Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Úskalí implementačního systému strukturální politiky Evropské unie v České republice v programovém období 2007-2013
Capanda, Filip ; Karlas, Jan (vedoucí práce) ; Gusačenko, Irina (oponent)
Diplomová práce Úskalí implementačního systému strukturální politiky Evropské unie v České republice v programovém období 2007-2013 se zabývá aplikací teorií evropské integrace na konkrétní případové studie. V první části je popsána historie strukturální politiky EU obecně, v části druhé historie strukturální politiky EU v ČR. Třetí část se zabývá teoretickým vymezením tématu, na které navazuje vyslovení hypotézy a výzkumné metody použité pro provedení sady dvou případových studií v závěru práce. Jako teorie, která nejlépe popisuje systém strukturální politiky EU v ČR je definován přístup multi-level governance. Ten popisuje existenci mnohoúrovňového sdílení moci mezi různými typy aktérů. Ani jeden z těchto aktérů přitom nemá moc definovat finální podobu této politiky. Tato práce s pomocí dvou případových studií zabývajících se do hloubky vytvářením a fungováním implementačního systému v ČR v programovém období 2007-2013 dokazuje, že takovéto prostředí může způsobovat koordinační dilema, spojené s nadužíváním taktiky free-ridingu a vysokými transakčními náklady. Toto prostředí dává vzniknout rigidnímu mplementačnímu systému.
Problém černého pasažéra v Severoatlantické alianci v období 2006 - 2016 a implikace pro fiskální politiku
Richterová, Jitka ; Maule, Petr (vedoucí práce) ; Klement, Josef (oponent)
Cílem této práce je identifikovat a popsat problém černého pasažéra v Severoatlantické alianci na základě kritéria výdajů na obranu. Práce k dosažení cíle používá ekonometrické nástroje a analyzuje širokou škálu dostupných dat. Pomocí spearmanova korelačního testu sleduje tato práce srovnání jednotlivých států Aliance a prokazuje významnou pozitivní závislost mezi velikostí HDP (a alternativně HND) státu a břemenem nákladů jednotlivých členů Aliance. Vysvětlující proměnné zahrnují zejména HDP, HND, výdaje na obranu jako podíl HDP, meziroční změny výdajů na obranu v období 2006 až 2016 a další. Mezi hlavní závěry práce patří argumenty podporující tvrzení, že v Alianci je významá úroveň černého pasažérství a větší členksé státy skutečně nesou disproporciálně větší břemeno nákladů. Dále, vzhledem k výsledkům analýzy srovnání zemí, tato práce označuje devatenáct členských států za černé pasažéry. Po prozkumání a zanalyzování problému černého pasažéra v NATO tato práce také obsahuje interpretace výsledků, důsledky a doporučení pro fiskální politiku.
Free Riding as a Possible Source of Conflict in Group Work
Iten, Naomi ; Hiršová, Miloslava (vedoucí práce) ; Syrovátka, Oldřich (oponent)
Tématem této bakalářské práce je problematika výskytu free ridingu (parazitování na práci ostatních) ve skupinové práci, vývoj jeho působení a dopad na skupinu a její členy. V práci rozebírám samotný jev a prostředí, ve kterém se odehrává. Jeho možné příčiny a projevy s ohledem na free ridera i ostatní členy skupiny. Dále také zkoumám tento jev v prostředí vybraných studentů Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze. Výsledkem je převážně negativní postoj k free ridingu a radikální i méně rezolutní představy řešení. Na základě získaných dat, mínění studentů a teoretických poznatků, poskytuji doporučení, které by mohly pomoci free ridingu předcházet nebo jej částečně odstranit. Data k vypracování doporučení, získávám prostřednictvím dotazníku a na prezentování získaných údajů, využívám popisnou statistickou analýzu.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.