Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 45 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Použití vhodných metod ekonomické a strategické analýzy k rozpoznání rizik vybraného podnikatelského subjektu
Papšo, Michal ; Teplá, Zuzana (oponent) ; Hanušová, Helena (vedoucí práce)
Hlavným účelom diplomovej práce je riziková analýza prepravnej spoločnosti JAPO-Transport, s. r. o. pomocou vybraných metód ekonomickej a strategickej analýzy na rozpoznanie rizík. Diplomová práca je rozdelená na päť častí. Prvá obsahuje popis skúmaného podniku, druhá časť obsahuje analýzy súčasného stavu. Tretia časť stanovuje problémy a ciele, vo štvrtej časti sú popísané teoretické východiská. Piata časť obsahuje identifikáciu rizík a návrhy na opatrenia voči rizikám.
Personalizace vědeckého portálu
Čáslavský, Josef ; Otrusina, Lubomír (oponent) ; Smrž, Pavel (vedoucí práce)
Práce se zabývá personalizací webových aplikací a možnostmi jejího využití pro vědecké webové portály. Teoretická část práce seznamuje s principy a metodami personalizace. V rámci praktické části je popsána výsledná aplikace, která na základě vytvořeného uživatelského profilu nabízí služby, jako jsou personalizované vyhledávání, doporučování obsahu a ideální průchod konferencí s paralelními sekcemi.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Volf, Stanislav ; Dyntar, Lukáš (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářskou práci jsem zpracoval pro společnost Veletrhy Brno a.s. Je to světoznámá firma, která se zabývá především pořádáním výstav, veletrhů a dalších doplňkových služeb. Zhodnotil jsem její finanční zdraví a navrhl jsem způsoby na případné zlepšení současného stavu.
Hodnocení stavu vnitřního prostředí
Doležal, Libor ; Fišer, Jan (oponent) ; Krejčí, Vladimír (vedoucí práce)
Tato práce poskytuje přehled o činitelích působících na kvalitu vnitřního mikroklimatu s důrazem na faktory s vlivem na tepelnou pohodu. Zároveň poukazuje na nepohodu, kterou tyto faktory způsobují. Jsou zde představeny jednotlivé základní způsoby a principy měření veličin potřebných k posouzení tepelné pohody. Práce není přímo návodem pro měření zmíněných veličin, ale nabízí možnost výběru vhodného měřícího přístroje podle účelu a rozsahu. Dále nabízí přehled o normách a vyhláškách spojených s danou problematikou.
Motivation Methods for Students in Russian Language Textbooks
Šiffner, Natalia ; Rozboudová, Lenka (vedoucí práce) ; Konečný, Jakub (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou motivace k učení ruského jazyka jako druhého cizího jazyka v českých základních školách. Hlavním cílem práce je určit úroveň motivace učebních pomůcek pro ruský jazyk pro žáky základních škol v České republice. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy motivace, motivace k učení a učební pomůcky pro cizí jazyk a jejich role v motivaci. V praktické části jsou analyzovány tři učební soubory pro výuku ruského jazyka: Классные друзья, Времена a Поехали. Analýza je založena na kritériích, které byly vypracovány autorem práce. Provedený výzkum ukazuje, že výše zmíněné učební soubory jsou motivující pro výuku ruského jazyka, ale mají některé slabiny ve struktuře, motivační stránce, jasnosti úkolů a obsahu. Na základě analýzy jsou navrženy doporučení pro motivaci žáků při použití těchto učebních pomůcek. Práce má praktický význam pro učitele cizích jazyků, autory učebnic a nakladatele. KLÍČOVÁ SLOVA cizí jazyk, základní škola, učebnice, analýza, doporučení
Rozdíly stravování mezi žáky SŠ a jejich životní styl
Hanousková, Alice
Bakalářská práce je zaměřena na stravovací návyky žáků středních škol a jejich životní styl. Cílem teoretické části je vysvětlení problematiky stravování, zdravého životního stylu a vymezení faktorů, které tuto problematiku ovlivňují. Dále se teoretická část zaměřuje na objasnění potřebnosti makro a mikroživin pro organismus jedince v období adolescence a vyvození důsledků při nevhodném stravování a životním stylu. Praktická část je věnována kvantitativnímu výzkumu, jehož formou je dotazníkové šetření. Cílem praktické části bylo zjistit a srovnat výsledky ve stravování a životním stylu mezi žáky maturitního oboru hotelnictví a učebního oboru kuchař-číšník. Respondenty pro toto zjištění byli žáci vybrané střední školy v okrese Vyškov.
Profesní dovednosti sociálních pracovníků na oddělení sociálně-právní ochrany dětí
KUŠKOVÁ, Kateřina
Tato bakalářská práce se zabývá profesními dovednostmi sociálních pracovníků na oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Cílem bakalářské práce je zanalyzovat profesní dovednosti sociálních pracovníků na oddělení sociálně-právní ochrany dětí, se zaměřením na doporučení sociálních pracovníků s dlouholetou praxí nově začínajícím sociálním pracovníkům pro jejich kvalitní práci. K dosažení stanoveného cíle byl využit kvalitativní výzkum. Výzkumný vzorek byl vybrán na základě metody sněhové koule. Výzkumným vzorkem jsou sociální pracovnice na oddělení sociálně-právní ochrany dětí s alespoň pětiletou praxí na tomto oddělení. Data byla získána na základě nestrukturovaného rozhovoru a dále vyhodnocena metodou vytváření trsů. Z výsledků je patrné, že sociální pracovníci na oddělení sociálně-právní ochrany dětí mají osvojeno široké spektrum dovedností, které si často osvojili až během jejich dlouholeté praxe. Na základě rozhovorů můžeme za nejdůležitější profesní dovednosti sociálních pracovníků na oddělení sociálně-právní ochrany dětí označit komunikační dovednosti, odolnost proti stresu, spolupráci v týmu, empatii a orientování se a aplikaci příslušných právních norem. Výsledky výzkumu této bakalářské práce mohou být přínosné nově začínajícím sociálním pracovníkům na oddělení sociálně-právní ochrany dětí tím, že předkládá souhrn dovedností, které sociální pracovníci na tomto oddělení mají osvojené a které v praxi využívají, současně jsou zde nabídnuta konkrétní doporučení, která alespoň částečně mohou pomoci začínajícím sociálním pracovníkům na OSPOD z počátku jejich práce zde.
Prodej regionálních potravin v prodejnách ve vybrané lokalitě
DOLÍVKOVÁ, Helena
Cílem diplomové práce bylo identifikovat rozsah nabídky regionálních potravin ve vybraných obchodních řetězcích a specializovaných prodejnách v Českých Budějovicích. Konkrétně vymezit prvky strategie prodeje, sortimentní skladby a podmínek prodeje a posoudit míru prosazení výrobků označených regionální značkou. Pro získání těchto informací byla použita metoda pozorování, kdy byly všechny vybrané prodejny přímo navštíveny. Do průzkumu bylo celkem zahrnuto deset obchodních řetězců a dvě specializované prodejny, Na základě výsledků z provedeného průzkumu bylo možné zodpovědět stanovené výzkumné otázky a následně navrhnout doporučení pro obchodní řetězce a specializované prodejny, jakým způsobem zvýšit povědomí o nabízených regionálních potravinách, jaké zvolit strategie prodeje a tím zvýšit prodej těchto produktů. Dále doporučení pro spotřebitele z hlediska dostupnosti a šíře nabídky regionálních potravin a pro regionální dodavatele, které prodejny jsou potenciálně vhodnými odběrateli.
Analýza řízení zásob v celním skladu
RADILOVÁ, Petra
Hlavním cílem práce je analyzovat postupy při řízení celního skladu jak z hlediska podniků, tak i hlediska celostátního významu celních skladů. Další cíle: sběrem potřebných dat zjistit období s nejvyšším příjmem a výdejem uskladňovaného zboží a provést jejich analýzu a analyzovat problémy ve firmě a navrhnout řešení.
Sociální síť Instagram vybraných basketbalových klubů
Michlová, Andrea ; Opelík, Daniel (vedoucí práce) ; Crossan, William Morea (oponent)
Název: Sociální síť Instagram vybraných basketbalových klubů Cíle: Hlavním cíle této bakalářské práce je sestavení doporučení pro zlepšení komunikace a obsahu na Instagramu u vybraných českých profesionálních basketbalových klubů. Veškerá vypracovaná doporučení by poté mohla pomoci nejen těmto basketbalovým klubům, ale také ostatním sportovním spolkům. Metody: V této práci je využita metoda kvantitativního a kvalitativního výzkumu dat. V první fázi je použita kvantitativní metoda v podobě analýzy instagramových účtů čtyř vybraných basketbalových klubů. Poté následuje kvalitativní metoda, která je provedena pomocí Focus group s osmi basketbalovými fanoušky, kteří byli vybráni kluby na základě stanovených kritérií. Výsledky: Z provedených analýz vyplývá, že basketbalové kluby působící ve stejné soutěži NBL nejsou v rámci sociální sítě Instagram na stejné úrovni, přičemž rozdíly mezi nimi jsou značné. Výsledkem je fakt, že 2 ze 4 klubů vedou instagramový účet na vysoké úrovni. V druhém případě se jedná o nedostatečnou komunikaci s fanoušky, konzistenci a potažmo rozmanitost obsahu. Lze konstatovat, že úspěch na Instagramu je podmíněn znalostmi a 100% péčí ze strany správce instagramového účtu. Klíčová slova: marketing, Instagram, basketbal, NBL, komunikace, doporučení

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 45 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.