Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 295 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Mzdy a produktivita práce v ČR v rámci EU
Šulcová, Darina
Hlavním cílem této bakalářské práce je zhodnotit faktory, které ovlivňují výši čistých mezd v ekonomice, a které mají největší podíl na tom, proč výše čistých příjmů v porovnání s hrubým domácím produktem v České republice výrazně zaostává za průměrem celé Evropské unie. Z analýzy je patrný vliv sociální politiky, výše minimální mzdy, odborových organizací, podílu průmyslu a služeb, vzdělání a vědy a výzkumu. Všechny faktory jsou vyčísleny pro každou zemi EU a navzájem porovnány. V úplném závěru jsou zhodnoceny přímo pro ČR a jsou definována možná řešení či problémy, které by mohly nastat.
Sladěnost hospodářského cyklu Německa a sousedních zemí
Fuksová, Marie
Tato bakalářská práce je zaměřena na identifikaci a hodnocení sladěnosti hospodářského cyklu Německa a sousedních zemí. Hospodářský cyklus zemí byl určen pomocí dat HDP. V práci byly použity dvě metody odhadu produkční mezery: Hodrick-Prescottův filtr a metoda první logaritmické diference. K posuzování sladěnosti hospodářských cyklů vybraných zemí byla použita korelační analýza a koeficient konkordance.
Analýza cestovního ruchu v Izraeli
Aulehlová, Lucie
Aulehlová, L. Analýza cestovního ruchu v Izraeli. Bakalářská práce. Brno: Mende-lova univerzita v Brně, 2017. V bakalářské práci se zabývám zkoumáním dat týkajících se cestovního ruchu v Izraeli. V práci se zaměřuji na kauzalitu mezi politickou a bezpečnostní situací v Izraeli a cestovním ruchem. Výzkumnou otázkou je, zda terorismus negativně ovlivňuje cestovní ruch a do jaké míry. V přehledu literatury se věnuji vymezení zkoumaného období a základními pojmy, které jsou spojeny s událostmi a které jsou klíčové k pochopení souvislostí. Dále v první části řeším význam cestovního ruchu pro danou oblast, nejnavštěvovanější místa Izraele a krizový management v cestovním ruchu. V analytické části zkoumám kauzalitu pomocí pěti hlavních ukazatelů. Data jsou z období 21 let, konkrétně se jedná o roky 1995-2015.
Makroekonomický vývoj a produkce osobních automobilů v České republice
Musil, David
Jedním z nejdůležitějších odvětví v České republice je automobilový průmysl. Podílí se významnou částí na všech významných makroekonomických agregátech České republiky. Práce bude zaměřena na vlivy působící na export v České republice vyrobených automobilů. Velké množství automobilů vyrobených v České republice je exportováno do Evropské unie. Proto budou zkoumány vlivy makroekonomických agregátů Evropské unie. Zkoumané makroekonomické agregáty jsou hrubý domácí produkt na obyvatele, inflace, nezaměstnanost, kurz a úroková míra spotřebitelských úvěrů. Práce bude zaměřena na jednotlivé automobilky a bude obsahovat tři modely, a to pro export vozů Škoda, TPCA a Hyundai.
Staroba vozového parku ako indikátor úrovne ekonomiky
Dudíková, Klaudia
Diplomová práce zkoumá existenci vztahu mezi stářím vozového parku a úrovní ekonomiky. Zkoumá zda stáří vozového parku může ovlivnit ekonomický vývoj a rozvoj zemí Evropské unie. Vliv je zjišťován pomocí jednorozměrné regresní analýzy a analýzy panelových dat. Stáří vozového parku slouží jako vysvětlující proměnná a vysvětlovanými proměnnými jsou hrubý domácí produkt, index lidského rozvoje, ekologická stopa a emise oxidu uhličitého. Země Evropské unie jsou pomocí shlukové analýzy rozděleny do skupin.
Faktory ovplyvňujúce priemernú mzdu vo vybraných odvetviach v štátoch EÚ
Kováčová, Lucia
Cílem práce je na základě kvantifikace a verifikace vícerozměrného regresního modelu identifikovat a vyhodnotit faktory, které významně ovlivňují výšku průměrné mzdy v odvětvích zdravotnictví, školství a administrativy v zemích EU. Z jednotlivých evropských států jsou vybrány dva státy, a to Slovenská a Česká republika. Mezi těmito faktory jsou především faktory makroekonomické (HDP, inflace, nezaměstnanost).
Causes of Inflation in Ghana
Gyan-Amoah, Emmanuel
Abstrakt Tato studie zkoumá faktory ovlivňující inflaci v Ghaně. Zaměřuje se na časové období mezi lety 1992 a 2017, přičemž data byla získána ze Světové banky. Pro hodnocení dopadu faktorů jako například vládních výdajů, běžného účtu platební bilance či růstu agregátu čirokých peněz na inflaci v ghanské ekonomice byla užita regresení analýza, konkrétně metoda OLS (metoda nejmenších čtverců). Výsledky ukazují, že běžný účet platební bilance má pozitivní a statisticky významný dopad na inflaci. Naopak vládní výdaje mají pozitivní avšak nevýznamný dopad na inflaci. Růst širokých peněz má pozitivní a statisticky významný vliv na inflaci. Závěr je takový, že saldo běžného účtu a růst měnového agregátu hrají v ovlivňování inflace v Ghaně pozitivní a významnou roli.
Srovnání ekonomické úrovně zemí V4
Foglová, Denisa
Foglová, D., Srovnání ekonomické úrovně zemí V4. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. Bakalářská práce se zaměřuje na srovnání ekonomické úrovně států Visegrádské skupiny pomocí zvolených makroekonomických ukazatelů. První část práce se zabývá charakteristikou Visegrádské skupiny, zvolených makroekonomických ukazatelů a popisem ekonomické situace v jednotlivých zemích. Druhá část je zaměřena na vysvětlení metod, které jsou využívané v praktické části. V poslední části jsou uvedeny jednotlivé vícerozměrné regresní modely zemí, které vyjadřují, jak se mění ekonomická úroveň se změnou hodnot ukazatelů.
Production, distribution and processing on farms with cattle breeding
Obeng, Irene Otwuwa
Tato diplomová práce je zaměřena na chov skotu v Ghaně a na analýzu efektivity této produkce v budoucnosti. Hlavním cílem práce je zhodnocení trendů a výkonosti hospodářské produkce v Ghaně za použití makroekonomických indikátorů. Tyto ukazatele zahrnují rychlost růstu, inflaci, hrubý domácí produkt a nezaměstnanost v krajině v období deseti let (2006–2015). Indikátory byly také porovnány s domácí produkcí masa. Výsledky ukazují, že 1 % inflace způsobí 0,04% vzrůst v chovu skotu. Dále z výsledků vyplývá, že 1% vzrůst populace způsobí výrazné změny v trendu produkce skotu, a to až 0,88% navýšení. Na druhou stranu ale zvýšení hrubého domácího produktu a nezaměstnanosti nezpůsobí žádné změny v chovu a produkci masa.
Demografická analýza států Sdružení národů jihovýchodní Asie
Machálková, Lucie
Diplomová práce se zabývá demograficko-ekonomickou situací ve státech Sdružení národů jihovýchodní Asie. Předmětem práce je zhodnocení současné situace podle demografické dynamiky v období 1990-2018. Na demografické změny v těchto státech mají vliv dříve přijaté anti-natalitní nebo pro-natalitní politiky. Cílem diplomové práce je na základě zjištěných výsledků definovat závěry a návrhy na zlepšení rozvojové spolupráce a podpory určitých zemí. V práci jsou vytvořeny časové řady s vybranými demografickými a ekonomickými indikátory s predikcí na následujících 5 let pomocí extrapolace časových řad. V práci je použita metoda konvergence, pomocí které lze zjistit, zda u států dochází k jejich přibližování nebo vzdalování v čase. Konvergence je vypočtena pro hrubý domácí produkt na obyvatele. V závěru práce je provedena analýza hlavních komponent na vybrané demografické a ekonomické ukazatele a následně shluková analýza pro rok 1991 a 2017 a jejich komparace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 295 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.