Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 96 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Senior centrum Žďár nad Sázavou
Brukner, Josef ; Kalánek, Jiří (oponent) ; Ostrý, Milan (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je návrh domova s péčí o seniory a osob se zdravotním postižením ve Žďáru nad Sázavou. Objekt je navržen jako třípodlažní budova se suterénem. V suterénu je technické zázemí. V prvním patře se nachází jídelna, ordinace, zázemí personálu a recepce. Druhé a třetí patro obsahuje společné prostory a pokoje. Budova má prefabrikovanou železobetonovou konstrukci s tepelnou izolací z minerální vlny. Je pokryta zelenou střechou. Základy jsou tvořeny pilotami. Příčka je navržena ze sádrokartonových panelů. Projekt a 3D vykreslování byly prováděny v softwaru Revit a Lumion. Všechny konstrukce splňují platné normy a předpisy. Pozemek obsahuje také venkovní parkoviště a park.
Penzion pro seniory
Hradilová, Kateřina ; Horová, Marcela (oponent) ; Krupicová, Jana (vedoucí práce)
Obsahem diplomové práce je návrh Penzionu pro seniory v Čejči na základě podkladů od investora stavby. Objekt je navržen jako třípodlažní v systému Porotherm s plochou i šikmou střechou. V objektu se nachází celkem 31 bytů. Je zpracována dispoziční studie a zadaná část prováděcí projektové dokumentace stavby.
Domov pro seniory Březina
Neužilová, Markéta ; Kalánek, Jiří (oponent) ; Brzoň, Roman (vedoucí práce)
DIPLOMOVÁ PRÁCE SE ZABÝVÁ NÁVRHEM NOVOSTAVBY DOMOV PRO SENIORY V OBCI BŘEZINA U KŘTIN NA PARCELNÍCH ČÍSLECH 312/1,310,311,309,308/3,308/2,308/1. OBSAHUJE KOMPLETNÍ DOKUMENTACI PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY. OBJEKT JE SITUOVÁN NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. POZEMEK JE MÍRNĚ SVAŽITÝ A JEHO CELKOVÁ VÝMĚRA ČINNÍ 2274 M2. BUDOVA MÁ TŘI NADZEMNÍ PODLAŽÍ. OBJEKT JE ZALOŽEN NA ZÁKLADOVÝCH PÁSECH A ZASTŘEŠEN VEGETAČNÍ PLOCHOU STŘECHOU. SVISLÉ KONSTRUKCE JSOU NAVRŽENY ZE STĚNOVÉHO KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU ZA POUŽITÍ KERAMICKÝCH CIHELNÝCH TVÁRNIC. OBVODOVÉ KONSTRUKCE JSOU DOPLNĚNY KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM DLE ZÁSAD ETICS. STROPNÍ KONSTRUKCE JSOU MONOLITICKÉ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. V OBJEKTU JE NAVRŽENO 19 BYTOVÝCH JEDNOTEK. KAPACITA BYTOVÉ JEDNOTKY JE VE VĚTŠINĚ PŘÍPADŮ JEDNOLŮŽKOVÉ. V ČÁSTI OBJEKTU JE NAVRŽENA ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE A PROSTOR PRO SLUŽBY. TATO ČÁST JE ZPŘÍSTUPNĚNA ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI. VÝKRESOVÁ ČÁST BYLA ZPRACOVÁNA V PROGRAMU AUTOCAD.
Budova občanské vybavenosti
Matulíková, Monika ; Pilný, Ondřej (oponent) ; Berková, Petra (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je navrhnout budovu domova pro seniory včetně soukromého dvora a parkoviště v Kroměříži. Jedná se o dvoupodlažní budovu bez podsklepení, s plochou vegetační střechou, na které jsou umístěni solární a fotovoltaické panely. Budova se dělí na dvě části, jižní obsahuje byty (10 jednolůžkových a 4 dvoulůžkové). V severní části se v prvním nadzemním podlaží nachází jídelna, kuchyně, zázemí pro zaměstnance a technická místnost, ve druhém nadzemním podlaží jsou umístěny společné prostory pro obyvatele a zázemí pro zaměstnance. Tyto dvě části jsou propojeny halou se schodištěm a výtahem. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z vápenopískových tvárnic, horizontální nosné konstrukce, schodiště a výtahová šachta z železobetonu. Obvodový plášť je izolován čedičovou vlnou. Stavba bude vytápěna a chlazena tepelným čerpadlem země – voda, větrání bude zajištěno nuceně vzduchotechnickými jednotkami, součástí návrhu je kořenová čistička šedých odpadních vod. Pro vypracování této diplomové práce byly požity programy Autodesk Revit 2020, Autodesk AutoCAD, Lumion, DEKSOFT. Všechny konstrukce jsou navrženy podle platných norem a standardů.
Domov pro seniory
Dvořáková, Jana ; Vlach, František (oponent) ; Bečkovský, David (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro novostavbu domova pro seniory, v katastrálním území městys Blížkovice. Jedná se o třípodlažní objekt s podsklepením. V suterénu se nachází sklepní kóje, garáže a technické zázemí. V prvním nadzemím podlaží je provozní zázemí, jídelna, ordinace lékaře, masáže, kadeřnictví a pedikúra. Ve druhém a třetím podlaží se nachází společenské prostory a celkem 22 bytových jednotek (1+kk – 18 bytů, 2+kk – 2 byty). Svislé nosné konstrukce jsou z keramických tvárnic a ze ztraceného bednění. Objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem. Vodorovné stropní konstrukce a schodiště jsou monolitické. Zastřešení objektu tvoří plochá střecha s extenzivní zelení a terasa. Na pozemku se nachází deset parkovacích stání.
Domov pro seniory, domov se zvláštním režimem
Malcharková, Veronika ; Kozubíková, Ivana (oponent) ; Matějka, Libor (vedoucí práce)
Předmětem zadání mé diplomové práce je návrh domova pro seniory, domova se zvláštním režimem ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby. Dům je navržen jako samostatně stojící a bezbariérový. Objekt je částečně podsklepený, se čtyřmi nadzemními podlažími. V prvním nadzemním podlaží se nachází společenské a provozní prostory domova pro seniory a dále je zde umístěno i komerční využití. V ostatních nadzemních podlažích jsou umístěny jednotlivé pokoje klientů a zázemí pro provoz domova. Konstrukční systém celého objektu je příčný stěnový. Objekt je založen na betonových základových pasech. Obvodové nosné zdivo je z broušených cihelných bloků a stropní konstrukci tvoří železobetonová monolitická stropní deska. Obvodové nosné zdivo podzemního podlaží je monolitické železobetonové. Schodiště je železobetonové monolitické a v zrcadle schodišť se nachází výtah. Objekt zastřešuje plochá jednoplášťová střecha. Dále je součástí práce posouzení z hlediska stavební fyziky a požárně bezpečnostní řešení.
Domov pro seniory
Knapčíková, Šárka ; Bartolšicová, Eva (oponent) ; Matějka, Libor (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace k provedení novostavby domova pro seniory. Objekt je samostatně stojící a je zasazen do svažitého terénu v katastrálním území Smíchov v městské části Praha 5. Tato novostavba je určená k trvalému bydlení pro osoby v důchodovém věku s dobrou úrovní jejich schopnosti plnit běžné denní úkony a postarat se o sebe, ale také pro osoby bez schopnosti tyto běžné denní úkony plnit. Domov pro seniory nabízí celkem 40 lůžek v jednolůžkových až dvoulůžkových pokojích. Budova má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. V celé budově se předpokládá pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Vstup do první funkční části je situovaný na severní straně domova. Tvoří ji recepce a jednotlivé podlaží s pokoji. V domově pro seniory se nachází 30 pokojů s vlastním sociálním zařízením. Druhá funkční část pro provoz domova se nachází v suterénním podlaží, vstup do ní je možný z jihu a nebo schodištěm či výtahy z prvního nadzemního podlaží. Všechy podlaží jsou propojeny 2 schodišti a 3 výtahy. Objekt je navržen ze systému Porotherm. Konstrukci střech tvoří jednoplášťová plochá střecha s klasickým pořadím vrstev, kombinovaná DUO a zelená extenzivní. Objekt je zateplen minerální vatou. Výkresová dokumentace potřebná pro realizaci domova pro seniory je zpracována včetně osmi konstrukčních detailů v počítačovém programu AutoCAD.
Domov pro seniory
Hanisch, Tomáš ; Sibilla, Luboš (oponent) ; Matějka, Libor (vedoucí práce)
Předmětem mé diplomové práce je návrh novostavby domova pro seniory a vypracování prováděcí projektové dokumentace. Záměrem je výstavba domu pro trvalé bydlení starších osob, s možností využití pečovatelské služby. Objekt je tvořen 16 obytnými malometrážními byty a 6 bytovými jednotka s pečovatelskou službou. Maximální kapacita ubytovaných činí 32 osob. Domov pro seniory dále nabízí prostory pro stravování, lékařskou službu, kadeřnictví a rehabilitaci. Objekt je navržen pro bezbariérové užívání. Objekt je zasazen do rovinatého terénu na vybraném pozemku. Budova má 4 nadzemní podlaží a jedno podzemní. Objekt je navržen jako zděný z vápenopískových tvárnic. Svislé obvodové konstrukce jsou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem. Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy jako monolitické železobetonové desky. Střešní konstrukce objektu je tvořena mansardovou střešní konstrukcí. Výkresová dokumentace byla zpracována v počítačovém programu AutoCAD.
Domov pokojného stáří
Sviták, Tomáš ; Řezníček, Petr (oponent) ; Hradil, Dušan (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je projektová dokumentace stavební části pro provádění novostavby domova pro seniory ve Slavkově u Brna. Objekt má jedno podzemní a dvě respektive tři nadzemní podlaží. Projektovaná kapacita domova činí 40 klientů. Kromě ubytování seniorů také objekt poskytuje stravování, aktivizační činnosti a další služby spojené s činnostmi domova pro seniory ve smyslu zákona o sociálních službách. Z konstrukčního hlediska se jedná o zděný objekt se stěnovým nosným systémem, stropní konstrukce jsou provedeny z panelů z předpjatého betonu. Střechy jsou navrženy ploché jednoplášťové.
Domov pro seniory
Ondráček, Martin ; Třeštíková, Ing Jana (oponent) ; Berková, Petra (vedoucí práce)
Obsahem této diplomové práce je navržení budovy Domova pro seniory v Úněticích u Prahy. Objekt je navržen jako čtyřpodlažní, zděný s kontaktním zateplovacím systémem a valbovou střechou z příhradových vazníků. V objektu se nachází celkem 24 bytů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 96 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.