Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 290 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zpráva o činnosti Státní zemědělské a potravinářské inspekce za rok 2020
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Výroční zpráva obsahuje úvodní slovo ústředního ředitele SZPI, kapitoly o kontrolní, laboratorní a certifikační činnosti SZPI, činnosti SZPI v oblasti legislativy, spolupráce s ostatními úřady a institucemi ČR, systému managementu kvality, kapitoly o mezinárodních vztazích, vztazích s veřejností, kapitoly o lidských zdrojích, zprávu o hospodaření, shrnutí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výzkum vlivu nové metody pro vytvoření kulových pájkových vývodů BGA pouzder na intermetalické vrstvy
Gregor, Adam ; Jankovský, Jaroslav (oponent) ; Otáhal, Alexandr (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá zkoumáním nové metody vytvoření pájkových kulových vývodů na pouzdrech BGA pomocí přímo vyhřívané šablony. Byly zde srovnány stávající postupy vytvoření vývodů a možné přínosy při použití této nové metody. Také byla navrhnuta metodologie na vytvoření vzorků pomocí nové metody přetavení a její vliv na tvorbu a pevnost intermetalických vrstev pájkových kulových vývodů, vzhledem k nastavované výšce vyhřívané šablony, která byla navržena k přetavení BGA vývodů. Kromě navržení metodologie byly také provedeny střihové zkoušky a metalografické výbrusy vzorků. Zkoumala se tloušťka intermetalické vrstvy a její drsnost. Bylo provedeno vyhodnocení výsledků na jejichž základě byla optimalizována nová metoda pájení přetavení u pájkových kulových vývodů na BGA pouzdrech.
Senzorické hodnocení masa v průběhu zrání
Darkwahová, Nicola
Diplomová práce je zaměřena na senzorickém hodnocení hovězího masa v průběhu zrání. Byly porovnány výsekové části šál (Musculus adductores) a roštěnec (Musculus longissimus) po dobu 8 týdnů zrání. Pro pokus byly zvoleny jalovice plemena České strakaté. Nejprve byly sledovány rozdíly mezi vzorky zrajících v celku a plátcích. Po vyhodnocení a statistickém zpracování, byly následující vzorky uchovávány pouze v plátcích. U vzorků byly senzoricky hodnoceny rozdíly sledovaných deskriptorů v různých dobách zrání. Z hodnocení šálu vcelku a plátcích měli průkazně (p < 0,05) nejlepší výsledky ve dvou sledovaných znacích (křehkost, šťavnatost) vzorky uchované v celku. Z hodnocení roštěnce vcelku a plátích byly méně patrné rozdíly mezi zrání v plátích a vcelku. Vysoce průkazný rozdíl (p < 0,01) byl zaznamenán u intenzity chuti. Následně byly posuzovány vzorky šálu a roštěnce zrajících v plátcích. U většiny vzorků svaloviny nebyly zjištěny žádné statisticky průkazné (p > 0,05) senzorické změny způsobené délkou zrání. U vzorky roštěnce byl zaznamenán statisticky průkazný rozdíl (p < 0,05) mezi vzorky 4. a 8. týdne zrání v deskriptoru intenzity chuti.
Technologie výroby a hodnocení jakosti šunek
Ševčíková, Radka
Téma této bakalářské práce je Technologie výroby a hodnocení jakosti šunek. Velkou část sortimentu těchto výrobků v naší zemi představují šunky tepelně opracované, největší oblibu u spotřebitelů má šunka dušená. Tato práce se zaměřuje na výrobu tohoto druhu šunky. Popisuje však ve stručnosti i šunky tepelně neopracované, významné pro jiné státy Evropy. Pro výrobu dušené šunky je velice důležitý výběr hlavní suroviny, tedy vepřové kýty a její kvalita, která je ovlivněna mnoha faktory. Dále pak množství použitých aditivních látek. Neméně významné je zvolit technologicky vhodný výrobní proces a jednotlivé kroky výrobního procesu provést tak dobře, jak jen to je možné. Skladování a uchovávání šunky ve vhodných podmínkách je nezbytností. Celková jakost je ovlivněna všemi těmito aspekty a je kontrolována. Pro kontrolu jakosti šunek se využívají fyzikálně-chemické rozbory, které poskytují velmi objektivní výsledky, a také metody instrumentální. Tradiční metodou hodnocení jakosti je senzorická analýza.
Technologie výroby a hodnocení jakosti trvanlivých fermentovaných masných výrobků
Chytilová, Barbora
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou technologie výroby a hodnocení jakosti trvanlivých fermentovaných masných výrobků. První část práce uvádí legislativní předpisy v oblasti hygieny a technologie masa jak na úrovni národní, tak na úrovni Evropského společenství. Dále je popsáno dělení masných výrobků dle národní legislativy. Hlavní část se věnuje technologii výroby a požadavkům na jakost trvanlivých masných výrobků. Z této skupiny masných výrobků se bakalářská práce zaměřuje na trvanlivé fermentované masné výrobky a z jejich výčtu zvláště na Lovecký salám, který může nést chráněné označení Evropské unie (Zaručená tradiční specialita). Dále jsou uvedeny i některé vybrané trvanlivé fermentované masné výrobky vyráběné v zahraničí. Závěrečná část uvádí fyzikálně-chemické, senzorické a instrumentální metody hodnocení jakosti masných výrobků.
Zhodnocení revitalizace biocentra - Vícemilické rybníky
Burianová, Klára
Bakalářská práce se zabývá hodnocením revitalizace biocentra Vícemilické rybníky. Jedná se o soustavu dvou průtočných nádrží, které slouží především jako retenční prostor a ochrana intravilánu blízkých obcí před povodněmi. Cílem práce je zhodnotit revitalizaci a současný stav zájmového území a také monitoring jakosti. Formou literární rešerše je přiblížena problematika malých vodních nádrží, revitalizací, jakosti a znečišťování vod, atp. V další části je zpracována charakteristika území. Kapitola materiál a metodika popisuje postup terénního průzkumu a monitoringu jakosti vody. Jakost byla zjišťována třikrát za rok a hodnocena pomocí vybraných ukazatelů. Výsledky byly znázorněny do grafů a porovnány s ČSN 75 7221 a s nařízením vlády č.401/2015 Sb., v platném znění. Z výsledků vyplývá, že nejproblematičtější látkou je fosfor. Ten se do toku a následně do nádrží dostává prostřednictvím splaškových vod v závislosti na absenci ČOV v horní části povodí.
Návrh na zvýšení konkurenceschopnosti malého podniku
Jirák, David
Jirák, D. Návrh na zvýšení konkurenceschopnosti malého podniku. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. Bakalářská práce se zabývá návrhem na zvýšení konkurenceschopnosti malého podniku působícího ve stavebním odvětví. Jako prostředek pro tento návrh byl zvolen Model Excelence EFQM. Bakalářská práce je sestavena ze dvou hlavních částí. V teoretické části jsou vymezeny pojmy týkající se konkurenceschopnosti, jakosti a Modelu Excelence EFQM. Vlastní práce je zaměřena na konkrétní stavební podnik, ve kterém je aplikován Model Excelence EFQM, ze kterého následně vzejdou silné a slabé stránky podniku, na jejichž základě jsou stanoveny opatření vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti. Nejvýznamnější opatření jsou ekonomicky vyjádřena.
Technologie výroby a kontrola jakosti měkkých salámů
Porazil, Roman
V této bakalářské práci je rozebrána problematika výroby měkkých salámů. Jsou zde informace o aktuálním legislativním rozdělení masných výrobků. Výroba měkkých salámů je popsána od zpracování základní suroviny, přes přísady, které se používají, až po tepelné opracování finálního výrobku. Jsou uvedeny měkké salámy české i zahraniční provenience. Problematika kvality je zpracována z hlediska senzorického, mikrobiálního i chemického, jsou uvedeny legislativní požadavky. Dále jsou vymezeny metody chemického stanovení důležitých ukazatelů u masných výrobků. Součástí práce je i dotazník, který se zaměřuje na postoje a priority českého spotřebitele vůči masným výrobkům obecně a měkkým salámům.
Charakteristika jakostních parametrů kávy
Štindlová, Adéla
Účelem bakalářské práce bylo vypracovat literární rešerši na téma Charakteristika jakostních parametrů kávy. Text by měl čtenáři poskytnout komplexní informace o kávě, o procesu jejího zpracování se speciálním zaměřením na vnější faktory, které ovlivňují výslednou jakost kávových zrn, jako jsou podmínky pěstování, způsob posklizňové úpravy nebo stupeň pražení. Právě pražení je zřejmě nejdůležitějším krokem. Velmi výrazně se během něj mění chemické složení zrn a probíhají reakce, které zásadně ovlivňují konečnou podobu zrn. Neodmyslitelnou součástí celého procesu je hodnocení kávových zrn, kterému se práce také z velké části věnuje. Analýza se provádí jak u zelených, tak u pražených zrn, a to instrumentálními, ale zejména senzorickými metodami.
Technologické a kulinárne vlastnosti hovädzieho mäsa
Straková, Katarína
Tato bakalářská práce řeší problematiku na téma Technologické a kulinářské vlastnosti hovězího masa. Její součástí je popsat vlivy, které ovlivňují kvalitu masa ještě na živém zvířeti. Zabývá se vlivem plemene na výslednou jakost, jakož i věkem, kategorie těla, způsobem krmení a ustájení. Další součástí bylo ozřejmit použití jednotlivých výsekových částí hovězího těla a jejich následnou kulinářské úpravu. Zmíněná je také problematika tkání a bílkovin. V poslední části jsou probrány biochemické vztahy mezi masem před a po tepelné úpravy, a to postmortální procesy a procesy, které proběhli během vaření hovězího masa.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 290 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.