Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 582 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Využití monetární politiky v simulátoru ekonomických nástrojů
PŘIBYL, Matěj
Tato práce popisuje měnovou politiku a využití jejích nástrojů v moderní ekonomice. Měnová politika je soubor nástrojů, které centrální banka státu používá k řízení celkové nabídky peněz a k podpoře hospodářského růstu a k uplatňování strategií. Nástroje, které jsou v této práci použity a popsány, jsou například operace na volném trhu, diskontní sazba a povinné minimální rezervy. Tyto nástroje se používají jako řešení náhodných událostí, které se v národním hospodářství vyskytují. Všechny tyto události jsou obsaženy ve scénáři, který popisuje a navrhuje správné použití ekonomických nástrojů. Hlavním cílem této práce je implementace skriptu do schématu. Diagram také obsahuje různé volby a možnosti řešení událostí obsažených v tomto diagramu. Například rostoucí inflace se řeší zvýšením úrokových sazeb. Výstupy této práce pomohou bankám řešit různé ekonomické události a mohou být také použity jako nástroj pro vzdělávání studentů na ekonomicky zaměřených školách.
Zadluženost obcí v Moravskoslezském kraji
Kořínková, Pavlína
Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení zadluženosti obcí Moravskoslezského kraje. Prostřednictvím vybraných ukazatelů zadluženosti bude sledován vývoj hodnot v průběhu tří let a posouzen stav zadluženosti těchto obcí. Kromě toho bude možné posoudit také to, který ze tří sledovaných let byl pro obce nejnáročnější a naopak. V závislosti na vybraných ukazatelích budou identifikovány dvě zadlužené obce, u kterých budou zkoumány možné příčiny jejich vyšší zadluženosti. V práci bylo zjištěno, že se obě tyto sledované obce zadlužily kvůli velmi nákladným investicím, které však přispívají dlouhodobému rozvoji obce a životnímu prostředí. Na základě těchto zjištění bude ostatním obcím doporučeno investovat především do takových projektů, které jsou přínosné i pro následující generace a rozvoj obcí. Obce by měly pečlivě připravovat a promýšlet nové projekty, optimalizovat podmínky úvěrů a úroky, a investovat ideálně do takových projektů, které budou do budoucna generovat příjmy. Těmito opatřeními se obce mohou vyhnout rizikovým rozhodnutím a případnému zadlužení.
Produkční a ekonomické hodnocení pěstování cukrovky při různých způsobech zpracování půdy
Chlebanová, Petra
Práce se zabývá a hodnotí produkční a ekonomické aspekty pěstování cukrové řepy. V teoretické části práce je uvedena podrobná charakteristika plodiny včetně požadavků na prostředí, zařazení cukrové řepy do osevního postupu, výživa a ošetření porostu, sklizeň a skladování. V první části práce jsou také charakterizovány základní způsoby zpracování půdy, ale i moderní technologie. Zároveň práce popisuje ekosystémové služby a využití v oblastech fytoenergetiky nebo biotechnologií. Teoretickou část uzavírají kapitoly, které se věnují problematice ekonomiky pěstování, legislativě a přibližují současný stav v odvětví. Praktická část se zabývá hodnocením vlivu různého zpracování půdy na kvalitativní parametry, jako je například výnos nebo cukernatost. Pokus byl realizován na polní pokusné stanici v Žabčicích, v rámci pokusu AGRO 2. Došlo k hodnocení tří variant zpracování půdy – klasické zpracování s orbou, minimalizační technologie a přímé setí v ročnících 2017 – 2019.
Chovatelská a ekonomická analýza chovu skotu ve vybraném zemědělském podniku
DÁŇOVÁ, Anna
Cílem této diplomové práce je chovatelské a ekonomické zhodnocení podniku s chovem skotu. Hodnocení bylo provedeno v Zemědělském družstvu Budíškovice v letech 2018 - 2020. Hodnoceny byly všechny chované kategorie skotu. Data byla získána z účetní a zootechnické vnitropodnikové evidence. Ekonomické ukazatele byly porovnávány s výsledky statistického šetření Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI). Chovatelské ukazatele byly porovnány s průměrem populace jednotlivých kategorií skotu v České republice.
Zhodnocení zdravotních a sociálních služeb a jejich ekonomiky ve Slatinných lázních Třeboň, s. r. o., po realizované fúzi
BLAŽKOVÁ, Eva
Cílem diplomové práce je zhodnotit restrukturalizaci dvou lázeňských společností, konkrétně sloučení Lázní Aurora, s. r. o., a Bertiných lázní Třeboň, s. r. o., do jedné společnosti Slatinné lázně Třeboň, s. r. o., a to z hlediska zhodnocení kvality poskytovaných zdravotních a sociálních služeb i z hlediska hospodaření, organizace a řízení. Současně bylo mým cílem představit pohled klientů na danou problematiku, tj. názory pacientů na realizované změny. Práce se člení na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na úvod do problematiky, charakteristiku oblasti Třeboňska, postavení lázeňské rehabilitační péče v rámci systému poskytovaných zdravotních služeb, teorii fúzí a cílů vlastního projektu restrukturalizaci spojovaných lázeňských společností. Ke zpracování jsem použila sekundární analýzu dat. Pro vytvoření praktické části diplomové práce byla využita data ze Slatinných lázních Třeboň, s. r. o. Vlastní fúze byla provedena k datu 1. 1. 2017. K analýze byla proto využita data z let před fúzí, tj. 2015-2016 i let po fúzi, tedy 2017, 2018 a částečně 2019. Konkrétně jde o statistická data zaměřená na sledování výkonů lázní, počtu klientů, jejich struktury dle čerpaných služeb či průměrné délky pobytu. Dále jsem ke zpracování využila ekonomické údaje popisující výkony společnosti, které lze získat z veřejně dostupných zdrojů - systému AskNow a z lázeňského informačního systému Open Spa. Pro zhodnocení fúze je také proveden kvantitativní a kvalitativní výzkum zaměřený na získání vhledu do sociální reality prostřednictvím dotazníkového šetření. Zjištěná data jsem zapsala pomocí popisné statistiky /tabulky, grafy/. Výsledky a závěry ukazují, že fúze byla prospěšná např. z hlediska růstu počtu klientů. Obdobně klienti v rámci svých opakovaných léčebných pobytů hodnotili provedenou fúzi pozitivně. Klíčový závěr však spočívá ve vlastních výsledcích hospodaření, které prokázaly oprávněnost provedené fúze v ekonomické oblasti. Výsledky práce by mohly být využity pro plánování dalšího strategického rozvoje lázeňské společnosti.
Struktura úspor českých domácností v závislosti na vývoji ekonomiky ČR
JAROLÍMKOVÁ, Michaela
Diplomová práce se zabývá vybranými otázkami struktury úspor českých domácností a ekonomikou České republiky. Úspory domácností tvoří důležitou část každé ekonomiky, a proto je důležité tyto úspory sledovat. Diplomová práce je zaměřena na situaci v České republice s cílem zjistit, jaký je vývoj ve struktuře úspor českých domácností v závislosti na vývoji ekonomiky České republiky v letech 2005-2020. Úspory českých domácností tvoří netermínované vklady, termínované vklady, vklady v cizí měně, stavební spoření, penzijní fondy a investiční fondy. V rámci diplomové práce byla použita korelační a regresní analýza. Výsledky analýzy ukazují, že úspory domácností jsou závislé na některých makroekonomických ukazatelích, zejména na hrubém domácím produktu, čistém disponibilním důchodu a počtu zaměstnaných osob. Je zřejmé, že české domácnosti jsou v oblasti osobních financí velmi konzervativní, přičemž nejpoužívanějším finančním produktem jsou netermínované vklady.
Dlouhodobý majetek ve vybrané obci
KOPICOVÁ, Veronika
Bakalářská práce se věnuje tématu Dlouhodobý majetek ve vybrané obci. Cílem práce je analýza dlouhodobého majetku ve vybrané obci a na základě zjištěných skutečností navrhuje případné nápady vedoucí ke zlepšení stávajícího stavu majetku a hospodařením s ním. Zaměřuje se na postavení vybrané obce v majetkoprávních vztazích. Dále analyzuje složení majetku dané obce pomocí vertikální a horizontální analýzy a specifikuje nejvýznamnější složky majetku. Dále je analyzována odpovědnost spojená s hospodařením majetku, kontrola hospodaření a analýza vnitroorganizační směrnice dlouhodobého majetku. Závěrem práce je vyhodnocení situace obce a navržení možností ke zlepšení současného stavu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 582 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.