Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 576 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Kreativní centrum – Kopřivnice
Křížová, Lucie ; Zdvomka, Ondřej (oponent) ; Marek, Jiří (vedoucí práce)
Přímo v centru města se nachází parcela se starými továrními halami. Tyto haly jsou velmi krásné a mají velký potenciál. Teď jsou ale spíše překážkou. Tvoří bariéru, jsou ve špatném stavu a městu to ubírá na hodnotách. V diplomové práci s názvem Kreativní centrum v Kopřivnici se mimo návrh právě kreativního centra budu zabývat i tím, jak využít krásu a potenciál těchto starých hal. Jak z nich vytvořit krásné zmodernizované budovy s novou hodnotou. Chci zprůchodnit celý areál a vytvořit zde místo, kde se budou lidé rádi scházet, a kde se budou mísit rozmanité funkce. Místo pro pobavení, odpočinek, kulturu, vzdělávání nebo i obyčejný nákup či procházku. Práce je velmi rozmanitá. Od urbanistického návrhu celé parcely, přes revitalizace starých průmyslových hal a návrh novostavby, až po návrh interiéru nové galerie.
E-památníček
Horáková, Romana ; Baladrán, Zbyněk (oponent) ; Klímová, Barbora (vedoucí práce)
Diplomový projekt "E-památníček" (s podtitulem "Prostě vlastně jako víš jak") představuje miniseriál, tedy audiovizuální dílo, které využívá některé vyjadřovací strategie televizního seriálu. Finální výstup projektu představuje sedm krátkých epizod, které se pohybují na pomezí videa, videokoláže, animace nebo powerpointové prezentace.
Expozice
Römerová, Denisa ; Vaněk, Vojtěch (oponent) ; Javůrek, Tomáš (vedoucí práce)
Diplomová práce s názvem Expozice je karetní společenská hra edukativního charakteru, která si klade za cíl přiblížit hráčům a hráčkám koncept a princip fotografické expozice. Hra zahrnuje karty, další herní materiál a herní soubor fotografií, který přináší vhled do dějin fotografie. Hráči*ky by měli*y během nebo díky hraní pochopit zákonitosti ovládání fotoaparátu, u kterého lze ovládat nastavení clony, času a citlivosti.
Informovanost matek v péči o fyziologického novorozence
Drmelová, Anna ; Nikodemová, Hana (vedoucí práce) ; Hromádková, Jaroslava (oponent)
Tato bakalářská práce pojednává o problematice péče o fyziologického novorozence a o informovanosti žen (matek) v jednotlivých okruzích dané péče. V teoretické části práce jsou popsány základní ošetřovatelské intervence a postupy v péči o novorozence od jeho příchodu na svět, přes následný pobyt na novorozeneckém oddělení až k jeho propuštění do domácí péče. V úvodu jsou definovány základní pojmy a definice v oblasti porodnictví a neonatologie. Pozornost je věnována problematice specifické péče o novorozence v časném poporodním období, důležitosti a významu vzájemné spolupráce mezi rodiči a zdravotnickým personálem v době pobytu v nemocničním zařízení a veškerým nezbytným bodům edukace rodičů po porodu. V empirické části práce jsou uvedeny výsledky vlastního šetření, zpracování dat a komparace vlastních výsledků práce s výsledky již dříve realizovaných studií. Cílem práce bylo zjistit, v jaké míře jsou matky informovány o průběhu hospitalizace na novorozeneckém oddělení, o průběhu samostatné ošetřovatelské péče o novorozence v časném poporodním období a jak vysokou informovanost a zkušenost mají v oblasti celkové péče o novorozence. Součástí výzkumného šetření jsou také položky zjišťující individuální míru jistoty matek v jednotlivých oblastech péče o svého novorozence. Prezentace vlastního...
Kvalita edukace klientů v programu domácí parenterální výživy
Koťátková, Michaela ; Tomová, Šárka (vedoucí práce) ; Hromádková, Jaroslava (oponent)
Bakalářská práce se zabývá kvalitou edukace klientů, kteří byli zařazeni do programu domácí parenterální výživy. Práce je rozdělená na teoretickou a empirickou část. V teoretické části je popsána indikace, kontraindikace a historie domácí parenterální výživy, její rozdělení podle typů a nejčastěji používané cévní vstupy. Dále je popsána charakteristika edukace v ošetřovatelství, v edukačním procesu, její cíle, vyhodnocení, způsob vytvoření dokumentace pro realizaci všech fází edukačního procesu. V empirické části je popsána metodika průzkumného šetření. Bylo provedeno kvantitativní metodou pomocí distribuce nestandardizovaných dotazníků klientům, kteří již byli edukováni, či edukováni byli během dotazníkového šetření. Účelem této práce je získání poznatků, jak klienti vnímají způsob edukace prováděné na našem pracovišti, jaké informace považují za nedostatečné, chybějící či nesrozumitelné a jaké informace či edukační materiály by ještě uvítali. Na základě takto získaných informací bude vytvořena ucelená informační brožura, která bude sloužit klientům jako ucelený a srozumitelný celek o domácí parenterální výživě. Výsledkem bude vytvoření kvalitního edukačního protokolu, který bude odpovídat osobním požadavkům klienta a všem fázím edukačního procesu chybějícím na našem pracovišti.
Význam ritualizovaného chování u dětí s poruchami emocí
Roh, Tomáš ; Koťa, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kadrnožková, Monika (oponent)
Tato práce je pedagogicko-filosofickou esejí, která má snahu zmapovat do jaké míry byl a stále je rituál součástí života člověka, jestli na jeho léčivou a ozdravnou sílu lze stále "vsadit" a nakolik jsme jako lidé bytosti spíše přirozeně spirituální (homo spiritualis), nebo pouze poněkud indoktrinovaně podstaty převážně rozumové (homo sapiens). A rovněž položit několik otázek týkajících se významu a funkcí rituálu, jeho aktuálnosti a potřebnosti, či postradatelnosti. Dále několik otázek ohledně jsoucnosti emocí a problematiky emočních zranění v souvislosti s traumatickými zážitky. A poukázat na dosud málo využívané možnosti propojení rituálních způsobů chování se záměrnou výchovnou a vzdělávací prací, nejen v oblasti etopedie, ale celé moderní pedagogiky. Klíčová slova: emoce, duše, tělo, trauma, rituál, kolektiv, socializace, edukace, pedagogika
Inkluzivní vzdělávání se zaměřením na žáka s odlišným mateřským jazykem
Štefková, Martina ; Kovaříková, Miroslava (vedoucí práce) ; Syřiště, Ivo (oponent)
Diplomová práce "Inkluzivní vzdělávání se zaměřením na žáka s odlišným mateřským jazykem" je rozdělena do dvou částí. Teoretická část je vypracována na základě odborné literární rešerše zvolené problematiky, ve které se autorka zaměřuje na žáka se speciálními vzdělávacími potřebami z jiného sociokulturního prostředí, na žáka s odlišným mateřským jazykem, který je edukován na běžné základní škole. V úvodní teoretické části se autorka věnuje migraci, multikulturalismu a stručně zde představuje zemi, národnostní menšinu, odkud žák s odlišným jazykem pochází. K této tematice autorka zařazuje i vysvětlení k pojmům interkulturní identita, komunikace-jazyk a integrace cizinců. V druhé kapitole teoretické části "Inkluzivního vzdělávání" žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, se autorka zaměřuje na žáky s odlišným mateřským jazykem. Uvádí příslušné legislativní dokumenty a představuje zde pojmy, jako jsou bilingvismus, poradenská zařízení, podpůrná opatření a definuje personální pozici asistentů pedagoga. Autorka se dále věnuje v této části školským zařízením, klimatu školy, výuce multikulturní výchovy na školách, popisuje intervence při úskalích v inkluzivním vzdělávání žáka s odlišným mateřským jazykem v běžné základní škole. Druhou část teoretické práce uzavírá výběrem organizací, které se podílejí...
Péče o pacienta se zavedeným permanentním močovým katétrem - edukační materiál pro pacienty
Vachtová, Šárka ; Hromádková, Jaroslava (vedoucí práce) ; Klokočková, Šárka (oponent)
Jedná se o bakalářskou práci, která se zabývá tématem ,,Ošetřovatelská péče u pacienta se zavedeným permanentním močovým katétrem - edukační materiál pro pacietny''. Je rozdělena do teoretické a empirické části. Cíle: Hlavním cílem bakalářské práce bylo přinést přehled teoretických a praktických poznatků ohledně ošetřovatelské péče u pacientů se zavedeným permanentním močovým katétrem. Metodika: Pomocí dotazníkového šetření byla zjištěna informovanost hospitalizovaných pacientů se zavedeným permanentním močovým katétrem ve Fakultní nemocnici v Motole a v Nemocnici Na Homolce. Celkově se z obou nemocnicí do dotazníkového šetření zapojilo 100 respondentů. Veškeré získané údaje byly statisticky zpracovány a následně odprezentovány pomocí grafů. Výsledky: Z výsledků předem určených hypotéz jsme se dozvěděli, zda mělo místo hospitalizace vliv na informovanost pacientů. Dozvěděli jsme se, zda byli pacienti schopni samostané manipulace se sběrným sáčkem. Následně jsme porovnávali i informovanost ohledně hygienické péče, umístění sběrného sáčku při chůzi a také dodržování doporučeného denního příjmu tekutin. Závěr: V závěru samostné práce jsou zhodnoceny cíle a výsledky zpracovanýchh hypotéz. Klíčová slova Urologie; Permanentní močový katétr; Ošetřovatelské postupy; Edukace; Cékování.
Edukace jako součást komplexní práce sestry na transplantační jednotce kostní dřeně FN Motol
Angerová, Hana ; Tomová, Šárka (vedoucí práce) ; Nikodemová, Hana (oponent)
Bakalářská práce se bude zabývat edukačním procesem na dětské transplantační jednotce kostní dřeně ve Fakultní nemocnici Motol. Edukační proces zde probíhá ve 4 etapách, kdy na samotném edukačním procesu se podílí jak lékař, psychosociální pracovník, sestra, tak i samotný pacient a jeho rodina. Práce bude zaměřena na specifikace ošetřovatelské péče na tomto oddělení a edukaci v rámci tohoto edukačního procesu, kdy se již sestra sama zapojuje do edukace pacienta a jeho rodiny při příjmu pacienta na transplantační jednotku. Bakalářská práce bude rozdělena na teoretickou část a empirickou část. V teoretické části budou popsány základními pojmy v edukaci a edukačním procesu obecně. Dále zde bude uvedena kapitola témat edukací specifických pro transplantační jednotku kostní dřeně. Závěr teoretické části bude věnován tématu transplantace kostní dřeně. V empirické části budou prezentovány výsledky anonymního dotazníkového šetření, které probíhalo na Klinice dětské hematologie a onkologie ve FN Motol. Cílem bakalářské práce bude zjistit kvalitu a spokojenost se současným stavem edukace na transplantační jednotce kostní dřeně z pohledu doprovodu pacienta, jež je přijat na transplantační jednotku společně se svým dítětem. V závěru bakalářské práce budou zhodnoceny výsledky dotazníkového šetření, které budou...
Vztah kurátora a edukátora v galeriích umění
Juríková, Kristýna ; Sládková, Kateřina (vedoucí práce) ; Havlůjová, Hana (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou vztahů a spolupráce mezi kurátory a edukátory v galeriích umění. Teoretická část představuje obě profese, uvádí okruhy jejich pracovních činností i kvalifikační a kompetenční nároky. Dále se teoretická část zaměřuje na stručný přehled probíhajících proměn ve výstavních institucích, konkrétně je popsán s nimi související nový institucionalismus a edukativní obrat. Praktická část představuje empirický výzkum, jehož hlavním cílem je zjistit, jak v současnosti vypadá spolupráce kurátorů a edukátorů ve vybraných galeriích umění. Data k výzkumu jsou sbírána pomocí polostrukturovaných rozhovorů s kurátory a edukátory z galerií, otázky jsou mířeny jak na vzájemnou spolupráci, tak také na předchozí zkušenosti, vzdělání a na pracovní zázemí. Informace získané v rozhovorech při osobních setkáních jsou společně s informacemi z webových stránek vybraných galerií analyzovány a interpretovány. Z výzkumu vyplývá, že všechny oslovené galerie nabízí různorodé aktivní programy pro různé cílové skupiny, což ukazuje reflexi probíhajících proměn a určitý posun k edukativnímu obratu. Hlavním cílem výzkumu je zmapovat aktuální stav spolupráce mezi oběma profesemi. Největší důraz je kladen na spolupráci, ke které dochází nebo nedochází při vytváření nových výstavních projektů v...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 576 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.