Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Neuromarketing: emocionální apely v reklamách v odvětví cestovního ruchu
Sokolová, Simona
Krejčová, S. Neuromarketing: emocionální apely v reklamách v odvětví cestovního ruchu. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Tato diplomová práce se z neuromarketingového pohledu věnuje fenoménu emocionálních apelů, které jsou využívány v reklamách cestovního ruchu. Jedná se o apel dobrodružství, humor, klid, rodina, romance, strach a znechucení. Cílem práce bylo na základě marketingového šetření poskytnout doporučení pro tvorbu marketingových strategií v odvětví cestovního ruchu. Dílčím cílem bylo zjistit, jak se projevuje mozková reakce ve vybraných EEG metrikách na tyto apely. V teoretické části byly uvedeny problematiky týkající se marketingu, neuromarketingu, emocionálních apelů a cestovního ruchu. V rámci empirické části byl proveden výzkum, který se sestával z využití kombinace eye-trackingového a EEG zařízení. Výzkum byl doplněn dotazníkovým šetřením. Naměřená data z výzkumu byla vyhodnocována pomocí statistik a doplněna o výsledky z dotazníků. Bylo zjištěno, že nebyl preferován apel humoru oproti ostatním sledovaným apelům. Preferovaným emocionálním apelem byl zejména apel klidu a následně pak apel romance a dobrodružství. Participanty nejvíce odrazoval apel znechucení.
Vnímanie emocionálnych apelov v nekomerčnej reklame
Poláčková, Darina
Cílem práce je na základě výsledků focus group popsat, jak účastníci cílové skupiny vnímají využité emoce v nekomerční reklamě a navrhnout vlastní nekomerční reklamu.
Klasifikační analýza emocionálních apelů na vzorku českých televizních reklam
Káčerková, Radka ; Novák, Michal (vedoucí práce) ; Jordan, Michal (oponent)
Abstrakt: Kvalifikační práce pojednává o možnostech použití emocí v reklamě. Hlavním cílem práce bylo klasifikovat a definovat emoce a emocionální apely v souvislosti s jejich použitím v marketingu. Práce se zaměřila hlavně na emocionální apely v české televizní reklamě a odhalila, jakým způsobem reklamy tyto apely využívají. Pro tyto účely byla stanovena výzkumná otázka, která se zabývala tím, jaké druhy emocionálních apelů se v reklamách vyskytují nejčastěji. Analyzovaný výzkumný vzorek 150 televizních reklam byl rozdělen do homogenních skupin dle jednotlivých odvětví a zkoumán pomocí kvantitativní obsahové analýzy. Veškeré zjištěné poznatky a výsledky ukázaly, že emocionální apely jsou podstatnou částí televizních reklam, ale spíše jako druhotné vedlejší faktory doplňující celkové reklamní poselství. Klíčová slova: Emoce, marketing, reklama, reklamní apely, emocionální apely

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.