Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Economic effects of the health promotion at the example of mammographic screening examination introduced in Czech republic in 2002
Fabová, Lucia ; Bartůsková, Lucia (vedoucí práce) ; Kotýnková, Magdalena (oponent)
Téma zdraví je v současné době velmi aktuální a stále více se vyvíjí potřeba podpory zdraví obyvatel a prevence nemocí. Důsledky zanedbání prevence a podpory zdraví na ekonomiku státu jsou jednoznačné, ať jde o růst veřejných výdajů na zdravotní péči nebo nepřímé efekty na úroveň lidského kapitálu. Cílem této práce je analýza podpory zdraví v České republice se zaměřením na mamografické screeningové vyšetření prsníka zavedené v roce 2002. Práca dokazuje pokles úmrtnosti na karcinom prsu po zavedení screeningového vyšetření a zvýšení počtu nálezů nádorů v dřívějších stadiích choroby. Taktéž analyzuje dopad na náklady na zdravotní péči a vliv screeningu na ne. Navrhuje rozšířit preventivní screeningové vyšetření i o další oblasti, ve kterých by využití screeningu mohlo být v budoucnosti užitečné.
Využití sdělovacích prostředků a internetu v prevenci chorob
KRMENČÍKOVÁ, Lucie
Diplomová práce je zaměřena na využití klíčových českých médií v prevenci chorob, analýzu jejich úrovně a možného dopadu na recipienty. Zjišťuje také do jaké míry jsou témata provázána s komerčními sděleními a jak komerční pozadí tato sdělení determinuje. V teoretické části diplomové práce jsem se snažila srozumitelnou formou stručně přiblížit problematiku prevence chorob a masmédií podle nejnovějších poznatků. Hlavním cílem praktické části této diplomové práce bylo zmapovat frekvenci zveřejňování zdravotně preventivních materiálů v klíčových českých médiích. Dalším cílem práce bylo zjistit jakými hlavními tématy se klíčová média zabývají. V této části byla použita kvantitativní metoda sběru dat, analýza médií. Z mého výzkumu vyplynulo, že klíčová média se zabývají nejvíce tématem prevence zhoubných nádorů. Reklamy zabývající se prevencí vybraných onemocnění se většinou týkají doplňků stravy a léčebných preparátů. Výsledky této práce dále ukazují, že prevence chorob v masmédiích není zanedbána, ale myslím si, že frekvence zveřejňování by mohla být vyšší. Naopak komerčních sdělení, která doprovází materiály se zdravotně preventivní problematikou, by mohlo být méně. Jsem přesvědčena o tom, že prevence chorob s využitím sdělovacích prostředků je základním krokem pro zdravou populaci, bez které si neumíme představit naši budoucnost. Výsledky této práce mohou být využitelné při tvorbě preventivních programů a informačních strategií v oblasti prevence chorob.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.