Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 88 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Analýza měřených parametrů kardiovaskulárního systému
Lysoň, Jakub ; Vítek, Martin (oponent) ; Kratochvíla, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce objasňuje elektrickou aktivitu srdce měřením dvanáctisvodového EKG. Pro měření je určen diagnostický systém Biopac, spolu s počítačovým program Acqknowledge. Pro zjištění vlivu zátěže na zvýšení krevního tlaku a tepové frekvence je navržena vlastní ověřovací metoda. Pomocí statistického postupu ověřování hypotéz v této problematice jsou vyhodnoceny výsledky měření. Pro analýzy naměřených dat v časové a frekvenční oblasti byl využit program Matlab, do kterého byly naměřené průběhy importovány. Byly vytvořeny funkce, které jsou v prostředí Guide implementovány do grafické podoby programu.
Zpracování signálu z kontinuálního měření tlaku
Svobodová, Ivana ; Soukup, Ladislav (oponent) ; Vondra, Vlastimil (vedoucí práce)
Bakalářská práce obsahuje obecný popis krevního tlaku a jeho význam a také se zabývá jeho nemocemi, jako je hypotenze a hypertenze. Práce dále obsahuje literární rešerši způsobu měření krevního tlaku. Literární rešerše se především týká neinvazivní metody měření krevního tlaku. V bakalářské práci je téţ navrhnutý program v prostředí Matlab, který slouţí pro zpracování signálu z kontinuálního měření tlaku krve pro detekce SBP a DBP a MAP tep po tepu. Pro ověření funkčnosti programu je další realizace provedena v GUI. V závěru práce jsou získaná data statisticky vyhodnocena.
Design tlakoměru
Běťáková, Vendula ; Řezníček, Svatopluk (oponent) ; Fridrichová, Eva (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je návrh designu tlakoměru, jenž by respektoval funkční požadavky a pojímat o technických a estetických aspektech. Práce zahrnuje studii současné situace na trhu a vývoj nových technologií v dané problematice. Návrh se zabývá ergonomickou a konstrukční stránkou problematiky.
Analýza pulzové vlny s aplikací pro oscilometrické měření krevního tlaku
Aligerová, Zuzana ; Chmelař, Milan (oponent) ; Závodná, Eva (vedoucí práce)
Cílem mé práce je literární rešerše v oblasti poddajnosti tepenného řečiště a měření krevního tlaku. Zaměřuje se na oscilometrický princip měření krevního tlaku, jeho princip a význam. Dále pokračuje popisem vytvoření nové aplikace v prostředí Matlab, za účelem nadále fungovat pro studentské demonstrace měření krevního tlak principem oscilometrického měření krevního tlaku.
Analýza kauzálního vztahu mezi kardiovaskulárními signály
Tiurina, Mariia ; Kolářová, Jana (oponent) ; Svačinová, Jana (vedoucí práce)
Neinvazivní vyhodnocení správné funkčnosti kardiovaskulárního systému lze provést na základě detekce baroreflexní aktivity. Daná diplomová práce se zabývá problematikou baroreflexní citlivosti z anatomického, patologického a klinického pohledu. Teoretické znalosti slouží jako předpoklad pro matematický popis vybraných metod detekce citlivosti baroreflexu v časové, frekvenční a informační oblasti V praktické části diplomové práce jsou představeny dvě metody detekce BRS – sekvenční metoda, která je založená na nalezení specifických sekvenci časových řad systolického krevního tlaku a srdečních intervalů, a metoda aplikace bivariantního autoregresního modelu. Obě metody jsou realizované v programovaném prostředí MATLAB. Výsledky testování metod na reálných datech jsou diskutované na závěr.
Polygrafické měření stresu
Faltýnková, Květoslava ; Kolář, Radim (oponent) ; Bubník, Karel (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá polygrafickým měřením stresu. V práci jsou popsány fyziologické projevy vyvolané stresem jako následek lživé odpovědi na položenou otázku a způsoby měření těchto projevů. Je zaměřena hlavně na změnu srdeční frekvence, krevního tlaku, dýchání a kožního odporu. Dále je v práci navrženo blokové schéma polygrafu, popsán průběh měření a jeho vyhodnocení. V práci je také zmínka o detekci lži pomocí EEG.
Stanovení krevního tlaku pomocí chytrého telefonu
Vařečka, Martin ; Vítek, Martin (oponent) ; Němcová, Andrea (vedoucí práce)
Krevní tlak je jedním ze základních ukazatelů zdravotního stavu kardiovaskulárního systému. Vysoký krevní tlak je hlavním rizikovým faktorem pro vznik ischemické choroby srdeční, aterosklerózy a mozkových příhod. Z toho důvodu je důležité sledovat dlouhotrvající změny hodnoty krevního tlaku a včas na tyto změnu reagovat. Zařízení pro měření krevního tlaku není standardním vybavením domácnosti, zatím co velmi dobře vybavený chytrý telefon ano. Chytré telefony obsahují velké množství senzorů pomocí niž lze měřit biomedicínské signály. Tato práce se zaměřuje na vytvoření aplikace schopné stanovit hodnotu krevního tlaku pomocí dat získaných ze senzorů chytrého telefonu.
Měření a analýza parametrů kardiovaskulárního systému
Filipová, Petra ; Smital, Lukáš (oponent) ; Kratochvíla, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce ilustruje základní diagnostické postupy pro analýzy EKG v klinické praxi. Obsahuje ověřování statistických hypotéz, automatickou detekci RR intervalů použitím tří různých detektorů a srdeční frekvenci z EKG a jiné analýzy v časové a frekvenční oblasti. Zjišťovala se detekční účinnost. Analýzy variability srdeční frekvence jsou také uvedeny v časové a frekvenční oblasti. Analýzy se provádí v Matlabu, grafické rozhraní v Matlab GUIDE bylo provedeno také a zahrnuje všechny vytvořené funkce v časové a frekvenční oblasti. Pro účely hodnocení metod byla reálna data naměřena podle vytvořeného akvizičního protokolu.
Analýza měřených parametrů kardiovaskulárního systému
Lysoň, Jakub ; Vítek, Martin (oponent) ; Kratochvíla, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce objasňuje elektrickou aktivitu srdce měřením dvanáctisvodového EKG. Pro měření je určen diagnostický systém Biopac, spolu s počítačovým program Acqknowledge. Pro zjištění vlivu zátěže na zvýšení krevního tlaku a tepové frekvence je navržena vlastní ověřovací metoda. Pomocí statistického postupu ověřování hypotéz v této problematice jsou vyhodnoceny výsledky měření. Pro analýzy naměřených dat v časové a frekvenční oblasti byl využit program Matlab, do kterého byly naměřené průběhy importovány. Byly vytvořeny funkce, které jsou v prostředí Guide implementovány do grafické podoby programu.
Měření parametrů kardiovaskulárního systému na spiro-ergometrickém pracovišti
Žáková, Monika ; Kratochvíla, Jiří (oponent) ; Nováková, Zuzana (vedoucí práce)
Tato práce shrnuje problematiku fyziologie kardiovaskulárního systému, se zaměřením na kardiovaskulární měření při fyzické zátěži. Popisuje diagnostické přístroje Cardiovit AT-104 (Schiller, Švýcarsko) a PowerCube (Ganshorn, Německo), sloužící ke spiro-ergometrickému měření. Uvádí možnosti exportu dat a práci s nimi. Navrhuje protokol měření pro menší skupinu dobrovolníků, podle kterého měříme základní diagnostické parametry před, během a po fyzické zátěži. V programovém prostředí MATLAB je vytvořena aplikace, umožňující přehlednou analýzu jednotlivých záznamů měření. Závěrečná část obsahuje statistické vyhodnocení vlivu zátěže na měřené parametry a srovnání výsledků s dostupnou literaturou.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 88 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.