Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 35 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod
Klímová, Lenka ; Antoš, Marek (oponent) ; Michalíková, Eva (vedoucí práce)
Teoretická část práce je zaměřena na časové řady a také na ekonomickou problematiku především poměrových ukazatelů a jejich interpretace. Cílem této práce je analyzovat a zhodnotit vybrané ekonomické ukazatele podniku s použitím analýzy časových řad a regresní analýzy. S analýzou souvisí také predikce hodnot vybraných ekonomických ukazatelů, kterou jsem předpověděla pro dva další roky (2014 a 2015). Následně jsem touto cestou navrhla vedení společnosti řešení zjištěného budoucího vývoje společnosti. Data jsem zpracovala pomocí programů Gretl a Microsoft Excel.
Posouzení finančního zdraví firmy.
Zapletal, Petr ; Kubala, Jaroslav (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Předmětem mé bakalářské práce je hodnocení finančního zdraví konkrétní firmy na základě metod finanční analýzy. Práce sestává ze tří základních částí. První oddíl je věnován teoretickým poznatkům finanční analýzy, kterých je ve druhé části prakticky využito pro rozbor finanční situace jmenované společnosti. Třetí, závěrečná, část shrnuje celkovou finanční situaci podniku a předkládá návrhy k jejímu zlepšení.
Návrh zlepšení finančního plánování v podniku
Mazanec, Michal ; Stožický, František (oponent) ; Konečný, Miloš (vedoucí práce)
Finanční situace podniku a jeho hospodaření je sledována celou řadou ukazatelů a na jejich hodnoty se v časovém vývoji a souvislostech pohlíží tak, aby hodnocení firmy zobrazovalo celkovou ekonomickou situaci podniku, a tím umožnilo vytipovat také příčiny a možné důsledky dané situace. Pokud má být podnik ekonomicky úspěšný, musí být finanční analýza a efektivní finanční plánování součástí komplexního finančního řízení podniku, protože tím je zajištěna zpětná vazba mezi předpokládaným efektem řídících rozhodnutí a následné skutečnosti. Tato finanční analýza je zaměřena na odhalení slabých a silných stránek podniku. Údaje použité v této práci jsem čerpal z volně dostupných podnikových výročních zpráv a z poskytnutých interních materiálů. Cílem mé diplomové práce bylo vypracovat finanční hodnocení podniku z výsledků finanční analýzy, za pomoci zkušeností získaných studiem na VUT v Brně.
Podnikatelský záměr
Sikora, Petr ; Stroka, Radim (oponent) ; Groligová, Ivana (vedoucí práce)
Diplomová práce posuzuje finanční strategii společnosti pomocí ukazatelů finanční analýzy. Finanční analýza hodnotí minulost, současnost a předpokládanou budoucnost finančního hospodaření firmy. Na základě těchto výsledků jsou navržena opatření ke zlepšení finanční situace v podniku jako celku a návrh profinancování konkrétního investičního projektu.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Mlaskačová, Marcela ; Heřboltová,, Ivana Prchalová (oponent) ; Mašterová, Lucie (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá posouzením současné ekonomické situace firmy VINIUM a.s. Pro hodnocení jsou použity metody finanční analýzy, jejíž výsledky jsou východiskem pro návrh ke zlepšení finanční situace firmy. V teoretické části se snažím za pomocí odborné literatury shrnout veškerá fakta týkající se této problematiky.
Návrhy na zlepšení hospodaření Pivovaru Černá Hora
Páral, Tomáš ; Kupka, Marek (oponent) ; Mandelík, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou hospodaření společnosti Pivovar Černá Hora, a. s. Na základě vyhodnocených skutečností obsahuje návrh na zlepšení současného stavu a zhodnocení míry přínosu pro tento podnikatelský subjekt.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Dvořáková, Martina ; Kymlová, Alena (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Tato diplomová práce hodnotí finanční zdraví firmy v letech 2002–2006 na základě vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají vést ke zlepšení finanční situace firmy v následujících letech.
Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení
Martincová, Jaroslava ; Čižinský, David (oponent) ; Čižinská, Romana (vedoucí práce)
Bakalářská práce analyzuje ekonomickou a finanční situaci společnosti Technické služby Blansko, s.r.o. v období let 2004 až 2007 pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Na základě výsledků analýzy předkládá návrhy a doporučení v oblasti operativního a strategického řízení, které povedou ke zlepšení finanční situace podniku.
Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod
Klímová, Lenka ; Antoš, Marek (oponent) ; Michalíková, Eva (vedoucí práce)
Cílem této práce je analyzovat a zhodnotit vybrané ekonomické ukazatele podniku s použitím analýzy časových řad, regresní a korelační analýzy. Teoretická část práce je zaměřena na časové řady a také na ekonomickou problematiku především poměrových ukazatelů a jejich interpretace. S analýzou souvisí také predikce hodnot vybraných ekonomických ukazatelů, kterou jsem předpověděla pro dva další roky (2014 a 2015). Následně jsem touto cestou navrhla vedení společnosti řešení zjištěného budoucího vývoje společnosti. Data jsem zpracovala pomocí programů Gretl a Microsoft Excel.
Hodnocení finanční situace společnosti ADAVAK, s.r.o. a návrhy na její zlepšení
Kitnerová, Radka ; Bělušová, Zora (oponent) ; Polák, Josef (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je na základě provedené finanční analýzy za účetní období 2006 až 2009 zhodnotit hospodaření společnosti ADAVAK, s.r.o.. V bakalářské práci je teoreticky definována a prakticky využita horizontální a vertikální analýza, analýza rozdílových a poměrových ukazatelů. Na základě zhodnocení výsledků finanční analýzy jsou identifikována slabá místa v hospodaření podniku, kterým se věnuje návrhová část bakalářské práce, zaměřená na vhodná doporučení ke zlepšení stávající situace hospodaření podniku.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 35 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.