Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 46 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Reálné rozdělení nemovitosti - zemědělské usedlosti
Šťastný, Petr ; Simonides, Martin (oponent) ; Šmahel, Milan (vedoucí práce)
Diplomová práce na téma „Reálné rozdělení nemovitosti – zemědělské usedlosti“ se zabývá reálným rozdělením konkrétní zemědělské usedlosti v obci XXX, okres Olomouc. Na základě provedeného místního šetření a po prostudování podkladů získaných od vlastníků nemovitosti, bylo analyzováno a na závěr posouzeno, zda je nemovitost s ohledem na splnění předpokladů občansko-právních, stavebně-právních, stavebně-technických, provozně-technických a ekonomických reálně dělitelná či nikoliv. U nemovitosti byla zjištěna cena podle platného cenového předpisu a cena obvyklá ve stavu před reálným rozdělením. Cena podle platného cenového předpisu a cena obvyklá pak byly vypočteny i pro jednotlivé reálným rozdělením nově vzniklé nemovitosti. Diplomová práce se skládá ze dvou základních částí. První část diplomové práce tvoří část teoretická, ve které je vysvětlena problematika reálného rozdělení nemovitostí a popis činnosti znalce při zpracování tohoto druhu znaleckého posudku. Druhou část diplomové práce tvoří část praktická, která obsahuje vlastní znalecký posudek reálného rozdělení nemovitosti zemědělské usedlosti v obci XXX okres Olomouc.
Počítačová podpora projektování v elektrotechnice
Tesař, Radek ; Veselka, František (oponent) ; Kuchyňková, Hana (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou využití moderní výpočetní techniky pro účely podpory projektování v elektrotechnice. V úvodu seznamuje s obecnými základy projektování, důvody a stupni zpracovávaných dokumentací. Následuje kategorizace a rozdělení typů softwarových nástrojů podle účelu užití spojeno s popisem historického vývoje grafických systémů, od bitmapových k vektorovým. Ukončením je praktická ukázka realizační dokumentace zpracované specializovaným nástrojem Astra92 a.s.
Analýza developerského projektu na výstavbu administrativního objektu v Brně
Kolařík, Jan ; Šebesta, Petr (oponent) ; Šmahel, Milan (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je stanovit proveditelnost a výnosnost developerského projektu na konkrétním pozemcích v Brně. Do řešení problému byla zahrnuta, jak část legislativní, která stanovila možnosti využití pozemků se zaměřením na změnu územního plánu, tak část finanční, která v projektové rozvaze určila odhad nákladů a výnosů a potenciální zisk investora při realizaci projektu. Hlavním výsledkem této práce je odpověď na otázku zda realizovat developerský projekt na předmětných pozemcích a odhad budoucí hodnoty pozemků a projektu. Diplomová práce \uv{Analýza developerského projektu na výstavbu administrativního objektu v Brně} je užitečná pro všechny, kteří potřebují odhadnout potenciál pozemku pro realizaci projektu za účelem zisku.
Energeticky úsporná budova mateřské školy v Soběšicích
Růžičková, Eliška ; Wierzbická, Helena (oponent) ; Vaščáková, Alena (vedoucí práce)
Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout novou budovu mateřské školy v Brně-Soběšicích. Jedná se o jednopodlažní budovu, která je rozdělena do dvou stejných částí. V každé z nich je denní místnost, místnost na spaní, kancelář, koupelna, šatna pro děti, šatna pro učitelky se sprchou a toaletou a sklad na postele. Dále se na patře nachází ředitelna, toaleta, chodba, technická místnost, místnost pro uklízečky, výlevka a sklady. Vertikální nosný systém je tvořen keramickými tvárnicemi Porotherm a ztraceným bedněním. Objekt je odizolovaný kontaktním, certifikovaným zateplovacím systémem ETICS. Nosný horizontální systém je tvořen železobetonovou deskou. Střecha je tvořena jako zelená extenzivní. Celá stavba je založena na základových pasech. V okolí budovy se nachází parkovací stání pro 10 aut a zahrada s dětskými prolézačkami. Projekt byl navržen převážně v Autocadu a vizualizace byla tvořena v Archicadu a Lumionu. Všechny konstrukce byly navrženy dle platných norem a vyhlášek. Diplomová práce je rozdělena do tří částí. V první části A se zabývá stavebním návrhem budovy ke stavebnímu povolení. Obsahuje architektonicko-stavební řešení, stavební fyziku, situační výkres, zprávy, stavebně konstrukční řešení a požárně bezpečnostní řešení. Ve druhé části B se zabývá návrhem technického zařízení budov. Obsahuje návrh kanalizace, vody, plynu, fotovoltaických panelů, osvětlení, vzduchotechniky a vytápění. Ve třetí části C se zabývá využitím srážkových vod. Jsou v ní popsány možné systémy pro využití srážkových vod a vypracovaná hrubá kalkulace pro vybraný systém.
Management kvality stavebního díla
Černý, Jaroslav ; Skalický, Roman (oponent) ; Nováková, Jana (vedoucí práce)
Diplomová práce popisuje základní pojmy a principy plánování kvality projektu výstavby. Teoretická část popisuje obecné řízení kvality a řízení kvality ve stavebním podniku. V praktické části je navržen kontrolní a zkušební plán pro stavbu rodinného domu Skalice.
Řízení stavební zakázky ve stavebním podniku
Eis, Jan ; Staněk, Vít (oponent) ; Nováková, Jana (vedoucí práce)
Diplomová práce se věnuje systému řízení projektu výstavby a zpracování nabídkové ceny z pohledu dodavatele stavebního díla. Cílem této diplomové práce je seznámení s konkrétními principy, postupy a metodami, které jsou potřeba jak pro přípravu, tak přímo pro řízení stavební zakázky a jejich následné aplikace na konkrétní stavební dílo - novostavba zámečnické dílny v Chotěboři.
Analýza a vyhodnocení povolování staveb dle stavebního zákona
Valíková, Aneta ; Superatová, Alena (oponent) ; Šestáková, Romana (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá způsoby povolování staveb podle stavebního zákona. V první části jsou vymezeny základní související pojmy. Druhá část se věnuje procesu povolování z hlediska životního cyklu stavebního díla. Třetí část se zabývá rozhodujícími orgány a jejich obecnými postupy. Následující části se věnují konkrétním způsobům povolování podle stavebního zákona. Jedná se o vymezení stavebních záměrů bez potřeby povolení a stavebních záměrů vyžadujících pouze ohlášení. Další část práce se zabývá průběhem stavebního řízení a povolování staveb prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy nebo certifikátu autorizovaného inspektora. V poslední části jsou vyhodnoceny a shrnuty názory pracovníků stavebních úřadů, které byly získány prostřednictvím dotazníku.
Příprava a řízení stavební zakázky investorem
Bednář, Jan ; Pekár, Pavel (oponent) ; Nováková, Jana (vedoucí práce)
Tato diplomová práce pojednává o přípravě a realizaci stavební zakázky z pohledu investora. V teoretické části jsou uvedeny nástroje projektového řízení, které jsou životně důležité pro dokončení stavebního díla. Jedná se zejména o smluvní vztahy, náklady, rizika, legislativu, řízení realizace, časové plány a projekční práce. Praktická část je věnována přípravě a realizaci projektu Rekonverze objektu pletárny a areálu VÚP v Brně, na kterém jsou využity všechny informace z teoretické části.
Projektová dokumentace rodinného domku v zastavěné části Českých Budějovic v rozsahu pro vydání stavebního povolení.
CENKOVÁ, Jana
Cílem mé práce bylo shrnutí veškerých otázek a problémlů, které musí člověk řešit při výstavbě rodinného domu. Po pečlivém prostudování legislativy ( stavebního zákona, územního plánu obce, zásad projektování staveb,...)bylo přistoupeno k praktické části práce. Rodinný dům byl projektován na konkrétní parcelu v katastrálním území České Budějovice 6. Projektová dokumentace byla provedena v rozsahu pro vydání stavebního povolení. Bylo také uděláno nákladové ocenění stavby.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 46 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.