Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 28 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Měření výkonnosti podniku
Pazdera, Lukáš ; Škopková, Lucie (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na finanční analýzu výkonnosti firmy. Analyzuje finanční situací firmy Kofola a.s. v letech 2012 – 2014 pomocí základních metod finanční analýzy. V první části jsou popsané principy finanční analýzy, v druhé části je provedena samotná finanční analýza a v třetí části jsou návrhy na zlepšení současného stavu.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Nekoranec, Kamil ; Novák, Daniel (oponent) ; Štěpánková, Vladěna (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace podniku a návrhem na její zlepšení. Teoretická část je orientovaná na vybrané ukazatele finanční analýzy, za pomocí kterých je v sekundární části vyhodnocena finanční situace podniku ALZA.CZ a. s.. V poslední části bakalářské práce je uvedena komparace s podniky stejného zaměření a návrhy na zlepšení finanční situace podniku ALZA.CZ, a. s..
Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Kaiser, Jakub ; Skoupilová, Yveta (oponent) ; Poláček, Tomáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace firmy COMET OBALY s.r.o. v letech 2015-2019 metodami finanční analýzy. Práce se dělí na tři části. První část je zaměřená na teorii a jsou v ní popisovány definice pojmů a metod. Druhá část se zabývá finanční analýzou současného stavu vybrané společnosti. Poslední část se zaměřuje na návrhy pro zlepšení finanční situace daného podniku.
Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace
Vudková, Lucie ; Tihlařík, Michal (oponent) ; Zemánková, Lenka (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace vybrané obchodní korporace PRAMOS, a. s. v letech 2010 – 2014. Prostřednictvím podpůrných informačních zdrojů, zvolených metod a ukazatelů finanční analýzy definuje návrhy vedoucí ke zlepšení stávající situace společnosti.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Balada, Matěj ; Balada, Jakub (oponent) ; Solař, Jan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřuje na celkové finanční hodnocení společnosti COSTRUCT A&D, a.s. za období mezi lety 2005 a 2008 za pomocí ukazatelů finanční analýzy. Dále se v této prácí budeme zabývat také informačním systémem, který podnik využívá. Na základě provedené analýzy jsou navrženy možné změny k vylepšení stávající situace podniku a ke zlepšení informačního systému.
Hodnocení finanční situace podniku
Žák, Roman ; Kaňová, Monika (oponent) ; Pavláková Dočekalová, Marie (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na celkové finanční hodnocení společnosti PMJ team s. r. o. během prvního roku její existence za pomocí ukazatelů finanční analýzy. Na základě provedených analýz navrhnu změny k vylepšení stávající situace podniku.
Zhodnocení finanční situace AGRI CS a.s. a návrhy na její zlepšení
Vudková, Lucie ; Kadlec, Tomáš (oponent) ; Polák, Josef (vedoucí práce)
Bakalářská práce posuzuje finanční situaci společnosti AGRI CS a.s. prostřednictvím podpůrných informačních zdrojů a vybraných ukazatelů finanční analýzy. V úvodní části je představen zvolený metodický postup pro zhodnocení finanční situace společnosti, který je následně aplikován v praktickém hodnocení finančního zdraví podniku. Na základě výsledků provedené finanční analýzy jsou formulovány nedostatky v hospodaření vybrané společnosti, přičemž cílem práce je vymezit soustavu opatření vedoucích ke zlepšení stávající hospodářské situace společnosti.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Valasová, Michaela ; Luňáček, Jiří (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti Stavebniny Nováková, s.r.o. v letech 2015 až 2019. V první části je zaměřená na teoretická východiska, kde jsou přiblíženy základní pojmy finanční analýzy a finanční ukazatelé. Druhá část obsahuje výpočty finanční analýzy vybrané společnosti a následnou interpretaci výsledků. V závěru jsou uvedeny vlastní návrhy ke zlepšení finanční situace podniku v následujících letech.
Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení
Oklešťková, Sára ; Jerwan, Muner (oponent) ; Fojtů, Kateřina (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti Samir, spol. s.r.o. v letech 2012-2016. V teoretické části jsou popsány a vysvětleny vybrané ukazatelé a analýzy. V analytické části je provedena finanční analýza dle teoretické části, tyto vybrané ukazatele budou použity v analytické části pro provedení finanční analýzy. Na závěr jsou navržena opatření, která mohou zlepšit finanční situaci společnosti.
Improving Business Performance
Jaríček, Martin ; Poláček, Tomáš (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
The bachelor thesis is focused on the evaluation of the financial situation of Zeppelin SK s.r.o. for the period from 2013 to 2017. Thesis is devided into three main parts. The first part contains theoretical knowledge, which is later used in practical part. The last part of thesis is dedicated to specific problems of the company.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 28 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.