Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 636 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.06 vteřin. 
Investiční prostředí ve virtuální real cash ekonomice
Lehnert, Filip ; Hlavinka, Roman (oponent) ; Budík, Jan (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je seznámení čtenáře s problematikou možných finančních investic ve virtuální ekonomice s reálnými peněžními prostředky a navržení strategie vedoucí k co největšímu zhodnocení počátečního kapitálu. V úvodu vystihuje analýzu virtuální měny PED, ekonomiky a systém veřejně obchodovatelných akcií. Hlavní část práce je zaměřena na představení výsledků prakticky obchodované investice vycházející z fundamentální analýzy, spekulací o vnitřní hodnotě akcie a vyhodnocení aplikované strategie včetně přínosů práce.
Environmentální řešení objektu mateřské školy
Velísková, Jana ; Rubinová, Olga (oponent) ; Uher, Pavel (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem budovy mateřské školy v obci Dolní Lhota. je navržena jako dvoupodlažní budova s plochou střechou. Bude navazovat na stávající budovou základní školy. První nadzemní podlaží bude sloužit pro účely mateřské školy, druhé nadzemní podlaží bude sloužit pro odpolední aktivity. V prvním podlaží je umístěna třída, toalety pro děti, šatna, kanceláře, zázemí pro uklízečky, sklady, technická místnost, strojovna. Ve druhém patře jsou dvě třídy pro odpolední aktivity, šatna, kancelář, sklad a toalety. Skládá ze tří částí. První část se zabývá návrhem stavební konstrukce. Obsahuje projektovou dokumentaci se všemi půdorysy, řezy, základy, výkres střechy, technickou zprávu, pohledy. Konstrukční systém budovy je stěnový. Obvodové a vnitřní nosné zdivo je navrženo z keramických bloků. Stropy jsou provedeny z panelů Spiroll. Druhá část obsahuje technické vybavení budovy. Návrh vzduchotechnické jednotky a rozvodných prvků do místností. Výpočet využití dešťové vody. Zahrnuje také návrh vytápění budovy, osvětlení a výkres globálního schématu. Fotovoltaické panely jsou na střeše navrženy k pokrytí spotřeby budovy. Vytápění je zajištěno podzemní vodou Ve třetí části se zabývám, jaký má vliv rozdělení budovy do zón. Jako příklad jsem použila návrh vzduchotechnických jednotek. Vzhledem využití školní budovy, kdy první patro pojede převážně v dopoledních hodinách, a druhé v odpoledních jsem se zaměřila, která varianta z hlediska ekonomiky je výhodnější.
Zhodnocení hospodaření vybraného dobrovolného svazku obcí
Vašíčková, Dominika ; Karas, Michal (oponent) ; Lajtkepová, Eva (vedoucí práce)
Tématem bakalářské práce je hospodaření dobrovolného svazku obcí Valašsko Horní - Vsacko. Cílem této bakalářské práce je zhodnocení hospodaření tohoto dobrovolného svazku obcí. Práce je rozdělena na tři části, teoretickou, praktickou a návrhovou část. V teoretické části se nejprve budeme zabývat rozpočtovou soustavou a poté obecnou charakteristikou dobrovolného svazku obcí. V praktické části se zaměříme na příjmy a výdaje v jednotlivých letech sledovaného období, a dále také na zhodnocení hospodaření s finančními prostředky svazku. V poslední části se budeme věnovat návrhu projektu, který by měl přispět k rozvoji regionu.
Návrhy na zlepšení služeb hotelu Myslivna
Izák, Filip ; Mazuch, David (oponent) ; Mikulec, Luděk (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaobírá problematikou kvality poskytovaných služeb hotelu Myslivna Brno. Jedná se o hotel, jehož úroveň současných poskytovaných služeb je nutné pomocí řady opatření zvýšit. Při zpracovávání práce jsem vycházel z reálných ekonomických, provozních i technických dat realizovaných v rámci současného provozu hotelu Myslivna. V návrhové části předkládám opatření, která mohou vést k rostoucímu trendu obsazenosti a kvalitě poskytovaných služeb. Pro realizaci návrhů je zapotřebí vynaložit značné množství prostředků, jejichž návratnost by však měla přinést pozitivní efekt ve fungování a prosperitě celého hotelu Myslivna.
Ekonomie a ekologie využívání biomasy
Plíšek, Petr ; Špiláček, Michal (oponent) ; Pospíšil, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou ekonomicko-ekologických souvislostí využívání biomasy. První část je zaměřena na popis podstaty a způsobu využívání biomasy. Další část práce je zaměřena na ekonomické aspekty v souvislosti s biomasou. Nezbytností při zpracovávání určitého zdroje energie je i jeho ekologická problematika, ta je obsahem třetí kapitoly. Poslední část práce se věnuje návrhu kondenzačního výměníku a jeho výkonu vzhledem k vlhkosti paliva a výkonu kotle s kondenzačním výměníkem v závislosti na teplotě vychlazení spalin.
Akumulace elektrické energie z obnovitelných zdrojů
Plíšek, Petr ; Špiláček, Michal (oponent) ; Pospíšil, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou akumulace elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů. První část je zaměřena na popis možných způsobů akumulace, zvláště se zaměřením na ty způsoby, které jsou vhodné pro obnovitelné zdroje energie. Další část se věnuje návrhu akumulace energie ve stlačeném vzduchu pro vybranou fotovoltaickou elektrárnu. Nezbytností při návrhu určitého způsobu ukládání energie je i jeho technicko- ekonomická analýza, ta je obsahem poslední části práce.
Návrhy na zlepšení služeb hotelu U Hraběnky
Kumbárová, Ludmila ; Píza, Petr (oponent) ; Mikulec, Luděk (vedoucí práce)
Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku zvyšování a kvalitu poskytovaných služeb v existujícím hotelu na Vysočině v Telči. Jedná se o zařízení, jehož úroveň současných poskytovaných služeb je nutné řadou opatření zvýšit. Při zpracování jsem vycházela z konkrétních poskytnutých ekonomických, provozních i technických údajů realizovaných v rámci současného provozu hotelu. V návrhové části pak předkládám řadu opatření, které mohou vést ke zvýšení obsazenosti, i ostatních poskytovaných současných služeb. Jsem si vědoma, že pro jejich realizaci bude nutno vytvořit nemalé množství prostředků, jejichž návratnost by však měla přivést celkový efekt ve fungování většího povědomí a prosperitě celého hotelu.
Návrhy na zlepšení služeb hotelu Kozák
Holický, Filip ; Nováková, Lenka (oponent) ; Mikulec, Luděk (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zpracována pro společnost Kozak Invest a.s., která je provozovatelem tříhvězdičkového hotelu Kozák v Brně. Analyzuje a hodnotí poskytované služby a oblasti, které s jejich zajišťováním souvisí. Obsahuje návrhy na zlepšení nabízených služeb a prostor hotelu s cílem navýšit konkurenceschopnosti hotelu.
Zhodnocení hospodaření vybrané příspěvkové organizace
Klenorová, Lenka ; Hýzlová, Alena (oponent) ; Lajtkepová, Eva (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením hospodaření příspěvkové organizace Sagapo. V první části jsou uvedeny teoretické poznatky, které jsou východiskem pro následnou analytickou část. Tato část obsahuje základní informace o vybrané organizaci, finanční analýzu a zhodnocení současného stavu. Poslední část podává návrhy a doporučení, které povedou ke zlepšení hospodaření zvolené příspěvkové organizace.
Business plan - Home Care Service
Bodnárová, Martina ; Rak, Luděk (oponent) ; Koleňák, Jiří (vedoucí práce)
The first part of the thesis is focused on he theoretical knowledge needed for a high-quality elaboration of business project. The second part of this work is focused on the creation of a business project in the area of health service and domestic nursing. It is concentrated on creating a firm and providing services in the area of health care. The aim of my thesis is to create a high-quality business project for a successful business start.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 636 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.