Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 203 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Bez konkrétního názvu
Borovková, Magdalena ; Othová, Markéta (oponent) ; Klímová, Barbora (vedoucí práce)
Tématem mé práce je prostor a jeho vlivu na naše vnímání. Zajímá mě proměna vnímání místa v čase. Vytvářím drobné intervence na viditelných místech, které však mohou zůstávat bez povšimnutí. Volba konkrétních intervencí se odvíjí od vlastní zkušenosti s místem, v případě této práce se jedná o prostory školy. Usiluji o prohloubení vědomí místa a času – tady a teď a celkově vnímání toho, co je kolem nás. S prostorem a časem pracuji za využití fotografického záznamu, odrazu a proměnou úhlu pohledu. Za hlavní otázku své práce pokládám možnost a způsob zachycení určitého momentu a jeho zpětného projektování na místo.
Opatření ECB a ČNB v rámci finanční krize a jejich dopad na vybrané banky
Ingr, Josef ; Csakvaryová, Lenka (oponent) ; Ptáček, Roman (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřená na vznik a vývoj světové finanční krize započaté v roce 2007 a její analýzu. Následně jsou analyzovány kroky Evropské centrální banky a České národní banky, které podnikli v reakci na tuto krizi. Dále je v práci zobrazen dopad vývoje krize a opatření centrálních bank na dvě vybrané tuzemské banky. V závěru práce jsou vyhotoveny návrhy a doporučení.
Kamufláž
Ošlejšková, Petra ; Vaněk, Tomáš (oponent) ; Klímová, Barbora (vedoucí práce)
Diplomová práce pracuje s pojmy jako je intimita domova, bezpečí, řád aj. Během období od 16.1.2012 do 12.3.2012 autorka tajně vnikala do bytu svých rodičů a pomocí nenápadných intervencí narušovala zaběhnutý řád jejich domácnosti. Pozorovala tak tajně vzorce chování a pravidla, na kterých fungují její rodiče (s rodiči již nežije). Intervence vyvolaly specifickou formu vzájemné komunikace mezi autorkou a její rodinou.
Proč po mně nikdo nic nechce
Hurych, Martin ; Dolanová,, Lenka (oponent) ; Klímová, Barbora (vedoucí práce)
Práce se soustředí na subjektivní zkušenost v městském, veřejném prostředí. Využívám princip hmotné i nemateriální směny jako prostředku k navázání komunikace, sdílení vlastních myšlenek a zkušeností s cizími lidmi, kteří po mně něco chtějí. Z otevřené a bezprostřední komunikace s druhými vytvářím zvukové dílo. Původním záměrem bylo především relativizovat subjektivní, deníkové zápisky a poznámky tak, že je na ulici nechám číst lidmi, kteří mě oslovili s tím, že po mě něco chtějí. Postupně ke čtenému textu přibyly ještě reflexe a zkušenosti respondentů. Všechna čtení byla zaznamenána formou audio záznamu, který je dále postprodukován.
Mind Pollution
Krausová, Zuzana ; Knoflíček, Tomáš (oponent) ; Klodová, Lenka (vedoucí práce)
Ve své práci se věnuji paralele zvuků motoru a šelem. Analyzovala jsem zvuky různých šelem a hledala takové, které jsou co nejvíce podobné zvukům motoru. Jako zástupce zvuku motoru jsem si vybrala motorku, jelikož pocitově svým charakterem odpovídá nejvíce charakteru šelmy. Rozhodla jsem se proměnit zvuk motoru na zvuky šelem, tak aby reagovaly na otáčení plynu a vrčely za jízdy. Používám zvuky tygra, aligátora, geparda, leoparda, lva i vrnící kočky. Součástí práce jsou intervence ve veřejném prostoru za použití zvukově upraveného motocyklu.
The prevention of cyberbullying
Škunda, Patrik ; Dzurenda, Petr (oponent) ; Malina, Lukáš (vedoucí práce)
The main objective of the bachelor thesis is to create a mobile application for Android devices, which has a playful way to instruct the user about the potential dangers of the Internet and thus the prevention of cyberbullying. The first chapter is about the issue of cyberbullying, describes the characteristics, methods, tools and impacts. The next chapter describes how to protect internet user to avoid becoming a victim of cyber-bullying and advices on how to behave when the user is already a victim of cyberbullying. The third chapter is devoted to application design and implementation details. The fourth chapter describes and graphically shows the results of testing applications.
Rozbor sil a prostředků základních složek integrovaného záchranného systému, možnosti k zásahu
Mičánková, Helena ; Rosická, Zdena (oponent) ; Šesták, Ondřej (vedoucí práce)
Práce je zaměřena na rozbor sil a prostředků HZS ČR, PČR a ZZS. U každé ze jmenovaných složek IZS je vyčleněna jedna z činností, související se vzájemnou spoluprácí u mimořádné události. Jádrem práce je shrnutí sil a prostředků hlavních složek IZS. Největším problémem mobilní techniky v rámci Hasičského záchranného sboru ČR se jeví její zastaralost a potřeba postupné obnovy. V závěru práce je poukázáno na některá negativa a pozitiva v nasazení sil a prostředků včetně návrhu ke zlepšení současné situace. V příloze práce je uvedena případová studie zásahu složek IZS podle skutečné události.
REVITALIZACE BÝVALÉHO PRŮMYSLOVÉHO ÚZEMÍ V PRAZE, VYSOČANECH
Černeyová, Natália ; Zemánek, Václav (oponent) ; Zemánková, Helena (vedoucí práce)
Témou diplomovej práce je návrh na revitalizáciu bývalého priemyselného územia v Prahe, Vysočanoch. Štvrť, ktorá sa v minulosti nachádzala na okraji Prahy v blízkosti železnice je v súčasnosti z veľkej časti bez využitia alebo s využitím, ktoré neslúži k prospechu mestskej časti a jej užívateľov. V návrhu išlo hlavne o vytvorenie aktívneho prostredia, ktoré by zodpovedalo modernému chodu mesta a slúžilo potrebám jeho obyvateľov. Urbanisticko-architektonická štúdia rešpektuje súčasné tendencie lokality a prebiehajúce developerské projekty, ktoré výrazne ovplyvnia vzhľad a fungovanie mestskej štvrte Vysočan. Tým chýba predovšetkým ako mestskosť, keďže ide do značnej mieri o priemyselnú štvrť, tak aj samotné centrum, ktoré by zodpovedalo významnej mestskej časti. Dôležitou súčasťou celého konceptu bola intervencia riešeného územia s novým mestským bulvárom Kolbenova. Cieľom práce bol návrh, ktorý by vychádzal z potrieb Prahy ako metropolitného mesta, preto návrh rešpektuje v súčasnosti prejednávaný Metropolitný plán, ktorý umožňuje v danej lokalite výškovú zástavbu. Štúdia usiluje o vytvorenie dostatočnej kapacity bývania a príležitostí, ktoré predstavujú potenciál pre celú mestskú časť a dokážu odpovedať na dopyt obyvateľstva po kvalitnom živote v meste podľa súčasných štandardov zodpovedajúcim hlavnému mestu Praha.
Fantastický okamžik. Na hranici reálného.
Dašková, Michaela ; Smetana, Matěj (oponent) ; Klímová, Barbora (vedoucí práce)
Ve své diplomové práci jsem navázala na téma, které jsem řešila v teoretické části. Zabývám se studiem tzv. fantastického momentu, jeho vznikem, popisem a vyvoláváním... Knížka je dokumentací mojí sběratelské činnosti a současně mých intervencí v soukromých diváku jen těžko přístupných místech mých blízkých. Kniha vychází ve 4 kusech. V ideálním případě bych ji ráda nechala vytisknout v nákladu asi 100 kusů a poskytla v galeriích k prodeji. Takto bude na několika vybraných místech v Brně k dispozici na půjčení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 203 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.