Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 402 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Didaktické aspekty pojmového mapování na základní škole
Vaňková, Petra
NÁZEV: Didaktické aspekty pojmového mapování na základní škole AUTOR: Mgr. Petra Vaňková KATEDRA Katedra informačních technologií a technické výchovy ŠKOLITEL: doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc. ABSTRAKT: Předmětem disertační práce je zkoumání problematiky pojmových map a jejich edukačního potenciálu na základní škole s cílem přispět k rozpracování teoretické báze pedagogiky ve vztahu k oblasti didaktických prostředků a rozvoji konstruktivně orientovaného způsobu edukace. Práce vymezuje pojmové mapy jako didaktický prostředek, analyzuje jejich teoretická východiska z pohledu psychologie a pedagogiky, popisuje pojmové mapy z pohledu funkčních a didaktických specifik a charakterizuje možnosti jejich využití v rámci edukačního procesu. Práce se dále zaměřuje na determinanty ovlivňující implementaci pojmových map do výuky, analyzuje metody hodnocení pojmových map a ukazuje možnosti a způsoby zapojení informačních a komunikačních technologií pro podporu práce s pojmovými mapami. Prostřednictvím empirických šetření práce dokládá didaktický potenciál pojmových map a naznačuje způsoby jejich zapojení do výuky. Svým pojetím představuje práce komplexní studii nahlížející na pojmové mapy z různých pohledů a směrů ve vztahu ke vzdělávání. KLÍČOVÁ SLOVA: pojmová mapa, edukace, didaktický prostředek, strukturace vědomostí
Inkluze a výuka výtvarné výchovy
Stejskalová, Markéta ; Kitzbergerová, Leonora (vedoucí práce) ; Jakubcová Hajdušková, Lucie (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na současnou situaci inkluze neboli společného vzdělávání v prostředí základní školy, konkrétně ve výuce výtvarné výchovy. Teoretická část definuje základní pojmy a popisuje současný stav dané problematiky na základě odborné literatury a aktuálních zákonů. Cílem výzkumné části je získat zkušenosti pedagogů výtvarné výchovy s prací se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Stěžejní je začlenění těchto žáků do běžného procesu vzdělávání, funkce a využití asistentů pedagoga a další specifika inkluzivního vzdělávání. K získání těchto dat je využit kvalitativní výzkum, metoda pozorování, volného rozhovoru a autoevaluace videonahrávky. Klíčová slova: inkluze, edukace, výtvarná výchova, žáci se speciálními potřebami
Architektura jako životní prostor člověka
Zavřelová, Veronika ; Pfeiffer, Jan (vedoucí práce) ; Gajdošíková, Pavla (oponent)
Obsahem práce je implikace tématu architektura a urbanismus do výuky výtvarné výchovy na základní a střední škole. Architektura a urbanismus je komplexním technickým oborem a jeho implikace se může provádět mnoha způsoby a vyučovat žádané klíčové kompetence. Cílem práce je pomocí zpracovaného projektu přesvědčit učitele výtvarné výchovy, aby použili téma architektura především urbanismus ke vzdělávání žáků v péči o prostranství a identifikací s nimi. V teoretické části práce jsou představeny základní pojmy a principy moderní architektury a urbanismu s důrazem na vysvětlení vztahu architektury a urbanismu, které jsou pro úspěšné provedení projektu užitečné. Projekt "Člověk mezi domy" je zpracován v didaktickém časti jako podrobný výukový materiál i s pilotním provedením a následným hodnocením. Obsahem praktické části je dotazníkové šetření, které má získat zájem o téma architektura a urbanismus ve výuce výtvarné výchovy a zjistit, zda je téma architektury v praxi vyučováno. Poslední část práce, umělecký projekt "Na hlavu", ukazuje autorský umělecký přístup při zpracování tématu "Člověk mezi domy". KLÍČOVÁ SLOVA: výtvarná výchova, edukační program, architektura, urbanismus, reciproční vztahy, hmota, děj, prostředí, veřejný prostor, neveřejný prostor, péče o místo, dotazníkové šetření, performance,...
Problematika edukace rodinných příslušníků pečujících o pacienty na domácí umělé plicní ventilaci
Polášková, Veronika ; Kordulová, Pavla (vedoucí práce) ; Hocková, Jana (oponent)
Úvod do problematiky: Počet pacientů závislých na dlouhodobé umělé plicní ventilaci stále přibývá (Chau et al., 2017). Po stabilizaci stavu dítěte je možné, aby tito pacienti byli propuštěni do domácího ošetřování a převedeni na domácí ventilátor. Aby tito pacienti mohli fungovat v domácím prostředí, je důležité správně proškolit rodinné příslušníky či jiné pečující (Borought a Dougherty, 2016). Cíl práce: Cílem výzkumné práce bylo zjistit, jak probíhala edukace na oddělení intenzivní péče, dále získat názor pečujících na kvalitu celého edukačního procesu, a nakonec představit problémy, se kterými se rodinní pečující v domácím prostředí nejčastěji setkávají. Metodologie: Výzkum probíhal na základě kvalitativní studie. Sběr dat byl realizován pomocí polostrukturovaných rozhovorů s rodinnými příslušníky, kteří pečují o pacienty na domácí plicní ventilaci. Výzkumného šetření se zúčastnilo celkem 9 respondentů. Analýza dat proběhla pomocí otevřeného kódování s následnou kategorizací a podkategorizací. Výsledky: Ve výzkumném šetření byly zjištěny důležité aspekty týkající se problematiky edukace rodinných příslušníků. Na základě výsledků z rozhovorů jsme zjistili, že pečující vnímají proces zaškolení velmi pozitivně, nicméně problémy se kterými se setkali, byly například v nedostatku času personálu při...
Odlišnost v adherenci k výživovým doporučením dle edukační historie mladých fotbalistů na klubových akademiích
Wolfová, Nikola ; Suchánek, Pavel (vedoucí práce) ; Starnovská, Tamara (oponent)
Diplomová práce pojednává o významu edukace mladých sportovců v oblasti výživy. V teoretické části je popsána výživa pro období dětského věku. Je zde vysvětleno, jaké existují makroživiny a mikroživiny a proč jsou pro dětský organismus důležité. Dále je rozebrána sportovní výživa dětí a dospívajících. V neposlední řadě jsou vysvětleny základní pojmy spojené s edukací, motivací a vlivem jídla na psychický a fyzický vývoj dětí a dospívajících. Pro splnění hlavního záměru této práce byly vytyčeny čtyři cíle. První tři cíle se týkají porovnání dvou skupin chlapců. První skupina chlapců je zařazena v regionálních fotbalových akademiích již delší dobu a o správné výživě byla edukována již v minulosti při nástupu na regionální fotbalovou akademii a poté i v dalších letech. Ve druhé skupině jsou chlapci, kteří přijdou do regionální fotbalové akademie nově, nikdy předtím o správném stravování poučeni nebyli a budou edukováni poprvé. Srovnání nastiňuje, zda a jaký je rozdíl mezi výsledky tělesného složení a stravovacího režimu již dříve edukovaných chlapců oproti těm, kteří byli informování nově. Čtvrtým cílem bylo ověřit, zda a jaký májí edukace a edukační materiály o správném stravování mladých hráčů na regionálních fotbalových akademiích význam. Praktická část byla zpracována na základě kvantitativního...
Speciálně pedagogická podpora v oblasti pracovní přípravy osob s kombinovaným postižením
Nováková, Kateřina ; Němec, Zbyněk (vedoucí práce) ; Hájková, Vanda (oponent)
Diplomová práce na téma Speciálně pedagogická podpora v oblasti pracovní přípravy osob s kombinovaným postižením si klade za cíl, objasnit problematiku pracovní přípravy studentů Praktické školy jednoleté a Praktické školy dvouleté a jejich následné pracovní uplatnění. Práce je rozdělena na několik částí, teoretická část je zaměřena na informace z odborných publikací i elektronických zdrojů, kde jsou popsány základy této problematiky, které neodmyslitelně k tématu patří. Dále teoretická práce odkrývá vymezením pojmu osoba se zdravotním postižením, specifikaci kombinovaného postižení a s tím souvisejícími pojmy jako edukace osob s kombinovaným postižením, profesní přípravou a pracovním uplatněním. Jsou zde také popsány možnosti propojení sociálních služeb se školstvím, sociální služby, které mohou studenti v rámci Centra Arpida využívat. Praktická část této diplomové práce byla rozdělena do dvou částí. V první části bylo zjišťováno za pomoci polostandardizovaného rozhovoru s otevřenými otázkami, jak zaměstnanci, kteří pracují se studenty Praktické školy jednoleté a Praktické školy dvouleté při Centru Arpida pomáhají se začleněním na otevřený trh práce. Ve druhé části byly zpracovány případové studie, které souvisejí se začleněním studenta/uživatele do Integračního programu. Výzkumný soubor tvořili...
Informovanost žen o rizikových faktorech a možnostech prevence onemocnění karcinomem děložního čípku
Žáková, Bára ; Vachková, Eva (vedoucí práce) ; Matulová, Jana (oponent)
Autor: Bára Žáková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Informovanost žen o rizikových faktorech a možnostech prevence onemocněním karcinomem děložního čípku Vedoucí práce: Mgr. Eva Vachková, Ph.D. Počet stran: 98 Počet příloh: 4 Rok obhajoby: 2020 Klíčová slova: Karcinom děložního čípku, rizikové faktory, prevence, edukace, zdravotní gramotnost Bakalářská práce pojednává o Informovanosti žen o rizikových faktorech a možnostech prevence onemocnění karcinom děložního čípku. Teoretická část poukazuje na obecné informace o karcinomu děložního čípku, rizikových faktorech a prevence. Dále se také zabývá procesem edukace a zdravotní gramotností. Empirickou část práce tvoří kvantitativní dotazník. Výzkumné šetření se zaměřuje na zdravotní gramotnost žen v problematice karcinomu děložního čípku, rizikových faktorech, prevence a očkování. Dále také se zaměřuje na, jestli jsou dostatečně informovány a edukovány o karcinomu děložního čípku. V rámci výzkumu bylo rozdáno 140 dotazníků. Celkem 139 těchto dotazníků splnilo kritéria pro zařazení do našeho výzkumného šetření a bylo následně vyhodnoceno. Na základě výsledků výzkumného šetření byla vytvořena edukační brožura, která obsahuje nejdůležitější fakta o karcinomu děložního čípku včetně prevence.
Vliv edukace na hodnoty krevních lipidů u pacientů s dyslipidemií
Macinauerová, Romana ; Zlatohlávek, Lukáš (vedoucí práce) ; Šatný, Martin (oponent)
Dyslipidemie patří mezi rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění a v její prevenci či léčbě jsou důležitá dietní a režimová opatření. Hlavním cílem této práce je zjistit, zda úprava stravovacích a režimových opatření má vliv na hladinu krevních lipidů těchto pacientů a vedlejším cílem je zjistit stravovací návyky těchto pacientů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje význam a typy jednotlivých lipidů v organismu člověka, jejich trávení a transport. Dále vysvětluje pojem dyslipidemie, jejich dělení, léčbu, diagnostiku a úlohu v metabolickém syndromu. Důležitou roli v léčbě a prevenci dyslipidemií hraje edukace a v této části práce jsou popisovány její typy a správné zásady. Nedílnou součástí edukace je adherence pacienta, která hraje zásadní úlohu při léčbě dyslipidemií. Praktická část je rozdělena na část dotazníkovou, ve které se zjišťují stravovací návyky a frekvence konzumace vybraných druhů potravin a nápojů pacientů lipidologické ambulance Centra preventivní kardiologie VFN a 1. LF UK a část, kdy se vyhodnocují údaje získané z laboratorních vyšetření a z dokumentace pacientů. Při prvním měření byli vybraní pacienti edukováni ohledně stravovacích a režimových zvyklostí a byly zapsány výsledky laboratorních vyšetření a krevního tlaku. Při druhém...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 402 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.