Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Klasické a kvantové aplikace rentgenových zobrazovacích metod
FIKSLOVÁ, Anežka
Téma bakalářské práce reagovalo na zjištění, že v současné době není k dispozici jednoduchý edukační text na téma rentgenových zobrazovacích metod, který by slučoval aplikace klasické a kvantové fyziky se strukturou teorie rentgenu. Záměrem bakalářské práce je na základě aplikace teorie kurikulárního procesu vytvořit teoretický základ shrnující poznatky klasických a kvantových aplikací rentgenových zobrazovacích metod, který bude přiměřený fyzikálním znalostem studentů radiologické asistence. V České Republice nejsou k dispozici materiály, které by spojovali podstatné základy klasické a kvantové fyziky se základy zobrazování v radiodiagnostice formou, která by byla vhodná pro radiologické asistenty. Na základě analýzy současného stavu dané problematiky byly vytyčeny následující cíle práce: C1 Popsat klasické a kvantové aplikace RTG zobrazovacích metod a posoudit zda se v medicíně upřednostňují spíše klasické aspekty těchto zobrazovacích metod. C2 Sestavit edukační text a test, týkající se zvláště oblasti klasických aplikací RTG zobrazovacích metod, a ze statisticky zpracovaných výsledků testu posoudit znalosti studentů. Na základě cílů práce byly formulovány tři hypotézy: H1 Komparací struktury klasické fyziky a struktury brzdného RTG záření lze popsat klasické aplikace RTG zobrazovacích metod. H2 Komparací struktury kvantové fyziky a struktury charakteristického RTG záření lze popsat kvantové aplikace RTG zobrazovacích metod. H3 Znalosti respondentů v oblasti klasických aplikací RTG zobrazovacích metod budou mít rozdělení blízké rozdělení normálnímu. Výchozí teorií byla zvolena teorie kurikulárního procesu, díky které byl zajištěn přenos poznatků z vědeckého systému do edukační oblasti. Popsáním rentgenových zobrazovacích metod z hlediska jejich klasické a kvantové podstaty byl naplněn prví cíl práce. Proběhla komparace klasické fyziky se strukturou brzdného rentgenového záření a zároveň komparace kvantové fyziky se strukturou charakteristického záření. Na základě komparační analýzy byly přijaty první dvě hypotézy. Aplikací teorie kurikulárního procesu byl vytvořen výukový text o vybraných poznatcích týkající se rentgenového záření. Následně byl sestaven edukační test, který ověřoval znalosti studentů radiologické asistence nabyté na základě prostudování edukačního textu. Výsledky statistického zpracování dat z dotazníkového šetření lze považovat za naplnění druhého cíle práce. Na bázi provedeného statistického šetření bylo zjištěno, že je možné znalosti respondentů vyjádřit Gaussovou křivkou, čímž byla potvrzena vhodnost a přiměřenost výukového textu a současně třetí hypotéza práce. Z výsledků této bakalářské práce vyplývá, že vytvořený výukový text je přiměřený možnostem studentů a lze jej využít jako edukační materiál během výuky radiologických asistentů.
Formalismy kvantové a relativistické fyziky při zkoumání příčin mimořádných událostí
JANOŠÍKOVÁ, Martina
V dnešní době vznikají mimořádné události z různých důvodů a jsou zapříčiněny různými činiteli. V mé diplomové práci se budu věnovat těm mimořádným událostech, jejichž příčinu můžeme vysvětlit pomocí relativistické a kvantové fyziky. Mezi takové mimořádné události řadíme bouřku a radiační havárii. Bleskem způsobuje požáry v krajině a jeho světelnou identifikace můžeme vysvětlit pomocí kvantové mechaniky fotonu, tedy vlnového korpuskulárního dualismu fotonu. Při radiační havárii dochází k úniku radioaktivity a ionizujícího záření. Tento unik lze popsat za pomoci speciální teorii relativity. Na podkladě těchto informací byl vytvořen edukační text, který byl přizpůsoben schopnostem studentů Civilní nouzové přiravenosti.
Důkaz, že Bellova věta je vědecky nepodložená
Souček, Jiří
We prove that the Bell’s theorem and the nonlocality of quantum mechanics are scientifically unfounded statements.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Lokalita modifikované kvantové mechaniky
Souček, Jiří
In this note we shall show the relation between the locality of Quantum Mechanics and the meaning of the quantum state.
Plný text: Stáhnout plný textPDF