Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Impact of health expenditures on infant mortality in Africa
Bajer, Vladimír ; Šlegerová, Lenka (vedoucí práce) ; Bertoli, Paola (oponent)
Každý rok, dětská úmrtnost v Africe je více než 15-krát vyšší než v České republice. Tato bakalářská práce zkoumá, zdali může být tento fakt snížen nárůstem výdajů na zdravotnictví. Použili jsme data z 49 afrických zemí za posledních 20 dostupných let, tzn. 2000 až 2019. Pomocí metody odhadu fixních efektů pro panelová data jsme zkoumali výdaje na zdravotnictví jako souhrné celkové běžné výdaje, a také samostatně jako domácí soukromé, domácí veřejné a zahraniční. Výsledky našich analýz ukázaly signifikantní negativní vztahy mezi celkovými běžnými a externími výdaji na zdraví; a úmrtností dětskou/do 5 let. Úmrtnost do 5 let je navíc významně ovlivněna domácími soukromými výdaji. Naopak nebyl nalezen žádný signifikatní vztah mezi kojeneckou úmrtností a jakýmikoliv výdajem na zdraví. Dříve provedené studie trvdily, že veřené výdaje snižují námi zkoumané úmrtnosti. Naše výsledky naznačují, že vliv domácích veřejných výdajů se podstatně snížil (nebo dokonce vymizel) a spíše se přenesl do zahraničních a soukromých zdravotních zdrojů. Proto je klíčové více investovat do těchto segmentů, aby se snížila úmrtnost dětská a do 5 let v Africe. Klíčová slova výdaje na zdravotnictví, Afrika, dětská úmrtnost, kojenecká úmrtnost, úmrtnost do 5 let, HDP Název práce Dopad zdravotních výdajů na dětskou úmrtnost v Africe
Analýza efektivnosti vybraných opatření zdravotní politiky jednotlivých vlád České republiky v období 2005-2016
Šírková, Klára ; Lukášová, Tereza (vedoucí práce) ; Zubíková, Adéla (oponent)
Cílem této práce je analýza efektivnosti vybraných opatření zdravotní politiky jednotlivých vlád České republiky v období 2005-2016. Zvláštní pozornost je věnována Programovým prohlášením vlády České republiky v oblasti zdravotnictví a komparaci těchto prohlášení s následnými opatřeními vlády. Teoretická část se věnuje obecné teorii zdravotní politiky a jejímu vlivu na ekonomiku. Dále je zde nastíněn historický vývoj zdravotní politiky od jejího zrodu až po uplatnění zdravotní politiky v České republice. Praktická část nejprve analyzuje jednotlivá programová prohlášení vlád a zkoumá následná opatření. Poté je zaměřena na vybrané národohospodářské ukazatele, jako jsou například výdaje na zdravotnictví a jejich struktura či financování, a jejich vývoj, který porovnává s vládními opatřeními v daných letech. Nakonec práce shrnuje zjištěné výsledky a hodnotí benefity či úskalí jednotlivých opatření zdravotní politiky. Toto téma je velice aktuální s ohledem na současný vývoj zdravotní politiky v České republice.
Analýza vlivu stárnutí populace na výdaje v oblasti zdravotnictví ve vybraných zemích Commonwealthu
Konířová, Kristýna ; Hulíková Tesárková, Klára (vedoucí práce) ; Kraus, Jaroslav (oponent)
Analýza vlivu stárnutí populace na výdaje v oblasti zdravotnictví ve vybraných zemích Commonwealthu Abstrakt Tato práce zkoumá a analyzuje vývoj stárnutí populace v Austrálii, Kanadě a na Novém Zélandu a především jeho dopady na výdajové odvětví zdravotnictví. Nejdříve je srovnán demografický vývoj a popsány zdravotnické systémy vybraných zemí. V rámci analýzy je pak zpracován ekonometrický model se zaměřením na vliv stárnutí populace na vládní výdaje a výdaje soukromého sektoru na zdravotnictví pomocí naděje dožití při narození, podílu obyvatel ve věku 65 let a více a dalších ukazatelů. Modelování je provedeno pomocí lineární regrese, vektorové autoregrese a modelu fixních efektů za využití panelových dat. Z výsledků plyne, že stárnutí populace skutečně ovlivňuje různou intenzitou jak vládní tak i soukromé výdaje na zdravotnictví v Austrálii, Kanadě a na Novém Zélandu.
Determinants of pharmaceutical expenditures on cardiovascular diseases
Gogilashvili, Nino ; Chalupka, Radovan (vedoucí práce) ; Votápková, Jana (oponent)
The thesis analyzes the determinants of pharmaceutical expenditures on cardiovascular diseases with particular focus on Central Europe. We show how the pharmaceutical expenditure varies across the countries. We try to empirically verify that factors such as age, GDP, total health expenditure, education and prevalence of a particular disease cause the variation. Applying the fixed effect model on selected countries in the period 2000-2009, we find that the increase in pharmaceutical expenditures on cardiovascular diseases is explained mainly by aging population and prevalence of the diseases. Additionally, countries with higher GDP tend to also have somewhat higher pharmaceutical expenditures on cardiovascular diseases. Key words Pharmaceutical expenditures, cardiovascular diseases, GDP, health expenditure, fixed effect model, prevalence of a disease, aging of population.
The analysis of the health systems in the Czech Republic and Slovakia after the year 1993
Eliašová, Mária ; Maaytová, Alena (vedoucí práce)
Práce se zabývá analýzou zdravotních systému v České Republice a na Slovensku z hlediska vývoje výdajů na zdravotnictví v letech 1995 až 2006. Pozornost je zaměřená taky na charakteristiku zdravotního systému a to z hlediska způsobu poskytování zdravotní starostlivosti a její financování. Cílem samotné analýzy není hodnotit efektivnost systému, ale spíš podat obraz o tom, jak se jednotlivé ukazatele obou krajin, které vyšli z jednoho systému, vyvíjeli či měnili. Zmíněna je i demografická struktura obyvatelstva, která sehrává důležitou roli v rámci změn objemu prostředků vynakládaných na zdravotní starostlivost. V neposlední řadě práce poukazuje na nejvýznamnější provedené změny v rámci reformy zdravotnictví po roce 2006.