Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 426 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zavádění SPC ve výrobním procesu
Letáček, Jiří ; Koška, Petr (oponent) ; Fiala, Alois (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá zaváděním SPC (statistické řízení procesů) do výrobního procesu. Cílem práce je analýza současného stavu výroby ohýbání lišt a výběr vhodných metod, které je možné aplikovat v procesech firmy. Hlavním důvodem pro zavedení SPC je neustálé zlepšování jakosti ve výrobním podniku. Teoretická část práce se věnuje popisu ohýbání, kontrole jakosti procesů, nástrojům řízení jakosti a chybám měření. V praktické části je popsán aktuální stav výroby a řešení daného problému.
Stanovení účinnosti zařízení Polymer Separation System Purifier N 1024
Duliková, Michaela ; Charvátová,, Michaela (oponent) ; Čáslavský, Josef (vedoucí práce)
V této diplomové práci je nastíněna problematika recyklace PET lahví ve společnosti PETKA CZ, a.s. Jedná se o italskou technologii AMUT navrženou pro fyzikální recyklaci PET lahví. Je zde především řešena problematika jakosti výsledného produktu recyklace, tzv. PET vloček, zejména v rámci jednotlivých nežádoucích příměsí jako jsou PVC, ostatní polymery a mechanické nečistoty. V důsledku zhoršujícího se vývoje jakosti PET vloček bylo testováno zařízení Polymer Separation System Purifier N 1024, který má významně snížit podíl nežádoucích příměsí v PET vločkách. Jak se ukázalo, dosavadní postupy při řešení potíží s jakostí již nejsou dostatečné.
Návrh optimalizace procesů při implementaci integrovaného systému řízení
Moravcová, Gabriela ; Milichovský, Miloš (oponent) ; Videcká, Zdeňka (vedoucí práce)
Ve své diplomové práci se zaměřuji na možnost využití Ishikawa diagramu při analýze příčiny vzniku reklamací. První část je úvodem do problematiky, následující druhá část objasňuje proces od obdržení poptávky přes vývoj dílce až po uvolnění do sériové výroby. Ve třetí části práce popisuji průběh reklamačního řízení, všechny metodiky, které lze využít při řešení reklamací. Následuje krátký rozbor činnosti výrobních středisek, rozřazení reklamací podle viníka, všem neshodám přiřazuji faktory, které mají vliv na jejich vznik a každému faktoru váhu a vyhodnocuji získaná data. V závěrečné části navrhuji nápravná opatření.
Spodní stavba kancelářských prostor ve Zlíně
Gajdoš, Filip ; Hanzelková, Martina (oponent) ; Kantová, Radka (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá technologickými postupy při realizaci hrubé spodní stavby administrativního objektu. Obsahuje technologický předpis pro zemní a základové práce, návrh strojní sestavy, zajištění kvalitních požadavků a organizaci výstavby.
Zlepšování procesů služeb stravování a ubytování
Pavelková, Kateřina ; Pata, Vladimír (oponent) ; Fiala, Alois (vedoucí práce)
Tato práce je zaměřena na zlepšování procesů služeb stravování a ubytování pro organizaci Koleje a menzy VUT v Brně se zaměřením na oblast stravování podle normy ČSN EN ISO 9001:2009.
Podnikatelský záměr-zlepšení řízení jakosti ve firmě Teva Czech Industries s.r.o.
Sobotík, Jakub ; Novák, Zdeněk (oponent) ; Rompotl, Jaroslav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na řízení jakosti ve společnosti Teva Czech Industries s.r.o. Analyzuje současnou situaci a problémy v této oblasti, pomocí kterých následně navrhuje zlepšení vedoucí ke zvýšení jakosti, sníţení nákladů a vyšší spokojenosti zákazníků.
Využití statistických metod pro zajištění způsobilosti procesu výroby polyamidové tkaniny
Štugel, Miroslav ; Křivánek, Vítězslav (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu znaků jakosti textilního výrobku firmy. K tomu jsou využity regulační diagramy, jako jeden z nástrojů řízení kvality. Dále jsou vypočteny indexy způsobilosti a výsledky jsou porovnány s výstupem z regulačních diagramů. Po vyhodnocení jsou uvedeny návrhy na zlepšení s cílem dosažení stálé variability znaků jakosti výrobku, způsobilosti procesu výroby a snížení nákladů na testování.
Studie průběhu zakázky ve vybraném podniku
Buček, Tomáš ; Tesař, Rostislav (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na studii průběhu zakázky ve společnosti Ekostavby Brno, a.s., která má své uplatnění v oblastech vodohospodářských, dopravních a inženýrských staveb. Prostřednictvím analýzy je definován současný stav řízení průběhu zakázky v této firmě a zároveň uvádím návrhy na zlepšení celkového průběhu zakázky dle požadavků zákazníka se zaměřením na jakost a dodací termíny.
Návrh na snížení počtu neshod s využitím nástrojů kvality
Vondruška, Jiří ; Cinková, Martina (oponent) ; Videcká, Zdeňka (vedoucí práce)
Práce je zaměřena na snižování počtu neshod s využitím nástrojů kvality ve společnosti zabývající se barvením a zušlechťováním textilních materiálů. Cílem je návrh systému řízení neshod. Na základě analýzy současného způsobu řešení neshod jsou navrženy procesy evidence interních neshod a reklamací, na které navazuje systém vyhodnocování neshod. Návrh povede k systematickému přístupu při řešení neshod.
Studie průběhu zakázky vybraným podnikem
Pavlíček, Jakub ; Fiala, Adam (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Bakalářská práce analyzuje průběh zakázky ve společnosti Eurowagon s.r.o., která se zabývá výrobou přívěsů a mobilních buněk. Práce analyzuje jak obecný průběh, tak i detailní analýzu konkrétní zakázky s důrazem na jakost a náklady. Následně poskytuje návrhy řešení, které by měly přispět k podpoře informovanosti zákazníků a zefektivnění průběhu zakázky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 426 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.