Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vývoj odolného kompozitu s využitím druhotných surovin pro rekonstrukce objektů z taveného čediče
Čtvrtečková, Anna ; Jakubík, Aleš (oponent) ; Drochytka, Rostislav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá vývojem odolného kompozitu s využitím druhotných surovin pro rekonstrukce objektů z taveného čediče s cílem zacelit poškozená místa a zachovat vlastnosti původního materiálu nebo se k těmto vlastnostem alespoň co nejvíce přiblížit. Důraz je kladen na využití druhotných surovin jako plniv do správkového kompozitu, s co nejvyšším možným plněním. Práce se dále zabývá zkoušením fyzikálně mechanických vlastností vyvíjeného kompozitu a jeho odolností v silně chemicky agresivních prostředích. Dále se práce zabývá postupem technologie sanace, především pak vhodnou úpravou povrchu podkladu za účelem zajištění dostatečné soudržnosti vyvinutého správkového kompozitu s podkladem.
Ověření fyzikálně-mechanických vlastností polymerních lepicích hmot
Hermann, Radek ; Majerová, Jana ; Figala, Petr
Tento článek se zabývá problematikou polymerních lepicích malt. V této studii byly použity vinyl-esterové a epoxidové pryskyřice v kombinaci s křemenným plnivem. Tato práce studuje fyzikálně-mechanické vlastnosti vyvinutých malt. Pevnost v tlaku, ohybu a otěruvzdornosti. Pro každou maltu byl zjištěn maximální plnicí poměr při zachování použitelnosti zednickým způsobem (špachtlí či lžící). Výsledky ukazují, že epoxidová malta na bázi aminu vykazuje nižší fyzikálně-mechanické vlastnosti než lepicí malta na bázi vinylesteru, kromě odolnosti proti obrusu, u níž dosáhla hmota na bázi epoxidu výrazně lepších výsledků.
Příprava a vlastnosti stavebních bloků speciálních polymerů
Šichová, Kristýna
Tato diplomová práce obsahuje výsledky získané řešením dvou dílčích projektů: a) Příprava monomerů z obnovitelných surovin pomocí metathesí a následných tandemových hydrogenací katalyzovaných rutheniovými katalyzátory - projekt řešený během zahraniční Erasmus stáže na Université de Rennes 1 ve Francii; b) Příprava a vlastnosti ,-bis(tpy)kvaterthiofenových oligomerů s iontovými bočními skupinami - oligomonomerů pro polyelektrolytové konjugované dynamery - projekt řešený na KFMCH PřF UK v Praze. Projekt a): Byly optimalizovány homometathese 1,2-epoxyhex-5-enu (but-3-enyloxiranu) a jeho kometathese s methylakrylátem a akrylonitrilem katalyzované rutheniovými katalyzátory a jejich provedení v tandemu s následnou hydrogenací metathesních produktů plynným vodíkem. Byly prostudovány vlivy typu katalyzátoru (Grubbs, Hoveyda, Zhan) a jeho koncentrace a způsobu dávkování, reakční teploty, rozpouštědla a koncentrací reaktantů a aditiv. Reakce byly monitorovány metodami GC a GC-MS a jejich produkty charakterizovány metodou NMR. Methyl 6,7-epoxyheptanoát (methyl 5-oxiranylpentanoát) získaný tandemovou kometathesí a hydrogenací methylakrylátu a 1,2-epoxyhex-5-enu byl nukleofilním otevřením oxiranového cyklu kvantitativně transformován na methyl estery substituovaných heptanových kyselin: 6,7-dihydroxy- (vodou,...
Vývoj a analýza kombinovaného vrstveného materiálu
Marek, Michal
Tato diplomová práce se zaměřuje na vývoj a analýzu překližovaného dřevěného materiálu vyztuženého syntetickými vlákny, zejména na jeho mechanické vlastnosti při tříbodém ohybu dle ČSN EN 310 v porovnání s klasickou překližkou. Mechanické vlastnosti materiálu byly nejprve simulovány v počítačovém modelu na základě klasické laminátové teorie a poté srovnány s reálnými naměřenými hodnotami. Navíc byl zkoumán vliv předpětí vláken na mechanické vlastnosti kompozitu. K předepnutí vláken byly zhotoveny dva jednoduché přípravky. Analýza rozptylu a Tukeyho test vícenásobného porovnání prokázaly statisticky významné rozdíly v pevnosti i tuhosti překližek s výztuží a bez ní. Největší pevnost vykázaly vzorky překližky bez výztuže (průměrně 153,9 MPa), nejvyšší tuhosti bylo dosaženo průměrně u vzorků s výztuží bez předpětí (29374,4 MPa).
FRP kompozitní materiály pro vyztužování betonu
Blahová, Aneta ; Vaněrek, Jan (oponent) ; Bodnárová, Lenka (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá kompozitní polymerní FRP výztuží. Popisuje způsob výroby FRP výztuží, jaké jsou jejich vlastnosti a z jakých materiálů se mohou vyrábět. Uvádí příklady aplikace FRP výztuží v konstrukčních prvcích. Dále zmiňuje trvanlivost FRP výztuží v agresivních prostředí a soudržnost FRP výztuží s betonem. Závěr práce tvoří návrh experimentálního zkoušení soudržnosti FRP výztuže s betonem.
Restaurování skleněných mozaik v epoxidovém loži
Viková, Barbora ; Vojtěchovský, Jan ; Hampl, Petr ; Svoboda, David ; Kučerová, Irena
Postup se zaměřuje na restaurování skleněných mozaik z 2. pol. 20. století, které byly v rámci původní technologie osazovány do epoxidové pryskyřice. Výhodou měl být vznik lehkých, snadno transportovatelných konstrukcí (panelů). Pro podkladové desky těchto panelů byly používány různé materiály jako ocelová výztuž, hliníkový plech, ale i dřevotřísková deska. V průběhu času se ukázalo epoxidové lůžko jako nevhodné, zvláště v exteriérových podmínkách, kde často docházelo k jeho degradaci či úplnému rozpadu. Proto bylo nutné zvažovat nahrazení původního osazovacího materiálu novým. Výměna podložky je v rámci památkového postupu ilustrována na třech mozaikových realizacích, konkrétně na skleněné štípané mozaice, která je příkladem mozaiky zalévané epoxidem z rubu s vloženou kovovou konstrukcí, a na dvou mozaikách z mačkaných kostek, které reprezentují mozaiku lepenou epoxidem na podkladovou dřevotřískovou desku. Pro oba typy mozaik byl vyvinut zcela nový, stabilnější systém osazení mozaikových kostek.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Ověřování možnosti využití recyklovaného autoskla jako náhrady křemičitého písku v polymerbetonových průmyslových podlahách
Šácha, Dominik ; Tesařík, Miroslav (oponent) ; Bodnárová, Lenka (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je zjistit možnost náhrady písků v polymerbetonových podlahových systémech recyklovaným autosklem. Polymerbeton je tvořen pískem a epoxidovou pryskyřicí. Je používán v průmyslových epoxidových systémech. Průmyslové polymerbetonové podlahové systémy jsou novým typem podlah. Cílí na zákazníky s vysokými nároky na kvalitu a požadavky na krátkou pokládku. Polymerbetonové podlahy jsou 4-6 mm tenké. Jsou voděodolné, s pevnostmi v tlaku vyššími než 60 MPa a pevnostmi v tahu většími než 20 MPa. Nesprašují. Tato studie zahrnuje také návrh recyklačního procesu na výrobu mletého skla z autoskel. Tato diplomová práce byla vytvořena ve spolupráci s firmou Atemit, s.r.o.
Příprava a vlastnosti stavebních bloků speciálních polymerů
Šichová, Kristýna
Tato diplomová práce obsahuje výsledky získané řešením dvou dílčích projektů: a) Příprava monomerů z obnovitelných surovin pomocí metathesí a následných tandemových hydrogenací katalyzovaných rutheniovými katalyzátory - projekt řešený během zahraniční Erasmus stáže na Université de Rennes 1 ve Francii; b) Příprava a vlastnosti ,-bis(tpy)kvaterthiofenových oligomerů s iontovými bočními skupinami - oligomonomerů pro polyelektrolytové konjugované dynamery - projekt řešený na KFMCH PřF UK v Praze. Projekt a): Byly optimalizovány homometathese 1,2-epoxyhex-5-enu (but-3-enyloxiranu) a jeho kometathese s methylakrylátem a akrylonitrilem katalyzované rutheniovými katalyzátory a jejich provedení v tandemu s následnou hydrogenací metathesních produktů plynným vodíkem. Byly prostudovány vlivy typu katalyzátoru (Grubbs, Hoveyda, Zhan) a jeho koncentrace a způsobu dávkování, reakční teploty, rozpouštědla a koncentrací reaktantů a aditiv. Reakce byly monitorovány metodami GC a GC-MS a jejich produkty charakterizovány metodou NMR. Methyl 6,7-epoxyheptanoát (methyl 5-oxiranylpentanoát) získaný tandemovou kometathesí a hydrogenací methylakrylátu a 1,2-epoxyhex-5-enu byl nukleofilním otevřením oxiranového cyklu kvantitativně transformován na methyl estery substituovaných heptanových kyselin: 6,7-dihydroxy- (vodou,...
Příprava a vlastnosti stavebních bloků speciálních polymerů
Šichová, Kristýna ; Svoboda, Jan (vedoucí práce) ; Sedláček, Jan (oponent)
Tato diplomová práce obsahuje výsledky získané řešením dvou dílčích projektů: a) Příprava monomerů z obnovitelných surovin pomocí metathesí a následných tandemových hydrogenací katalyzovaných rutheniovými katalyzátory - projekt řešený během zahraniční Erasmus stáže na Université de Rennes 1 ve Francii; b) Příprava a vlastnosti ,-bis(tpy)kvaterthiofenových oligomerů s iontovými bočními skupinami - oligomonomerů pro polyelektrolytové konjugované dynamery - projekt řešený na KFMCH PřF UK v Praze. Projekt a): Byly optimalizovány homometathese 1,2-epoxyhex-5-enu (but-3-enyloxiranu) a jeho kometathese s methylakrylátem a akrylonitrilem katalyzované rutheniovými katalyzátory a jejich provedení v tandemu s následnou hydrogenací metathesních produktů plynným vodíkem. Byly prostudovány vlivy typu katalyzátoru (Grubbs, Hoveyda, Zhan) a jeho koncentrace a způsobu dávkování, reakční teploty, rozpouštědla a koncentrací reaktantů a aditiv. Reakce byly monitorovány metodami GC a GC-MS a jejich produkty charakterizovány metodou NMR. Methyl 6,7-epoxyheptanoát (methyl 5-oxiranylpentanoát) získaný tandemovou kometathesí a hydrogenací methylakrylátu a 1,2-epoxyhex-5-enu byl nukleofilním otevřením oxiranového cyklu kvantitativně transformován na methyl estery substituovaných heptanových kyselin: 6,7-dihydroxy- (vodou,...
Sušení a předehřev v zalévacím procesu epoxidů
Matoušová, Klára ; Novák, Vítězslav (oponent) ; Kazelle, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá vadami v epoxidem zalévaných přístrojových transformátorech. Jelikož působení vlivů, způsobující nekvalitu, je velmi rozsáhlé, je největší důraz kladen na vliv vlhkosti. V práci je popsána technologie výroby včetně používaných metod a materiálů. Dále složení epoxidových pryskyřic a mechanismy při jejich vytvrzování. Rovněž je zahrnut popis vlhkosti, jejích nežádoucích vlivů a možnost její odstranění sušením. V rámci experimentální části bylo realizováno měření vlhkostí používaných bandážovacích materiálů. Na základě výsledků praktické části byla zhodnocena nejvhodnější doba sušení, vhodnost materiálů z pohledu vysoušení a ve 2 případech byly stanoveny náhrady současných obtížně sušených vzorků.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam: