Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analýza malty z 19. století
Bauerová, Pavla ; Frankeová, Dita ; Slížková, Zuzana ; Vondráčková, Michaela
Chemické a mineralogické složení pojiva a plniva malty pomocí elektronové mikroskopie (SEM-EDS) a termické analýzy
Vliv mineralogického složení suroviny na vznik fází při výpalu hydraulického vápna a přírodního cementu
Kozlovcev, Petr ; Přikryl, Richard (vedoucí práce) ; Hladil, Jindřich (oponent) ; Škvára, František (oponent)
Přírodní hydraulické vápno a přírodní cement jsou anorganická hydraulická pojiva využívaná ve stavebnictví již po řadu staletí. Z tohoto důvodu bývají často označována jako "tradiční" či "alternativní", neboť představují možnou variantu k dnes běžně používanému portlandskému cementu. Přírodní hydraulické vápno a přírodní cement ale nejsou příliš často využívány v moderním stavitelství, významnější využití nalézají při opravách historických památek a v restaurátorství. Navíc, environmentální dopad jejich výroby je nižší, než při produkci klasických typů cementů. V Čechách a na Moravě se v minulosti na řadě míst vyráběly různé typy těchto hydraulických pojiv. Bohužel se dodnes nedochovalo příliš mnoho informací o tehdejších surovinách i technologickém postupu jejich zpracování. Stejně tak nejsou zcela přesně známy a popsány mnohé specifické vlastnosti a fázové složení vypáleného materiálu. Z těchto důvodů se tématem přírodního hydraulického vápna a přírodního cementu zabývala předkládaná studie. Cílem této disertační práce bylo studovat různé typy vápenických surovin (vápenců obsahujících nekarbonátové příměsi) a vlastnosti z nich experimentálně vypálených hydraulických pojiv. Konkrétně pak objasnit spojitost mezi mineralogickým a chemickým složením primární suroviny (především obsahem a distribucí...
Mikroskopická analýza vzorku malty z tvrze Starý dvůr Krupka
Bauerová, Pavla ; Frankeová, Dita ; Slížková, Zuzana
Chemické a mineralogické složení pojiva a plniva malty pomocí elektronové mikroskopie a SEM-EDS analýzy
Vliv etherů celulózy na vlastnosti hydraulického vápna
Skoupil, Jakub ; Rovnaníková, Pavla (oponent) ; Vyšvařil, Martin (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá studiem vlivu etherů celulózy na vlastnosti malt z hydraulického vápna. Dostupnost a cena etherů celulózy na průmyslovém trhu je velice příznivá, avšak se studiemi s použitím etherů celulózy u stavebních materiálů, kde jako pojivo je použito vápno se skoro nesetkáme. U materiálů s cementovou bází se ethery celulózy běžně používají jako zahušťovací činidla. Cílem diplomové práce je tedy posoudit, zda jsou ethery celulózy vhodné k použití do malt z hydraulického vápna, ať už jako vodoretenční činidla přispívající zadržováním vody k lepší hydrataci hydraulických složek pojiva nebo k ovlivnění vlastností malt v čerstvém stavu. Teoretická část je věnována etherům celulózy, a to především jejich výrobě a tomu, jak ovlivňují vlastnosti stavebních materiálů. V praktické části se práce věnuje vlivu dávky pěti různých druhů etherů celulózy na vlastnosti malt z hydraulického vápna. Sledovány byly jak vlastnosti v čerstvém stavu, tak vývin fyzikálně mechanických vlastností malt v čase.
Vliv mineralogického složení suroviny na vznik fází při výpalu hydraulického vápna a přírodního cementu
Kozlovcev, Petr ; Přikryl, Richard (vedoucí práce) ; Hladil, Jindřich (oponent) ; Škvára, František (oponent)
Přírodní hydraulické vápno a přírodní cement jsou anorganická hydraulická pojiva využívaná ve stavebnictví již po řadu staletí. Z tohoto důvodu bývají často označována jako "tradiční" či "alternativní", neboť představují možnou variantu k dnes běžně používanému portlandskému cementu. Přírodní hydraulické vápno a přírodní cement ale nejsou příliš často využívány v moderním stavitelství, významnější využití nalézají při opravách historických památek a v restaurátorství. Navíc, environmentální dopad jejich výroby je nižší, než při produkci klasických typů cementů. V Čechách a na Moravě se v minulosti na řadě míst vyráběly různé typy těchto hydraulických pojiv. Bohužel se dodnes nedochovalo příliš mnoho informací o tehdejších surovinách i technologickém postupu jejich zpracování. Stejně tak nejsou zcela přesně známy a popsány mnohé specifické vlastnosti a fázové složení vypáleného materiálu. Z těchto důvodů se tématem přírodního hydraulického vápna a přírodního cementu zabývala předkládaná studie. Cílem této disertační práce bylo studovat různé typy vápenických surovin (vápenců obsahujících nekarbonátové příměsi) a vlastnosti z nich experimentálně vypálených hydraulických pojiv. Konkrétně pak objasnit spojitost mezi mineralogickým a chemickým složením primární suroviny (především obsahem a distribucí...
Příprava a vlastnosti románského cementu
Opravil, Tomáš ; Palou, Martin (oponent) ; Škvára, František (oponent) ; Havlica, Jaromír (vedoucí práce)
Disertační práce se zabývá přípravou vysoce hydraulických pojiv na bázi románského cementu. Románský cement (přírodní cement) není v současné době u nás běžně dostupný na trhu vzhledem k neekonomičnosti produkce takto specifického pojiva. Výjimkou je několik importovaných románských cementů z Polska, Francie a USA. V současné době odborníci v oblastech restaurování, památkové péče, historici, umělci a výzkumníci z oblasti materiálů přijali nové zásady hodnocení kvality a tak se potýkáme s nedostatkem fundovaných informací o přípravě těchto hydraulických pojiv, která by splňovala všechna kritéria. A tak při opravách historických budov či jiných monumentů vystavěných z materiálů takového typu často nemůže být splněn základní princip moderních přístupů v restaurování těchto památek - a to, že materiály, které jsou k těmto pracím používány by měly být kompatibilní s materiálem originálním. Cestou k řešení tohoto problému je detailní poznání procesů přípravy románského cementu opírající se o moderní metody studia, které mohou poskytnout řadu nových informací pro zefektivnění výběru jiných zdrojů surovin než byly tradičně využívány. Naskytují se tak další možnosti pro architektonická řešení nebo dokonce pro netradiční využití pro umělecká díla. Proto se také tato disertační práce zabývá studiem orientovaným na výběr surovin a-to jak přírodních zdrojů, tak vhodných druhotných surovin, jako je např. antuka. Hlavním motivem práce je příprava vysoce hydraulických pojiv na bázi románského cementu.
Možnosti využití odkalů po vypírce vápence
Švec, Jiří ; Šoukal, František (oponent) ; Opravil, Tomáš (vedoucí práce)
Z hlediska moderního pohledu na odpadové hospodářství je žádoucí co možná největší množství odpadů efektivně zpracovávat. Odkaly po vypírce těžených vápenců obsahují sice mnoho jílových složek, ale především jemný vápenec s vysokým podílem kalcitu. Toto složení činí z odkalů nadějnou surovinu pro přípravu hydraulických pojiv. Výroba běžných hydraulických pojiv především portlandského cementu je velmi energeticky náročná a zatěžuje životní prostředí značným množstvím zplodin, proto je třeba prozkoumat možnosti výroby a využití alternativních nízkoenergetických pojiv.