Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Průzkum a dokumentace roubené stavby
Pytel, Kristián
Práce pojednává o dokumentování roubené stavby v obci Čeladná z počátku 20. století. V práci je kompletní popis všech konstrukcí a detailů objektu, včetně fotodokumentace. Pro lepší zaznamenání bylo vytvořeno 3D model dřevěné konstrukce a byla překontrolována správnost stávající výkresové dokumentace. Do pohledů vygenerovaných z tohoto modelu byly zakreslovány zjištěné poruchy konstrukcí. Byl vyhodnocen celkový stav objektu a jeho příčin a popsána doporučení pro jeho případnou obnovu s přihlédnutím k jeho ekonomické i historické hodnotě.
Sestavení lokálních letokruhových chronologií na základě dendrochronologického datování roubených hospodářských staveb z jihovýchodní Moravy
Tetur, Vladan
Předmětem diplomové práce je určení stáří jednotlivých hospodářských staveb pomocí dendrochronologické analýzy a sestaveni lokálních letokruhových chronologií dané dřeviny. V práci je popsán podrobný postup při dendrochronologickém datování od odběru a přípravy vzorků přes měření až po jejich datování. Práce se také zabývá využitím jednotlivých dřevin v konstrukcích staveb. Nejstarší stavbou je stodola z obce Vrbětice vyrobená z buku, jejichž konstrukční prvky se povedlo datovat do roku 1766/1767. Naopak za nejmladší stavbu lze označit sušírnu ovoce z obce Pradlisko. Odebrané dubové vzorky z konstrukce se podařilo datovat do roku 1944/1945. Nejvíce zastoupenými dřevinami ve zkoumaných hospodářských stavbách byly buk a dub. Ostatní dřeviny jsou zastoupeny ve velmi malém počtu na to, abychom byly schopni určit jejich význam v konstrukci. Dubové prvky byly v konstrukci použity převážně na základové prahy a bukové prvky pak na stavbu stěn. S ohledem na množství vzorků u jednotlivých dřevin byly vytvořeny dvě lokální letokruhové chronologie. Bukovou chronologii tvoří letokruhové křivky 29 vzorků odebraných z historických konstrukcí a 22 letokruhových křivek z živých stromů, přičemž mezi oběma částmi je nepropojený úsek přibližně 93 let. Při spojení těchto dvou částí by chronologie byla schopna pokrýt období více jak 300 let (1690–2013). Dubová lokální chronologie je tvořená letokruhovými křivkami 30 vzorků ze zkoumaných objektů a pokrývá období od roku 1700 po rok 1900. Jelikož pro Českou republiku neexistuje buková chronologie, je velkým přínosem zhotovení základní bukové chronologie pro tento region, v němž je nejpoužívanější dřevinou ve stavbách právě buk. Práce přispívá k budování bukové chronologie.
Návrh obvodové roubené konstrukce v nízkoenergetickém a pasivním standardu
Přinosilová, Gabriela ; Múčka, Martin (vedoucí práce) ; Vladimír, Vladimír (oponent)
Předmětem diplomové práce je návrh obvodové roubené konstrukce v nízkoenergetickém a pasivním standardu. Cílem práce bylo provedení výpočtu součinitele prostupu tepla U na typových skladbách obvodových roubených stěn a návrh jejich tloušťky pro dosažení parametrů, které vyhoví posuzovaným standardům. Z výpočtů vyplývá, že tradiční roubená konstrukce je neefektivní pro využití v nízkoenergetickém či pasivním standardu. Pro výpočet byly použity metody zakotvené v platných normách ČSN. Pro ověření přesnosti a korektnosti výpočtů pro navržené konstrukce byly navíc vytvořeny doplňkové modely částí jednotlivých skladeb v konečně prvkovém softwaru ANSYS.
Výstavba roubených konstrukcí na území České republiky a jejich porovnání s ostatními stavebními konstrukcemi
Girl, Tomáš ; Múčka, Martin (vedoucí práce) ; Pavelek, Miloš (oponent)
Tato práce se zabývá marketingovým výzkumem roubených konstrukcí na území České republiky a jejich porovnání s ostatními konstrukcemi. Práce vysvětluje principy samotného výzkumu a seznamuje i se stavbou obecně. Popisuje jednotlivé oblasti, upřesňuje jejich počet s následným porovnáním a vyhodnocením.
Objekt pro bydlení s kombinovaným stavebně konstrukčním systémem
Krella, Jeremiáš
Teoretická část práce se zabývá popisem využívání, zpracování a aplikací přírodních materiálů ve výstavbě, jejich vlivem na zdravotní aspekty uživatelů staveb a zároveň definuje jejich samotnou ekologickou stopu. Vlastní praktická část práce představuje návrh rodinného domu rozdílných konstrukčních systémů z masivního dřeva v lokalitě města Jeseník. Při návrhu podoby stavby byl kladen důraz na vizuální koncepci samotné stavby s ohledem na okolní krajinu, pro kterou platí doporučené požadavky CHKO Jeseníky. Při návrhu domu byly také respektovány požadavky na trvalé bydlení podle platné legislativy v České republice s maximální snahou využít přírodní materiály v samotné stavbě.
Návrh dřevostavby pro ustájení koní
Váňa, Josef
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem objektu dřevostavby pro ustájení koní, včetně navazující pobytové části pro personál. Práce se skládá ze dvou částí, textové a výkresové dokumentace. Samotná textová část je rozdělena na další dva okruhy, kde se v první části popisují obecné požadavky na ustájení koní, které je nutno respektovat, a v druhé popis konstrukcí navrženého objektu dřevostavby pro ustájení koní, společně s dalšími možnými alternativami. Součástí je provedení výpočtu prostupu tepla obvodovým a střešním pláštěm konstrukce.
Vznik a vývoj dřevěných staveb
JELÍNKOVÁ, Michaela
V teoretické části jsou popsány dřevěné stavby od pravěku až po současnost. Vývoj dřevěných staveb je zaměřen na stavby určené k bydlení a na jednotlivé konstrukční systémy dřevěných staveb. V praktické části je uveden jeden vybraný konstrukční (technologický) systém, který je využíván v současné době v praxi. Tento zvolený technologický systém je vytvořený pro odbornou školu formou přednášky.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.