Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 299 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh měření spotřeby materiálových prvků pro výrobní proces se zaměřením na odpadové hospodářství výrobní linky
Dušek, Jakub ; Bartošek, Vladimír (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Diplomová práce hledá slabá místa v oblasti tvorby a zachycování výrobního odpadu, výkazu výrobních na výrobní lince. Dále se zabývá návrhem pro okamžité snížení tvorby odpadu a návrhy zlepšujících řešení pomocí automatizačních a informačních technologií, se zaměřením na snížení výrobních nákladů.
Výrobní procesy galvanovny
Kocour, Max ; Prosecký, Vít (oponent) ; Juřica, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na snížení zmetkovitosti a zároveň na snížení průměrné doby procesů ve vybrané společnosti, která se pohybuje v oblasti průmyslové chemie a povrchových úprav. První část práce se zaměřuje na teoretická východiska, které souvisí s praktickou částí práce. V praktické části je následně popsán současný stav podniku a jeho analýza, ze které vyplývají slabá místa (nedostatky). Na slabá místa jsou následně navrhnuta opatření, která by měla nedostatky zredukovat. V poslední části jsou popsány samotné přínosy těchto opatření.
Návrh změn dodavatelských vazeb k plnění výrobních úkolů pro tuzemské i zahraniční zákazníky
Turek, Martin ; Tesař, Rostislav (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na vymezení problematiky dodavatelsko-odběratelských vztahů ve vybrané společnosti. Specifikuje vazby mezi podnikem a jeho významnými dodavateli z pohledu jakosti a dodacích termínů zakázek. Obsahuje návrhy změny práce s dodavateli materiálových prvků, které přispívají k odstranění reklamací od zákazníků.
Návrh řízení spotřeby materiálových prvků pro výrobní procesy se zaměřením na odpadové hospodářství výrobní linky
Dušek, Jakub ; Tesař, Rostislav (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na analýzu odpadového hospodářství výrobní linky a návrhem opatření pro zajištění snížení tvorby odpadu ve výrobním procesu. Dále se zabývá zefektivněním výkazu výrobních dat, za pomoci informačních a automatizačních technologií s využitím principů štíhlé výroby.
Zpráva o činnosti Státní zemědělské a potravinářské inspekce za rok 2021
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Výroční zpráva obsahuje úvodní slovo ústředního ředitele SZPI, kapitoly o kontrolní, laboratorní a certifikační činnosti SZPI, činnosti SZPI v oblasti legislativy, spolupráce s ostatními úřady a institucemi ČR, systému managementu kvality, kapitoly o mezinárodních vztazích, vztazích s veřejností, kapitoly o lidských zdrojích, zprávu o hospodaření, shrnutí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výběrové prodejny s potravinářským sortimentem na obvodě Praha 1 v 80. letech 20. století
Kiššová, Veronika ; Franc, Martin (vedoucí práce) ; Krátká, Lenka (oponent)
Diplomová práce přibližuje působení maloobchodních potravinářských jednotek s výběrovým sortimentem na obvodě Praha 1 v dobách normalizace, konkrétně pak v 80. letech 20. století. Všechny provozovny, o kterých se v práci zmiňuji, mají společné to, že byly organizačně začleněny pod podnik Potraviny Praha 1 a byly svým způsobem jaksi výjimečné. Ať už se jednalo o přednostní právo v zásobování podnikem oproti běžným provozovnám, nebo o zájem zákazníků o zdejší lahůdky. Jelikož podnik Potraviny Praha 1 byl přímým nadřízeným článkem těchto provozoven a jejich důležitou součástí, zabývám se v práci jeho vznikem a historií. Nedílnou součástí je také zmínka o pořádání soutěží, přehlídek a v neposlední řadě zmiňuji i ocenění, která byla podniku udělena. Ve čtvrté kapitole se zaměřuji na dostupnost specializovaného sortimentu, jeho kvalitu a úroveň poskytovaných služeb, s čímž souvisí i dohled nad prodejnami ze strany nadřízené organizace. Metodologie práce čerpá jak z odborné literatury, dobového tisku, tak z uskutečněných rozhovorů prostřednictvím metody orální historie.
Návrh procesní řízení zakázky ve vybrané organizaci
Hluštíková, Terezie ; Tomáš, Jiří (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na procesní řízení zakázky ve společnosti Pemax Print s r.o., jejíž činností je polygrafická výroba. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy týkající se výroby, jakosti a procesu. Analýza současného stavu je věnována představení společnosti a popisu průběhu zakázky. Závěrečná část uvádí návrhy, které přispěji k optimalizaci průběhu zakázky.
Návrh štíhlé výroby ve vybraném provozu se zaměřením na jakost
Nejdlová, Anna ; Derner, Petr (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá studií metod štíhlé výroby v jednom z provozů společnosti ŠKODA AUTO a.s., která se zaměřuje na výrobu automobilů. Nejdříve jsou vytipovány teoretické přístupy k pochopení dané problematiky, dále následuje analýza podniku a v poslední části práce je vytvořen návrh na zlepšení určité části výrobního procesu za účelem zlepšení jakosti.
Analýza a zlepšování jakosti sériové výroby ve vybrané společnosti
Klaška, Vojtěch ; Osička, Karel (oponent) ; Chladil, Josef (vedoucí práce)
Tato diplomová práce pojednává o zlepšování jakosti sériové výroby ve vybrané společnosti. V první kapitole se práce věnuje rešerši dané problematiky, poznatky z této kapitoly jsou využity v dalších částech diplomové práce. Druhá kapitola se zabývá definováním kvality daného výrobku. Ve třetí kapitole se nachází analýza procesu výroby ve společnosti. Čtvrtá kapitola se zabývá analýzou interní zmetkovitosti a zákaznických reklamací. V páté kapitole je věnována pozornost oblastem, které vyšly jako rizikové z předchozí analýzy. Poslední kapitola obsahuje popis nápravných a preventivních opatření a jejich finanční zhodnocení.
Zpráva o činnosti Státní zemědělské a potravinářské inspekce za rok 2020
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Výroční zpráva obsahuje úvodní slovo ústředního ředitele SZPI, kapitoly o kontrolní, laboratorní a certifikační činnosti SZPI, činnosti SZPI v oblasti legislativy, spolupráce s ostatními úřady a institucemi ČR, systému managementu kvality, kapitoly o mezinárodních vztazích, vztazích s veřejností, kapitoly o lidských zdrojích, zprávu o hospodaření, shrnutí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 299 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.