Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 65 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Role Evropské unie v kontextu polsko-běloruské migrační krize
Trávníčková, Magda
Bakalářská práce se zabývá rolí Evropské unie v kontextu polsko-běloruské migrační krize, která započala na začátku srpna 2020. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V první části se práce nejprve věnuje teoretickému vymezení migrace včetně její historie, příčin a důsledků. Dále jsou odlišeny pojmy migrant a uprchlík a také je zde definována migrační politika. V této části jsou také popsány migrační politiky všech zúčastněných stran a význam společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie v rámci řízení migrace a řešení migračních krizí. Dále pak následuje představení vývoje vzájemných vztahů mezi Polskem, Běloruskem a Evropskou unií. Následně se práce zabývá rozborem samotné migrační krize včetně jejích příčin, zainteresovaných stran a jejich zájmů. V poslední kapitole jsou pak analyzovány dopady této krize na vztahy obou zainteresovaných států a role Evropské unie v rámci této krize.
Problematika uprchlictví pohledem studentek a studentů Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity
MŇUKOVÁ, Viktorie
Cílem bakalářské práce bude zachytit pohled studentek a studentů Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity na fenomén uprchlictví. Autorka se pokusí srovnat názory zachycené ve svém šetření s pohledem české veřejnosti, tak jak se s ním seznamujeme prostřednictvím relevantních šetření veřejného mínění zachyceného sociology. Autorka ve své práci zdůvodní metody, které pro své šetření zvolí a upřesní, jaký bude její výběr respondentů.V úvodu práce nás obecně seznámí s problematikou migrace zejména s akcentem na migraci do států Evropské unie. Autorka nás seznámí s termíny, které bude používat jako je azyl, ekonomická migrace a přiblíží počty lidí migrujících do Evropy a z jakých zdrojových zemí, oblastí pocházejí. Akcentovat bude zejména geografický pohled na migraci a percepci zemí odkud migranti pocházejí vzhledem ke studentům, jejichž názory bude následně zjišťovat. Zdrojové země odkud migranti pocházejí, pak bude autorka spojovat s percepcí a realitou bezpečnostních hrozeb vzhledem k EU.
Vliv migrace na vnitřní bezpečnost vybraných evropských států a ČR
KOLÍNOVÁ, Petra
Cílem diplomové práce je analýza bezpečnosti ve vztahu k soudobé migrační krizi ve vybraných zemích Evropské Unie. Současně je provedena i analýza migračních tras. Snahou je hlubší uchopení a reflexe problému. V teoretické části jsou uvedeny základní informace o současném dopadu politiky otevřených hranic v Evropě na jednotlivé země. Nedílnou součástí je reflektování pozitivních i negativních dopadů přicházejících migrantů na majoritní občany daných zemí. Dále práce poskytuje základní informace z oblasti kultury islámu. Tento teoretický úvod je považován za nezbytný pro lepší uvedení čtenáře do problematiky. Použitými metodami pro vyhodnocení výsledků je kvalitativní výzkumné šetření na základě rešerše příslušné odborné dokumentace. Ke splnění cíle dopomohlo množství informací, které jsou veřejnosti poskytována k nahlédnutí, jak ze strany ministerstev, cizinecké policie, tak statistickým úřadem Evropské Unie. Nanejvýš důležitými faktory jsou již existující výzkumy, které byly v této práci také zahrnuty. Teoretický rámec práce představuje teorii migrace, zahraniční politiku a integraci, jako společný rámec nově se formující podoby Evropy. Pro zdárné řešení problému je nanejvýš vhodné alespoň okrajově postihnout kulturní specifika migrující menšiny.
Actual Migration Policy in Austria
ČERMÁKOVÁ, Lenka
Tato diplomová práce se zabývá aktuální migrační politikou Rakouska a klade si za cíl vytvoření celkové představy o rakouské přistěhovalecké politice v posledních dvaceti letech. V úvodu práce budou formulovány cíle a teze, které budou blíže rozvedeny v hlavní části práce. Hlavní část bude jak teoretická i praktická. Jednotlivé kapitoly budou věnovány fenoménu migrace, dějinám rakouské migrace ve 20. století, zákonům a předpisům, podle nichž se migrace řídí, problematice udělování státního občanství, integraci cizinců na rakouském území a postavě bývalého rakouského politika Jörga Haidera. Praktickou část bude tvořit dotazník, který bude sledovat vztah vybrané malé skupinky Rakušanů k cizincům. Výsledky pak mohou sloužit jako východisko k dalším sociologickým výzkumům. V závěru práce budou veškeré poznatky shrnuty.
How the World Views the Israeli and Hungarian migration policies
Piletskaya, Vera Nika ; Riegl, Martin (vedoucí práce) ; Landovský, Jakub (oponent)
The vitality of study of migration and its outcomes has become one of the red flags of the century. Since the years 2014-2015 western countries have become the destination, but how does the world see migration policies of Hungary and Israel - the two very far from each other states that, with a detailed analysis of their regulations, laws, detentions, and facilities for those purposes, appear to have a number of correlations. Badly equipped detention centres and/or camps, long-time application procedures, attempts to relocate refugees, and built-up fences form the common ground of the two countries. Robert Cooper's theory from "The Breaking of Nations" (2004) on the state formation is meant to differentiate the world into three categories, pre-modern, modern, and post-modern. Those would have different opinion on Israeli and Hungarian migration policies, but how does that perception vary? Three focus states would be the representatives for those types of state formation. Libya is for pre-modern states, those are unstable and face the risk of falling from the uneven, usually military, order to chaos; the United States of America comes as a representation of the modern states, which focus on the balance of power, and national security and privacy of their affairs prevails over other matters; and the...
Komparativní studie přístupu Franice a Španělska k imigraci v rámci projektu Unie pro Středomoří
Straka, Vojtěch ; Romancov, Michael (vedoucí práce) ; Šánová, Lucie (oponent)
Práce pojednává o historii, a především současnosti migrační politiky Francie a Španělska. Velký důraz je kladen na vliv projektu Unie pro Středomoří, kterou představil v roce 2007 bývalý francouzký prezident Nicolas Sarkozy jako pokračovatele Barcelonského procesu, který v té době skomíral. Práce sleduje proces vzniku Unie pro Středmoří. Ve stručnosti se dotýká širších politických aspektů tohoto vzniku, především se však věnuje dopadu na migrační politiku. Důležitým prvkem, který hraje roli v migrační politice obou států je proces tvorby společné evropské imigrační politiky. Rovněž vzniku tohoto procesu a jednotlivým smlouvám, které se na tomto procesu podílely, se práce věnuje. V závěru se tato baklářská práce zabývá shrnutím a srovnáním poznatků o migrační politice Španělska i Francie a stručně se zamýšlí nad možným budoucím vývojem.
Migration policy and its role in implementation of population development strategy of the Republic of Kazakhstan
Saparbekova, Ainur ; Kocourková, Jiřina (vedoucí práce) ; Kalibová, Květa (oponent) ; Pavlík, Zdeněk (oponent)
Migrační politika a její role v implementaci strategie populačního vývoje Republiky Kazachstán Abstrakt Tato práce se zabývá otázkami migrační politiky a její rolí v populačním vývoji Kazachstánu. Migrace a demografický vývoj Republiky Kazachstán se staly významnými subjekty strategických opatření v rámci nové geopolitické reality a socioekonomického vývoje od počátku devadesátých let dvacátého století. Intenzivní odliv populace v průběhu tohoto období vyústil ve změnu různých kvantitativních i kvalitativních populačních charakteristik. Zároveň etno-demografické disproporce založené v předcházejících desetiletích přirozeně urychlily proces formování národa, který byl reprezentován zejména politikou zpětné migrace etnických Kazachů. Za těchto okolností byla migrační a demografická opatření logicky zařazena mezi prioritní otázky národní bezpečnosti Republiky Kazachstán. Předložená práce v daném věcném a historickém kontextu analyzuje efekt migračních proudů na demografické, socioekonomické a etnické složení populace země. Současně je v jejím textu také zhodnocen vliv opatření veřejné politiky na řízení migračních procesů. V závěru je pak shrnut dopad migrační politiky na demografický vývoj státu, který byl a je úzce spojen se strategickými cíly socioekonomického vývoje. Klíčová slova: migrace, politika,...
Činnost státu a nestátních neziskových organizací v oblasti pracovní migrace v době ekonomické krize
Fialová, Marcela ; Muhič Dizdarevič, Selma (vedoucí práce) ; Navrátil, Jiří (oponent)
Diplomová práce mapuje aktuální postavení pracovních migrantů v České republice, instituce státu a nestátní neziskové organizace působící v oblasti pracovní migrace a jejich vzájemný vztah. Podstatou celé práce je výzkum, který se zabývá tím, jak se v činnosti a vztahu státu a nestátních neziskových organizací projevily dopady ekonomické krize. Výzkum je založen na kombinaci několika kvalitativních výzkumných metod.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 65 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.