Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,483 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.03 vteřin. 
Řízení projektu opravy dálnice
Čermák, Adam ; Tesárek, Václav (oponent) ; Juřica, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá projektem na opravu dálničního úseku a navržení nejvhodnější varianty výstavby. Cílem práce je vybrat nejvhodnější variantu opravy dálničního úseku a navrhnout opatření na snížení možných rizik. V práci byly navrhnuty celkem tři varianty výstavby, ze kterých byla vybrána časově nejkratší varianta 3 s nejnižšími náklady a s maximálně využitými zdroji sdružených firem. U vybrané varianty bylo zapotřebí snížit potencionální rizika, a to především riziko doby pro dokončení před zimní technologickou přestávku. Pro eliminaci rizika byla použita metoda stlačování a zrychlování. Výběru jedné z navržených variant předcházelo ekonomické zhodnocení stavební firmy, v rámci kterého bylo podle finančních ukazatelů zjištěno, že se firma nachází v dobré finanční situaci pro realizaci projektu opravy dálničního úseku.
Návrh projektu nové prodejny
Šobová, Romana ; Havránek, David (oponent) ; Juřica, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem projektu, který má za cíl zřídit novou podnikovou prodejnu v Moravskoslezském kraji. Cílem bylo využít dostupné teoretické poznatky, nástroje a metody pro tvorbu projektové dokumentace. Dokumenty byly vytvořeny za pomocí MS Visio, MS Project a MS Excel a jsou v nich popsány veškeré důležité informace potřebné pro úspěšnou realizaci projektu. V závěru práce jsou popsány přínosy, které dané řešení odhalilo.
Modelování a řízení projektového portfolia
Skalníková, Zuzana ; Trchalík, Roman (oponent) ; Květoňová, Šárka (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá modelováním a řízením projektového portfolia. V první části vysvětluje problematiku projektového řízení, popisuje její teoretické základy a metody používané při řízení. V další částí je popsané projektové portfolio, techniky jeho řízení a aspekty, které ho ovlivňují. Práce pokračuje analýzou a návrhem prototypu pro řízení projektových portfolií. Jsou vybrány nejvhodnější metody pro analýzu projektů. Navržený prototyp je následně implementován a řešení je v práci detailně popsáno. Poslední částí práce je uživatelské testování, které poukázalo na funkčnost a využitelnost vytvořeného prototypu.
Softwarová podpora plánování projektů
Netolický, Petr ; Waldhans, Miloš (oponent) ; Nováková, Jana (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá projektovým managementem a porovnává programy, které jsou určeny na řízení investičního projektu. Tyto softwary slouží k plánování, správě úkolů, zdrojů a zjišťování aktuálního stavu projektu. V práci budu porovnávat programy, které jsou pro řízení těchto projektů nejpoužívanější. Pro názornou ukázku plánování bude v každém z vybraných programů vytvořen projekt výstavby konkrétního bytového domu.
Financování projektů ze zdrojů EU
Knichalová, Gita ; Bučková, Monika (oponent) ; Koleňák, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou projektového managementu v oblasti investičních projektů na obnovu strojní technologie a možnostmi jejich financování. Cílem práce je vytvořit studii proveditelnosti pro investiční projekt zavedení nové, moderní technologie zachlazování pekařských výrobků a posoudit jeho realizovatelnost a efektivnost. Výsledkem této práce bude doporučení pro firmu, zda projekt realizovat, či nikoli.
Financování projektů z fondů EU
Dostál, Tomáš ; MBA, Martin Macháček, (oponent) ; Koleňák, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na možnosti financování konkrétního projektu v podniku z fondů Evropské unie. Teoretická část popisuje jednotlivé fondy a politiky EU. V této části jsou rovněž definovány základy z oblasti projektového managementu. Cílem praktické části je vypracování studie proveditelnosti projektu, který bude spolufinancován z evropských fondů a následné zhodnocení celého procesu. V závěru práce je zpracován postup podání žádosti z operačního programu Podnikání a inovace prostřednictvím agentury CzechInvest.
Návrh projektu v podniku
Klouček, Martin ; Bartošek, Vladimír (oponent) ; Juřica, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem projektu výstavby nové haly. Práce obsahuje identifikaci záměru, cíle a výstupů, následné plánování a posouzení všech získaných informací. Analytická část se zaměřuje na představeníspolečnosti, průběh analýzy současného stavu a východiska analýzy, které se použijí při návrhu projektu.
Nástroj pro podporu managementu rizik
Vystavěl, Jaroslav ; Hypský, Roman (oponent) ; Kreslíková, Jitka (vedoucí práce)
Tento diplomová práce se zabývá řízením rizik. Celá práce je koncipována dle současného standardu PMI. Jedná se o rozbor deseti znalostních oblastí a procesů v nich obsažených. Po vysvětlení základních pojmů z oblasti projektového řízení jsou všechny procesy stručně popsány včetně jednotlivých vstupů a výstupů každého procesu, které na sebe často navazují. Největší pozornost je soustředěna na oblast řízení rizik, která je předmětem této práce. Z této znalostní oblasti jsou dle zadání podobněji rozebrány procesy plánování a identifikace rizik. Na základě obsahu těchto dvou procesů byl navržen program aplikující zmíněné procesy. Je zde popsán jeho návrh a implementace ve aplikačním rámci PHP Laravel. Následuje testování a závěr, ve kterém jsou diskutovány možná rozšíření.
Využití nástrojů projektového managementu pro zefektivnění firemních procesů
Guštafík, Martin ; Mitiska, Daniel (oponent) ; Smolíková, Lenka (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá zefektivněním firemních procesů pomocí nástrojů projektového managementu ve společnosti VOLET, s.r.o. Společnost se zabývá prodejem komponentů a služeb v oblasti zahradních jezírek a zavlažovacích systémů. V první části práce jsou popsána teoretická východiska, jedná se o pojmy vycházející z projektového managementu. V analytické části se práce zabývá popisem společnosti a její současnou situací, dále pak jednotlivými analýzy. Na základě těchto analýz budou v poslední části představeny návrhy, ze kterých bude vycházet navrhovaný projekt na zefektivnění firemních procesů.
Návrh migrace části ICT infrastruktury do datového centra
Kočíbová, Iveta ; Čada, Lukáš (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Tato Diplomová práce se zabývá návrhem migrace části ICT infrastruktury dvou lokalit mezinárodní společnosti do externího datového centra. Analyzuje současný stav ICT společnosti, popisuje virtualizační infrastrukturu a náklady na její provoz. Hlavní část práce popisuje možné řešení migrace virtualizační infrastruktury do externího datového centra s využitím nástrojů a metod projektového řízení. Závěrem jsou uvedeny přínosy projektu pro společnost.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,483 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.