílení principu autonomie vůle zadavatele v průběhu zadávacího řízení. Autonomie vůle zadavatele, která je v zákoně posílena za cenu jeho větší odpovědnosti, se nejvíce projevuje v podobě institutu směřujícího k odstraňování téměř jakýchkoliv nedostatků v nabídkách uchazečů (viz § 46 ZZVZ), má však své limity. Dále to jsou důvody pro vylučování účastníků zadávacího řízení (viz § 48 ZZVZ), které jsou z většiny definovány jako možnost, nikoliv povinnost, zadavatele. Nová právní úprava současně přináší i zcela nové důvody pro vyloučení - tzv. nezpůsobilost účastníka, která může být založena mimo jiné i důvodným podezřením zadavatele o participaci účastníka zadávacího řízení na zakázané protisoutěžní protisoutěžní dohodě. Tyto nové prvky autonomie zadavatele s sebou samozřejmě přináší své problémy, kterými se tato práce zabývá. Pozornost je věnována i průběhu samotného kontraktačního procesu (viz § 122-124 ZZVZ) a jeho zhodnocení z hlediska souladnosti s úpravou některých institutů v občanském právu....
Projekty PPP v České republice a zahraničí
Slezáková, Denisa ; Vaňková, Lucie (oponent) ; Korytárová, Jana (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá projekty partnerství veřejného a soukromého sektoru. Práce se věnuje financování PPP projektů, procesu realizace a právnímu rámci v České republice. Diplomová práce se zabývá statistickým vývojem PPP projektů v Evropě a potenciálem České republiky k realizování projektů metodou PPP na základě zjištěných statistických poznatků.
Efektivnost institutu veřejných zakázek v České republice
SMUTNÍKOVÁ, Kristýna
Diplomová práce se zabývá tématem efektivnosti institutu veřejných zakázek v České republice. Cílem práce je zjištění úrovně efektivnosti procesu zadávání veřejných zakázek v ČR, a to pomocí zvolených ukazatelů: ukazatel transparentnosti, ukazatel potenciální rizikovosti, ukazatel správní kapacity. Z průměrných indexů zmíněných ukazatelů je aritmetickým průměrem vypočten index řádného zadávání, dle kterého je efektivnost dále posuzována v rámci komparace zemí V4. K určení výsledků je využita podrobná analýza a vizualizace dat v programu PowerBI, který disponuje funkcionalitou business intelligence. V závěru práce jsou zformulovány konkrétní kroky, které by mohly zvýšit efektivnost institutu veřejných zakázek v ČR.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 251 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.