Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 87 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Aktuální pracovněprávní judikatura Nejvyššího soudu ČR a její vliv na oblast regionálního školství
Konečný, Petr
Práce řeší problematiku judikatury Nejvyššího soudu ČR v pracovněprávní oblasti s dopadem do regionálního školství. Nejvyšší soud ČR je vrcholným orgánem obecné soustavy soudů v ČR. Hlavním posláním Nejvyššího soudu ČR je zajišťování jednoty a zákonnosti rozhodování soudů, které realizuje prostřednictvím zaujetí stanoviska k rozhodovací činnosti soudů. Pozornost je věnována rozboru jednotlivých právních kauz na poli regionálního školství. KLÍČOVÁ SLOVA Nejvyšší soud ČR, judikatura, regionální školství, pracovní právo, pracovněprávní spory
Výklad pracovněprávních předpisů v judikatuře Nejvyššího soudu ČR
Šteffek, Artur ; Tomšej, Jakub (vedoucí práce) ; Štefko, Martin (oponent)
Výklad pracovněprávních předpisů v judikatuře Nejvyššího soudu ČR Abstrakt Předmětem zkoumání této práce je osm rozhodnutí Nejvyššího soudu, které byly vybrány pro svou mimořádnou relevanci v pracovním právu. Interpretační otázky řešené Nejvyšším soudem v jednotlivých případech jsou nejprve autorem práce interpretovány, následně jsou autorovy interpretační závěry porovnávány se závěry Nejvyššího soudu a je hodnocena správnost těchto závěrů včetně správnosti užité metodiky. K analýze v rámci této práce byly vybrány rozsudky rozsudky sp. zn. 21 Cdo 4986/2010, 21 Cdo 224/2013, 21 Cdo 2745/2013, 21 Cdo 385/2014, 21 Cdo 5433/2014, 21 Cdo 3240/2015, 21 Cdo 1276/2016 a 21 Cdo 1276/2016. Jednotlivé rozsudky se zabývají problematikou výpovědi konkurenční doložky, povinnými náležitostmi lékařského posudku v kontextu jeho užití jako podkladu pro dání výpovědi zaměstnavatelem, kolizí mezi překážkou v práci na straně zaměstnavatele a překážkou v práci na straně zaměstnance v případě vedoucího zaměstnance odvolaného z funkce a následně dlouhodobě uvolněného pro výkon veřejné funkce, charakterem plnění poskytnutého zaměstnavatelem zaměstnanci na úhradu pokuty udělené během výkonu práce, vztahem mezi nárokem na odstupné a obdrženou kompenzací podle § 44b Zákona o zaměstnanosti, přípustností výpovědi v případě naplnění...
Sporné otázky nutné obrany v judikatuře
Králová, Jana ; Vokoun, Rudolf (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Sporné otázky nutné obrany v judikatuře Abstrakt Tato práce rozebírá nutnou obranou a její sporné otázky objevující se v judikatuře českých soudů. Jedná se o jednu z okolností vylučujících protiprávnost, kterou trestní zákoník uvádí v § 29. To znamená, že při naplnění zákonných požadavků na jednání v nutné obraně není spáchán trestný čin. Těmito požadavky je, aby obrana odvracela přímo hrozící nebo trvající protiprávní útok na zájem chráněný trestním zákonem, a zároveň nebyla zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. Nutná obrana je důležitým institutem trestního práva, protože se může dotknout každého, i z toho důvodu se často objevuje ve sdělovacích prostředcích a některé případy vyvolávají společenskou diskuzi k jeho zákonné úpravě. Cílem této práce je zanalyzovat sporné otázky objevující se v soudních rozhodnutích, jako je možnost a způsob užití zbraně nebo automatického obranného zařízení, hodnocení pohnutky k jednání v nutné obraně, porovnání chráněných hodnot na příklad ochrany života nebo zdraví proti ochraně majetku nebo domovní svobody, posuzování existence a doby trvání útoku a s tím související zdánlivé nutné obrany, rozdíl mezi vzájemným napadáním a nutnou obranou, možnost obrany proti úkonům úředních osob a jinému výkonu práv a povinností. První část se zabývá obecným výkladem všech okolností...
Aktuální pracovněprávní judikatura Nejvyššího soudu ČR a její vliv na oblast regionálního školství
Konečný, Petr
Práce řeší problematiku judikatury Nejvyššího soudu ČR v pracovněprávní oblasti s dopadem do regionálního školství. Nejvyšší soud ČR je vrcholným orgánem obecné soustavy soudů v ČR. Hlavním posláním Nejvyššího soudu ČR je zajišťování jednoty a zákonnosti rozhodování soudů, které realizuje prostřednictvím zaujetí stanoviska k rozhodovací činnosti soudů. Pozornost je věnována rozboru jednotlivých právních kauz na poli regionálního školství. KLÍČOVÁ SLOVA Nejvyšší soud ČR, judikatura, regionální školství, pracovní právo, pracovněprávní spory
Respektuje Parlament Ústavní soud?
Staněk, Michal ; Syllová, Jindřiška (oponent)
Práce se zabývá tím, zda Parlament respektuje Ústavní soud. K zodpovězení této otázky je nejprve v teoretické části práce řešena otázka, zda je vůbec Parlament povinen Ústavní soud a jeho rozhodnutí. Na teorii je následně navázáno empirickou částí, v níž je na řešenou problematiku nahlíženo ze dvou úhlů pohledu. Nejprve prostřednictvím parlamentních debat a toho, jakou roli v nich Ústavní soud a jeho rozhodnutí hrají. Druhý pohled spočívá v analýze reakcí Parlamentu na nálezy, jimiž Ústavní soud v průběhu VII. volebního období Poslanecké sněmovny zrušil zákon či ustanovení.
Vliv judikatury na české vnitrostátní a mezinárodní rozhodčí řízení
Sedloňová, Věra ; Růžička, Květoslav (vedoucí práce) ; Müller, Milan (oponent) ; Poláček, Bohumil (oponent)
Vliv judikatury na české vnitrostátní a mezinárodní rozhodčí řízení Abstrakt a klíčová slova v českém jazyce Rozhodčí řízení představuje vedle civilního soudního řízení jeden ze způsobů řešení majetkových sporů v soukromoprávních poměrech. Rozhodčí řízení má za sebou dlouhou dobu existence. Na našem území existovalo již za vlády Karla IV. Mezi uznávané rozhodce patřili dva významní jihočeští rybníkáři Jakub Krčín a Štěpánek Netolický. K významnému rozvoji rozhodčího řízení došlo po roce 1949, kdy byl v květnu 1949 zřízen stálý rozhodčí soud Rozhodčí soud při Československé obchodní komoře, který existuje dodnes pod názvem Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Právní úprava rozhodčího řízení doznávala změn. K zásadní změně došlo v roce 1964, kdy nabyl účinnosti zákon č. 98/1963 Sb., o rozhodčím řízení v mezinárodním obchodním styku a o výkonu rozhodčích nálezů, který připustil rozhodčí řízení jen ve vztazích z mezinárodního obchodního styku a jen právnickými osobami, tehdy podniky zahraničního obchodu. K zásadní změně pak došlo od 1. 1. 2015, kdy nabyl účinnosti zákon č. 216/2014 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, který podstatně rozhodčí řízení liberalizoval a připustil i ve vztazích mezi fyzickými osobami a ve vztazích čistě...
Nárok na odpočet DPH v judikatuře Soudního dvora EU a českých správních soudů
Procházka, Vojtěch ; Skoták, Vladimír (oponent) ; Brychta, Karel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku odpočtu DPH v judikatuře českých správních soudů a Soudního dvora EU. Analyzuje a systematizuje poznatky vyplývající z judikatury týkající se lhůt, formálních a hmotněprávních požadavků, podvodu a zneužití práva v souvislosti s odpočtem DPH. Práce obsahuje návrhy a doporučení pro plátce, kteří si nárokují odpočet DPH.
Právní úprava střídavé péče o dítě
ŠTEFÁNIKOVÁ, Kristina
Bakalářská práce na téma Právní úprava střídavé péče o dítě se zabývá jednou z forem uspořádání péče o dítě, ke které se pojí velké množství pozitivních, ale i negativních názorů. Cílem předkládané bakalářské práce je popsat právní úpravu střídavé péče o dítě, a vytvořit tak souhrn současně diskutabilní problematiky. Tato bakalářská práce se skládá pouze z teoretické části. Práce je rozdělena do několika kapitol, přičemž u většiny z nich byla použita jako metoda k vypracování obsahová analýza z odborných zdrojů. Při zpracovávání této práce bylo především čerpáno ze zákonů a judikatury. První kapitola se týká rodičů a dítěte. Druhá kapitola popisuje tři formy péče o dítě, a to svěření dítěte do péče jednoho z rodičů, střídavé péče a společné péče. Třetí kapitola je věnována rozdílu mezi péčí a stykem, včetně výkladu obou pojmů a propojení s legislativou. Podstatou další kapitoly je péče soudu o nezletilé a postoj úřadů ve věcech týkající se péče o nezletilé. Pátá kapitola je věnována samotné střídavé péči, ve které jsou vymezeny předpoklady pro střídavou péči, jak střídavou péči získat, ale i jaké jsou námitky proti této formě péče o dítě. Při zpracování poslední kapitoly byla použita metoda sekundární analýzy. Na základě této analýzy byl statisticky vypracován přehled pravomocných rozhodnutí soudů v opatrovnických věcech, díky kterému lze porovnat zpracovaná data a vyvodit z nich vzájemné souvislosti týkající se střídavé péče.
Judikatura Ústavního soudu ČR o přípustné míře konkrétnosti zákona (zejm. ohledně jezů na Labi): Studie č. 1.161
Syllova, Jindriska
Obecnost právní normy je nezbytnou vlastností každého právního předpisu. Pokud není v právním předpisu zachována, upravuje tento předpis jedinečný případ. Vzhledem k tomu, že předpis upravuje jedinečný případ jinak, než je tomu u ostatních případů, dochází tímto způsobem k diskriminačnímu postupu. Kromě toho v případě, že má jedinečný případ rozhodovat správní orgán nebo soud, a tento případ je místo toho upraven zákonem, není dodržena zásada dělby moci. Práce vybírá relevantní judikaturu Ústavního soudu ČR ve věci obecnosti zákona.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Sporné otázky nutné obrany v judikatuře
Vajc, Vojtěch ; Vokoun, Rudolf (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Sporné otázky nutné obrany v judikatuře Abstrakt Předmětem diplomové práce je nutná obrana, respektive její vybrané sporné otázky, o jejichž řešení se v rámci svého rozhodování zasloužily české soudy. Jednotlivá soudní rozhodnutí, ze kterých odpovědi na otázky vyplývají, jsou pro práci stěžejní. Důraz naopak není kladen na čistě doktrinální pojetí institutu. Některé z judikátů jsou v práci hodnoceny a srovnávány s ostatními. Strukturálně je práce členěna do celkem sedmi kapitol podle prvků nutné obrany, se kterými konkrétní otázky zodpovídané judikaturou primárně souvisí. První kapitola představuje stručný obecný nástin tématu týkající se především funkce institutu, způsobu zakotvení nutné obrany v rámci českého právního řádu a povahy příslušného ustanovení trestního zákoníku. Druhá kapitola pojednává o nedílných náležitostech či konstrukčních prvcích nutné obrany, konkrétně o subjektech obránce a útočníka a také o útoku. Zabývá se například tím, zda obráncem může být ten, kdo útokem není primárně napadán, osoba jednající v afektu, osoba účastnící se konfliktu dobrovolně nebo třeba revizor. Ve vztahu k útočníkovi řeší případy obrany proti úředním osobám a pracovníkům bezpečnostních služeb. V souvislosti s útokem jsou předmětem práce úvahy o časovém rozsahu a také o tom, co všechno je vlastně možné za útok...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 87 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.