Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 243 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vztah výše prémií akvizic (Acquisition Premium) a klíčových ekonomických ukazatelů
Schmied, Richard
Tato bakalářská práce zkoumá, zda jsou investoři v době ekonomického růstu ochotni platit vyšší cenu (akviziční prémii) za kupované společnosti. Pomocí korelační analýzy, provedené na vzorku dat mezi roky 2004 a 2021, autor práce zamítl závislost výše uvedené časové řady akvizičních prémií a vývoje ekonomiky, vyjádřené časovou řadou změn hrubého domácího produktu. V práci autor také poukazuje na reálné determinanty výše akvizičních prémií, jako je velikost společnosti nebo provozní synergie ve společnosti. Autor dále zjistil, že v době ekonomické krize (způsobené pandemií COVID-19) spolu tyto časové řady korelují. Upozorňuje, že toto zjištění se může prokázat jako směr budoucího výzkumu v této oblasti. Dále autor zmiňuje možné nedostatky práce způsobené omezeným datovým souborem. Tato bakalářská práce může do budoucna sloužit jako náhled do problematiky akvizic a autor doporučuje další zkoumání výše zmíněných jevů.
Komparace využívání nástrojů Evropské centrální banky během ekonomických krizí
Harviščák, Erik
Diplomová práce komparuje využívání nástrojů měnové politiky Evropské centrální banky v průběhu ekonomických krizí. Konkrétně se jedná o komparaci reakce na ekonomickou krizi způsobenou pádem na finančních trzích z roku 2008 a ekonomickou krizi ve spojitosti s propuknutím koronavirové pandemie v roce 2020. Od založení Evropské centrální banky roku 1998 se jedná o dva nejznatelnější šoky z hlediska ekonomického vývoje. V práci je analyzován vývoj využívaných nástrojů měnové politiky v období krize na základě dostupné literatury. Na základě těchto nástrojů jsou analyzovány a komparovány ukazatele pro státy eurozóny, jež reflektují využívané nástroje měnové politiky. Jedná se o ukazatele klíčové úrokové sazby, mezibankovní úrokové sazby a úrokové sazby pro domácnosti a podniky. Dále indikátor aktivních úvěrů v eurozóně a kvantitativního uvolňování. Společně s uvedenými indikátory jsou v práci analyzovány národohospodářské ukazatele, včetně vývoje cenové hladiny a cen na akciových trzích. Především ukazatele úrokových sazeb a kvantitativního uvolňování potvrzují odlišnou reakci Evropské centrální banky na komparované krize. V průběhu první krize docházelo především k orientaci na navyšování úrokových sazeb, vzhledem k narůstající cenové hladině. Naproti tomu v průběhu pandemie byly poskytnuty rekordně vysoké prostředky skrze programy kvantitativního uvolňování pro stimulaci ekonomického růstu.
Dopad pandemie COVID-19 na stavební společnosti v ČR
Mudrych, Marek ; Všetečka, Jan (oponent) ; Nováková, Jana (vedoucí práce)
Bakalářská práce popisuje a vyhodnocuje dopad pandemie COVID-19 na stavební společnosti v ČR pomocí řízených rozhovorů s představiteli dotazovaných firem a dotazníkového šetření. Teoretická část bakalářské práce obecně popisuje problémy zapříčiněné pandemií koronaviru, které ovlivňují české stavebnictví. Jedná se o popis průběhu pandemie v ČR, popis dopadů na ekonomickou situaci v ČR, popis vybraných protiepidemických opatření a vládních kompenzačních bonusů. Součástí práce je popis dopadů pandemie u konkrétního stavebního podniku a také vypracovaná část dokumentace pro řízení stavební zakázky.
Treasure islands: the economic analysis of tax havens
Filip, Ondřej ; Janský, Petr (vedoucí práce) ; Adam, Tomáš (oponent)
bakalářské práce Tato práce představuje širší pojetí daňových rájů. Za účelem rozšíření tradičního paradigmatu zkoumá vliv existence daňových rájů na ekonomickou aktivitu v ostatních zemích. V první části práce se věnujeme otázkám v souvislosti s neexistencí vhodné definice daňového ráje a jako výsledek přinášíme vlastní seznam rájů. Následně zpracováváme popisnou analýzu námi identifikovaných daňových rájů se zvláštním důrazem na některá rozšířená tvrzení. Druhá část práce je věnována empirické analýze. Nejdříve ilustrujeme roli daňových rájů jako finančních zprostředkovatelů. Poté zkoumáme závislost objemů kapitálových toků mezi daňovými ráji a ostatními zeměmi na velikostech zúčastněných ekonomik a na jejich vzájemné vzdálenosti. Nalezli jsme intenzivnější kapitálové toky mezi daňovými ráji a velkými zeměmi v jejich blízkosti. Práce je zakončena diskuzí výsledků.
The Effects of Electronic Records of Sales: A Synthetic Control Method Analysis
Besedová, Monika ; Havránek, Tomáš (vedoucí práce) ; Baxa, Jaromír (oponent)
Cílem této diplomové práce je zanalyzovat dopad elektronické evidence tržeb (EET), která byla v České republice zavedena 1. prosince 2016 a která nařizuje vybraným podnikatelům používat speciální elektronické pokladny. Tyto pokladny slouží k neprodlenému posílání dat o jednotlivých tržbách finanční správě ihned po provedení transakce. Ukazuje se, že zavedení EET vedlo ke snížení šedé ekonomiky, a zároveň i daňových úniků. Tato práce rozšiřuje hodnocení dopadů EET a zabývá se jako první dopadem na makroekonomické proměnné - hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele, míru nezaměstnanosti a harmonizovaný index spotřebitelských cen (HCPI). Analýza je provedena pomocí syntetické kontrolní metody (SCM), kterou představil Abadie and Gardeazabal (2003), Abadie et al. (2010) a Abadie et al. (2015) a která přináší možnost, jak ohodnotit dopad politických intervencí pomocí kvantitativního přístupu. Prostřednictvím této metody a využitím dat z Eurostatu a OECD databáze za období Q1 2004-Q3 2019 je vytvořen hypotetický vývoj HDP na obyvatele, míry nezaměstnanosti a HCPI bez zavedení EET. K prověření správnosti výstupů jsou v práci využity rozšíření původní SCM - generalizovaná syntetická kontrolní metoda od Xu (2017) a rozšířená syntetická kontrolní metoda od Ben-Michael et al. (2018), ale taktéž modifikovaný konfidenční...
Česká republika v číslech - 2018
Český statistický úřad
Statistické údaje z řady oblastí týkajících se České republiky a životní úrovně občanů. Obsahuje výpočty v tabulkách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Dopad brexitu na vzájemný obchod České republiky a Velké Británie
Vosmanský, Jakub ; Dědek, Oldřich (vedoucí práce) ; Palanský, Miroslav (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá aktuální problematikou odchodu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie, posuzuje možný vliv brexitu na vzájemný obchod mezi ČR a Spojeným královstvím a vyhodnocuje jeho případný vliv na českou ekonomiku. Po krátkém přehledu historie členství Spojeného království v EU následuje popis komplikovaných jednání EU s UK o vystoupení. Další kapitola se zabývá některými studiemi a analýzami vyhodnocujícími dopady brexitu na britskou ekonomiku. Pak následuje diskuse sjednané dohody o vystoupení a některých možných modelů vzájemných vztahů EU-UK po ukončení přechodného období - členství v Evropském hospodářském prostoru (norský model), sjednání dohody o volném obchodu (švýcarský model, kanadský model), vystoupení bez dohody (tvrdý brexit). UK je jedním z nejvýznamnějších exportních partnerů ČR, což vyplývá z vyhodnocení dat o vzájemné obchodní výměně. V závěrečné části tato práce zkoumá input-output analýzou možný vliv poklesu domácí spotřeby britské ekonomiky na HDP ČR a vyhodnocuje potenciální dopad brexitu na vzájemný obchod ČR-UK v odvětví automobilového průmyslu. V době odevzdání této práce se stále neví, zda Spojené království vystoupí z EU s dohodou, nebo bez dohody. O modelu příští spolupráce, který bude teprve sjednáván v budoucnosti, se...
Strategie rozvoje území ve vazbě na stavební výrobu
Mecová, Anna ; Chovancová, Jitka (oponent) ; Vaňková, Lucie (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá porovnáním krajů České republiky mezi sebou z hlediska stavební výroby a vybráním kraje s největším potenciálem rozvoje stavební výroby. V teoretické části je vymezen pojem region, na který navazuje regionální ekonomie a politika. Dalším řešeným tématem je regionální rozvoj, strategie rozvoje území a ukazatele zachycující rozdíly mezi regiony. Praktická část se zabývá charakteristikou národního hospodářství a stavebnictví v jednotlivých krajích na což navazuje návrh strategie řešící problémy v oblasti stavebnictví. V závěru jsou mezi sebou kraje porovnány podle daných ukazatelů a jsou vytipovány kraje s největším potenciálem pro rozvoj stavební výroby.
Vybrané sociálněekonomické ukazatele v ČR a jejich komparace se zvolenými státy EU
ZÍTKOVÁ, Pavlína
Předmětem této práce je přiblížení a vysvětlení metod hodnocení ekonomických veličin pomocí ukazatelů a jejich soustav. Práce také využívá metodu víceaspektivního srovnání ukazatelů. V práci jsou popsány jednotlivé ukazatele, metody jejich hodnocení a vytvoření víceaspektiního srovnání. Práce se zabývá také harmonizací ekonomických statistik a definicí posuzované oblasti. Pro praktické využití jsou pak vybrány ukazatele: hrubý domácí produkt, produktivita práce, jednotkové pracovní náklady, míra nezaměstnanosti, reálný efektivní kurz, výdaje na výzkum a vývoj a lidské zdroje ve vědě a technice. Vybrané ukazatele jsou vyhodnocovány z hlediska času a prostoru. Kromě toho byla pro tyto čtyři ukazatele provedena metoda víceaspektivního srovnání: HDP na obyvatele, míra nezaměstnanosti, výdaje na výzkum a vývoj a jednotkové náklady práce. Analýza ukazatelů ukazuje, že v současné době rostou ekonomiky všech vybraných zemí. Navzdory úsilí EU o similaritu mezi zeměmi, existují velké rozdíly mezi ekonomikami. Velkým potenciálem pro další rozvoj ekonomiky je technologický pokrok. Způsob, jakým státy naloží s touto výzvou, může rozhodnout o jejich budoucnosti.
Statistika & My (č. 3/2018): měsíčník Českého statistického úřadu
Český statistický úřad
Měsíčník informující o aktuálním dění v Českém statistickém úřadě. Přináší analýzy, komentáře, výsledky statistických šetření realizovaných a organizovaných ČSÚ, statistické údaje o ČR, jejich obyvatelích včetně mezinárodního srovnání. Uveřejňuje informace o ediční činnosti úřadu, odborných úspěších pracovníků, již uskutečněných a plánovaných tiskových konferencích, seminářích, akcích a dalších aktivitách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 243 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.