Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Latinské nápisy z Egypta mimo Alexandrii
Honzl, Jiří ; Coppens, Filip (vedoucí práce) ; Bareš, Ladislav (oponent)
Tato práce se zabývá latinskými nápisy z Egypta a Núbie mimo Alexandrii a její nejbližší okolí. Analýzu celého souboru nápisů následuje syntéza jejích výsledků a ucelený popis latinské nápisné tradice v Egyptě. Nápisy jsou také zasazeny do širšího kontextu dějin římského Egypta, římské vojenské přítomnosti v této provincii, míst, kde se tyto nápisy nejčastěji vyskytují, ale i dalších okolností. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Židovské osídlení Kožlanska. Epigrafický katalog židovského hřbitova v Kožlanech
Vladařová, Petra ; Beneš, Jiří (vedoucí práce) ; Melmuk, Petr (oponent)
Předmětem diplomové práce bylo vytvoření epigrafického katalogu židovského hřbitova v Kožlanech, jako jednoho z nezbytných podkladů k poznání židovského osídlení zdejšího regionu. První část je věnována popisu zvolených metodických přístupů a řešení dokumentace židovských epigrafických památek, na jejichž základě byl proveden terénní výzkum i následné vyhodnocení. Druhá část přináší výsledné shrnutí terénní dokumentace a v třetí části je předloženo vyhodnocení získaných dat, vycházejících ze zpracovaného epigrafického katalogu. Závěrečná část diplomové práce je věnována historii vybraných židovských rodin, jejichž příslušníci jsou pohřbeni na hřbitově v Kožlanech.
Sepulkrální památky v praxi památkové péče
Roháček, Jan ; Müller, Karel ; Chlíbec, Jan ; Slavík, Jiří
Metodika Sepukrální památky v praxi památkové péče byla vypracována jako pomůcka pro pracovníky památkové péče. Obsahuje proto kapitoly věnované dějinám pohřbívání a funkční klasifikaci sepulkrálních památek, osvětluje jejich uměleckohistorický kontext a proměnu na přelomu 18. a 19. století, kdy se z výlučnějších objektů zhotovovaných pro vyšší společenské vrstvy stává produkt užívaný většinou společnosti. Vzhledem ke svému specifickému charakteru nebyly do metodiky pojaty židovské sepulkrální památky. Samostatné kapitoly jsou věnovány epigrafické a heraldické výbavě sepulkrálních památek, které jsou hlavními nositeli jejich informační a památkové hodnoty, pomineme-li umělecká díla, jimiž sepulkrální památky mohou být v celku či některé své části. Hlavní část metodiky tvoří kapitoly věnované evidenci, dokumentaci, péči a prezentaci sepulkrálních památek. Kapitoly o epigrafické a heraldické výbavě jsou koncipovány k přímému využití při deskripci sepulkrálních památek. Velká pozornost je věnována dokumentaci, zejména v prostředí v současnosti budovaného Integrovaného informačního systému památkové péče – v jednotné webové aplikaci Památkový katalog, určené k evidenci a dokumentaci památkového fondu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Ikonografie židovských náhrobků
Nedvídková, Klára ; Nosek, Bedřich (vedoucí práce) ; Holubová, Markéta (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá symboly na židovských náhrobcích na území Čech, Moravy a Slezska. Je rozdělena na dvě části a obsahuje úvod i závěr. Úvod se zabývá důvodem, proč si téma autorka vybrala, stručným nastíněním postupů, které se rozhodla využít, a vytyčením cíle. V první části popisuje témata, která jsou úzce spojena se symboly na náhrobcích i s náhrobky samými. V kapitolách této části popisuje spolek Chevra Kadiša, pohřeb, náhrobek a náhrobní nápis. Druhá část, která je rozdělená do sedmi kapitol, obsahuje souhrn všech symbolů spolu s jejich významy, původem, vztahem k biblickému textu, datací atd. Hlavními okruhy jsou motivy spojené se jménem zemřelého, symboly funkcí,činností a povolání, způsoby vyjádření Tóry, motivy koruny, symboly spojené s původem, náboženskými povinnostmi a dobročinností, symboly zármutku a skonu a motivy spojené s olam ha-ba. Závěr shrnuje význam tématu a cíl práce spolu s autorčiným hodnocením práce s literaturou a vlastní představy, se kterou se pro téma ikonografie židovských náhrobků rozhodovala.
Latinské nápisy z Egypta mimo Alexandrii
Honzl, Jiří ; Coppens, Filip (vedoucí práce) ; Bareš, Ladislav (oponent)
Tato práce se zabývá latinskými nápisy z Egypta a Núbie mimo Alexandrii a její nejbližší okolí. Analýzu celého souboru nápisů následuje syntéza jejích výsledků a ucelený popis latinské nápisné tradice v Egyptě. Nápisy jsou také zasazeny do širšího kontextu dějin římského Egypta, římské vojenské přítomnosti v této provincii, míst, kde se tyto nápisy nejčastěji vyskytují, ale i dalších okolností. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Šlechta na Ústecku ve světle raně novověkých heraldických a epigrafických památek
Šrejber, Adam ; Pátková, Hana (vedoucí práce) ; Hlaváček, Ivan (oponent) ; Roháček, Jiří (oponent)
Šlechta na Ústecku ve světle raně novověkých heraldických a epigrafických památek Ústecko patří mezi oblasti, které byly po 2. světové válce postiženy ztrátou historické paměti, k čemuž nemalou měrou přispěla i likvidace značné části kulturního dědictví. Přirozeným a tradičním centrem regionu bylo v době raného novověku královské město Ústí nad Labem, které v mnoha ohledech ovlivňovalo vývoj v celé oblasti. Absence rozsáhlejšího šlechtického dominia s výrazným správním centrem dávala prostor menším šlechtickým statkům a výstavbě skromnějších sakrálních objektů. Kostely a jejich mobiliář jsou často jedinými pozůstatky kdysi okázalé šlechtické reprezentace v regionu. Disertační práce zaměřuje pozornost na dokumentaci a interpretaci heraldických a epigrafických památek, jejichž prostřednictvím se na Ústecku prezentovaly osoby z okruhu pěti šlechtických rodů. Nositelé znakových a nápisových prvků byli zařazeni do širšího, zvláště uměleckohistorického kontextu památkového fondu severozápadních Čech. Práce rozšiřuje znalosti o užívání erbů a nápisů v sedmi sakrálních objektech, které vznikly z podnětu původem cizí šlechty vyznávající především luteránskou konfesi. Práce obsahuje katalog, který byl vytvořen na základě terénního výzkumu, respektuje novodobé metodiky dokumentace nápisového písma a obsahuje...
Židovské osídlení Kožlanska. Epigrafický katalog židovského hřbitova v Kožlanech
Vladařová, Petra ; Beneš, Jiří (vedoucí práce) ; Melmuk, Petr (oponent)
Předmětem diplomové práce bylo vytvoření epigrafického katalogu židovského hřbitova v Kožlanech, jako jednoho z nezbytných podkladů k poznání židovského osídlení zdejšího regionu. První část je věnována popisu zvolených metodických přístupů a řešení dokumentace židovských epigrafických památek, na jejichž základě byl proveden terénní výzkum i následné vyhodnocení. Druhá část přináší výsledné shrnutí terénní dokumentace a v třetí části je předloženo vyhodnocení získaných dat, vycházejících ze zpracovaného epigrafického katalogu. Závěrečná část diplomové práce je věnována historii vybraných židovských rodin, jejichž příslušníci jsou pohřbeni na hřbitově v Kožlanech.
Program Contra vim mortis non est medicamen in hortis: 10. zasedání k problematice sepulkrálních památek
Roháček, Jiří
Pravidelná zasedání k problematice sepulkrálních památek, konaná od roku 2000.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Program Hodie mihi, cras tibi: 9. zasedání k problematice sepulkrálních památek
Roháček, Jiří
Pravidelná zasedání k problematice sepulkrálních památek, konaná od roku 2000.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Program Beati mortui qui in domino moriuntur: 8. zasedání k problematice sepulkrálních památek
Roháček, Jiří
Pravidelná zasedání k problematice sepulkrálních památek, konaná od roku 2000.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.