Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Sušárny ovoce v přidružené lesní výrobě
Peterka, Lukáš
Cílem této závěrečné práce je zdůraznit výhody využití klasických sušáren v přidružené lesní výrobě, zjistit jaké typy sušáren existují, popsat je a navrhnout optimální řešení. Práce je zaměřena na konstrukce starých sušáren, které nepotřebují elektřinu či další fosilní energetické zdroje, můžeme je postavit na vlastním nebo pronajatém pozemku. Na základě získaných poznatků byl vytvořen alternativní návrh, který leze adaptovat dle časové, finanční a odborné náročnosti realizace. Práce obsahuje malou analýzu výkupu produktů přidružené lesní výroby. Zohledněná je i ekonomická stránka pro získání představy o nákladech a možném zisku. Cílem je tedy poskytnout inspiraci alternativního nebo dodatečného využiti sušáren pro majitele drobných i větších lesních pozemků. Hlavní přínos práce spočívá v alternativním návrhu sušárny, rozpočtu a plánu, který lze aplikovat pro lepší hospodaření.
Metodika kryokonzervace in vitro kultur ovocných dřevin
Bilavčík, Alois ; Faltus, Miloš ; Zámečník, Jiří
Účel uplatnění metodiky je uložení vybraných genotypů ovocných dřevin, především jabloně a hrušně, v podmínkách kryogenních teplot v rámci Národního programu. Nově vytvořená metodika umožní efektivně a účinně kryokonzervovat genetické zdroje vybraných ovocných dřevin. Metodika přináší nově definované enkapsulačně dehydratační postupy kryoprezervace optimalizované pomocí termické metody diferenční skenovací kalorimetrie.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Houby ovocných dřevin se zvláštním zřetelem k rodu Neofabraea
Pešicová, Kamila ; Novotný, David (vedoucí práce) ; Krátká, Jiřina (oponent)
Tato práce je literární rešerše týkající se hub žijících v asociaci s ovocnými dřevinami se zvláštním zřetelem k rodu Neofabraea. Je zaměřena zejména na endofytické houby všech ovocných dřevin mírného pásu a dále na fytopatogenní houby jádrovin. Rod Neofabraea je významný fytopatogenní rod, jehož zástupci napadají především jabloň a hrušeň a způsobují onemocnění kůry (antraknózu a rakovinu kůry) a kruhovou hnědou hnilobu plodů. Jejich identifikace a detekce je při použití klasických mykologických a mikrobiologických metod obtížná, neboť tyto druhy v in vitro podmínkách většinou nesporulují. Proto se používají moderní, imunochemické nebo molekulárně-genetické metody.
Kryokonzervace dormantních pupenů jabloně: Metodika
Bilavčík, Alois ; Faltus, Miloš ; Zámečník, Jiří
V současnosti se v ČR používají k uchování jabloně především metody ex situ konzervací na stanovišti, a také in vitro. Vzhledem ke strategii bezpečného zajištění rozsáhlého potenciálu genetických zdrojů je nezbytné uchovávat jabloně také zamrazením do ultra nízkých teplot - kryoprezervací. Na širším spektru odrůd jabloně byl vyvinut a odzkoušen dvoustupňový kryoprezervační protokol pro dormantní pupeny. Výsledný kryoprezervační postup umožňuje meristematickým částem přežití a regeneraci z ultra nízkých teplot. Pomocí vyvinutého kryoprezervačního postupu je možné bezpečně uchovat genové zdroje jabloně. Uživatelem metodiky je MZe, které ji uplatní v rámci „Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství“.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Možnosti energetického využití dřeva z prořezu jabloní a některých dalších ovocných dřevin
Usťak, Sergej ; Šinko, Jan ; Honzík, Roman
Cílem metodiky je poskytnout zemědělcům, zemědělským poradcům, výrobcům tvarovaných tuhých biopaliv, provozovatelům kotelen na biopaliva, pracovníkům ve výzkumu a zemědělském školství a všem ostatním zájemcům o pěstování a zpracování zemědělské biomasy jako obnovitelného zdroje surovin a energie základní informace o možnostech energetického využití dřeva z prořezu jabloní a některých dalších ovocných dřevin. Její uplatnění v praxi může zajistit ekologicky přijatelné a ekonomicky efektivní využití takového odpadního dřeva. V úvodu metodika poskytuje základní přehled literárních informací ohledně dotčené problematiky. Dále metodika popisuje vlastní výsledky získané v průběhu řešení výzkumného projektu využitelné v praxi a poskytuje jejich chemické, energetické a ekonomické hodnocení. Na závěr uvádí souhrnné hodnocení dosažených výsledků a obecná doporučení pro praxi.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Houby ovocných dřevin se zvláštním zřetelem k rodu Neofabraea
Pešicová, Kamila ; Krátká, Jiřina (oponent) ; Novotný, David (vedoucí práce)
Tato práce je literární rešerše týkající se hub žijících v asociaci s ovocnými dřevinami se zvláštním zřetelem k rodu Neofabraea. Je zaměřena zejména na endofytické houby všech ovocných dřevin mírného pásu a dále na fytopatogenní houby jádrovin. Rod Neofabraea je významný fytopatogenní rod, jehož zástupci napadají především jabloň a hrušeň a způsobují onemocnění kůry (antraknózu a rakovinu kůry) a kruhovou hnědou hnilobu plodů. Jejich identifikace a detekce je při použití klasických mykologických a mikrobiologických metod obtížná, neboť tyto druhy v in vitro podmínkách většinou nesporulují. Proto se používají moderní, imunochemické nebo molekulárně-genetické metody.
Porovnání cen ovocných dřevin zjištěných zjednodušeným a výnosovým způsobem v okrese Hodonín
Kapounová, Radka ; Pertl, Marek (oponent) ; Lorencová, Marie (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je provedení porovnání cen ovocných dřevin zjištěných výnosovým způsobem a cen zjištěných zjednodušeným způsobem. Srovnání bude prováděno pomocí vybraných ovocných dřevin v různých lokalitách okresu Hodonín. Ve třech (čtyřech) lokalitách bude měněn věk stromů a bude sledován vliv působící na cenu. První část práce definuje nezbytné pojmy a základní poznatky o ovocných dřevinách. V druhé části je provedeno ocenění, srovnání cen v různých lokalitách a posouzení jednotlivých metod.
Porovnání cen ovocných dřevin zjištěných zjednodušeným a výnosovým způsobem
Jašová, Alena ; Lorencová, Marie (oponent) ; Pertl, Marek (vedoucí práce)
Práce „Porovnání cen ovocných dřevin zjištěných zjednodušeným a výnosovým způsobem“ se věnuje porovnání obou oceňovacích metod, kde se na základě zjištěných skutečností určí faktory, které mají na rozdíl cen ovocných dřevin zásadní vliv a následně je proveden návrh na jejich úpravu.
Návrh ekologické revitalizace sadu Hany Kvapilové v Chudenicích
KALINOVÁ, Karolína
Bakalářská práce je zpracována formou projektu, žádosti o grant. Projekt je zaměřen na revitalizaci starého sadu nedaleko Chudenic. Cíle projektu jsou (1.) ošetření stávajících stromů, (2.) odstranění odumřelých stromů a (3.) vysázení nových stromků s důrazem na použití starých a krajových odrůd.
Využití krajových odrůd ovocných dřevin pro udržení a obnovu krajinného rázu v CHKO Bílé Karpaty a pro záchranu biodiverzity
ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou ; Tetera, Václav
Cílem projektu je analýza současného stavu sadů a pozemků v CHKO vhodných k založení a obnovení sadů, zpracování metodiky záchrany krajových odrůd ovoce a obnovy sadů na příkladu Bílých Karpat. Součástí je i pomologické mapování s databází odrůd, vydání pomologického atlasu bělokarpatského regionu, založení ovocnářské školky a dvou genofondových sadů a uspořádání celorepublikového vícedenního semináře k problematice záchrany krajových odrůd. Zpráva za rok 2003 obsahuje charakteristiku území, osídlení a antropogenních vlivů, popisuje ochranu přírody, historické souvislosti rozvoje zemědělství, evidenci ovocných sadů a významných stromů. Další části zprávy tvoří: mapování odrůd ovocných dřevin, pomologická testace a dokumentace, botanický a taxonomický rozbor, založení místních ovocných školek, založení a obnova ovocných sadů, legislativní opatření, příprava metodiky a pomologického atlasu, ekologický a krajinářský rozbor a informace o celorepublikovém semináři.