Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 108 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Judikatura SDEU a českých soudů k užití děl na Internetu
Chaloupecký, Daniel ; Císařová, Zuzana (vedoucí práce) ; Žikovská, Petra (oponent)
Judikatura SDEU a českých soudů k užití děl na Internetu Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá problematikou užití autorského díla na internetu a jejím cílem je sestavit přehled nejzásadnější judikatury týkající se tématu a na vhodných místech ji analyzovat. Systematicky sestává ze tří hlavních kapitol. První je úvodního, obecného charakteru a je zaměřena na výklad základních pojmů autorského práva vůbec a na otázku autorství. Ve druhé kapitole se autor věnuje institutům a evropské i české platné právní úpravě užití autorského díla, na kterou je nahlíženo spíše generálním prizmatem. Již zde je ovšem postupně akcentována internetová rovina problému a pro zvýšení čtenářského komfortu je napříč prací hojně odkazováno na předcházející či teprve následující partie. Prostoru se dostává také někdy opomíjenému institutu veřejných licencí a open source softwaru. Třetí, nejrozsáhlejší a stěžejní kapitola práce pojednává nejprve o fenoménu celosvětové sítě internet a jeho uchopení z právního hlediska a pokračuje vylíčením nejzásadnějších specifik užití díla na internetu. Na to je navázáno baterií jednotlivých zvláštních způsobů užití autorského díla v prostředí internetu. Každý specifický způsob užití díla je nejprve představen po stránce technologické, přičemž autor se snaží využít svých mimoprávních znalostí a...
Ochrana osobnosti ve světle judikatury ESLP a ÚS
Rezler, Tomáš ; Křesťanová, Veronika (vedoucí práce) ; Holcová, Irena (oponent)
Ochrana osobnosti ve světle judikatury ESLP a ÚS Tato diplomová práce se věnuje vybraným aspektům ochrany osobnosti se zohledněním závěrů přijatých judikaturou. Pojem ochrany osobnosti je velmi široký, a proto by jeho komplexní zpracování v rámci jedné diplomové práce nebylo žádoucí ani možné. Autor proto v předkládané publikaci ponechává stranou ochranu tělesné integrity člověka a zaměřuje se na vybrané hodnoty duševní integrity a ochranu, kterou jim právo poskytuje. Zvláštní pozornost je věnována právům na důstojnost, čest a vážnost, soukromí a podobu. Jak název napovídá, zásadní část práce tvoří rozbor soudních rozhodnutí, a to zejména relevantní judikatury Evropského soudu pro lidská práva a Ústavního soudu ČR. Diplomová práce se skládá dohromady ze sedmi částí, které se dále člení na kapitoly. První část uvádí čtenáře do tématu, definuje základní pojmy, charakterizuje povahu ochrany osobnosti v ČR a přináší seznámení s nejdůležitějšími prameny právní úpravy. Druhá část se na jedné straně zabývá povahou neoprávněného zásahu do osobnosti, a na straně druhé rozvádí některé okolnosti vylučující protiprávnost, jako jsou zákonné licence, svolení dotčené osoby nebo výkon jiného subjektivního práva či zákonné povinnosti. Na to navazuje výklad třetí části, který se zabývá nároky, jež člověku vznikají...
Obchodní zvyklosti
Křenek, Jakub ; Pelikán, Robert (vedoucí práce) ; Eichlerová, Kateřina (oponent)
Obchodní zvyklosti Abstrakt Tato práce se zabývá obchodními zvyklostmi v českém právu a v judikatuře českých soudů. Hlavním těžištěm práce jsou rozhodnutí (primárně) nejvyšší soudní soustavy, historie obchodních zvyklostí, závaznost judikatury a obecně otázka obchodních zvyklostí v české právní vědě. Úvod definuje danou problematiku a ukazuje na limity práce, které jsou, vzhledem k multidimenzionální podstatě zkoumaného problému a do jisté míry omezeným možnostem právní vědy na všechny z nich adekvátně reagovat, rozsáhlé. V první části práce definuje pojem obchodní zvyklosti z pohledu práva českého a práva mezinárodního obchodu, vymezuje obchodní zvyklosti vůči obdobným institutům a dále rozvíjí postavení zvyklostí v českém právním řádu. V druhé části je rozebírána problematika judikatury a její závaznosti - jak působí sjednocující funkce Nejvyššího soudu, závaznost nálezů Ústavního soudu, jak u jednotlivých článků nejvyšší soudní soustavy působí judikatura ve věci obchodních zvyklostí a vliv Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod na kvalitu soudního rozhodování a způsob zveřejňování a obecné práce s judikaturou. Ve třetí části je rozebírána historie obchodních zvyklostí v českém právním řádu, přes právní řád rakouské monarchie (ABGB, obecný zákoník obchodní), Československé republiky až po...
Pojmové znaky autorského díla ve světle judikatury
Filipová, Kateřina ; Holcová, Irena (vedoucí práce) ; Křesťanová, Veronika (oponent)
Pojmové znaky autorského díla ve světle judikatury Diplomová práce se zabývá analýzou pojmových znaků autorského díla zakotvených v ustanovení § 2 odst. 1 autorského zákona (tzv. generální klauzuli) a analýzou dalších přidružených ustanovení nezbytných pro správnou identifikaci autorského díla. Generální klauzule představuje klíčové ustanovení autorského práva a tvoří pomyslnou bránu do režimu (práv a povinností) podle autorského zákona. Cílem bylo analyzovat jednotlivé pojmové znaky a zhodnotit je z hlediska abstraktnosti a srozumitelnosti. Vzhledem k tomu, že pojmové znaky jsou v zákoně vymezeny neurčitě, byly popsány s pomocí soudního výkladu českých soudů a Soudního dvora Evropské unie a také doktrinálního výkladu. Získané znalosti byly aplikovány na konkrétní případy a taktéž byly určeny problematické aspekty pojmových znaků, které se v praxi vyskytují a de lege ferenda by se mohly vylepšit. Analýza pojmových znaků ve světle judikatury ukazuje, že soudy a doktrína vykládají pojmové znaky poměrně konzistentně, nicméně hlavní nesrovnalost lze shledat u pojmových znaků jedinečnosti a původnosti, jelikož právo Evropské unie znak jedinečnosti neužívá. Dále bylo zjištěno, že zákonodárce nereaguje flexibilně na změny, které s sebou přináší rozvoj moderních technologií. Výsledkem práce je poznatek, že...
Atributy daňově uznatelných výdajů (nákladů) v judikatuře českých správních soudů
Matrasová, Eva ; Kopřiva, Jan (oponent) ; Brychta, Karel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce analyzuje vybrané judikáty z oblasti uplatňovaných výdajů (nákladů) vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů, které souvisejí s pořízením a správou hmotného majetku. Práce systematizuje zjištěné judikaturní závěry a poznatky získané v teoretické části práce a poskytuje daňovým poplatníkům nástroj pro efektivnější posuzování výdajů (nákladů) a jejich daňové uznatelnosti.
Mechanizmy právní obrany zaměstnance v případě mobbingu, bossingu a staffingu
Ranglová, Jana ; Vančurová, Kateřina ; Scheu, Lenka
Cílem a současně ambicí této publikace je seznámit čtenáře s komplexními informacemi ohledně postupů účinné ochrany a zároveň obrany proti šikaně na pracovišti.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Porušování práv duševního vlastnictví v prostředí počítačových sítí
Jeřábek, Tomáš ; Žikovská, Petra (vedoucí práce) ; Dobřichovský, Tomáš (oponent)
Název: Porušování práv duševního vlastnictví v prostředí počítačových sítí Těžiště předkládané diplomové práce leží v popisu relevantní legislativy, judikatury a v rozboru druhů právních odpovědností. Legislativa je popsána od úrovně mezinárodních smluv, včetně dohody TRIPS a Internetových smluv WIPO, přes evropské směrnice až po české vnitrostátní právo, zejména autorský zákon a další vybrané normy občanskoprávní i trestní. Práce se zabývá také předpisy Francie a Spojených státu amerických, známých tvrdou linií ochrany autorských práv. Krátce je pojednáno o metodickém návodu Nejvyššího státního zastupitelství. Naváže rozbor civilních, správních a trestních odpovědností. Judikatura zahrnuje rozhodnutí Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu, dále rozsudek Evropského soudního dvora ve věci Scarlett a několik zahraničních rozhodnutí, zejména nizozemských rozsudků ve věcech profesní asociace BREIN a amerického případu Betamax.
Sporné otázky nutné obrany v judikatuře
Houzar, Petr ; Vokoun, Rudolf (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Práce je zaměřena na sporné otázky vyvstávající ve spojení s institutem nutné obrany, a jak se s těmito otázkami vypořádávaly soudy v rámci své rozhodovací praxe. První kapitola práce slouží jako úvod do celého tématu. V její druhé kapitole se práce věnuje pojmu nutná obrana samotnému a předpokladům nutným proto, aby dané jednání mohlo být posouzeno jako jednání v nutné obraně. Dále byla nutná obrana zařazena do systému okolností vylučujících protiprávnost, o kterých bylo krátce pojednáno. Úkolem třetí kapitoly bylo vymezit a blíže přiblížit podmínky, které musí nastat, aby se užilo institutu nutné obrany. Hlavními částmi této kapitoly byly jednak útok a jednak obrana. V souvislosti s útokem bylo pojednáváno o tom, proti čemu musí útok směřovat a co se vlastně zákon snaží bránit. V první zmíněné části jsou rozebrány samotný pojem útoku, společně s jeho aspektem protiprávnosti, dále osoba útočníka a požadavek společenské škodlivosti. Druhá část zmíněné kapitoly byla věnována obrannému jednání, co je jeho obsahem apod. a posléze obrannému jednání zcela zjevně nepřiměřenému jakožto pojmu. V souvislosti s čímž bylo rozlišeno mezi pojmy proporcionalita a přiměřenost. Čtvrtá kapitola uvádí úlohu soudních rozhodnutí v právním systému ČR a to z několika pohledů. Za prvé vztah soudního rozhodnutí vůči jeho...
Judikatura Ústavního soudu v oblasti daní
Křivánek, Michal ; Boháč, Radim (vedoucí práce) ; Vybíral, Roman (oponent)
Shrnutí Tato diplomová práce se zabývá rozhodovací praxí Ústavního soudu v oblasti daní. První kapitola slouží jako úvod do problematiky daní, vymezuje pojem daň, věnuje se rozlišení daní, poplatků a jiných obdobných plateb a nastiňuje ústavněprávní základy, na kterých mohou být daně v širším slova smyslu ukládány. V navazující části je rozebrána role Ústavního soudu, jsou uvedeny jednotlivé typy řízení, které mají vztah k oblasti daní, je provedena distinkce mezi přezkumem otázek s ústavněprávním přesahem, jimiž se Ústavní soud zabývá, a přezkumem otázek jednoduchého práva bez takového přesahu, který provádí obecné soudy. Dále je také diskutován význam rozhodnutí Ústavního soudu a jejich závaznost pro různé skupiny subjektů a v různých typových situacích. Ve třetí části je poté přikročeno k analýze důležitých ústavněprávních principů, které jsou typické pro oblast daňového práva, a to konkrétně princip zákazu pravé retroaktivity a naopak obecná dovolenost retroaktivity nepravé, zásada ukládání daní pouze na základě zákona a užití zásady in dubio mitius, která je variantou zásady in dubio pro reo. Z bohaté judikatury Ústavního soudu jsou odkazovány judikáty, které osvětlují případy, kdy lze a nelze připustit retroaktivní působení právních předpisů, ale též samotných nálezů Ústavního soudu. Ohledně zásady...
Sporné otázky neposkytnutí pomoci v judikatuře českých soudů
Schöberová, Sandra ; Vokoun, Rudolf (vedoucí práce) ; Herczeg, Jiří (oponent)
Tato práce se zabývá problematikou neposkytnutí pomoci. Jedná se o velmi složité a rozsáhlé téma související s každodenním životem každého z nás. Často se vyskytují sporné otázky týkající se výkladu některých pojmů. Řešení těchto otázek poskytuje judikatura. Nejčastěji se sporné otázky vyskytují v souvislosti s oblastí zdravotnictví. Neposkytnutí pomoci není jen otázkou právní, ale souvisí s mnoha dalšími společenskými vědami a obory. Přestože se neposkytnutím pomoci v této práci zabývám převážně z hlediska trestního práva, nastínila jsem spoustu souvisejících problémů neprávních. Typicky se jedná o neznalost první pomoci a bohužel mnohem častěji o lidskou lhostejnost. Proto mám tedy za to, že řešení problematiky leží spíše v každém z nás, než v rukou zákonodárců.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 108 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.