Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,852 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zlepšení toku materiálu použitím logistického vlaku
Grepl, Radovan ; Urbanovský, Jan (oponent) ; Zeizinger, Lukáš (vedoucí práce)
Hlavní náplní této práce je analýza současného stavu a návrh vnitropodnikového zásobování montážních linek ve společnosti Koyo Bearings s. r. o. Tato firma se zabývá výrobou ložisek především pro automobilový průmysl. Zásobování linek probíhá na principu Mikl-runu. Praktická část se zaměřuje na vytvoření simulačního modelu pomocí simulačního softwaru Plant Simulation od společnosti Siemens PLM Software. Z vytvořeného modelu bylo navrženo několik variant pro optimalizaci zavážení obalového materiálu. Tyto varianty byly rozebrány a zhodnoceny.
Nízkofrekvenční aktivní bezprahové napěťové detektory
Litovska, Anna ; Theumer, Radek (oponent) ; Šotner, Roman (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá různými řešeními aktivní topologie napěťových detektorů a usměrňovačů nevyužívajících diody. Konkrétně se zaměřuje na diskrétní detektory s násobičkami a převodníky napětí na proud, diskrétní špičkový detektor s transkonduktory a integrovaný RMS detektor s násobičkou AD734. Součástí práce je teoretický návrh parametrů obvodů pro zadané vlastnosti, ověření počítačovou simulací (PSpice) a experimentální měření funkčnosti a vlastností přípravku. Jsou zde uvedeny podklady pro konstrukci přípravku včetně blokového uspořádání a návrhu desky plošného spoje.
Zlepšení procesu lakovny prostřednictvím prediktivní simulace
Machačová, Simona ; Hromková, Ivana (oponent) ; Videcká, Zdeňka (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na využití simulace k optimalizaci procesů v lakovně. Cílem práce je analyzovat stávající výrobní procesy a navrhnout vylepšení pomocí simulace. V analytické části práce jsou detailně popsány procesy v lakovně, pro popsání logiky procesů v lakovně je využito Petriho sítí. V návrhové části práce je formulován problém a cíle, je představen návrh modelu simulace. V návrhu jsou popsány využité prvky a metody v softwaru Plant Simulation, ve kterém je model vytvořen. Dále jsou simulací podrobeny různé scénáře, které mají za cíl optimalizovat proces lakování a odkladových ploch. Výsledky simulace jsou porovnány s aktuálním stavem lakovny. V závěru práce jsou diskutovány výsledky a navržena doporučení pro optimalizaci procesů v lakovně pomocí simulace. Tato práce přináší nové přístupy k optimalizaci procesů v průmyslové výrobě.
Koncept materiálového toku zásobování výrobní linky
Sedláček, Petr ; Dorušáková, Kamila (oponent) ; Zeizinger, Lukáš (vedoucí práce)
Obsahem této diplomové práce je rešeršní rozbor jednotlivých pojmů v oblasti podnikové logistiky s důrazem na vnitropodnikovou přepravu. V praktické části je zhodnocen aktuální stav zavážení výrobní linky a na základě daných parametrů jsou zhotoveny nové varianty zásobení linky. Součástí práce je také vytvoření simulačních modelů všech variant v programu Plant Simulation a na základě získaných dat jsou vyvozeny závěry.
Simulace autonomních mobilních robotů
Janoušek, Radim ; Burian, František (oponent) ; Lázna, Tomáš (vedoucí práce)
Cílem této práce je implementovat robotické algoritmy pro autonomní úkoly. Práce začíná úvodem do frameworku ROS 2, kde jsou představeny základní funkce tohoto frameworku. Následuje srovnání nejpopulárnějších robotických simulátorů, včetně podrobnějšího popisu simulátoru Gazebo a méně známého simulátoru Webots. Další kapitola se zaměřuje na důvody volby simulátoru Webots pro tvorbu simulovaného světa a popisuje proces tvorby interiéru dle předlohy. Předposlední kapitola se věnuje tvorbě robotických platforem v simulátoru Webots a použitým senzorům, včetně simulovaného lidaru. V této simulaci je lidar vytvořen s předlohou skutečného zařízení. V poslední kapitole jsou implementovány ovladače pro řízení robotických platforem a je vytvořen balíček pro ROS 2.
Numerical Analysis of Crawl Spaces Airflow
Pobucká, Slávka ; Kučírek, Pavel ; Šuhajda, Karel ; Vorlíčková, Petra ; Žajdlík, Tomáš
Unlike Central Europe (specifically the Czech Republic), where crawl spaces are not very common, their use is traditional in Nordic countries. However, due to the microclimate within crawl spaces, summertime can be problematic. The relative humidity within a crawl space can reach values of up to 95% [1]. Various factors, including airflow, influence the microclimate of crawl spaces. This paper focuses on simulating airflow and air age in a naturally ventilated soil space in the Czech Republic using OpenFOAM software. The study involves monitoring internal airflow, surface temperature of the crawl space floor and ceiling structure, as well as air humidity and temperature.
Implementation of a Multipurpose Measurement System for (Sub)Terahertz Electron Spin Resonance Spectroscopy
Šedivý, Matúš ; Malik, Aamir Saeed (oponent) ; Epel, Boris (oponent) ; Vrba, Radimír (vedoucí práce)
Electron spin resonance (also called electron paramagnetic resonance or just EPR) spectroscopy includes methods that investigate matter via unpaired electrons. One of the progressive EPR methods is the rapid scan, which allows one to observe the kinetics of chemical reactions. Moreover, recent developments of high-frequency components expand application of high-frequency EPR (HFEPR), that use sub terahertz and terahertz waves. This thesis deals with the connection of both paths into the frequency rapid scan (FRaScan) HFEPR spectrometer that was recently developed at CEITEC BUT. A brief introduction to the theoretical background of EPR is provided, followed by an overview of the HFEPR instrumentation. The practical part describes a technical solution for the spectrometer. The emphasis is on the implementation of software through which the spectrometer is controlled, and measurements are automated. Afterward are shown example measurements of solid state materials, namely vanadium doped silicon carbide (SiC:V), lithium phthalocyanine (LiPc), and crystal of 1,3-bisdiphenylene-2-phenylallyl (BDPA). The examples demonstrate the capabilities of the spectrometer to acquire multi-frequency continuous wave spectra and frequency-swept spectra with dependency on the temperature and orientation of the sample, as well as the frequency rapid scan spectra.
Efektivní pokrytí potřeby tepla s pomocí solární soustavy
Vítek, Lukáš ; Horká, Lucie (oponent) ; Vyhlídalová, Karolína (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je návrh vytápění bytového objektu a návrh ohřevu teplé vody ve dvou variantách. V první variantě je jako zdroj použitý plynový kondenzační kotel v kombinaci se zásobníkem teplé vody, ve druhé variantě je ohřev teplé vody doplněn o solární soustavu, která je podrobena simulaci. Bytový objekt se nachází v Praze. Má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Technické zázemí se nachází v podzemním podlaží. Vytápění je řešeno jako teplovodní. Distribuce tepla do prostoru je zajištěna pomocí podlahových konvektorů. Teoretická část diplomové práce je zaměřena na seznámení se se solárními soustavami, základními pojmy a prvky solárních soustav.
Creation and Implementation of E-learning simulations
Šilon, Ľubomír ; Pekárková, Lucie (oponent) ; Kříž, Jiří (vedoucí práce)
Bachelor thesis presents a proposal of the electronic simulations for the e-learning courses. The basic principles and standards of e-learning and its comparison with classic style of teaching is explained in this thesis. This thesis describes how to create a simulation using Captivate and the possibility of its implementation in the internal learning company system.
Systém pro přesné měření elektrické délky koaxiálních kabelů
Podr, Michal ; Polívka,, Milan (oponent) ; Šebesta, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem měřící metody pro určení elektrické délky koaxiálního kabelu bez nutnosti použití vektorového obvodového analyzátoru. Nejprve je stručně rozebrána obecná teorie vedení a jeho jednotlivé parametry, poté se práce zaměřuje konkrétněji na koaxiální kabel a jeho parametry. V další části je názorně rozebrán postup úvah při návrhu měřící metody a je nastíněna bloková struktura měřícího systému. Ve třetí části je popsán postup práce, testování prototypu můstku, jeho měření a dále návrh kompletního měřícího systému. Ve čtvrté části je popsán software. V závěru jsou diskutovány výsledky práce, přesnost měřícího systému, dosažené parametry s ohledem na zvolený princip měřícího systému a celkové zhodnocení použitelnosti v praxi.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,852 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.