Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 301 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vztah výše prémií akvizic (Acquisition Premium) a klíčových ekonomických ukazatelů
Schmied, Richard
Tato bakalářská práce zkoumá, zda jsou investoři v době ekonomického růstu ochotni platit vyšší cenu (akviziční prémii) za kupované společnosti. Pomocí korelační analýzy, provedené na vzorku dat mezi roky 2004 a 2021, autor práce zamítl závislost výše uvedené časové řady akvizičních prémií a vývoje ekonomiky, vyjádřené časovou řadou změn hrubého domácího produktu. V práci autor také poukazuje na reálné determinanty výše akvizičních prémií, jako je velikost společnosti nebo provozní synergie ve společnosti. Autor dále zjistil, že v době ekonomické krize (způsobené pandemií COVID-19) spolu tyto časové řady korelují. Upozorňuje, že toto zjištění se může prokázat jako směr budoucího výzkumu v této oblasti. Dále autor zmiňuje možné nedostatky práce způsobené omezeným datovým souborem. Tato bakalářská práce může do budoucna sloužit jako náhled do problematiky akvizic a autor doporučuje další zkoumání výše zmíněných jevů.
Komparace využívání nástrojů Evropské centrální banky během ekonomických krizí
Harviščák, Erik
Diplomová práce komparuje využívání nástrojů měnové politiky Evropské centrální banky v průběhu ekonomických krizí. Konkrétně se jedná o komparaci reakce na ekonomickou krizi způsobenou pádem na finančních trzích z roku 2008 a ekonomickou krizi ve spojitosti s propuknutím koronavirové pandemie v roce 2020. Od založení Evropské centrální banky roku 1998 se jedná o dva nejznatelnější šoky z hlediska ekonomického vývoje. V práci je analyzován vývoj využívaných nástrojů měnové politiky v období krize na základě dostupné literatury. Na základě těchto nástrojů jsou analyzovány a komparovány ukazatele pro státy eurozóny, jež reflektují využívané nástroje měnové politiky. Jedná se o ukazatele klíčové úrokové sazby, mezibankovní úrokové sazby a úrokové sazby pro domácnosti a podniky. Dále indikátor aktivních úvěrů v eurozóně a kvantitativního uvolňování. Společně s uvedenými indikátory jsou v práci analyzovány národohospodářské ukazatele, včetně vývoje cenové hladiny a cen na akciových trzích. Především ukazatele úrokových sazeb a kvantitativního uvolňování potvrzují odlišnou reakci Evropské centrální banky na komparované krize. V průběhu první krize docházelo především k orientaci na navyšování úrokových sazeb, vzhledem k narůstající cenové hladině. Naproti tomu v průběhu pandemie byly poskytnuty rekordně vysoké prostředky skrze programy kvantitativního uvolňování pro stimulaci ekonomického růstu.
Rozvoj Jihomoravského kraje ve vztahu k vývoji přímých zahraničních investic
Zeklová, Pavla
Cílem diplomové práce je identifikovat souvislost vývoje přímých zahraničních investic a růstu vybraného regionu - Jihomoravského kraje. V práci byl pomocí teoretických poznatků objasněn význam přímých zahraničních investic, jejich dopad a vymezeny faktory, které je ovlivňují. Na tomto základě byla provedena praktická část, které analyzovala přímé zahraniční investice v České republice, vybrané charakteristiky rozvoje a byla provedena regresní a korelační analýza. Z výsledků vyplynulo, že přímé zahraniční investice ovlivňují jednotlivé charakteristiky regionálního rozvoje v rozdílné míře. U vybraných charakteristik se také ve výsledcích projevil časový posun.
Treasure islands: the economic analysis of tax havens
Filip, Ondřej ; Janský, Petr (vedoucí práce) ; Adam, Tomáš (oponent)
bakalářské práce Tato práce představuje širší pojetí daňových rájů. Za účelem rozšíření tradičního paradigmatu zkoumá vliv existence daňových rájů na ekonomickou aktivitu v ostatních zemích. V první části práce se věnujeme otázkám v souvislosti s neexistencí vhodné definice daňového ráje a jako výsledek přinášíme vlastní seznam rájů. Následně zpracováváme popisnou analýzu námi identifikovaných daňových rájů se zvláštním důrazem na některá rozšířená tvrzení. Druhá část práce je věnována empirické analýze. Nejdříve ilustrujeme roli daňových rájů jako finančních zprostředkovatelů. Poté zkoumáme závislost objemů kapitálových toků mezi daňovými ráji a ostatními zeměmi na velikostech zúčastněných ekonomik a na jejich vzájemné vzdálenosti. Nalezli jsme intenzivnější kapitálové toky mezi daňovými ráji a velkými zeměmi v jejich blízkosti. Práce je zakončena diskuzí výsledků.
Mzdy a produktivita práce v ČR v rámci EU
Šulcová, Darina
Hlavním cílem této bakalářské práce je zhodnotit faktory, které ovlivňují výši čistých mezd v ekonomice, a které mají největší podíl na tom, proč výše čistých příjmů v porovnání s hrubým domácím produktem v České republice výrazně zaostává za průměrem celé Evropské unie. Z analýzy je patrný vliv sociální politiky, výše minimální mzdy, odborových organizací, podílu průmyslu a služeb, vzdělání a vědy a výzkumu. Všechny faktory jsou vyčísleny pro každou zemi EU a navzájem porovnány. V úplném závěru jsou zhodnoceny přímo pro ČR a jsou definována možná řešení či problémy, které by mohly nastat.
Sladěnost hospodářského cyklu Německa a sousedních zemí
Fuksová, Marie
Tato bakalářská práce je zaměřena na identifikaci a hodnocení sladěnosti hospodářského cyklu Německa a sousedních zemí. Hospodářský cyklus zemí byl určen pomocí dat HDP. V práci byly použity dvě metody odhadu produkční mezery: Hodrick-Prescottův filtr a metoda první logaritmické diference. K posuzování sladěnosti hospodářských cyklů vybraných zemí byla použita korelační analýza a koeficient konkordance.
Analýza cestovního ruchu v Izraeli
Aulehlová, Lucie
Aulehlová, L. Analýza cestovního ruchu v Izraeli. Bakalářská práce. Brno: Mende-lova univerzita v Brně, 2017. V bakalářské práci se zabývám zkoumáním dat týkajících se cestovního ruchu v Izraeli. V práci se zaměřuji na kauzalitu mezi politickou a bezpečnostní situací v Izraeli a cestovním ruchem. Výzkumnou otázkou je, zda terorismus negativně ovlivňuje cestovní ruch a do jaké míry. V přehledu literatury se věnuji vymezení zkoumaného období a základními pojmy, které jsou spojeny s událostmi a které jsou klíčové k pochopení souvislostí. Dále v první části řeším význam cestovního ruchu pro danou oblast, nejnavštěvovanější místa Izraele a krizový management v cestovním ruchu. V analytické části zkoumám kauzalitu pomocí pěti hlavních ukazatelů. Data jsou z období 21 let, konkrétně se jedná o roky 1995-2015.
Makroekonomický vývoj a produkce osobních automobilů v České republice
Musil, David
Jedním z nejdůležitějších odvětví v České republice je automobilový průmysl. Podílí se významnou částí na všech významných makroekonomických agregátech České republiky. Práce bude zaměřena na vlivy působící na export v České republice vyrobených automobilů. Velké množství automobilů vyrobených v České republice je exportováno do Evropské unie. Proto budou zkoumány vlivy makroekonomických agregátů Evropské unie. Zkoumané makroekonomické agregáty jsou hrubý domácí produkt na obyvatele, inflace, nezaměstnanost, kurz a úroková míra spotřebitelských úvěrů. Práce bude zaměřena na jednotlivé automobilky a bude obsahovat tři modely, a to pro export vozů Škoda, TPCA a Hyundai.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 301 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.