National Repository of Grey Literature 13 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Vplvv faktorov kvality služieb na lojalitu návštevnikov v regiónoch Liptov a Tatry
Sobotová, Simona
Sobotová, S. The influence of service quality factors on the visitors loyalty in the Liptov and Tatras regions. Diploma thesis. Brno: Mendel University. 2021. The diploma thesis deals with the assessment of the level of influence of destination quality factors on the loyalty of visitors in the mountain regions of Liptov and Tatras. In addition, the work examines the satisfaction of visitors with quality factors in the summer and winter seasons. These are then compared with the importance of the same factors. Marketing research was used to obtain primary data using a questionnaire survey. The data were then evaluated using IPA analysis and multiple regression analysis.
Mountain trekking in diabetic patients treated with an insulin pump
Bytelová, Sophie ; Daďová, Klára (advisor) ; Majorová, Simona (referee)
Title: Mountain tourism for diabetics with an insulin pump Objectives: The aim of this study is to find out whether it is suitable for patients with type 1 diabetes mellitus treated with an insulin pump to undergo physical activity in the form of mountain tourism, as the more intense physical aktivity affects blood glucose levels and whether patients are able to work with advanced insulin pump functions. Methods: The work is conceived as an observational study of the Medtronic educational project. One day mountain hike trip of a distance about 30 km was attended by 40 patients (men and women) with diabetes aged 15-25 years. Non-invasive methods were used. The data was obtained by monitoring insulin pump probes, glucometers and continuous monitoring, which were further evaluated using the CareLink Pro software. Results: Physical activity in the form of mountain tourism is suitable for patients with DM1 treated on an insulin pump. 80% of the probands did not have a risk status of hypoglycaemia, and even though the determined normoglycemia for research was performed by a larger number of adults as opposed to children, this FA has a demonstrable effect on blood glucose levels. It also brings positive benefits for patients because they learn how to work better with advanced insulin pump functions....
Mountain trekking in diabetic patients treated with an insulin pump
Bytelová, Sophie ; Daďová, Klára (advisor) ; Majorová, Simona (referee)
Title: Mountain tourism for diabetics with an insulin pump Objectives: The aim of this study is to find out whether it is suitable for patients with type 1 diabetes mellitus treated with an insulin pump to undergo physical activity in the form of mountain tourism, as the more intense physical aktivity affects blood glucose levels and whether patients are able to work with advanced insulin pump functions. Methods: The work is conceived as an observational study of the Medtronic educational project. One day mountain hike trip of a distance about 30 km was attended by 40 patients (men and women) with diabetes aged 15-25 years. Non-invasive methods were used. The data was obtained by monitoring insulin pump probes, glucometers and continuous monitoring, which were further evaluated using the CareLink Pro software. Results: Physical activity in the form of mountain tourism is suitable for patients with DM1 treated on an insulin pump. 80% of the probands did not have a risk status of hypoglycaemia, and even though the determined normoglycemia for research was performed by a larger number of adults as opposed to children, this FA has a demonstrable effect on blood glucose levels. It also brings positive benefits for patients because they learn how to work better with advanced insulin pump functions....
Mountain Tourism in the Krkonoše Mountains
Nechybová, Helena ; Petrů, Zdenka (advisor) ; Kalábová, Markéta (referee)
The purpose of this thesis is to describe and analyse actual conditions for mountain tourism in the Krkonoše Mountains as well as to determine preconditions for its future form and development and to give comprehensive information about situation of particular elements of tourism. Finally there is a projection of a future conception of the mountain tourism in the Krkonoše Mountains. There is a description and analysis used to appraise current situation and opportunities for development regarding the mountain tourism.
Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 5: Veřejnost a veřejná rekreace IIa
Ústav pro výzkum kultury, Praha ; Reichel, Jiří ; Blažek, Bohuslav
Výsledky sociologického průzkumu chování návštěvníků NP Krkonoše (KRNAP). Zkoumaná návštěvnická populace byla podrobena důkladnému psychologicko-sociologickému šetření, které mělo přinést zjištění o vazbách ekologicky vhodného chování na zjistitelné faktory. Byly identifikovány různé druhy ekologického chování, škodlivého i užitečného, a popsány faktory, které toto chování mohou ovlivnit. Jsou podrobně uvedeny výsledky jednotlivých testů a předloženy závěry k dalšímu zkoumání.
Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 7: Ekonomické a ekologické aspekty rekreace v Krkonoších
Ústav pro výzkum kultury, Praha ; Stoklasa, Jaroslav
Studie vychází z dlouhodobé zkušenosti s turistikou a rekreací v Krkonoších i z historického zkoumání jejího vývoje. Studie uvádí různé možnosti použití sociálně ekologického přístupu k celé oblasti , ve které se střetávají zájmy cestovního ruchu a potřeby ochrana přírody. Studie zahrnuje: historii, současný stav a předpokládaný vývoj turistiky v Krkonoších, ekologické, sociální a ekonomické souvislosti, které vznikají v důsledku cestovního ruchu a výhled do budoucna, rozlišení rozvoje a ekologických důsledků letního a zimního cestovního ruchu, analýzu rozvoje cestovního ruchu ve Špindlerově Mlýně, ekonomickou analýzu rentability vybraných zařízení cestovního ruchu ve Špindlerově Mlýně. Jsou uvedeny závěry a návrhy na koncepci řešení z hlediska zájmů ochrany přírody, návštěvníku a místních obyvatel.
Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 13: Hra rozvíjející lidský potenciál
Ústav pro výzkum kultury, Praha ; Lapáčová, Věra ; Blažek, Bohuslav ; Olmrová, Jiřina
Na základě nalezených ekologických stylů jednání v průběhu průzkumů byl zvolen pro oslovení nejmladší generace, resp. generace ochotné her se zúčastnit, soubor her, které byly praktikovány v průběhu rekreačních pobytů v KRNAPu. Jsou voleny jako nástroj rozvoje intelektu, který umožní nahlédnout i otázky životního prostředí nově.
Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 10: Reakce návštěvníků na různě vyjádřená sdělení o zákazu zkracování cest
Ústav pro výzkum kultury, Praha ; Hutar, Zbyněk
Terénní studie se zabývala ochotou návštěvníků Krkonoš respektovat omezení chůze mimo vyznačené cesty. Jsou uvedeny reakce na různé formy sdělení o zákazu. Studie uvádí, že forma zákazu má na chování návštěvníků velký vliv. Zároveň je zdůrazněno, že pouhý nápis nepřináší jasné zdůvodnění, proč je chůze mimo vyznačené cesty nepřípustná. Jsou uvedena doporučení pro komunikační strategii KRNAPu. Studie je doplněna sémiologickým komentářem B. Blažka
Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 9: Krkonošský národní park a ekologické problémy rekreace II. Obsahová analýza výstřižků
Ústav pro výzkum kultury, Praha ; Kábele, Jiří
Studie zkoumá nepřímý kontakt KRNAPu s veřejností prostřednictvím médií. Obsahová analýza sdělovacích prostředků sledovala tři tematické okruhy 1. Krkonošský národní park, 2. Konflikty lidí a přírody, lidí mezi sebou a lidí s institucemi v době rekreace a 3. Problematiku životního prostředí v televizi, rozhlase a filmu. Je uveden popisný aparát obshaové analýzy, který je rozdělen na základní údaje o textu, charakteristiku obsahu a kategorie způsobu. Celkem je uvedeno v těchto skupinách 72 kategorií, které mohou být pro popsání textu použity. Jsou uvedeny frekvence témat a procento jejich zastoupení v různých typech médií. Jsou uvedeny ukázky textů z denního tisku včetně jeho hodnocení. Závěr analýzy uvádí doporučení pro komunikační strategii KRNAPu i hodnocení přístupu médií k uvedeným tématům. Studie obsahuje tematické okruhy 2 a 3.
Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 12: Veřejnost a horská rekreace III.
Ústav pro výzkum kultury, Praha ; Reichel, Jiří ; Blažek, Bohuslav
Výsledky sociologického průzkumu chování návštěvníků NP Krkonoše (KRNAP). Byly identifikovány různé druhy ekologické chování, škodlivého i užitečného a popsány faktory, které toto chování mohou ovlivnit. Práce uvádí jednotlivé typy návštěvníků a snaží se postihnout, které faktory podmiňují jejich chování. Jako hlavní faktor ovliňující ekologické chování se ukázal být věk nikoli ve smyslu čistě chronologickém, ale spíše ve smyslu stylů jednání různých generací v dané populaci koexistujících.

National Repository of Grey Literature : 13 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.