Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 75 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Web FIT
Čepa, Marián ; Kajan, Rudolf (oponent) ; Beran, Vítězslav (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je provést redesign webových stránek Fakulty informačních technologií VUT v Brně na základě analýzy a uživatelského testování současného webu. Teoretická část pojednává o iterativním vývoji uživatelských rozhraní (UI), uživatelsky orientovaném návrhu a základních principech návrhu uživatelské zkušenosti. Práce se taktéž věnuje možnostem analýzy a uživatelského testování UI. Výstupem práce je analýza a uživatelské testování současného webu a následný design nového webu FIT založený na pravidelném uživatelském testování.
Uživatelské rozhraní informačního systému FIT
Vyroubal, Marek ; Kodym, Oldřich (oponent) ; Beran, Vítězslav (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je provést návrh a tvorbu uživatelského rozhraní (UI) informačního systému Fakulty informačních technologií VUT v Brně založený na analýze a uživatelském testování současného UI. Teoretická část pojednává o procesu tvorby webového rozhraní, uživatelsky zaměřeném návrhu, základních metodách návrhu uživatelského prožitku a o uživatelském testování UI. Práce se také zabývá implementací webového UI neboli webovým frontendem. Výstupem práce je uživatelský výzkum, následný návrh a implementace nového rozhraní informačního systému FIT na základě uživatelského testování současného informačního systému. 
PATTERN PAINT ROLLER LAB
Giacintová, Zdeňka ; Arndt, Jan (oponent) ; Ondrík, Jozef (vedoucí práce)
Ve své práci se věnuji technice válečkování neboli dekoračním malířským válečkům a jejich historickému kontextu. Práce pro mne představuje především možnost zabývat se fenoménem, který byl ve své době velmi populární, a prozkoumat jeho potenciál nad rámec tradičního vnímání. Prostřednictvím řady testů jsem experimentovala s vytvářením nových vzorů a zkoumala jsem možnosti této technologie, což zahrnovalo například také testy materiálu a velikosti válečkové matrice nebo přenesení dekoru z pro něj typického interiérového prostředí do prostředí exteriéru.
Ink
Vomelová, Lenka ; Rydval, Michal (oponent) ; Macháček, Mikuláš (vedoucí práce)
-ink- ink je malé nezávislé nakladatelství, které má v záměru vydávat studentskou (případně absolventskou) literaturu v úpravě mladých designérů a výtvarníků. Cílem nakladatelství je podpořit, realizovat a šířit projekty mladých, neetablovaných autorů a umělců a rozvíjet tak současnou mladou kulturní scénu. Dále pak podpořit komunitu umělců, která bude mít možnost setkávat se na akcích pořádaných nakladatelstvím - autorská čtení, křtest knih... Identita nakladatelství je ponechána otevřená, bude se utvářet postupně tím, co bude v nakladatelství vycházet. Značka je tedy často používaná jako podklad nebo razítko přes další materiály, dokumentární fotografie atd. K nakladatelství jsou zpracovány vizitky, záložky, razítko, balicí papíry, nálepky na balíčky a podoba plakátů k akcím nakladatelství. -Román Ďábel- Román Ďábel je první publikace vydaná nakladatelstvím ink. Autorem knihy je Jan Smutný, absolvent FaVU, grafickou úpravu a ilustrace ke knize jsem zpracovala já, jako součást své diplomové práce. Vizuální podoba knihy je inspirovaná gotickými knihami psanými texturou nebo bastardou a ilustrovanými dřevoryty. Cílem bylo vytvořit knihu zřetelně odkazující k této dobové vizualitě, ne ale knihu historizující. Proto jsou pro knihu vybrány nová, moderní písma Enigma a Lapture, která mají obě lomenou kresbu evokující gotická písma, a ilustrace jsou linkové, vektorové. Barevnost knihy je velmi strohá, kvůli tématu pracuji pouze s černou a podkladovou bílou barvou. Kniha byla vydána v nákladu 200 kusů. Distribuci organizujeme spolu s autorem sami pomocí spřátelených knihkupectví, osobního odběru v Brně a v Praze, možnosti poslání poštou.
Živý font
Jiříček, Milan ; Špiřík, Jan (oponent) ; Rajmic, Pavel (vedoucí práce)
Práce ve svém začátku popisuje historický vývoj písma, dále pak typografická pravidla využívaná při návrhu znakových sad, a také především teoretické základy tvorby nových fontů moderními metodami, tedy za použití informačních technologií, konkrétně vektorových programů. Okrajově se věnuje i Římskému písmu, dále základnímu rozdělení skladby písem a popisuje také jeho jednotlivé prvky. Další část projektu se zaměřuje na tvorbu digitálního fontu s návazností na jeho oživení za použití algoritmů a metod, které se snadno dají zpracovat v programovacím jazyce Matlab. Popsán je zde i způsob realizace oživení fontu a prezentace vytvořených výsledků je ukázána na několika příkladech. Dále je pozornost věnována soustavě souřadnic, která je důležitá při řešení geometrických transformací, a dvourozměrné vektorové grafice, která se hojně využívá právě při návrhu a vykreslení písma. Detailněji jsou popsány Bézierovy křivky a také jejich varianty Bézierovy kubiky společně s možnostmi rasterizace vektorové grafiky. Část textu je také věnována důležitému algoritmu de Casteljau. Poslední kapitola se zaměřuje na implementaci v programovém prostředí Matlab, tvorbu křivek, potažmo znaků, a způsoby práce s jednotlivými transformacemi. Zde lze také nalézt ukázky transformací při různém nastavení vstupních parametrů. Nakonec je zhodnocen přínos této aplikace a možnosti jejího dalšího rozšíření.
ZÁMEK ZDISLAVICE – KONCEPCE OBNOVY KULTURNÍ PAMÁTKY
Valentová, Veronika ; Pospíšil, Zdeněk (oponent) ; Boháč, Ivo (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je koncept obnovy zámku ve Zdislavicích a jeho nové využití jako literárního hotelu se zaměřením na osobnost významné rakouské spisovatelky Marie Ebner-Eschenbach, rozené Dubské. Mým cílem bylo najít zámečku takové využití, které by jej oživilo a mohl tak být zachován pro další generace. Díky osobnosti spisovatelky jsem se rozhodla zámek spojit s literaturou. Navrhla jsem tak hotel, který je určen pro literární nadšence, jazykovědce, copywritery a odbornou veřejnost. Ale také pro návštěvníky, kteří se zajímají o osobu Marie Ebner-Eschenbach. V objektu je tak hotel a další přidružené provozy. Těmi je restaurace, literární kavárna s přidruženým muzeem o spisovatelce, kaple, společenské sály s možným využitím pro konference a knihovna (celkem tři knihovny). Součástí celého areálu je také zámecký park. Ten je koncipován jako anglický park, ale ve směru osy zámku je tato sekce upravena jako francouzská zahrada. Hrobka Dubských je od zámku vzdálena jen pár desítek metrů a je zpřístupněna přes schodiště. V situaci je ideové napojení hrobky na areál zámeckého parku.
Písmová rodina Pagella: rozšíření o arménské písmo
Nazarjanová, Kristina
Bakalářská práce se zaměřuje na rozšíření písma Pagella o arménskou abecedu. Písmo bylo vytvořeno v programu FontForge. Teoretická část práce se zabývá fonty v systému TeX, projektem TeX Gyre a porovnáním rodin písma. Praktická část popisuje proces tvorby arménské abecedy ve čtyřech stupních – řez regular, kurzíva, tučné písmo a tučná kurzíva – a obsahuje prezentaci hotových písem. Cílem práce je přispět k rozvoji rodiny písma Pagella a posunout vývoj arménských písemných fontů.
Grafická úprava prezentace pro žáky s dyslexií na středních odborných školách
Šimková, Ivana
Bakalářská práce zabývající se grafickou úpravou prezentace pro žáky z dyslexií na středních odborných školách je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje dyslexii. Hlavní pozornost je věnována procesu čtení jako základní dovednosti. První kapitola praktické části se zabývá typografií a jejího vlivu na čitelnost textu. Druhá kapitola shrnuje grafický design v prezentacích. Hlavním cílem praktické části bakalářské práce je vytvoření metodického popisu práce s grafickým designem, který je upraven v souladu s potřebami žáků s dyslexií.
Vývoj logotypu FC Manchester United
Lisnychyi, Stanislav ; Slanec, Jaroslav (vedoucí práce) ; Novotný, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na vývoj logotypu FC Manchester United a jeho vztah ke klubové identitě a marketingu. Práce popisuje proces vývoje logotypu a jeho symboliku od vzniku klubu až do současnosti. Dále se práce zaměřuje na metodologie vývoje logotypu a význam klubové identity pro fotbalové kluby. Práce také provede analýzu a srovnání s jinými významnými fotbalovými kluby a posoudí, jak si FC Manchester United udržuje své místo v globálním sportovním průmyslu. Důraz je kladen na fanouškovskou kulturu a komunitu FC Manchester United a vztah klubové identity k této kultuře. Práce také zahrnuje rozbory marketingových strategií, které klub využívá ke komunikaci s fanoušky a udržení svého globálního postavení. V závěru práce jsou shrnuty klíčové poznatky týkající se vývoje logotypu, klubové identity a marketingových aktivit FC Manchester United. Bakalářská práce přináší ucelený pohled na jednoho z nejvýznamnějších fotbalových klubů světa a jeho vztah ke grafickému zobrazení. Kromě toho, tato bakalářská práce navrhne nový modernější a současnější logotyp pro FC Manchester United.
inprogress.type
Zábojník, Ondřej ; Hojgr, Jakub (oponent) ; Kubíková, Zuzana (vedoucí práce)
Typografie jako disciplína je v současnosti mainstreamově považována za autorskou a v běžné praxi se většinou setkáváme s přístupem, kdy autoři písem pečlivě střeží a skrývají svoje know-how, nesdílejí pracovní postupy/“nehotové” soubory. Vytváří tak kolem celého oboru jakousi tajemnou a neproniknutelnou membránu, ve které vládne nedůvěra vůči ostatním a všudypřítomný strach o vlastní “originalitu”. To vše pro zvýhodnění své pozice na trhu a kumulaci finančního i sociálního kapitálu. V textové části bakalářská práce představuje jednotlivé problémy prostupující typografickou praxí, vyvozuje závěry, jak lze s těmito problémy bojovat, a “pokorně” vyzývá stávající i začínající typografy ke spolupráci, komunitnímu smýšlení, šíření znalostí a sdílení nápadů a představuje limity/negativa stávajících alternativ. Tím přibližuje motivace k vytvoření platformy inprogress.type a jak tento nástroj může napomoct k pře-nastavení stávajících paradigmat. Inprogress.type je platforma/online nástroj na sdílení, kolektivní navrhování a/nebo postupné přetváření open-source písem, vizualizaci a archivaci celého procesu. Rozbíjí hranice mezi autorem, designérem a koncovým uživatelem a vytváří digitální prostředí nápomocné pro sebe-edukaci studentů i laiků. Tento nástroj vzniká na základě absence alternativ v online prostoru.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 75 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.