Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 16 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vývoj měst v raném postsocialismu. Dopad liberalizace devadesátých let 20. století na plánovanou výstavbu socialistické moderny
Sedlák, Jaroslav ; Kováč, Bohumil (oponent) ; Wittmann, Maxmilian (oponent) ; Kopáčik, Gabriel (vedoucí práce)
Sídlištní čtvrtě městských struktur vybudované v období socialismu doznávají v současnosti nezbytných proměn a urbánních novotvarů. Zatímco u nás i v řadě dalších zemí bývalých sovětských satelitů je podoba sídlišť a jejich vývoj svázán regulativy, které determinují radikálnější architektonické či urbanistické změny, v oblastech bývalého Sovětského svazu je současná podoba sídlištních celků výsledkem shora neřízených architektonických i urbanistických zásahů. Byť se v mnoha případech jedná o expanzivní projevy hraničící s „lidovou tvořivostí“, lze na jejich příkladech sledovat funkční urbanistické principy „městskosti“. Ty mohou představovat potenciál pro budoucí náhled na potenciál rozvoje sídlišť i v České republice. Práce bude konkrétně tematizovat proces užívání sídlištních částí měst u nás a v ekonomicky málo výkonných státech, konkrétně v Moldávii a v Gruzii. Po rozpadu Sovětského svazu sice nový ekonomický systém rozrušil původní urbanistickou strukturu tzv. mikrorajonu, ale s rozvojem drobného individualismu soukromého sektoru se proměnila i podoba sídlištního města. Celkový ekonomický kolaps a absence prostorových regulací začala v sídlištích nabízet přístupnou variantu bydlení i místa k podnikání. Začínají se objevovat kiosky a postupně se rozrůstající partery „městského“ typu. Současně vznikají nové představěné ulice reagující na prostorové rezervy a vzdálenosti, stejně tak se objevují vertikální ulice uvnitř domů. Stavba samotná už není pouze místem pro bydlení, ale mnohé byty jsou využívány jako kanceláře i malé provozovny. Rozvíjí se služby a celková hodnota diverzity prostředí začíná rapidně narůstat. Charakteristická monotónnost sídlištních celků se začíná vytrácet a přetváří se v síť sledující pohyb a potřeby obyvatel. Na periferii tak vznikají svébytné části města.
Návrh informačního systému
Výmola, Petr ; Šmerda, Jiří (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
S rostoucím počtem služeb, které Masarykova univerzita poskytuje svým studentům a s měnící se legislativou se jako nutnost ukazuje implementovat nový informační systém pro zpracování plateb za služby poskytované na univerzitě. Cílem této práce je zanalyzovat současný stav, zvážit požadavky uživatelů, vybrat vhodný informační systém a navrhnout jeho implementaci. Je nezbytně nutné, aby se náklady na zavedení nového systému udržely v přijatelných mezích a především aby systém byl provozovatelný při zachování současného počtu zaměstnanců. Je požadována univerzalita systému z pohledu rozličného charakteru poskytovaných služeb a prodávaného zboží, stejně jako jeho vysoký výkon. Systém musí být schopen zvládat nárůst jak počtu klientů, tak služeb.
Mezinárodně právní otázky spojené s postavením státu Izrael
D´Evereux, Veronika ; Ondřej, Jan (vedoucí práce) ; Hofmannová, Mahulena (oponent) ; Caban, Pavel (oponent)
Mezinárodně právní otázky spojené s postavením státu Izrael Abstrakt Vznik a trvající existence státu Izrael, který je zcela obklopen arabskými sousedními státy, může být jednou z hlavních příčin i nadále aktuálního konfliktu, který v této části regionu započal již před více než sedmdesáti lety. Vznik státu Izrael zároveň představuje určitou výjimku v mezinárodním právu z důvodu, že k němu došlo ve spojení s právně nezávaznou rezolucí orgánu mezinárodní organizace univerzální povahy, konkrétně ve spojení s rezolucí Valného shromáždění OSN 181 (II) z roku 1947. Tato rezoluce předpokládala na části území bývalé Osmanské říše, které bylo coby mandátní území toho času spravováno Velkou Británií, vznik jak židovského, tak i arabského státu. Zatímco stát Izrael vyhlásil svou nezávislosti dne 14. 5. 1948, arabští obyvatelé mandátu tuto rezoluci odmítli a k realizaci jejich práva na sebeurčení došlo až o mnoho desítek let později. Ve spojení s touto skutečností a dále v důsledku několika ozbrojených konfliktů mezi státem Izrael a okolními arabskými státy, došlo zároveň i ke vzniku sporné situace týkající se částí území bývalého Mandátu Palestina, která zároveň nejsou územím státu Izrael. Podle poradního posudku Mezinárodního soudního dvora ve věci Palestinsko - izraelská zeď z roku 2004 jsou tato území zahrnující...
Proměny sídelní struktury Hořovicka ve středověku
Taibl, Pavel ; Štefan, Ivo (vedoucí práce) ; Hasil, Jan (oponent)
Cílem bakalářské práce je základní sídelně-historická charakteristika proměn sídelní struktury Hořovicka od 6. do 15. století. Důraz je kladen na archeologicky postižitelné proměny venkovského osídlení a sítě centrálních lokalit. Východiskem je vyhodnocení povrchových sběrů, geofyzikálního a detektorového průzkumu a archeologických odkryvů na středověkém sídlišti na katastru Suchomast (okr. Beroun), které se uskutečnily r. 2010. Vedle analýzy proměny sídelního areálu práce poskytuje základní představu o vývoji keramické produkce v tomto dosud málo poznaném regionu. Poznání širšího sídelního kontextu se opírá o rešerši dosavadních archeologických aktivit a analytických povrchových sběrů na vybraných plochách, do nichž byli zapojeni studenti ÚPA FF UK. Hodnocení písemných pramenů zčásti vychází z připravované práce dr. D. Kalhouse. Závěry studia jsou konfrontovány s dosavadní představou o proměnách venkovského osídlení v Českých zemích. Klíčová slova středověk, Hořovicko, sídelní struktura, sídliště, keramika, hradiště, středověká proměna
Komunikační systémy mezi Prahou a jižními Čechami ve středověku. Přechod přes Berounku v poloze Humenská.
Štochl, Daniel ; Klír, Tomáš (vedoucí práce) ; Štefan, Ivo (oponent)
Náplní bakalářské práce je studium terénních reliktů v poloze Humenská (katastrální území Jíloviště). Tyto relikty byly interpretovány jako relikty cest. Relikty byly geodeticky zaměřeny a propojeny se sídelně-historickým průzkumem v oblasti obce Jíloviště. Relikty byly interpretovány jako hmotné pozůstatky takzvané Bechyňské cesty, kterou zmínil kronikář Kosmas. Součástí této práce je pojednání o starých cestách a bližší pojednání o problematice lokalizace Bechyňské cesty.
Forming and development of towns in Romain Britain in 2. and 3. century
Petrášová, Lucia ; Musil, Jiří (vedoucí práce) ; Bouzek, Jan (oponent)
Táto práca sa zaoberá rímskymi civilnými sídliskami, ktoré začali vznikať v provincii Britannia po jej založení, v polovici prvého storočia. V úvode popisuje charakteristické znaky týchto sídlisk a ich funkcie. Prvá kapitola podáva prehľad jednotlivých typov miest a ich administratívnych zriadení. V ďalších kapitolách sa práca zameriava na mestské opevnenia, súkromné i verejné stavby a zariadenia, vrátane kultových stavieb, ktoré boli súčasťou miest. Popisuje ich typy, konštrukcie a ich vývoj vo všeobecnosti a tiež jednotlivé príklady týchto stavieb na najdôležitejších lokalitách.
Pohřební ritus knovízské kultury v Čechách
MIKLOVÁ, Vendula
V této práci se snažím o detailní analýzu pohřebního ritu knovízské kultury v Čechách. Zabývám se náboženstvím, sjednocováním pohřebního ritu, mohylami i plochými hroby, výbavou hrobů a pohřebními rituály. Speciální pozornost věnuji nálezům lidských koster či částí lidských těl na sídlištích. Ve vytvořené databázi lokalit s výskytem lidských skeletů a jejich částí, sleduji určitá kritéria, která mezi sebou porovnávám.
Návrh informačního systému
Výmola, Petr ; Šmerda, Jiří (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
S rostoucím počtem služeb, které Masarykova univerzita poskytuje svým studentům a s měnící se legislativou se jako nutnost ukazuje implementovat nový informační systém pro zpracování plateb za služby poskytované na univerzitě. Cílem této práce je zanalyzovat současný stav, zvážit požadavky uživatelů, vybrat vhodný informační systém a navrhnout jeho implementaci. Je nezbytně nutné, aby se náklady na zavedení nového systému udržely v přijatelných mezích a především aby systém byl provozovatelný při zachování současného počtu zaměstnanců. Je požadována univerzalita systému z pohledu rozličného charakteru poskytovaných služeb a prodávaného zboží, stejně jako jeho vysoký výkon. Systém musí být schopen zvládat nárůst jak počtu klientů, tak služeb.
Dopady izraelského stažení z pásma Gazy na vývoj izraelsko-palestinských vztahů
Pešková, Sára ; Havlová, Radka (vedoucí práce) ; Novotná, Yvona (oponent)
Cílem bakalářské práce je analýza dopadu izraelského stažení z Gazy v roce 2005. Tato práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a empirickou. První část se zabývá vybranými tématy izraelsko-palestinského konfliktu do roku 2005, a to historickými mezníky, především první izraelsko-arabské válce a Šestidenní válce, mezinárodněprávním statusem Gazy, na který neexistoval konsenzus a politikou židovského osadnictví. Praktická část se konkrétně věnuje procesu stažení a jeho dopadů na izraelsko-palestinské vztahy, zejména na ekonomickou situaci a život Palestinců v Gaze. Důležitá pozornost je věnována současné situaci vzájemných vztahů a budoucnosti pásma Gazy. Práce je doplněna obrázkovou dokumentací, vybranými rezolucemi OSN a statistickými daty.
Typologie slovenských sídelních tkání
Závracká, Andreja ; Komrska, Jan ; Moučka, Jan
Výzkumný projekt 1995 – 1996 byl zpracován s podporou RSS - Research Support Scheme, HESP - Higher Education Support Programme grant RS/HESP/1074/693/1995. Byla zpracována typologie "sídelních tkání" - t.j. středně velkých částí sídel, homogenních z hlediska hlavních kvanitatívních charakteristik - COS, CES, a výšky zástavby, definované jako průměrná výška budov VyHL (výšková hladina). Typologie byla zpracována pro soubor několika desítek tkání identifikovaných na Slovensku v průzkumech Fakulty architektury v Bratislavě a pro obdobný soubor západoevropských tkání.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 16 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.