Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Dopady pandemie COVID-19 na percepci migrace do ČR
Poláková, Michaela ; Karásek, Tomáš (vedoucí práce) ; Bureš, Oldřich (oponent)
Diplomová práce se zabývá zkoumáním dopadů pandemie COVID-19 na percepci migrace do České republiky skrze optiku teorie sekuritizace. Propuknutí pandemie COVID-19 znamenalo celosvětový milník ve vývoji všech oblastí běžného života, které byly v mnoha případech s okamžitou platností pozastaveny s cílem zamezit šíření nakažlivého onemocnění, a migrace v tomto případě nebyla výjimkou. Po vyhlášení nouzového stavu v České republice z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s novým koronavirem v březnu 2020 byl následně zakázán vstup všem cizincům do země, a na dobu neurčitou zastavena veškerá migrační řízení. Projekt pracuje s hypotézou, že migrace byla sekuritizována skrze tato omezení přijatá s cílem zastavení šíření nákazy, ve jménu ochrany veřejného zdraví. Práce analyzuje změny v percepci migrace v porovnání s předpandemickou situací, kroky české vlády směrem k migraci v době pandemie, a její vnímání. Cílem této práce je tak přiblížit změny v percepci migrace vlivem propuknutí pandemie COVID-19, a popsat, jak tyto změny ovlivnily další sekuritizaci migrace.
Postavení zabezpečovací detence v systému trestněprávních sankcí
DVOŘÁKOVÁ, Vendula
Disertační práce "Postavení zabezpečovací detence v systému trestněprávních sankcí" má teoretický charakter s cílem podat ucelený přehled nad vývojem, realizací a aktuálním uplatněním zabezpečovací detence. V souvislosti se studiem a věcnou analýzou problematiky byla práce vymezena do několika kapitol. Obsah a význam některých základních pojmů je vymezen v první kapitole. Ve druhé kapitole je reflektován vývoj zabezpečovací detence z pohledu širší právní komparace a legislativního procesu zákona o výkonu zabezpečovací detence. Kapitola je koncipována ve smyslu poukázat na složitost a úskalí vývoje zabezpečovací detence. Třetí kapitola je věnována právní úpravě zabezpečovací detence v současném právním řádu a je rozdělena do podkapitol k interpretaci jednotlivých právních úprav. Čtvrtá kapitola je vyčleněna osobnosti pachatele a základům trestní odpovědnosti. Pátá kapitola je koncipována s cílem poukázat na kategorii pachatelů z medicínského pohledu. Samotným výkonem zabezpečovací detence a Ústavy v České republice s popsanou kvalitou života chovanců se zabývá šestá kapitola. Poslední kapitola práce je zaměřena na samotnou postdetenční péči. Z interpretativní analýzy primárních i sekundárních zdrojů vyplynulo, že zabezpečovací detence je nevyhnutelnou součástí ochranných opatření z hlediska nárustu využitelnosti tohoto opatření a současného naplnění kapacity ústavů zabezpečovací detence v České republice.
Institut zabezpečovací detence: poslání, cíle a meze nového ochranného opatření
Koláříková, Lenka ; Válková, Helena (vedoucí práce) ; Kodymová, Pavla (oponent)
Institut zabezpečovací detence je novým ochranným opatřením v našem trestněprávním systému. Tématem této diplomové práce je zmapování poslání a cílů zabezpečovací detence a zaměření se na srovnání teoretického a praktického fungování tohoto ochranného opatření. Následující kapitoly se zabývají charakteristikou zabezpečovací detence a jejím právním rámcem v ČR. Součástí práce je popis zabezpečovací detence ve vybrané právní úpravě jiného státu, konkrétně Slovenské republiky. V závěru práce jsou vyloženy poznatky získané osobní návštěvou Ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno. Charakterizováno je nejen funkční a účelové vybavení ústavu, ale také skladba chovanců a zaměstnanců ústavu a vymezení jejich nejdůležitějších kompetencí. Programy, kterými jsou v detenci naplňovány léčebné cíle jsou charakterizovány v závěru práce.
Doplnění a vyhodnocení zpracovaných studií zadaných MŽP do databáze "Evidence studií"‚ které jsou situovány mimo prioritní oblasti definované v PHP
Šindlar, Miloslav
Na základě studií zabývajících se hodnocením povodní v roce 2002 a protipovodňových opatření blízkých přírodě v těchto studiích uvedených byla připravena databáze a vrstvy GIS pro stanovení postupu realizace navrhovaných opatření. Opatřením byly v databázi přiřazeny atributy, které umožňují jejich zpracování z nejrůznějších pohledů a pro různá sledovaná území. K realizaci je doporučeno 4 450 opatření, vhodných pro posouzení z hlediska vlivů na zvýšení stupně protipovodňové ochrany a vlivů na kvalitu hydromorfologie vodního toku a nivy platnými závaznými metodickými postupy. Evidovány a hodnoceny jsou konkrétní parametry opatření specifikované pro konkrétní lokality, vyhodnocovány jsou dostatečně podrobné specifikace podmínek ve vybraných konkrétních lokalitách a jasně definované aktuální a potenciální vazby a limity okolního prostředí, resp. řešeného povodí.
Doplnění a vyhodnocení zpracovaných studií zadaných MŽP do databáze "Evidence studií"‚ které jsou situovány mimo prioritní oblasti definované v PHP
Šindlar, Miloslav
Na základě studií zabývajících se hodnocením povodní v roce 2002 a protipovodňových opatření blízkých přírodě v těchto studiích uvedených, byla připravena databáze a vrstvy GIS pro stanovení postupu realizace navrhovaných opatření. Opatřením byly v databázi přiřazeny atributy, které umožňují jejich zpracování z nejrůznějších pohledů a pro různá sledovaná území. K realizaci je doporučeno 4 450 opatření, vhodných pro posouzení z hlediska vlivů na zvýšení stupně protipovodňové ochrany a vlivů na kvalitu hydromorfologie vodního toku a nivy platnými závaznými metodickými postupy. Evidovány a hodnoceny jsou konkrétní parametry opatření specifikované pro konkrétní lokality, vyhodnocovány jsou dostatečně podrobné specifikace podmínek ve vybraných konkrétních lokalitách a jasně definované aktuální a potenciální vazby a limity okolního prostředí, resp. řešeného povodí.
Kriminalita mladistvých v Českých Budějovicích v porovnání s kriminalitou mladistvých v okolních obcích.
ŠPOK, Ondřej
Cílem práce je zjistit aktuální stav kriminality mladistvých v okrese České Budějovice. Při zpracování této práce je využito metody sekundární analýzy dat. Jako zdroje jsou využita statistická data získaná od jihočeské pobočky Českého statistického úřadu a statistická data kriminality POLICIE ČR ? správy Jihočeského kraje. Veškeré zdroje se vztahují k roku 2009. V práci jsou porovnány hodnoty kriminality mladistvých z města České Budějovice s hodnotami obcí v okolí Českých Budějovic.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.