Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 465 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Edukace jako nástroj poznání národní kulturní památky státního hradu Buchlov
Jošková, Marcela ; Havlůjová, Hana (vedoucí práce) ; Sládková, Kateřina (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na vzájemné propojení edukace a poznání historie prezentované v prostředí národních kulturních památek. Jejím cílem je objasnit pojem edukace a představit ji jako jeden z nástrojů interpretace kulturního dědictví. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce jsou popsány hlavní edukační principy a možnosti využití edukace v praxi aplikované na památkových objektech. Na základě příkladů realizovaných edukačních programů na vybraných památkových objektech jsou extrahovaná data principiálně uplatněna pro sestavení edukačního programu v prostředí národní kulturní památky státního hradu Buchlov. Prostřednictvím prezentace skutečné dějinné události je formou příběhu navržena edukační syntaxe, která zprostředkovává poznání života v určitém historickém období. V praktické části je vazba širší historie a dějinných událostí hradu Buchlova spojena do edukačního programu prezentujícího poznání období pozdního středověku a renesance. Na základě analýzy objektu byl vytvořen návrh programu, jehož příprava, realizace a závěrečná reflexe jsou uvedeny v závěru druhé části diplomové práce. Klíčová slova: Edukace, edukační program, poznání, vzdělávání, interpretace, kulturní dědictví, renesance, kulturní památka, hrad Buchlov, historie
Existencialism and its Implementation in Education
Krivdová, Annamária ; Hogenová, Anna (vedoucí práce) ; Hauser, Michael (oponent)
Tato práce si klade za cíl nastínit nejvlivnější myšlenky existencialismu a dát je do souvislosti s naším každodenním životem. První část se zaměřuje na pět existenciálních spisovatelů a jejich nejhlubší příspěvky. Oslovuje díla Dostojevského, Kierkegaarda, Nietzscheho, Sartra a Camuse. Druhá část se skládá z dvanácti podkapitol, řešících otázky svobody, determinismu, úzkosti, utrpení, autenticity, odpovědnosti a hledání smyslu života. Tato část se snaží uvést otázky existenciální filozofie do praktického využití a zdůraznit její trvalý vliv a význam v dnešním světě. Je postavena ve formě dvanácti lekcí a nabízí různé příklady a pohledy na podnětné koncepty uvedené v první části.
Příběh baroka. Návrh edukačních programů pro expozici "Staří mistři" v Národní galerii.
Valtová, Veronika ; Sládková, Kateřina (vedoucí práce) ; Havlůjová, Hana (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na edukaci v galerijním prostředí. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Cílem je vytvoření dvou edukačních programů podrobně popsaných v praktické části, které navazují na vymezené teoretické principy v části první. V teoretickém úseku se práce zabývá charakteristikou a odlišením muzejní a galerijní pedagogiky a popisuje výchovu a vzdělávání v českých a zahraničních muzeích a galeriích. Práce rovněž zkoumá metody a formy galerijní edukace a vymezuje základní pojmy jako animace a edukace, objektové učení a konstruktivistickou pedagogiku, s níž galerijní edukace pracuje. V této části jsou stručně charakterizovány všechny programy, které v roce 2022 Schwarzenberský palác nabízí pro školní skupiny a je zde popsána expozice, v nichž se programy uskutečňují. V praktické části jsou vytvořeny dva edukační programy určené pro 1. stupeň základní školy a pro 2. stupeň základní školy v expozici Staří mistři v Národní galerii ve Schwarzenberském paláci. Práce popisuje cílové skupiny, vybraná umělecká díla a také zaznamenává a hodnotí průběh každého programu. K hodnocení programu je využita zpětná vazba od žáků, učitelů a edukátorů Národní galerie. Součástí hodnocení programu jsou i návrhy na zlepšení jednotlivých aktivit v programu. Na závěr práce předkládá návrhy aktivit a...
Možnosti edukace a aktivizace seniorů v sociálních zařízeních
Pokorná, Daniela ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Dostálová, Vladimíra (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na zmapování možností a dostupností edukace a aktivizace seniorů v sociálních službách vybraných sociálních zařízení v Jihomoravském kraji. Práce sleduje nabídku edukačních a aktivizačních programů pro seniory v Jihomoravském kraji, v okrese Hodonín a Kyjov, jejich provádění a pozitivní či případně negativní vliv na seniory. V teoretické části se věnuji tématu stáří, velmi aktuálnímu tématu stárnutí obyvatel, vymezení podstatných edukačních a aktivizačních programů a jejich důležitosti a přínosu, kvalitě nabízených programů a vzdělávání a aktivizaci seniorů v kontextu aplikované vědní disciplíny. Zmíním účastníky programů, nutnost odbornosti v oboru a krátké rozdělení programů. V praktické části se zaměřím na nabídku aktivizačních aktivit a edukaci seniorů v konkrétních zařízeních v Jihomoravském kraji. Dále se zaměřím na fakt, zda klienti nabízené programy přijímají, a jestli je pro ně nabídka nabízených aktivit dostatečně pestrá a zkvalitňuje život jednotlivce, tedy jestli má dobrý vliv na biologickou, psychickou a sociální stránku klienta, a hlavně na to, zda splňuje jejich požadavky. Polostrukturované rozhovory proběhnou s klienty i s pracovníky sociálního zařízení pro maximalizaci objektivity a získání pohledu strany, která aktivizaci a edukaci provádí,...
Povinná školní docházka napříč vzdělávacími systémy v Belgickém království
Vávrová, Zuzana ; Prokop, Jiří (vedoucí práce) ; Mojžíšová, Jarmila (oponent)
Diplomová práce se bude zabývat studiem vzdělávacích systémů ve třech společenstvích Belgického království - ve Vlámském, Valonském a Německy mluvícím společenství. Podrobněji se zaměří na povinnou školní docházku těchto vzdělávacích systémů. Teoretická část práce se bude věnovat definici srovnávací pedagogiky, jejímu významu a metodologii. Přiblíží pojmy vzdělávací systém a jeho srovnávání a povinná školní docházka. V další části bude stručně představeno Belgické království jako stát se specifickým uspořádáním. Praktická část diplomové práce se bude formou kvalitativního výzkumu, konkrétně studie, zabývat třemi školskými systémy v Belgii. Cílem práce je provést analýzu a komparaci méně známých vzdělávacích systémů a vyhodnotit jejich funkčnost pomocí srovnání vzdělávacích výsledků dosahovaných ve školách různých společenství v Belgii. Dále také poukázat na výhody a nevýhody autonomie jednotlivých školských systémů a jejich komparace. KLÍČOVÁ SLOVA povinná školní docházka, vzdělávací systémy, srovnávací pedagogika, primární vzdělávání, sekundární vzdělávání, komparace, edukace
Expozice
Römerová, Denisa ; Vaněk, Vojtěch (oponent) ; Javůrek, Tomáš (vedoucí práce)
Diplomová práce s názvem Expozice je karetní společenská hra edukativního charakteru, která si klade za cíl přiblížit hráčům a hráčkám koncept a princip fotografické expozice. Hra zahrnuje karty, další herní materiál a herní soubor fotografií, který přináší vhled do dějin fotografie. Hráči*ky by měli*y během nebo díky hraní pochopit zákonitosti ovládání fotoaparátu, u kterého lze ovládat nastavení clony, času a citlivosti.
Postižení pohybového aparátu u hráčů na bicí nástroje
Štorek, Jan ; Pánek, David (vedoucí práce) ; Pavlů, Dagmar (oponent)
Název: Postižení pohybového aparátu u hráčů na bicí nástroje Cíle: Cílem této práce je zpracování literárních zdrojů z oblasti performing arts medicine u hudebníků se speciálním zaměřením na skupinu hráčů na bicí nástroje. Hlavní zaměření bude směřováno na postižení pohybového aparátu a možnosti jeho terapeutického, preventivního, edukačního a ergonomického ovlivnění. Metody: Jedná se o literární rešerši převážně ze zahraničních anglických zdrojů. Byly využity elektronické databáze jako Pubmed, Pedro, Science Direct, Wiley a Springer. Speciální pozornost byla věnována studiím, které popisují zdravotní problémy hudebníků spojené s hraním na bicí nástroje. Dále je popsána ergonomie hry na nástroj a prevence a edukace v této oblasti. Výsledky: Zadání vstupních kritérií rešerše odpovídalo celkem 128 studií. 88 těchto studií se věnovalo zdravotním problémům hry na hudební nástroj obecně, 5 studií se zabývalo přímo konkrétně zdravotními riziky hry na bicí nástroje. Dalších 11 studií popisuje hráče na bicí nástroje v rámci většího zkoumaného vzorku hudebníků. Závěr: Studií, věnujících se přímo zdravotní problematice hry na bicí nástroje je malé množství. Jejich autoři často vycházejí z osobní zkušenosti. Na internetu lze nalézt řadu webových stránek, obsahující informace, týkající se nejčastějších...
Edukační proces u pacientů před srdeční katetrizací a výsledky jeho evaluace
Packová, Lucie ; Švarcová, Eva (vedoucí práce) ; Hlaváčová, Marie (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou edukace u pacientů indikovaných k invazivnímu výkonu srdeční katetrizace. Skládá se z teoretické a empirické části. V teoretické části jsou překládány základní poznatky vztahující se k výchovně - vzdělávací činnosti ve zdravotnickém prostředí. Dále přehledně prezentuje základní pojmy a problematiku srdeční katetrizace. Stěžejní je empirická část práce, pro kterou byla zvolena metodika jednofázového smíšeného modelu, tj. užití kvalitativních i kvantitativních technik v jediném výzkumném šetření. Sběr se realizoval pomocí polostrukturovaného rozhovoru u pacientů Interní kliniky ÚVN a 1.LF. V závěru jsou prezentovány výsledky šetření, jež mají reflektovat kvalitu a efekt edukačního procesu. Součástí výzkumné zprávy je i návrh intervencí, které mají přispět ke zvýšení efektivity edukační činnosti zdravotnického personálu oddělení Kardiologie - lůžková část a Intermediální péče Interní kliniky ÚVN a 1. LF.
Ovlivňování motoriky ve vztahu k prostorové orientaci u žáků 1. a 2 stupně základní školy pro zrakově postižené
Koubová, Lenka ; Šumníková, Pavlína (vedoucí práce) ; Květoňová, Lea (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou prostorové orientace a samostatného pohybu osob se zrakovým postižením. Cílem práce je zhodnotit míru odchylek od přímého směru žáků se zrakovým postižením z prvního a druhého stupně základní školy. Po nastudování a zanalyzování odborné literatury je v teoretické části popsán současný systém vzdělávání osob se zrakovým postižením v České republice. Zmíněny jsou specifické potřeby vztahující se na oblast edukace této cílové skupiny. Omezení funkce zrakového analyzátoru má vliv na prostorovou orientaci a samostatný pohyb jedince se zrakovým postižením. Z tohoto důvodu práce pojednává o zmíněné problematice a charakterizuje výuku předmětu prostorová orientace a samostatný pohyb. U osob se zrakovým postižením se vyskytují problémy v oblasti motoriky. Patrné je to zejména v nesprávné technice chůze a v odchylování se od požadovaného přímého směru. Výzkumná část práce analyzuje odchylky od přímého směru žáků se zrakovým postižením a žáků intaktních.
Edukační dovednosti a jejich uplatňování v praxi
Šertlerová, Nikola ; Tomová, Šárka (vedoucí práce) ; Raudenská, Jaroslava (oponent)
V bakalářské práci s názvem "Edukační dovednosti a jejich uplatňování v praxi" se zabýváme edukací pacienta sestrou. Práce je rozdělená na část teoretickou a empirickou. Teoretická část práce popisuje edukaci v ošetřovatelství, charakteristiku účastníků edukace, roli sestry - edukátorky, faktory ovlivňující edukaci, komunikaci v edukaci, didaktické zásady edukace, edukační metody, edukační cíle a edukační proces v ošetřovatelství. Empirická část popisuje dotazníkový průzkum, který se skládal z dotazníků pro sestry a dotazníku pro pacienty na interních a chirurgických odděleních Fakultní nemocnice v Motole a oblastní nemocnice v Orlové. Záměrem bylo provedení primárního sběru dat a jejich následná analýza. Empirická část práce popisuje metodiku a organizaci šetření, charakteristiku průzkumného vzorku a analýzu výsledků průzkumného šetření. Výsledky šetření jsou graficky zpracovány a pracovní hypotézy statisticky zpracovány. Výsledky práce potvrzují, že edukaci považují za důležitou nejen sestry ale také pacienti, kteří jsou si vědomi důležitosti edukačního procesu. Největší překážkou při edukaci je pro sestry nedostatek času. Pacienti by byli nejraději edukováni v soukromí. Bohužel dle odpovědí sester tyto místnosti na odděleních chybí. V diskuzi jsou zhodnocena získaná data, stanovené cíle práce a...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 465 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.