Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 91 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Nadstandardní rodinný dům
Zezulová, Jitka ; Mocová, Pavla (oponent) ; Daněk, Lukáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce řeší projektovou dokumentaci nadstandardního rodinného domu. Stavba je navržena na mírně svažitém pozemku v obci Dolní Heřmanice. Přístup k objektu je z místní zpevněné komunikace, vchod do rodinného domu je v 1.NP. Dům je navržen jako samostatně stojící se dvěma nadzemními podlažími, 2.NP je nad částí 1.NP. Zastřešení objektu je řešeno kombinací dvou plochých střech a pultové střechy. Konstrukční systém domu je z cihelných bloků, včetně stropní konstrukce. Je určen pro čtyřčlennou rodinu.
Bytový dům
Hančík, Dominik ; Navrátil, Michal (oponent) ; Kacálek, Petr (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby bytového domu v městě Kunovice u Uherského Hradiště. Jedná se o samostatně stojící objekt, který je zapuštěn do terénu, který vyplývá z celkového charakteru stavby. Budova je po celé své ploše podsklepena a tato část vytváří celý suterénní prostor, poté následují další jednotlivá 3 nadzemní podlaží. Každé podlaží je navrženo tak, že na jeho ploše se vyskytují dvě bytové jednotlivé, jejichž velikost poté plyne z přesného umístění v každém podlaží, avšak je počítáno s možností bydlení šesti rodin. Všechny tyto bytové jednotky jsou navrženy s návazností na plochou intenzivní zelenou střechu. Konstrukčně se na budovu můžeme dívat z pohledu klasické zděné stavby, avšak suterénní zdivo i vnitřní dělící konstrukce tohoto podlaží jsou navrženy jako železobetové monolitické svislé konstrukce. Ostatní obvodové zdivo je z přesných broušených keramických tvárnic. Charakter dělících vnitřních nosných stěn, mezibytových stěn je pojat z pohledu akustické odolnosti těchto částí, z tohoto důvodu jsou tyto konstrukce řešeny za pomoci přesných akustických tvarovek. Stropní konstrukce bytového domu ve všech podlažích je navržena jako železobetonová deska. Střešní konstrukce bytového domu je řešena jako plochá intenzivní zelené střecha se spádem 3 %. Odvodnění této konstrukce je za pomoci střešních vyhřívaných vpustí, umístěných v místech bytových jader. Po celém obvodu je střešní konstrukce lemována atikou, na kterou navazuje dominantní zábradlí. Fasáda objektu bude provedena dvojího charakteru, kdy soklová část je tvořena fasádní strukturní barvou s charakterem betonové stěrky, ostatní části objektu jsou poté opatřeny silikonovou fasádní omítkou s danou strukturou.
Bytový dům Slavkov u Brna. Řešení technologické etapy prací vnitřních a dokončovacích.
Šmerda, Michal ; Rychtecký, Martin (oponent) ; Kovářová, Barbora (vedoucí práce)
V bakalářské práci se zabývám vnitřními dokončovacími pracemi bytového domu ve Slavkově u Brna. Jsou zde podrobně zpracovány technologické předpisy na provádění vnitřních dělících konstrukcí, vnitřních omítek a podlahových konstrukcí. U podlahových konstrukcí bylo vypracováno porovnání roznášecích vrstev na základě, kterého byl zvolen vhodný materiál pro tuto stavbu. Na tuto část navazuje návrh vhodné strojní sestavy, kontrola jakosti prací, návrh zařízení staveniště a dopravních vztahů. Byl také vypracován plán udržitelnosti objektu, rozpočet stavby a časový plán.
Modifikace silikátových materiálů pro podlahy
Šlechtický, Luboš ; Ing. Miroslav Šťenko, Ph.D., LB Cemix (oponent) ; Šťastník, Stanislav (vedoucí práce)
Bakalářská práce je věnována problematice podlahových materiálů na bázi cementu a sádry. V úvodní části jsou rozvedeny všeobecné vlastnosti a obecné požadavky na podlahy, dále jsou představeny nejdůležitější vlastnosti vybraných podlahových materiálů. Práce se věnuje modulu pružnosti, přídržnosti k podkladu a pevnostním parametrům zkoušených materiálů. Také hodnotí účinky redispergovatelných polymerních prášků v silikátových hmotách určených pro podlahy.
Požární stanice
Peňáz, Lubomír ; Mátl,, Miroslav (oponent) ; Moudrý, Ivan (vedoucí práce)
Obsahem této diplomové práce je návrh dispozičního a stavebního řešení objektu novostavby požární stanice v lokalitě Jihomoravského kraje. Jedná se o objekt, rozdělený do dvou propojených částí: administrativní – dvoupodlažní, nepodsklepená garáž pro nákladní auta – jednopodlažní, nepodsklepená Objekt slouží pro výkon služby osmi hasičů ve směně a jednoho denního pracovníka. Architektura byla volena tak, aby objekt funkčně vyhověl požadavkům službu konajícím hasičům jak při organizačním (činnost na PS), tak při operačním (výjezd) řízení. Objekt je zastřešen plochou střechou, obezděnou atikou navazující na obvodovou stěnu s bílou barvou fasády a se symboly zvýrazňujícími účel stavby. Vnitřní prostory objektu jsou navrženy tak, aby splňovaly nároky na výkon služby ve 24ti – hodinových směnách. Objekt je zděný, založený na základových pasech a roznášející základové desce. Střešní konstrukce je tvořena železobetonovou nosnou monolitickou deskou s tepelně-hydroizolačním souvrstvím s klasickým uspořádáním vrstev. Objekt je zateplený systémem ETICS. Administrativně - provozní část se nachází v 1. a 2. nadzemním podlaží jihozápadní části objektu, jednopodlažní vestavěná garáž pro nákladní auta je v severovýchodní části.
Víceúčelové centrum města Jevišovice
Elis, Soňa ; Nováková, Eva (oponent) ; Kolář, Radim (vedoucí práce)
Téma diplomové práce je Víceúčelové centrum města Jevišovice. Komplex tvoří dvě budovy a přilehlé parkoviště. Budova A je bezbariérová, samostatně stojící s plochou střechou o třech nadzemních podlažích. V budově se nachází galerie, oddací místnost a úřad města Jevišovice. Budov B je situována jako samostatně stojící, s plochou střechou o dvou nadzemních podlažích. V budově se nachází místnosti pro společenské aktivity.
Bytový dům s polyfunkcí
Michálek, Tomáš ; Spáčilová, Jitka (oponent) ; Brukner, Bohuslav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce řeší šesti patrovou novostavbu bytového domu s prodejnami a podzemními garážemi. V bytovém domě je 80 bytových jednotek, 4 prodejnami, kadeřnictvím a kancelářím. Bytový dům je navržen jako sloupový kombinovaný železobetonový skelet se zděnou výplní. V podzemních garáží se nachází 88 míst v zakladačovém systému parkování. Budova tvoří kompaktní tvar.
Rodinný dům s provozovnou veterinární ordinace
Kotek, Miroslav ; Slávik, Richard (oponent) ; Benešová, Romana (vedoucí práce)
Bakalářská práce řeší novostavbu rodinného domu s provozovnou veterinární ordinace v obci Pstruží. Cílem této práce je vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Jedná se o samostatně stojící objekt o dvou nadzemních podlažích, který je částečně podsklepený. Prostory, které slouží pro provoz veterinární ordinace, jsou umístěny v suterénu. Dvě nadzemní podlaží jsou určeny pro obývání 4-5 osob.
Stavebně technologická studie etapy provedení podlah ve sportovní hale
Šaroun, Vít ; Šťastný, Jiří (oponent) ; Diaz, Yvetta (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá realizací stavebně technologické etapy provádění podlah ve sportovní hale. Řešený objekt je plánovaný v Novém Městě na Moravě. Práce zpracovává navržené skladby podlah hrací plochy a v zázemí sportovní haly.
Energeticky vyspělá budova penzionu v Lednici
Joch, Tomáš ; Uher, Pavel (oponent) ; Rubinová, Olga (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce s názvem Energeticky vyspělá budova penzionu v Lednici je návrh budovy penzionu, která splňuje současné standardy energetické účinnosti. Práce se dělí na tři části. V první části je navržena stavební konstrukce. Budova je ve tvaru L se šikmou střechou s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím. V prvním podlaží se nachází bazén se saunou, restaurace s přípravnou jídel a hlavní hala s vchodem a recepcí. V podkroví je dvacet dva obytných buněk pro hosty, společenská místnost a zázemí pro zaměstnance. Hlavní vstup budovy je orientován na východ. Budova je ze zděného systému z vápenopískových cihel se stropní konstrukcí z železobetonových předpjatých panelů a krovovou střešní konstrukcí. Obvodové zdivo je zatepleno systémem ETICS. Ve druhé části jsou navrženy systémy vytápění, vzduchotechniky, klimatizace, osvětlení a stínění, využití dešťové vody a fotovoltaická elektrárna. Třetí část se věnuje výpočtu potřeby tepla pro vytápění a chlazení měsíční bilanční metodou. Projekt byl vypracován za pomocí softwarů AutoCAD, Revit a DEKsoft.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 91 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.