Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 521 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh akustického interiérového prvku
Kováčová, Jana
Diplomová práce se věnuje návrhu akustického interiérového prvku do veřejného interiéru, ale může být použit i do soukromého. V práci je popsána historie paravánů a zástěn, typologie zařizovacích prvků, dále problematika akustiky interiéru plus pojmy, které s tímto tématem souvisí. Praktická část se věnuje rešerším, návrhu a designu zástěny. Je v ní popis procesu skicování, modelování v příslušných programech a také vizualizace jak samotného modelu, tak jeho umístění v prostoru. Ověření stability digitálního modelu, pomocí metody konečných prvků. Nechybí ani hodnocení akustických parametrů v reálném vybraném kancelářském prostoru.
Výroba piv s ovocnou příchutí a jejich senzorické hodnocení
Burianová, Eva
Teoretická část diplomové práce je zaměřena na popis surovin, jež jsou pro výrobu piva s ovocnou složkou nezbytné. Je zde nastíněna technologie výroby piva. V literární rešerši jsou dále zmapovány pivovary a minipivovary, které ovocné pivo ve svém portfoliu nabízejí. Praktická část byla zaměřena na výrobu ovocného piva, kdy bylo vyrobeno pivo obsahující základní suroviny (slad, chmel, kvasinky, voda) a do něj byla následně přidána ovocná slož-ka ve formě pyré (marakuja, mango). Pivo bylo následně podrobeno analytickému a senzorickému hodnocení. U všech vzorků byl za pomocí přístroje FermentoFlasher stano-ven obsah objemového a hmotnostního alkoholu, skutečný a zdánlivý extrakt a extrakt pů-vodní mladiny. V rámci senzorické analýzy, kdy byl hodnocen vzhled, pitelnost, vůně a chuť, dosáhly nejlepších výsledků vzorky ochucené marakujou. Přídavek marakuji lze vy-hodnotit jako perspektivní ve výrobě ovocných piv.
Výrobní proces v automotive
Černohous, Šimon ; Jurová, Marie (oponent) ; Juřica, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na úpravu výrobní linky ve společnosti Panasonic Automotive Systems Czech s. r. o. s cílem zvýšení produktivity a snížení nákladů. Teoretická část práce nejdříve definuje principy a metodiky užívané v práci. Analytická část slouží k představení společnosti, ale především popisuje data, která budou dále užívaná v celé práci. Návrhová část slouží k nastínění jednotlivých změn, ke kterým bylo přistoupeno.
Stanovení rizik, přínosů a efektivity při implementaci informačního výrobního systému MES ve výrobě
Hladík, Milan ; Luňáček, Jiří (oponent) ; Osička, Karel (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá rozborem možností implementace informačního výrobního systému MES ve společnosti, která se zaměřuje na výrobu zdravotnických prostředků. Práce je rozdělena do několika dílčích částí. Nejprve jsou popsána teoretická východiska práce a následně podrobně zmapována současná situace ve společnosti, zejména oblast používání papírové dokumentace tzv. DHR. V praktické části práce jsou poté vyčísleny časové a z nich finanční úspory pro společnost v případě implementace systému a zároveň je vyčíslena cena investice. Následně jsou určeny benefity a rizika, která v takto rozsáhlém projektu mohou nastat a současně navržena opatření, jak tato rizika zcela eliminovat, nebo zmenšit jejich dopad. Součástí je i návrh časové dotace, nezbytné pro implementaci včetně rozdělení do jednotlivých fází, ve kterých by se systém na výrobu nasazoval. V závěru práce je proveden výpočet návratnosti investice a návrh řešení.
Návrh konstrukce lopatky větrné turbíny
Plhal, Matěj ; Linda, Jakub (oponent) ; Škorpík, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce popisuje návrh konstrukce lopatky větrné turbíny. V teoretické části se zaměřuje na obecnou rešerši větrné energetiky a na konstrukci větrné elektrárny jako celku. V praktické části se práce věnuje aerodynamickému návrhu lopatky, a to od stanovení rychlosti větru v lokalitě až po výběr profilu lopatky a její výsledné charakteristiky. V navazující části je provedena rešerše konstrukcí lopatek s používanými materiály a vlastní strukturou lopatky. Dále jsou popsány možné způsoby výroby lopatek se zjednodušeným technologickým postupem výroby lopatky navrhované. V návrhu je brán zřetel na dopravu lopatky z místa výroby na místo instalace, a proto jsou uvedeny možné způsoby řešení, jak v konstrukci, tak v dopravě.
Výrobní proces pro repliku historické palné zbraně
Čech, Jakub ; Chladil, Josef (oponent) ; Kalivoda, Milan (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá zhotovením prototypu pistole s kolečkovým mechanismem. V teoretické části je popsána historie spolu s terminologií zaměřenou na palné zbraně do 17. století. Na to navazuje ukázka návrhu pistole v softwarové verzi a ukázka strojů, které byly využity pro výrobu prototypu. V praktické části je popsán výrobní postup některých součástí potřebných ke zhotovení mechanismu pistole spolu s celkovým hodnocením konečného produktu.
Eliminace ztrát na ohraňovacích lisech
Kubový, Tadeáš ; Pavlíková, Eva (oponent) ; Videcká, Zdeňka (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem na eliminaci ztrát na ohraňovacích lisech a celkovému zlepšení a optimalizaci procesu ohraňování. Návrhová část práce obsahuje dva návrhy, oba s cílem eliminovat ztráty a zvýšit výkon ohraňovací dílny. Práce je rozdělena na šest hlavních částí od teoretických východisek, přes analýzu celého výrobního procesu, detailní analýzu procesu ohýbání, až po návrh řešení a jeho zhodnocení.
Varianty výrobního portfolia
Šobová, Romana ; Kamenská, Nikola (oponent) ; Juřica, Pavel (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá variantami produktového portfolia vybrané společnosti. Předmětem práce je identifikace výrobků, které jsou klíčové pro společnost a jejich přechod z externí výroby do vlastní výroby. Následně je vytvořen návrh, který popisuje náležitosti spjaté s rozšířením výroby. Součástí návrhu je i popis jednotlivých procesů, které by vznikly na základě nových pracovních úloh. Důraz je kladen především na ověření uskutečnitelnosti a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti. Změny navržené v této práci se týkají nové organizační struktury, vytvoření nových pracovních pozic, kapacitních propočtu a investiční náročnosti projektu.
Konstrukce držáku dynamometru pro soustružnické centrum
Vystrčil, Ondřej ; Zemčík, Oskar (oponent) ; Kolomý, Štěpán (vedoucí práce)
Tato práce shrnuje možnosti měření silového zatížení nástroje při soustružení, princip funkce a požadavky pro provoz dynamometru Kistler 9257B. V rámci této práce bylo navrženo několik koncepcí držáku dynamometru pro soustružnické centrum SP 280 SY CNC. Byla vybrána nejvhodnější koncepce na základě prostorového řešení a kolizí se strojem. Byla rozřešena konstrukce jednotlivých dílů vybrané koncepce držáku. Nutné výpočty a simulace pro bezpečný provoz držáku byly též provedeny. Na základě 3D modelu byly vytvořeny programy pro CNC stroje pro obrábění jednotlivých dílů. Navržený držák byl následně vyroben a otestován v zařízení. Při testech nebyly shledány odchylky vůči běžnému chodu stroje bez držáku dynamometru.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 521 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.