Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 124 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza ekonomických ukazatelů společnosti Amaprint Kerndl, s.r.o. pomocí časových řad
Mašová, Milada ; Kerndl, Lubomír (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá aplikací statistických nástrojů, časových řad a regresní analýzy na hodnoty vybraných ekonomických ukazatelů skutečného podniku. Cílem bude analýza dat podniku, jejich porovnání a vyvození závěru. Ze znalosti historických dat a prognózy budoucího vývoje hodnot ukazatelů získá vedení podniku podklady pro rozhodnutí o strategii a budoucím směřování.
Charakteristiky statistické vazby
Janda, Radek ; Fusek, Michal (oponent) ; Michálek, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikami statistické vazby mezi náhodnými veličinami a jejich praktickým využitím v průmyslu. Teoretická část je zaměřena na výčet a popis statistických vazeb. Dále je zde popsán statistický software Statistica, který umožňuje řadu uvedených charakteristik počítat. Na jednoduchých příkladech je uveden způsob použití statistických vazeb. Praktická část se zaměřuje na statistickou analýzu průmyslových reálných dat s využitím znalostí z teoretické části bakalářské práce.
Analýza vybraných ukazatelů společnosti DEZA, a. s. pomocí časových řad
Kratochvíl, Bohumír ; Doubravský,, Karel (oponent) ; Kropáč, Jiří (vedoucí práce)
Autor bakalářské práce analyzuje a následně také hodnotí statistické ukazatele chemického závodu DEZA, a. s., mající určité environmentální aspekty. Analýza je podložena teoretickými poznatky o regresní analýze a časových řadách. V práci je dále představeno zautomatizované řešení použitých výpočtů v programovacím jazyce Visual Basic a uveden způsob, kterým se autor snaží zlepšit firemní image.
Posouzení finanční výkonnosti podniku pomocí analýzy časových řad
Čapka, Jakub ; Bartocha, Jaroslav (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na použití statistických nástrojů, časových řad a regresní analýzy, jako efektivních nástrojů pro ohodnocení charakteristik podniku, zejména pak jeho ekonomických ukazatelů. Cílem bude analyzování dat, jejich porovnání a vyvození závěrů. Ze znalosti historických dat a prognózy předpokladů pro budoucnost získá podnik jasnější představu o strategii a svém směřování.
Analýza ekonomických ukazatelů firmy EKONOM STUDIO, s. r. o. pomocí časových řad
Dudek, Miroslav ; Hostinský, Jan (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
Pomocí analýzy časových řad a regresní analýzy je popsán vývoj sledovaných (vybraných) ukazatelů v čase a vyjádřen trend dlouhodobého vývoje. Výsledky analýz jsou přehledně znázorněny v tabulkách a grafech. V závěru bakalářské práce jsou uvedeny návrhy na zlepšení a doporučení k dosažení lepších výsledků.
Analýza ekonomických ukazatelů společnosti Šroubárna Kyjov pomocí statistických metod
Sedláček, Libor ; Esterková, Iveta (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou regresní analýzy a časových řad. Pomocí těchto statistických metod je zde analyzována finanční situace konkrétní společnosti. Tyto metody jsou zde pak aplikovány na konkrétní údaje, které byly získány z účetních dokumentů společnosti a reprezentují historický vývoj společnosti. Na základě tohoto zde dochází ke zhodnocení finanční situace podniku, právě pomocí statistických metod regresní analýzy a časových řad.
Analýza ekonomických ukazatelů podniku pomocí statistických metod
Maxera, Pavel ; Brychta, Karel (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá analýzou ekonomických ukazatelů vybrané společnosti. Na základě podkladů z účetnictví analyzuje historický vývoj jednotlivých ekonomických ukazatelů a následně odvozuje jejich vývoj budoucí. Dále vybranou společnost hodnotí z pohledu marketingu a srovnává jí s její konkurencí na trhu. Využívá při tom statistických metod, časových řad a regresní analýzy.
Osobní databáze GPS tras
Šrubařová, Daniela ; Bartík, Vladimír (oponent) ; Burget, Radek (vedoucí práce)
Cílem této práce je návrh a implementace aplikace sloužící jako databáze záznamů tras získaných z GPS zařízení, které jsou obvykle pořizovány pro osobní využití v rámci sportovních aktivit jako je cyklistika nebo běh. V textu je popsán proces obojího, tedy návrhu a implementace. Výsledná aplikace zpracovává soubory obsahující GPS záznamy ve formátu GPX. Tyto lze následně vizualizovat a k tomuto účelu je využito podpory služeb Google Maps. Veškeré užitečné informace o každé trase jsou přehledně zobrazeny uživateli. Aplikace počítá statistické údaje pro zvolené období a poskytuje graf výškového profilu ke zvolené trase. Implementovaný systém pro správu záznamů tras byl průběžně testován dobrovolníky, díky čemuž může nabídnout přívětivé a intuitivní uživatelské rozhraní.
Posouzení finanční výkonnosti firmy JMP, a.s. pomocí analýzy časových řad
Poláček, Lukáš ; Veverková, Jana (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce analyzuje výkonnost firmy JMP pomocí časových řad. Práce je rozdělena na dvě části. V první části jsou zpracována teoretická východiska pro výpočet a aplikaci časových řad a regresní analýzy v ekonomii. Ve druhé, praktické části, je charakterizován výše zmíněný podnik, analyzovány vybrané ukazatele a provedeno zhodnocení. V závěru budou navrženy možné směry, kterými by se mohla firma v budoucnu ubírat.
Analýza vývoje indexů BCPP pomocí časových řad
Zvoníček, Martin ; Dostál, Petr (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá analyzováním vývoje akciových indexů Burzy cenných papírů Praha za použití statistických nástrojů, časové řady a regresní analýzy. Specifikuje důsledky změn indexu v čase, porovnává analyzovaná data, vyvozuje závěry a z historických dat získává prognózy zaměřené na budoucí vývoj těchto indexů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 124 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.