Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 31 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Poradenství v kontextu zdravotně sociální péče
PALOCHOVÁ, Markéta
Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jakým způsobem je poskytováno sociální poradenství v kontextu zdravotně sociální péče ve zdravotnických zařízeních. V teoretické části práce byly představeny základní charakteristiky sociálního poradenství. V praktické části byly stanoveny výzkumné otázky. K dosažení stanoveného cíle bakalářské práce byla zvolena kvalitativní výzkumná strategie za využití metody dotazování a techniky polostrukturovaného rozhovoru. Výzkumný soubor byl tvořen zdravotně sociálními pracovníky, kteří v době realizace výzkumu působili v nemocnicích v Jihočeském kraji. Polostrukturované rozhovory byly se souhlasem informantů zaznamenány ve zvukové podobě a následně přepsány. Analýza dat byla provedena metodou otevřeného kódování. Bakalářská práce pojednává o jednotlivých aspektech poskytování sociálního poradenství a seznamuje se skutečným stavem realizace sociálního poradenství v nemocnicích z pohledu zdravotně sociálních pracovníků. Z výzkumu vyplynulo, že zdravotně sociální pracovníci v nemocnicích poskytují sociální poradenství zejména hospitalizovaným klientům a jejich rodinným příslušníkům, kterým pomáhají řešit stávající sociální situaci. Sociální poradenství je zaměřeno především na zajištění péče po ukončení hospitalizace. Obvykle probíhá u lůžka pacienta nebo v kanceláři zdravotně sociálních pracovníků. Výzkum odhalil potíže s nedostatečně zajištěným soukromím při poskytování sociálního poradenství osobám upoutaným na lůžko, potřebnost osvěty veřejnosti v oblasti sociálních služeb a dále upozorňuje na vhodnost zvýšeného zajištění bezpečnosti zdravotně sociálních pracovníků. Bakalářskou práci bude možné využít jako zdroj informací o způsobu poskytování sociálního poradenství ve zdravotnických zařízeních v Jihočeském kraji. Dále bude sloužit jako zpětná vazba pro jednotlivá zdravotnická zařízení, ve kterých byl výzkum realizován.
Přístup OSPOD k sociální práci s rodinou při ochraně dětí
VISTOŘÍN, Radek
Tato diplomová práce je zaměřena na přístup OSPOD k sociální práci s rodinou při ochraně dětí. Cílem této práce je zjistit, jak efektivně pracovníci OSPOD v České republice používají vybrané metody, techniky, přístupy a poradenství v rámci sociální práce s rodinou při ochraně dětí. Cíle práce bylo dosaženo za využití kvantitativní strategie výzkumu a metody dotazování formou dotazníku vlastní konstrukce. Byl využit totální výběr OSPOD v České republice (234 OSPOD). Osloveni byli vedoucí pracovníci, kteří dále měli možnost dotazník distribuovat svým kolegům (potenciálně 1841 respondentů). Z tohoto počtu oslovených pracovníků OSPOD odpovědělo celkem 235 respondentů. Kvantitativní data byla analyzována v programu SPSS verze 24 a graficky upravena v programu Microsoft Excel. Nejprve bylo otestováno normální rozložení dat za pomoci testů Komlmogorov-Smirnovův souběžně s Lillieforsovým testem a test Shapiro-Wilkův. Následně byly zvoleny neparametrické testy Kruskal-Wallis Test a Mann-Whitney U Test. U všech testů je stanovena hladina statistické významnosti na hodnotě p<0,05. Přidanou hodnotou výzkumu je analýza odpovědí na otevřené otázky. Tato kvalitativní data byla analyzována pomocí programu Atlas.ti verze 8. Mezi stěžejní výsledky výzkumu patří statistické testování stanovených hypotéz. Nebyla prokázána statisticky významná závislost mezi délkou praxe a spokojeností s výkonem povolání (p>0,05). Proto tuto hypotézu nelze potvrdit. Druhá hypotéza byla rozčleněna podle vybraných metod, technik, přístupů a poradenství. Statisticky významný vztah byl prokázán v rámci hodnocení dosaženého stupně vzdělání a efektivity sociální práce zaměřené na úkol p<0,05 (p = 0,034). Dopadem do praxe je zjištění potřeby zavedení určité formy hodnocení počtu klientů na jednoho sociálního pracovníka OSPOD. Dále hodnocení metod, technik, přístupů a poradenství může také poukázat na potřebu dalšího školení.
Sociální práce s klienty závislými na hazardních hrách
HUDEČKOVÁ, Lucie
Práce se zabývá sociální prací s klienty závislými na hazardních hrách. Je pouze teoretická a rozdělena do tří kapitol. První kapitola se zabývá definicí závislosti, společnými znaky nelátkové a látkové závislosti a příznaky závislostního chování. Druhá kapitola popisuje hazardní hry a s tím spojený problém závislosti na hazardních hrách neboli patologické hráčství. Dále se zabývá druhy hazardních her, online hazardem, dopady závislosti na hazardních hrách a regulací hazardních her v České republice. Třetí kapitola se zaměřuje na sociální práci s klienty závislými na hazardních hrách. Popisuje sociální poradenství vedoucí ke stabilizaci sociálních podmínek závislého, krátkou intervenci a dluhové poradenství. Další důležitou podkapitolou je práce s rodinou a posilování motivace u závislých.
Role sociálního a psychologického poradenství při pomoci obětem trestných činů
POLATOVÁ, Lenka
Diplomová práce se zabývá pomocí obětem trestných činů s důrazem na psychologickou stránku a cílem je analyzovat možnosti, které se pomoci týkají. První kapitola se věnuje viktimologii a viktimizaci, základním pojmům, které jsou pro pochopení problematiky důležité. Další kapitola klade důraz na pojem oběť. Vysvětluje typologii obětí a také pojednává o právech obětí. Další část je zaměřena na problematiku zvlášť zranitelné oběti. Významná je také část o subjektech, které pomoc obětem trestných činů poskytují. Podrobněji jsem se zaměřila na dva nejvýraznější subjekty, tedy Probační a mediační službu ČR a nestátní sektor je zde zastoupen neziskovou organizací Bílý kruh bezpečí. Těžiště práce spočívá v předposlední kapitole, a to konkrétní pomoci pro oběti trestných činů. Kapitola se zabývá podstatou laické, zejména psychologické a sociální pomoci. Na závěr se věnuji významu prevence kriminality. Celá problematika je doplněna o rozhovory s odborníky, kteří pomoc obětem poskytují. Získané poznatky ukázaly, jak důležitá je činnost poskytovatelů péče o oběti trestných činů a jak významný mají přínos pro uživatele.
Poradenská práce s osobami v krizi
KŘÍŽOVÁ, Renáta
Bakalářská práce se zabývá jedinci v náročných životních situacích ohrožených sociálním vyloučením. Zjišťuje, s jakými potížemi klienti přicházeli do konkrétní neziskové organizace, jaké postupy a metody přímé práce s nimi byly voleny a jak se dařilo problémy překonávat a řešit.
Fenomen bezdomovectví v kontextu nabídky sociálních služeb města Benešov
Tulachová, Blanka ; Šotolová, Eva (vedoucí práce) ; Mlčková, Marie (oponent)
Cílem diplomové práce je seznámení s nabídkou nově vzniklých sociálních služeb pro bezdomovce ve městě Benešov na podkladě teoretických znalostí a informací o fenoménu bezdomovectví. Ukázání vlivu nabídky sociálních služeb na život bezdomovce, upozornění na další souvislosti a význam formy pomoci sociálních služeb v roli nízkoprahového denního centra, noclehárny a terénních služeb pro osoby bez přístřeší. Pro výzkumnou část práce byl zvolen kvalitativní výzkum pro jeho možnosti prozkoumat určitý široce definovaný jev a přinést o něm dostatečné množství informací. Byla použita metoda případové studie. V závěru jsou shrnuty výsledky výzkumné části. Je ukázán vliv využití nabídky sociálních služeb pro bezdomovce v Benešově na kvalitu života osob bez přístřeší. Zjištěné závěry poukazují na význam pomoci a podpory, která je skrze sociální služby nabízena.
Sociálně pedagogická pomoc osobám se sníženou soběstačností a jejich rodinám (v podmínkách GARC Kladno s.r.o.)
Slavíčková, Markéta ; Lorenzová, Jitka (vedoucí práce) ; Krykorková, Hana (oponent)
Diplomová práce s názvem Sociálně pedagogická pomoc osobám se sníženou soběstačností a jejich rodinám (v podmínkách GARC Kladno s.r.o.) si klade za cíl zachytit vývoj zdravotně sociální situace osob se sníženou soběstačností v důsledku chronického onemocnění, zdravotního postižení a stáří v kontextu situace životní. Zároveň se snaží rozkrýt, jak vnímají tyto osoby pomoc a jakou pomoc zdravotně-sociálního pracovníka preferují. Teoretická část se zabývá zdravotně sociální problematikou osob se sníženou soběstačností s akcentem na sociálně pedagogické aspekty zvládání životních situací. Je rozdělena do pěti kapitol. První z nich se zabývá problematikou zdraví a nemoci. Je zde také věnována pozornost specifikám životní situace osob se sníženou soběstačností. Ve druhé kapitole je vymezena základní terminologie zdravotního postižení a soběstačnosti. Dále je zde z hlediska mé dosavadní praxe v GARC speciálně začleněno postižení tělesné jako faktor limitující soběstačnost. Své místo zde také zaujímají subjektivní a objektivní činitelé působící na život člověka s postižením. Třetí kapitola obsahuje vymezení role osoby se sníženou soběstačností ve společnosti, role jejich rodinných příslušníků a přehled dávek a sociálních služeb poskytovaných osobám se sníženou soběstačností dle zákona č.108/2006 Sb. o...
Sociální práce a poradenství pro klienty využívající systém sociálních dávek
André, Martina ; Vítečková, Michaela (vedoucí práce) ; Poláčková, Věra (oponent)
Diplomová práce se zabývá systémem sociálního zabezpečení v České republice. Teoretická část popisuje sociální politiku, její funkce, systém sociálního zabezpečení, poskytované dávky, osobnost sociálního pracovníka, včetně požadavků osobnostních, profesních a požadavků na vzdělání. Dále se zabývá charakteristikou klientů a možnostmi poradenství v sociální práci. V empirické části jsou vyhodnoceny dotazníky vyplněné sociálními pracovníky. Otázky jsou zaměřeny na poskytované dávky, jejich význam při motivaci klientů pro další práci, dále na jejich spravedlivé rozdělení, poskytované poradenské služby a možnosti pedagogického působení.
Pomoc při finančním hospodaření a využití finančně poradenských služeb v azylovém domě pro matky s dětmi
Vondráčková, Alice ; Lejsal, Matěj (vedoucí práce) ; Šťastná, Jaroslava (oponent)
Téma mé diplomové práce je Pomoc při finančním hospodaření a využití finančně poradenských služeb v azylovém domě pro matky s dětmi. Cílem této práce je zjistit, zda je možné pomoci matkám v azylových domech ve finančním hospodaření. Finanční gramotnost a dovednost hospodařit s penězi těchto uživatelek bývá na velice nízké úrovni, kterou pak předávají svým dětem. Sociální pracovníci v azylových domech se snaží pomáhat a podporovat uživatelky v různých oblastech jejich života. Peníze jsou však oblast, do které si ne každá uživatelka nechá zasahovat. Ve své práci se zabývám pohledy jednotlivých účastníků na problematiku finančního hospodaření a dále s pomocí různých nástrojů spolupracuji s uživatelkami na zlepšení jejich dovednosti finančního hospodaření a na závěr zhodnocuji, jak se spolupráce na tomto úkolu podařila.
Sociální práce v oblasti dluhové problematiky
KAROCHOVÁ, Michaela
Tématem této práce je sociální práce v oblasti dluhové problematiky. Mnoho občanů ČR má v dnešní době jednu či více půjček anebo úvěrů, které nejsou schopni časem splácet a jsou vystaveni riziku exekuce. Důležitá je prevence a finanční gramotnost, a také sociální práce s lidmi v dluhové pasti. Tato práce se zabývá nejprve základními pojmy k danému tématu (dluh, definice dlužníka), dále vymáháním dluhů, a v neposlední řadě sociální prací a sociálním poradenstvím v oblasti dluhové problematiky, tedy prací se zadluženými lidmi. V praktické části práce se zaměříme na zmapování názorů sociálních pracovníků a ostatních odborníků pohybujících se v oblasti zadluženosti obyvatel Česka. Byl zde využit kvalitativní výzkum, který byl realizován pomocí polostrukturovaného rozhovoru. Byly zvoleny tři výzkumné otázky, ke kterým byly pro větší přehlednost stanoveny okruhy a k nim podotázky. Konkrétní rozhovor byl vedený pomocí návodu. Výzkumný soubor byl vytvořen z pěti pracovníků zaměřených na práci s lidmi v dluhové pasti. Byli vybráni z konkrétních institucí v Jihočeském kraji. Z výzkumu vyplývá, že komunikační partneři využívají individuální přístup ke svým klientům a podle toho jim nabízejí konkrétní pomoc. V první řadě s nimi musí konkretizovat jejich problém a zjistit podrobné informace a všechny podklady k tomu potřebné. Poté si s klienty mohou stanovit cíle a ty začít postupně plnit na průběžných konzultacích. Počet konzultací u klientů pracovníci sestavují podle potřeby a podle konkrétního cíle. U někoho stačí jedna konzultace, někdo jich potřebuje třeba 30. Důležitou součástí celého procesu s klientem je motivace. Většinu klientů lze motivovat přes rodinu, přátelé a blízké. O to se pracovníci snaží. Jde poté jen o klientův chtíč zlepšit svoji budoucnost. Celkovou situaci klienta a její řešení do budoucnosti ovlivňuje několik faktorů. Již výše byla zmíněna rodina, která na klienta má jak pozitivní, tak negativní vliv. Pozitivním může být psychická a finanční pomoc od rodiny. Negativně může dlužníka ovlivnit fakt, že v dluzích celý život vyrůstal a přijde mu normální se také od plnoletosti zadlužovat. S takovýmto zadlužováním souvisí i společnost, kdy klienta může ovlivnit okolí, se kterým se bude snažit srovnávat a bude se chtít "vyrovnat" ostatním. Bude více peněz dávat, než přijímat a spustí tak kolotoč dluhové pasti. To pak samozřejmě může mít vliv na zaměstnání a na budoucí život. Hlavním problémem ovlivnění dlužníka je nejspíše malá informovanost na školách, kde by bylo potřebné děti preventivně učit o dluhové pasti a následku neplacení povinností v dospělosti. Předejít tomu určitě mohou i rodiče, kteří například od školních let budou dětem dávat kapesné a tím je naučit zacházet s penězi a šetřit si. Bakalářská práce může přinést užitek sociálním pracovníkům z organizací, které pracují se zadluženými lidmi. Také může být vhodná pro školy a pro veřejnost. Může sloužit k rozšíření povědomí o tom, že zadlužení je čím dál větším problémem celé společnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 31 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.