Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
EOSC a Open Science v Akademii věd ČR
Podloucká, Karolina
Open Science (neboli Otevřená věda) je termín, který se v posledních letech dostává v akademickém prostředí výrazně do popředí a zaujímá důležité místo. Touto problematikou se zabývá čím dál více entit. Hlavním propagátorem je Evropská komise a je zřejmé, že dříve či později se dotkne mnoha vědeckých pracovníků, zejména těch, kteří pro svou práci čerpají evropskou finanční podporu. Open Science lze definovat jako vědecký proces, v němž mohou všichni spolupracovat a přispívat do něj. Výzkumná data, laboratorní poznámky, vědecké výstupy a další vědecké procesy budou volně dostupné, za podmínek, které umožňují opakované použití, redistribuci a reprodukci výzkumu včetně jejich podkladových dat a metod.\n
Znečištění vnášené do CHKO Moravský kras povrchovými toky
Vaculíková, Klára ; Tůma, RNDr Antonín (oponent) ; Malá, Jitka (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá znečištěním, které je vnášeno povrchovými toky na území Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Pro hodnocení rozsahu znečištění byly vybrány všechny povrchové toky, které přitékají do CHKO. Byl proveden průzkum zájmového území. Následně bylo pravidelně každý měsíc od dubna do listopadu 2019 prováděno měření průtoku a fyzikálně-chemických ukazatelů, odběr vzorků vody a jejich následné rozbory v laboratoři. In-situ byly měřeny parametry konduktivita, pH, teplota, oxidačně-redukční potenciál, rozpuštěný kyslík a nasycení kyslíkem. V laboratoři byly pak stanovovány CHSKCr, BSK5, fosforečnanový fosfor, celkový fosfor, amoniakální dusík, dusitanový dusík, dusičnanový dusík a Kjeldahlův dusík. Spočítány byly také organický a celkový dusík. Naměřené a vyhodnocené parametry byly posouzeny dle Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. Pro vybrané parametry byly spočítány také hmotnostní toky, které slouží jako další kritérium pro hodnocení kvality vody ve sledovaných povrchových tocích. Dle vyhodnoceného znečištění byly navrženy území vně CHKO s potřebou zvýšené ochrany vodních toků. Vlastní výzkum byl podpořen spoluprací se dvěma základními školami, které se nachází na území CHKO. Proškolení žáci se svými učiteli prováděli v období od května do listopadu 2019 měření obsahu fosforečnanů v povrchových tocích. Byl vytvořen web o problematice fosforu v povrchové vodě, kde byly uváděny výsledky měření fosforečnanů.
Open Access: the science that is not visible, does not exist
Amaro, Bianca
The importance of open access to make known and recognized in the world of science. The vocation of Latin America in open access to scientific information. Brazil, a success story.
Prezentace: idr-1447_1 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-1447_2 - Stáhnout plný textMP4
Towards Open Science: challenges and way forward for European universities
Finance, Jean-Pierre
Professor Jean-Pierre Finance, Chair of the EUA Science2.0/Open Science Expert Group, will explain EUA approach towards Open Science by bringing together first-hand information and experience from three main areas: 1) Open Access policies (universities through EUA’s survey on Open Science - data from 500 universities; research councils – through Plan S); 2) financial aspects, through its survey on "Big Deals" (data from 31 National Consortia) and Publish&Read Project; 3) research assessment for research careers (briefing). EUA implements its Roadmaps on Open Access (2016) and on Research Assessment (2018) in close collaboration with its ad-hoc groups: Expert Group on Science 2.0/Open Science, the High-Level Group on Big Deals and the Negotiators Group. EUA develops strategic positions, surveys and workshops which are becoming a reference for universities and in the framework of the EC Open Science Policy Platform (OSPP).
Prezentace: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Nové kompetencie akademickej knižnice: otvorená veda, otvorené repozitáre
Černohlávková, Petra ; Vyčítalová, Hana
Konferenci uspořádala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích v rámci akce Týždeň vedy a techniky na Slovensku, hlavními tématy byly repozitáře a otevřený přístup. Účastnice zde na žádost organizátorů představily repozitáře NTK, zejména institucionální repozitář.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Out of Scope? Open science monitoring and grey literature
Schöpfel, Joachim ; Prost, Hélène
Příspěvek hodnotí, zda a jak EU a francouzský Open Science Monitor poskytují kvalitativní a kvantitativní údaje o šedé literatuře, jako jsou např. konferenční příspěvky, vysokoškolské kvalifikační práce, zprávy, working papers nebo preprinty. Jak je šedá literatura zahrnuta ve zdrojích dat, v metodice a ukazatelích, v publikovaných průzkumech a případových studiích? Autoři zkontaktovali projektové týmy Monitoru, aby se dozvěděli více o jejich budoucích projektech a zda zamýšlejí věnovat větší pozornost nekomerční oblasti akademické komunikace.
Plný text: Schopfel_Prost_fulltext - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: Schopfel_Prost_presentation_EN - Stáhnout plný textPDF; Schopfel_Prost_prezentace_CZ - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: Schopfel_Prost_video - Stáhnout plný textMP4
Otevřená věda - vědecká (r)evoluce
Simandlová, Tereza ; Souček, Jiří (vedoucí práce) ; Rygelová, Pavla (oponent)
Diplomová práce se zabývá otevřeností ve vědecké praxi a blíže rozebírá koncept open science. Kromě teoretické části věnované popisu fungování vědy, tradičního modelu vědecké komunikace a výchozích představ otevřenosti nabízí souhrn jednotlivých přístupů myšlenkových škol otevřené vědy a představuje konkrétní nástroje, iniciativy a metody, které umožňují myšlenku otevřenosti ve vědě naplňovat. Praktická část se zaměřuje na popis současného stavu otevřenosti vědy v České republice a pomocí metody kolo budoucnosti nabízí možný výhled do budoucnosti, specifikuje možné důsledky zavedení konceptu open science do praxe a na jejich základě dále definuje příležitosti a rizika této druhé vědecké revoluce.
Nástroje a platformy vědy 2.0
Simandlová, Tereza
V době, kdy vědecká práce a komunikace probíhá téměř vždy online, není divu, že i nástroje 2.0 - sociální média - pronikají do práce odborníků, vědců a výzkumníků. Příspěvek se pokusí obecně představit možnosti a prolnutí 2.0 nástrojů a platforem s vědeckou prací a představit i konkrétní služby, které již odborníci po celém světě využívají a které jim značně usnadňují kolaborativní práci, zviditelňují jejich činnost apod.
Prezentace: idr-665_1 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: Simandlova - Stáhnout plný textMP4
Konference ELAG 2013
Kolátor, Jan ; Janíček, Milan ; Mareček, Daniel ; Svoboda, Martin
Konference ELAG 2013 (http://elag2013.org/) se konala 27. - 31. 5. 2013 v Ghentu v Belgii. Pořádajícími institucemi byly Ghent University Library a Ghent University Faculty Library Arts & Philosophy. Konference byla zaměřena stávájící i budoucí vývoj v knihovnách - hlavním tématem bylo “Inside Out Library” (Knihovna naruby). Knihovny čelí velkým změnám chování uživatelů a snaží se jim čelit jak technickými (využití linked data, podpora moderních IT technologií) tak metodickými prostředky (větší podpora lokálního publikování, podpora uživatelů). Řada z těchto probíraných témat, významných v zahraničí, ještě není v lokálním českém odborném prostředí příliš diskutována. Na konferenci také došlo k prohloubení mezinárodních kontaktů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.