Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Stres management ve školství
MĚSTECKÁ, Kateřina
Hlavním tématem bakalářské práce je zvládání stresu. Bakalářská práce se zabývá problematikou stresu na pracovišti. V první části práce popisuje definici stresu a stresorů. Zkoumá také prevenci a důsledky stresu. Výzkumná část bakalářské práce je založena na dotazníkovém šetření, jehož cílem je zjistit, zda ve školství v kraji Vysočina působí na zaměstnance stresové situace a jak je ovlivňují. Součástí průzkumu jsou i doporučení a pokyny, které obsahují návrhy na snížení stresu na pracovišti.
Strategie zvládání stresových situací v populaci jedinců s poruchami chování
Bidmonová, Tereza ; Morávková Krejčová, Lenka (vedoucí práce) ; Čáp, David (oponent)
3 Abstrakt Tématem práce jsou strategie zvládání stresových situací v populaci jedinců s poruchami chování. Východisko diplomové práce představuje předpoklad, že dospívající s poruchami chování vykazují výraznější obtíže a reagují odlišně než jejich vrstevníci bez poruch chování ve stresových situacích. Cílovou skupinu respondentů představuje klientela výchovných ústavů, jedná se o chlapce ve věku 15-19 let. Jejich výpovědi jsou porovnávány se srovnávací skupinou studentů středních škol, kteří nemají výchovné problémy. Strategie zvládání stresu jsou zkoumány pomocí dvou metod, dotazníku Strategie zvládání stresu SVF 78 a poloprojektivního testu Rosenzweigův obrázkový frustrační test. Výsledky ukázaly, že u adolescentů umístěných ve výchovném ústavu, se objevují častěji rezignační tendence, a zároveň se méně často objevuje snaha získat kontrolu nad zátěžovou situací. Naopak se nepotvrdilo hledání náhradních aktivit, které vedou k úniku ze zátěžové situace a tendence k jednání, které je orientované na obranu sebe či vlastního jednání, současně s tím, že vyvolaná agrese bude směřovat do okolí. Oproti našemu původnímu předpokladu se ukázalo, že adolescenti umístění ve výchovném ústavu častěji zdůrazňují trvání potřeby, a potřebu jejího řešení. Součástí práce jsou rovněž návrhy intervenčních postupů založené na...
Výchova k prevenci a zvládání traumatických situací při výkonu povolání
Lindová, Markéta ; Koťa, Jaroslav (vedoucí práce) ; Krykorková, Hana (oponent)
Výchova k prevenci a zvládání stresových situací při výkonu učitelské profese Abstrakt: Povolání učitele patří mezi pomáhající profese. Jeho základem je osobnost pedagoga. Učitelé se podílejí na růstu schopností budoucí generace a také na kultivaci předpokladů jedince pro společenský a pracovní život. Profese učitele je součástí celkové sociální struktury společnosti. Učitel je nositelem hodnot, vstupuje do většího počtu rolí současně. Vědomí velké zodpovědnosti a psychické nároky mohou vést ke stavům vnitřního napětí, k sociálně psychologickým obtížím, k prohlubujícím se psychickým krizovým stavům. Zvládání stresových situací lze ovlivnit specifickými dovednostmi, kterým je možné se naučit v rámci prevence dopadu stresu na osobnost učitele. V zájmu ochrany zdraví učitelů lze preventivními opatřeními předcházet rizikovým momentům a mírnit dopady zátěžových situací. Klíčová slova: Profese učitele, stresová situace, rizikové momenty, trauma jako důsledek dlouhotrvajícího stresu, možnosti prevence, ochrana zdraví.
Zatížení žáků při vzdělávání na střední škole
Číková, Elen
V teoretické části práce jsou definovány pojmy zátěž, školní zátěž a také je nastíněna problematika související se školní zátěží, tj. její příčiny, faktory, zvládání, důsledky a prevence. V praktické části práce jsou uvedeny výsledky z průzkumného šetření pomocí dotazníků. U žáků na vybrané střední škole se zjišťovalo, jak často se setkávají se stresovými situacemi a jak moc jsou pro ně nepříjemné. Jedná se o stresové situace v interpersonální oblasti, tj. ve vztazích žák-učitel, žák-spolužák a žák-rodiče, které mohou být příčinami školní zátěže. Na základě zjištěných výsledků z dotazníků jsou vypracována doporučení pro pedagogickou praxi.
Odlišnosti v prožívání psychické zátěže mužů a žen v Policii České republiky
SCHMIDT, Václav
Tato práce upozorňuje na problematiku prožívání psychické zátěže mužů a žen v Policii České Republiky. Snaží se poodhalit práci policistů na místě trestného činu a ukázat rizika tohoto zaměstnání v souvislosti s působením stresu. Práce se zabývá problematikou náročnosti uvedeného povolání a vzájemnému porovnávání rozdílů v prožívání mezi jednotlivými pohlavími, vznikem a působením stresu na psychiku člověka jako jedince. Kromě jednoduchého rozdělení jednotlivých součástí a organizačního členění policie jsou zde uvedeny popisy a definice stresu, jaké oblasti u člověka ovlivňuje, snaží se přiblížit čtenáři práci kriminalisty a pochopit stresové situace při výkonu náročného povolání policisty. Dále se zabývá postavením žen ve společnosti a to jak z historického hlediska, tak i v současné době. Jsou zde uvedena i statistická data k páchané trestné činnosti na území Jihočeského kraje, početní stavy policistů {--} mužů a žen. Dává návody jak se účinně vyrovnat se stresem a zabývá se rovněž i syndromem vyhoření u policistů. ({\clqq}burn {--} out syndrome``) Práce je zaměřena na konkrétní skupinu zaměstnanců Policie ČR {--} policisty Služby kriminální policie a vyšetřování, kteří slouží v Jihočeském kraji.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.