Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vliv zavedení sankcí na makroekonomickou stabilitu Íránu
Andrysík, Marek
Andrysík M. Vliv zavedení sankcí na makroekonomickou stabilitu Íránu. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita, 2020. Cílem bakalářské práce je zjistit, do jaké míry sankce, uvalené v roce 2006, ovlivnily makroekonomickou stabilitu íránského hospodářství. V první kapitole je představen přehled empirických a teoretických studií, které se zabývají dopady sankcí na makroekonomickou stabilitu. V druhé kapitole je zpracován chronologický přehled sankcí vůči Íránu, uvalených kvůli jeho jadernému programu mezi lety 2006 až 2016. V rámci kapitoly Metodika jsou vybrány 4 klíčové makroekonomické ukazatele: vývoj HDP, inflace, nezaměstnanost a měnový kurz, na kterých jsou analyzovány dopady sankcí. Pro komparaci ekonomického vývoje jsou rovněž vybrány 3 země (Alžírsko, Ázerbájdžán, Kazachstán), které mají podobnou hospodářskou strukturu. Následně je analyzován vývoj makroekonomických ukazatelů v Íránu před a po uvalení sankcí. V následující kapitole je proveden benchmark těchto ukazatelů s vybranými zeměmi. Výsledky porovnání naznačují, že sankce uvalené ze strany OSN, USA, EU a dalších států, měly negativní vliv především na měnový kurz, inflaci, vývoj HDP, nejméně byl ovlivněn ukazatel nezaměstnanosti.
Vliv zavedení sankcí na makroekonomickou stabilitu Ruska
Ďurišová, Kristína
Bakalářská práce se zabývá vlivem zavedení sankcí na makroekonomickou stabilitu Ruska. V první kapitole se nachází přehled empirických a teoretických studií, které se zabývají vlivem ekonomických sankcí na tuto stabilitu. V druhé kapitole je zpracovaný chronologický přehled zavedených sankcí. Následně jsou vybrané 4 makroekonomické ukazovatele: vývoj HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti a výměnný kurz. V dalších kapitolách je analyzovaný vývoj těchto ukazatelů před zavedením sankcí a po zavedení sankcí. Tento vývoj je následně porovnaný s vývojem stejných veličin v zemích, které mají podobnou ekonomickou strukturu jako Rusko. Výsledky tohoto porovnání naznačují, do jaké míry mělo zavedení sankcí ze strany Evropské Unie, USA a dalších států vliv na makroekonomickou stabilitu Ruska.
Evropská integrace Černé Hory: Ekonomická kritéria
Jetelina, Patrik
Tato bakalářská práce je se zabývá připraveností Černé Hory na přistoupení do Evropské unie po ekonomické stránce, která je definovaná tzv. kodaňskými ekonomickými kritérii. Práce zkoumá kodaňská kritéria a dochází k závěru, že jsou neměřitelná a obecná, tudíž se nahrazují jednotlivými pod-kritérii, která již měřitelná jsou. Cílem práce je kriticky vyhodnotit, ve kterých oblastech kritérií dochází k pozitivní a ve kterých k negativní změně a celkově stanovit, ve kterých kritériích je Černá Hora připravena pro vstup do Evropské unie k roku 2017. K zodpovězení těchto otázek byla použita metoda benchmarkingu, analýza časových řad a analýza ekonomické struktury. V závěru práce dochází k vyhodnocení, kde práce argumentuje, proč jsou problematické 2 z celkových 11 pod-kritérií, kterými jsou veřejné finance, a lidský a fyzický kapitál a investice do vědy a výzkumu.
Influence of Culture on Macroeconomic Stability
Šenkýřová, Jitka ; Baxa, Jaromír (vedoucí práce) ; Gregor, Martin (oponent)
Tato práce zkoumá vliv kulturních charakteristik jednotlivých zemí na makro- ekonomickou stabilitu. Makroekonomická stabilita je obecným konceptem zahr- nujícím stabilní vývoj některých ekonomických parametrů jako jsou inflace, státní rozpočet, vnější dluh, hrubý domácí produkt a další. Hlavní proud eko- nomické teorie zkoumá tyto faktory jako by byly ovlivňovány pouze bohatsvím, politickou stabilitou a institucemi. V současné době se však ekonomická li- teratura začíná zajímat také o vztah mezi některými jednotlivými kulturními charakteristikami (hlavně pak důvěrou) a makroekonomickou (ne)stabilitou. Tato diplomová práce je prvním krokem k analýze vlivu komplexního souboru kulturních charakteristik na makroekonomickou stabilitu. Prostřednictvím re- gresní analýzy panelových dat zahrnujících kulturní proměnné je v této práci ukázán signifikantní vliv kulturních charakteristik na makroekonomickou sta- bilitu. Převážně pak země jejíž obyvatelé prokazují individualistické chování mají nižší makroekonomickou stabilitu. Dále v zemích, kde se lidé cítí více ohroženi nejistotami, je makroekonomická stabilita nižsí. Oproti dosavadním zjištěním uvedeným v současné literatuře nebyl prokázán pozitivní...
Economic Research Bulletin (2013, No.2). No. 2, Vol. 11, November 2013, Macroeconomic Effects of Fiscal Policy
Česká národní banka
This edition of the Research Bulletin focuses on four articles which analyse the macroeconomic effects of fiscal policy. The first article examines the interactions between monetary and fiscal policies in six industrialised countries during 1980–2008. Employing a novel empirical framework, the article documents changes in monetary-fiscal interactions over time. Next, these changes are linked to the monetary policy regime set-up. The second article assesses the extent to which fiscal discretion in the Czech Republic contributed to smoothing the real economy over the business cycle in the past decade. Using several alternative approaches, the results suggest that fiscal discretionary measures have been procyclical, that is, have amplified business cycle fluctuations. The third article analyses in an empirical framework how unexpected changes to government spending and revenues affect the Czech economy. The article detects certain regularities and at the same time shows the limits of the existing identification methods when applied to short Czech fiscal data. The fourth article takes a complementary approach by building a dynamic stochastic general equilib rium (DSGE) model to quantify the effects of fiscal measures on the expenditure and revenue sides of the Czech economy. The model, which is still rather in the development stage, demonstrates the potential for calculating fiscal multipliers and simulating the macroeconomic effects of fiscal measures for individual categories of the government budget.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Komparativní analýza konkurenceschopnosti zemí Visegrádské čtyřky
Šteflová, Šárka ; Klosová, Anna (vedoucí práce) ; Dubravská, Pavla (oponent)
Diplomová práce se zabývá analýzou konkurenceschopnosti zemí Visegrádské skupiny. Cílem této diplomové práce je provedení analýzy konkurenceschopnosti zemí Visegrádské skupiny - České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska. Na základě dat dostupných z veřejných zdrojů a statistik bude zkoumáno, jak si země stojí v dnešním konkurenčním prostředí ve srovnání v rámci Visegrádské skupiny, a Evropské unie. Práce je rozdělena do tří kapitol. První teoretická část je věnována definici konkurenceschopnosti a metodám, jak lze měřit konkurenceschopnost státu. V druhé kapitole je představena Visegrádská skupina a její společné charakteristiky. V další části je práce zaměřena na makroekonomické ukazatele - inflaci, vládní dluh a HDP na osobu. Následně je analyzován zahraniční obchod a komoditní a teritoriální struktura vývozů za posledních deset let. Ve třetím kapitole je provedena analýza konkurenceschopnosti na základě produktivity práce, nákladů na práci, výdajů do vědy a výzkumu a úrovni terciárního vzdělání. Na závěr je zhodnocení konkurenceschopnosti V4 na základě indexu globální konkurenceschopnosti v roce 2011-2012.
Perspektivy dalšího vývoje evropské integrace v kontextu globalizace
Fiala, Petr ; Hnát, Pavel (vedoucí práce) ; Tunkrová, Věra (oponent)
Projevy globalizace spojené zejména s otevíráním světových trhů a růstem globální konkurence, odhalily a prohloubily řadu problémů, které oslabují konkurenceschopnost Evropské unie a její postavení na světové scéně. Má práce se snaží charakterizovat toto její postavení a poskytnout představu o dalším vývoji EU. Tento vývoj však bude záviset na tom, jak se EU dokáže postavit novým výzvám. V práci se snažím identifikovat nejzásadnější výzvy, před kterými nyní unie stojí, a představit příslušné strategie, které na výzvy mají odpovědět. Nabídnu zhodnocení těchto strategií a nastíním i určitá omezení jejich účinnosti.
Charakter a vývoj investiční politiky zemí asijských tygrů v období hospodářského zázraku
Prokopová, Michaela ; Petrášek, František (vedoucí práce) ; Zabranská, Monika (oponent)
V této práci se pokusím odhalit a dokázat důvody hospodářského rozmachu ve vybraných zemích východní Asie v letech 1965 až 1997. Zaměřila bych se na asijské tygry, a to především z hlediska investiční politiky. Chtěla bych odpovědět na otázky, jaká byla specifika zemí asijských tygrů, co nejvíce přispívalo k hospodářskému růstu, jaké nástroje v rámci investiční politiky byly využívány, jak tato politika byla v jednotlivých zemích úspěšná a jakou roli zde hrál státní sektor (vláda). V rámci investiční politiky se zaměřím na úlohu lidského a fyzického kapitálu, roli přímých zahraničních investic a zhodnotím jejich vliv na hospodářský růst v zemích asijských tygrů.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.