Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 466 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh a výroba ohýbacího přípravku
Ševčík, Jan ; Trčka, Tomáš (oponent) ; Zemčík, Oskar (vedoucí práce)
Práce se zabývá návrhem a výrobou ohýbacího přípravku. Obsahuje porovnání se současnými ohýbacími přípravky na trhu a odůvodnění výroby daného typu. Dále je v práci obsažen návrh konstrukce jednotlivých dílů se zvolením a popisem technologií jejich výroby a samotným postupem jejich výroby. Práce také obsahuje kompletní výkresovou dokumentaci všech dílů ohýbacího přípravku. Závěrem práce je uvedení možností konstrukčních úprav a ekonomické a technologické zhodnocení.
Replika historické dýky
Čech, Jakub ; Chladil, Josef (oponent) ; Kalivoda, Milan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou výroby repliky dýky. V této práci jsou popsány základní informace o historii dýk, jejich konstrukci a technologiích používaných pro jejich výrobu. Dále je zde popsán průběh zhotovování prototypu dýky včetně jejího konečného sestavení a zhodnocení.
Perspektivní konstrukční materiály
Valehrach, Aleš
Bakalářská práce s názvem: Perspektivní konstrukční materiály, je zaměřena na rozdělení materiálů, jejich charakteristiku, výrobu a doporučení pro použití v technické aplikaci. Tato práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první část bakalářské práce se pojednává na materiály současnosti. Druhá část je zaměřena na progresivní materiály v dnešní době. Třetí část se zabývá speciálními materiály současnosti.
Základní fyzikální vlastnosti benzinu
Kožíšek, Ondřej
Bakalářská práce je věnována tématu Základní fyzikální vlastnosti benzinu a je rozdělena do několika základních částí. V úvodu se práce zaměřuje na vznik ropy a její těžbě, protože ropa je základní surovinou při výrobě benzinu a jiných paliv. Dalším bodem je nejdelší část, a to samotný benzin. V bakalářské práci je řešena jeho výroba, použití, vlastnosti, jeho výhody i nevýhody a práce je doplněna i o legislativní požadavky benzinu. V další kapitole byl vytvořen stručný přehled v současnosti využívaných paliv včetně CNG, LPG, bioetanolu, biobutanolu a vodíku a byly porovnány jejich vlastnosti s vlastnostmi benzinu. V závěru práce je bakalářská práce doplněna o experiment, kde je zkoumána závislost dynamické viskozity benzinu na teplotě a závislost hustoty benzinu na teplotě.
Vliv receptury na kvalitu čokoládových výrobků v průběhu jejich skladování
Jurková, Jena
Diplomová práce se zabývá technologií výroby čokolády. Jsou zde popsány jednotlivé technologické kroky úpravy kakaových bobů, jako je fermentace, sušení až pražení a mletí. Dále jsou zde charakterizovány jednotlivé výrobní kroky čokolády od míchání, přes válcování, konšování a temperaci. Práce se dále zabývá vlivy působícími na skladovatelnost, zejména vlivem složení. Nechybí stručná charakteristika kakaovníku, surovin používajících se pro výrobu čokolády a vad, které se mohou u čokolády a čokoládových výrobků vyskytovat. V praktické části diplomové práce byly vyrobeny vzorky retemperované a neretemperované mléčné a hořké čokolády skladovány po dobu 3 měsíců a poté byla provedena senzorická analýza a měření textury. Senzorická analýza byla provedena před i po uskladnění vzorků. Na závěr byl vyhodnocen vliv složení na skladovatelnost, navržena možnost vedoucí ke zlepšení stability a skladovatelnosti čokolády a čokoládových výrobků.
Návrh sedacího prvku
Rovenská, Tereza
Obsahem této diplomové práce je návrh čalouněného společenského křesla. Východiskem návrhu je teoretická část, která obsahuje především obecné požadavky na rozměry, provedení a bezpečnost. Praktická část diplomové práce rozebírá postup navrhování produktu s ohledem na informace z teoretické části. Popisovaný postup je doplněn výkresy a vizualizacemi. Následně je zaznamenán postup výroby s popisem celé konstrukce. Konečný návrh je prezentován pomocí fotografií modelu 1:1 a vizualizací prvku v interiéru. V závěru je celý prvek zhodnocen z hlediska použití v praxi.
Návrh sezení do veřejného interiéru
Chudobová, Věra
Tato bakalářská práce se zabývá sedacím nábytkem do veřejných interiérů klubů, čajoven a obchodních domů. Práce je rozdělena na dvě části, a to na část teoretickou a praktickou. První teoretická část se věnuje historii, typologii a ergonomii sezení, materiály a tvary. Druhá praktická část práce obsahuje rešerše, které předchází v samotný návrh sezení do veřejného interiéru. K tomuto návrhu byla vytvořena výkresová dokumentace, modely v měřítku 1:5 a vizualizace. Výroba modelů je doložena fotografiemi. Výsledkem této bakalářské práce je výroba prototypu, která je také doložena fotografiemi. Závěrem této práce je vyhodnocení použitelnosti dosažených výsledků v praxi.
Návrh solitérního kusu nábytku pro výrobce
Hrabec, Marek
Diplomová práce se zabývá návrhem židle z netypického materiálu s křížovou konstrukcí. V teoretické části jsou popsána kritéria pro vznik tohoto typu nábytku včet-ně rešerší. Praktická část zachycuje celý proces vzniku židle přes nákresy, 3d model a výrobu v dílně. Výsledný návrh je zachycen ve vizualizacích a dvou prototypech, také jsou přiloženy plakáty a propagační materiály.
Návrh městského mobiliáře.
Hojgr, Ondřej
Diplomová práce se zabývá návrhem městského mobiliáře, zároveň zde bude přiblížen pohled na umístění sedacího prvku ve veřejném prostoru a jeho funkcí. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, teoretické a praktické. První část práce nabízí analýzu historických i nynějších prvků městského mobiliáře a zhodnocení jejich základních ergonomických, konstrukčních a materiálových řešení. Dále jsou zde stanoveny normy a legislativní předpisy, společně s definováním vhodných technologických postupů výroby. V neposlední řadě bude ujasněna cílová skupina, sociální a psychologické aspekty městského mobiliáře. Druhá část práce zaznamenává vývoj návrhu, od samotného nápadu a skicování, přes tvorbu variant ve 3D, až po definici přesných rozměrů a výroby prototypu, který objasní všechny klady i zápory finálního návrhu.
Optimalizace práce na pile M.F.A Konšel
Konšel, Alois
Tato práce je zaměřena na optimalizaci práce na pile M.F.A Konšel. To představuje navržení změn vedoucích ke zvýšení produktivity práce, snížení pracnosti vykonávaných operací a zvýšení kvality vyráběných produktů. V první části je popsán technologický tok výroby a strojní vybavení firmy. V druhé části jsou definována slabá místa výroby. V třetí části práce jsou řešeny návrhy a doporučení možných změn vedoucích k odstranění slabých míst. Tato práce slouží jako podklad pro inovace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 466 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.