Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 103 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.11 vteřin. 
Využití EMW záření pro likvidaci biotických škůdců
Gintar, Jan ; Klečka,, Tomáš (oponent) ; Pěnčík, Jan (oponent) ; Šuhajda, Karel (vedoucí práce)
Sanace stavebních prvků a konstrukcí z hlediska vlhkosti a sterilizace (inaktivace) biotických škůdců, se ve stavební praxi i samotném stavebnictví řeší poměrně často a patří tak k aktuální problematice. Danou problematikou se zabývají specializované firmy, které využívání dostupné techniky známe na trhu, nebo se sami podílejí na vývoji a zdokonalení těchto přístrojů. Metod k odstranění vlhkosti a sterilizaci biotických škůdců je známo několik, přičemž dostatečně kvalitní data o použité technologii, vhodnosti použitých zařízení, podrobnější popis při aplikování samotných metod a samotné výsledky, jsou většinou chráněny samotnými firmami. Samotné metody, pro odstranění vlhkosti a likvidaci (inaktivaci) biotických škůdců, je nutné volit podle individuálních požadavků, neboť některé metody budou pro daný případ vhodnější (účinnější) a některé méně vhodné. Pro samotnou praxi je však důležité, aby metody byly dostatečně účinné a zároveň dostupné pro širší veřejnost (jejich ekonomická stránka). Ve své disertační práci se zaměřuji na potenciál využití EMW záření nejen pro likvidaci biotických škůdců (plísně, houby, dřevokazný hmyz), ale i eliminaci případně omezení nutných podmínek pro přežití nebo rozvoj těchto biotických škůdců. Proto se ve své práci zaměřuji i na přítomnost vlhkosti, protože vlhkost je společným činitelem převážné většiny problémů spojených s výskytem biotických škůdců. Díky intenzitě se jedná o jednu z časově méně náročnou metodu a tím pádem i o cenově (ekonomicky) dostupnější metodu. Výzkum, který jsem prováděl na VUT FAST, jsem zaměřil na využití mikrovlnného záření při likvidaci biotických škůdců, za podmínek, které se blíží podmínkám na reálných stavbách. Použití mikrovlnné metody pro likvidaci biotických škůdců a zároveň k odstranění vlhkosti, se ukázalo jako výhodné.
Právní aspekty zrušení a zániku obchodních společností
Štenclová, Jana ; Šléšková, Jarmila (oponent) ; Musilová, Helena (vedoucí práce)
Tato práce popisuje proces zrušení a zániku obchodních společností. Je zaměřena na likvidaci společností. Cílem bylo popsat postup likvidace společnosti a upozornit na možné problémy. V praktické části bakalářské práce popisuji činnosti likvidátora ve společnosti s ručením omezeným. Záměrem této bakalářské práce je přispět k porozumění dané problematiky.
Možnosti likvidace a recyklace fotovoltaických panelů v ČR
Papírek, Jan ; Mikšík, František (oponent) ; Kotlík, Josef (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na posouzení možností likvidace fotovoltaických panelů instalovaných na území ČR. Kromě základní teorie o fotovoltaických článcích a panelech je v teoretické části popisována legislativa, dotace v oblasti fotovoltaiky a vývoj fotovoltaiky v ČR. V kapitole recyklace jsou rozebírány jejich jednotlivé metody, práce kolektivních systému, ale i dopady na životní prostředí. V experimentální části jsou pomocí dat instalovaného výkonu a průměrných hmotností panelů provedeny různé projekce likvidace panelů v čase, které zohledňují faktory jako jsou životnost elektrárny nebo kapacita recyklační linky. Dále je provedena dle dostupné literatury analýza výnosu z prodeje recyklovaných materiálů obsažených v panelech instalovaných na našem území. Následně byly posouzeny potřeby budoucích realizátorů provedením odhadů pracovní a logistické náročnosti. Na závěr bylo provedeno ekonomické zhodnocení zásadních aspektů recyklačního procesu FRELP a byly určeny čisté ceny odlišných směrů recyklace.
Likvidace biotických škůdců prostřednictvím EMW záření
Sobotka, Jindřich ; Klečka,, Tomáš (oponent) ; Myslín, Jiří (oponent) ; Tomíček,, Oldřich (oponent) ; Šuhajda, Karel (vedoucí práce)
Možnost využití vysokofrekvenčního elekromagnetického záření ve stavebnictví není žádná novinka. Různých experimentů s vysoušením stavebních materiálů, či i likvidací biotických škůdců staveb byla uskutečněna celá řada. V naprosté většině se však jednalo o experimenty prováděné v laboratorních podmínkách. Za přesně daných okrajových podmínek, které byly mnohdy velmi vzdáleny podmínkám v reálné stavební praxi. Proto cílem této práce je možnost ověření možnosti s využitím mikrovlnné technologie při vysoušení a ohřevu stavebních materiálů, při likvidaci biotických škůdců a sterilizaci stavebních materiálů v reálných podmínkách stavební praxe. Jak bude popsáno v této disertační práci, mikrovlnami nazýváme část elektromagnetického záření. Elektromagnetické záření je založeno na principu, že vyzařovaná energie je pohlcována molekulami vody, které se nachází ve vlhkém stavebním materiálu. Vyzařovaná energie se přemění na energii tepelnou v hmotě ozařovaném materiálu, kde dojde k tzv. „pohybu“ molekul vody a poté se energie přemění na energii kinetickou. Samotná mikrovlnná technologie zaujímá velmi široké spektrum využití, které je možno velmi snadno docílit a využívat tuto technologii v budoucnu. I část experimentů a potřebných měření proběhlo v prostorech VUT Fakulty stavební v Brně, na vybraných druzích stavebních materiálů. A to za podmínek, které se co nejvíce přibližovaly podmínkám na reálných stavbách. Část experimentů a potřebných měření bylo prováděno na konkrétních stavbách tzv. „in situ“. Jak je uvedeno v závěru práce, laboratorní měření a měření „in situ“ je velmi v některých případech od sebe značně rozdílné.
 Životní cyklus dřevostaveb
Pavlíková, Šárka ; Aigel, Petr (oponent) ; Výskala, Miloslav (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá porovnáním nákladů dřevostavby a stavby z klasického zdícího systému v průběhu jejich životního cyklu. První část seznámí čtenáře s historií dřevěných konstrukcí,dřevem jako stavebním materiálem, zpracováním dřeva pro stavební účely, výstavbou dřevostavby, životností, odstranění a recyklací dřevostavby. Druhá část zhodnotí náklady jak na výstavbu rodinného domu z obou systému, tak i náklady při využívání stavby až po její případnou likvidaci.
Dobrovolná likvidace společnosti s ručením omezeným z pohledu účetnictví a daní
Rymeš, Václav ; Kašpar, Jan (oponent) ; Brychta, Karel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá zrušením obchodní korporace bez právního nástupce prostřednictvím likvidace se zaměřením na společnost s ručením omezeným. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy a průběh procesu likvidace. Analytická část se zabývá hodnocením právní úpravy a postupu likvidačního procesu. Návrhová část obsahuje rámcový postup likvidace a následnou aplikaci postupu na modelovém příkladu.
Likvidace obchodních společností a právní postavení likvidátora
Kučera, Jan ; Nožička, Lukáš (oponent) ; Musilová, Helena (vedoucí práce)
Práce se zabývá problematikou zrušení obchodních společností všech typů se soustředěním na likvidaci. Práce si klade za cíl rozebrat možnosti zániku obchodních společností s likvidací, věnovat pozornost možným úskalím. Analytická část rozebírá průběh likvidace konkrétní společnosti z pohledu likvidátora. Cílem práce je bezproblémové provedení likvidace s co největším přínosem pro společníky.
Ekonomické dopady zrušení obchodní společnosti s likvidací
Švandová, Kateřina ; Kramolišová, Eva (oponent) ; Pernica, Martin (vedoucí práce)
Bakalářská práce pojednává o legislativních aspektech zrušení obchodních společností s likvidací a zabývá se vyjádřením ekonomických důsledků pramenících ze zániku organizace pro hlavní zainteresované strany (zaměstnanci, stát, věřitelé). Teoretická část je věnována základním pojmům týkajících se obchodních společností, charakteristik právních forem podnikání, příčin a forem zrušení a jejich následnému procesu likvidace. Praktická část se orientuje na firmu, akciovou společnost, která je v likvidaci a na ekonomické důsledky pramenící z ukončení podnikatelských aktivit této společnosti pro stát, zaměstnance a věřitele této organizace.
Ekologie výroby, provozu a údržby automobilů
Pelíšek, Vojtěch ; Zháňal, Lubor (oponent) ; Hejtmánek, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá automobily a jejich vlivem na životní prostředí v celém jejich průběhu života. Jsou zde představeny nejzávažnější problémy související s touto témati-kou, ale také je poukázáno na ty problémy, které v současnosti nejsou středem pozornosti zájmu. V této práci je tedy představen ucelený pohled na tuto problematiku a jsou nastíně-na některá možná řešení, která by v budoucnu mohla najít uplatnění.
Alternativy likvidace fotovoltaických článků jako potenciální ekologické zátěže
Demchikhin, Sergey ; Veselý, Aleš (oponent) ; Vaněk, Jiří (vedoucí práce)
V první části této diplomové práci je popsána historie fotovoltaiky technologie výroby a typy FV článků. Pojednává o výhodách a nevýhodách těchto FV článků. Jsou zde porovnány jejich účinnosti a důležité parametry.V další části je popsána technologie Recyklace panelú na konci jejich životnosti popisuje jednotlivé recyklované materiály. Na konci práce jsou popsána možná vylepšení současných technologií používaných k zapouzřování článků, které byvedly k snažší recyklaci.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 103 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.