Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 223 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Návrh technologie výroby ozubeného kola
Urbánek, Michal ; Píška, Miroslav (oponent) ; Sliwková, Petra (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na návrh technologie výroby a volbě strojů a nástrojů k dosažení požadované přesnosti dle výkresové dokumentace. Během návrhu možností výroby byly popsány výhody a nevýhody variant obrábění ozubení. V teoretické části byly popsány technologie navržených operací jako je soustružení, frézování ozubení odvalovacím způsobem, ševingování a broušení. V praktické části je popsána samotná výroba na všech šestnácti operacích, které byly zapotřebí k výrobě součásti. Ke každé strojní operaci byly vytvořeny návodky a tabulky měřených rozměrů. V ekonomickém zhodnocení jsou shrnuty materiálové náklady, strojní i přípravné časy v závislosti na velikosti výrobní dávky.
Technologická příprava výroby stírací desky
Balhar, David ; Dvořáková, Jana (oponent) ; Píška, Miroslav (vedoucí práce)
Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout technologickou přípravu výroby stírací desky. Vypracování je rozděleno do čtyř kapitol. První kapitola popisuje tvářecí nástroj (funkci a konstrukci). V druhé kapitole je přehled technologií, které jsou použity pro výrobu desky. Nejdůležitější je však třetí kapitola, protože se zabývá hlavním výstupem, a to samotným návrhem technologické přípravy výroby. Ve čtvrté kapitole je výroba vyhodnocena z ekonomického hlediska.
Soustružnické stroje a nástroje, výroba vzorové součásti
Šaroun, Martin ; Jaroš, Aleš (oponent) ; Kupčák, Radim (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce přináší v rešeršní části přehled technologie soustružení. Popisuje základní pojmy a termíny, věnuje se rozdělení soustruhů a soustružnických nožů. Praktická část práce je zaměřena na technologické zpracování zadané součásti, tou je montážní trn sloužící pro přesné lepení. Byl vypracován technologický postup a v kooperaci s firmou proběhla výroba vlastní součásti. V poslední fázi proběhla výstupní kontrola výrobků a zhodnocení.
Spodní stavba kancelářských prostor ve Zlíně
Gajdoš, Filip ; Hanzelková, Martina (oponent) ; Kantová, Radka (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá technologickými postupy při realizaci hrubé spodní stavby administrativního objektu. Obsahuje technologický předpis pro zemní a základové práce, návrh strojní sestavy, zajištění kvalitních požadavků a organizaci výstavby.
Optimalizace vybraných technologických procesů při výrobě ložiskových komponent
Otoupalík, Jan ; Čep, Robert (oponent) ; Sadílek, Marek (oponent) ; Kouřil, Karel (oponent) ; Chladil, Josef (vedoucí práce)
Dizertační práce je zaměřena na optimalizaci technologických procesů při výrobě vnějšího ložiskového kroužku. V první části byla provedena rešeršní studie dané problematiky se zaměřením na nejnovější trendy v oblasti výroby ložisek. V rámci experimentální části byly analyzovány technologické procesy výroby, a to od volby vstupního polotovaru až po optimalizaci dokončovacích technologií obrábění vnějšího průměru ložiskového kroužku.
Zdokonalení technologie výroby součásti typu příruba
Dvořák, Jakub ; Fiala, Zdeněk (oponent) ; Jaroš, Aleš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na vylepšení stávající technologie součásti typu příruba ve spolupráci s firmou Znojemské strojírny, s r.o. V teoretické části byly popsány technologie využité při obrábění součásti. Dále jsou řešeny řezné materiály a slitiny hliníku. V praktické části byl proveden podrobný rozbor stávající technologie a následná racionalizace výrobního procesu, s ohledem na časové a finanční úspory. Po návrhu zdokonalení současného výrobního procesu byl sestaven nový technologický postup. Na závěr bylo provedeno technicko-ekonomické zhodnocení návrhu zdokonalení výrobního procesu.
Vyzkumné centrum FIT VUT v Brně - řešení hrubé stavby
Malaník, Jan ; Nečasová, Barbora (oponent) ; Novotný, Michal (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá stavebně-technologickým postupem hrubé vrchní stavby Výzkumného centra informačních technologií VUT v Brně. Cílem je detailně zpracovat strojní sestavu, časový plán, položkový rozpočet, kontrolní a zkušební plán, návrh optimálního pracovního postupu, dopravní vztahy a zařízení staveniště.
Administrativní budova pivovaru v Černé Hoře, řešení technologické etapy zastřešení
Nevole, Jan ; Rychtecký, Martin (oponent) ; Kovářová, Barbora (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je řešení zastřešení objektu budovy, která slouží jako administrativní budova pivovaru v Černé hoře. Všechny přílohy řeší zastřešení pomocí dřevěného krovu a ploché střechy, tvořené vazníky. Práce řeší technologický postup provádění obou variant zastřešení, řešení zásad organizace výstavby, návrh strojní sestavy, bezpečnost a ochranu zdraví na stavbě, časový plán, kontrolní a zkušební plány pro každou variantu provádění a konstrukční detaily.
CNC technologie obrábění
Blažek, Martin ; Kalivoda, Milan (oponent) ; Prokop, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá technologickou charakteristikou CNC obráběcích strojů a programování soustružnických obráběcích CNC strojů. Rozebírá možnosti výroby zadaného hřídele.
SinuTrain 4.8 software tools for NC programming of five-axis milling
Beháň, Jakub ; Trčka, Tomáš (oponent) ; Polzer, Aleš (vedoucí práce)
The diploma thesis deals with preparing the production process of the winning prize, which contains a selection in the form of a hyperbolic paraboloid in its upper part. The work is divided into four main chapters. First of all, the introduction part of the diploma thesis presents the possibilities of programming in the Sinumerik control system. Next, the mathematical requirements of the selected surface - hyperbolic paraboloid - are explained. The practical part consists of creating an NC program where all the theoretical knowledge from the introduction is applied. Finally, the diploma thesis ends with an economic evaluation of the selected element.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 223 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.