Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Marinič, Štefan ; Kmenta, Karel (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou migrace SAP Business Warehouse systému na novou in-memory technologii SAP HANA. Teoretická východiska práce vymezují základní pojmy, využití in-memory technologie v Business Intelligence a možnosti migrace. V praktické části je navržen nejvhodnější způsob migrace a nejlepší praktiky pro jeho realizaci ve vybraném podniku.
Možnosti analytických nástrojů v prostředí MS SQL Serveru
Mazáčová, Markéta
Práce porovnává časovou náročnost vývoje a výkon u dvou typů analytických modelů od firmy Microsoft vytvořených v nástroji Visual Studio, nasazených na lokální analytické servery a na cloudový server Azure. V rámci teoretické rešerše jsou stručně popsány hlavní komponenty business intelligence a datových skladů. Dále jsou shrnuty nástroje firmy Microsoft pro oblast business intelligence a jejich prvky využívající in-memory databázové technologie. Praktická část seznamuje s demonstrační databází AdventureWorks, popisuje realizaci obou analytických modelů a srovnává oba modely z hlediska časové náročnosti vývoje, výkonnosti a vhodnosti nasazení.
Porovnání nástrojů Self-Service Business Intelligence
Blaha, Ondřej ; Maryška, Miloš (vedoucí práce) ; Sládek, Pavel (oponent)
Cílem diplomové práce je analýza a porovnání komerčních nástrojů z oblasti Self-Service Business Intelligence. V práci budou na lokálním prostředí porovnávány nástroje Power BI od společnosti Microsoft a Tableau od společnosti Tableau Software. Teoretická část se kromě rešerše knih a prací na toto téma zaměřuje na vysvětlení problema-tiky Business Intelligence a její architektury s přihlédnutím k několika aktuálním přístupům: klasický přístup, In-memory přístup a Self-Service přístup. Teoretická část též pojednává o důvodech pro přechod k Self-Service BI přístupu a s tím související proměně role IT oddě-lení. Analytická část práce se věnuje definici vhodných metrik, podle kterých jsou vybrané nástroje porovnávány na základě vícekriteriální analýzy. Tyto metriky jsou seskupeny do několika vrstev, částečně kopírujících logickou strukturu BI architektury. Patří mezi ně datová, transformační, prezentační, publikační a na závěr komunitní vrstva. Ke stanovení vah je využita tzv. Fullerova metoda a výsledné hodnocení bude dosaženo na základě metody váženého součtu nabytých hodnot. Hlavním přínosem diplomové práce je porovnání výše zmíněných Self-Service BI nástrojů a analýza toho, jak se s jednotlivými metrikami a scénáři dokáží vypořádat. Čtenář by se měl na základě této práce dostatečně zorientovat v oblasti BI a plnohodnotně rozhodnout, který nástroj bude pro jeho využití vhodnější zvolit a jaká úskalí to s sebou přináší.
Přechod z prostředí databázového systému Oracle do prostředí SAP HANA
Nejedlý, Jan ; Chlapek, Dušan (vedoucí práce) ; Kučera, Jan (oponent)
Tématem této práce je migrace dat z databázového systému Oracle na databázový sytém SAP HANA. Hlavními cíli této práce jsou jednak představit čtenářům základní charakteristiky inmemory databázových systému, dále na příkladu případové studie popsat postup migrace z DB Oracle na DB SAP HANA a posledním cílem je porovnání použitého postupu s postupem obecným, se snahou zjistit možné rozdíly mezi postupy, které souvisejí s in-memory technologií. Práce obsahuje tři hlavní části. První část práce se zabývá charakteristikami databázových systému se zaměřením zejména na in-memory databázové systémy a technologii SAP HANA. Dále první část obsahuje obecný postup pro migrací databází, který je následně využit ve třetí části. Druhá část se zabývá postupem pro migrace z DB Oracle na DB SAP HANA, který je zpracován v rámci případové studie. Poslední část práce porovnává obecný postup s postupem popsaným ve druhé části.
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Marinič, Štefan ; Kmenta, Karel (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou migrace SAP Business Warehouse systému na novou in-memory technologii SAP HANA. Teoretická východiska práce vymezují základní pojmy, využití in-memory technologie v Business Intelligence a možnosti migrace. V praktické části je navržen nejvhodnější způsob migrace a nejlepší praktiky pro jeho realizaci ve vybraném podniku.
Metodika řešení analytických úloh v BI
Žebrák, Miroslav ; Pour, Jan (vedoucí práce) ; Jakoubek, Jiří (oponent)
Práce se zaměřuje především na technologii OLAP a její nástroje, které jsou využívané pro analyzování firemních dat. Jedním z dílčích cílů práce je vymezit trh s analytickými nástroji a poskytnout přehled, který umožní nahlédnout na současnou situaci s nástroji na trhu Business Intelligence (BI). Dalším navazujícím cílem je získat přehled o aktuálních a některých budoucích trendech na trhu BI. Hlavním cílem práce je vytvořit "metodický postup" řešení analytických úloh BI pomocí analytických služeb v produktu SQL Server 2008 R2 od společnosti Microsoft. K dosažení cílů slouží teoretická analýza dostupných zdrojů zabývající se daným tématem a především konzultace se zaměstnanci společnosti Clever Decision. Hlavním přínosem práce je samotný vývoj analytické databáze, který je rozdělen do jednotlivých fází, kdy každá fáze obsahuje osvědčené postupy a doporučení včetně příkladů.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.