Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Postoj českých spotřebitelů k ekologickým značkám
PROKEŠOVÁ, Kristýna
Udržitelnost přírodních zdrojů a životního prostředí představuje celosvětově obrovský problém. Lidé se zaměřují na udržitelný rozvoj také v České republice. V naší zemi se vyrábí a prodává velké množství různých ekologicky šetrných produktů. Pro odlišování těchto produktů se využívá systém ekoznačení, který identifikuje výrobky a služby, které jsou oproti běžným produktům šetrné k životnímu prostředí. Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit, jak spotřebitelé vnímají ekoznačky a výrobky šetrné k životnímu prostředí. Dalším cílem je zjistit, jak spotřebitelé nakupují a zda je pro ně udržitelná spotřeba důležitá. V rámci této práce a za účelem dosažení jejího cíle byl proveden marketingový průzkum prostřednictvím dotazníkového šetření. Proces marketingového průzkumu zahrnuje shromažďování informací o kupujících, cílové skupině a spotřebitelích. Poznání chování spotřebitele umožňuje odpovědět na mnoho otázek, nebo formulovat vhodná doporučení či strategie. Součástí výsledků této práce jsou návrhy a doporučení týkající se ekoznaček.
Environmentální řízení podniku
Horčičková, Nikola ; Pavláková Dočekalová, Marie (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
Diplomová práca sa venuje téme environmentálneho riadenia konkrétneho podniku. Popisuje dostupné environmentálne nástroje využívané v podniku. Analytická časť je previazaná s teoretickou. Podnik je hodnotený ako jednotlivec, podľa jeho vplyvu na spoločnosť a životné prostredie. Záver diplomovej práce tvorí celkové zhodnotenie problematiky, ako aj návrh opatrení a možných riešení s cieľom zlepšiť environmentálne postavenie podniku.
Ekologický marketing ve společnosti DM drogeriemarkt
Bakalářová, Jana ; Báča, Ladislav (vedoucí práce) ; Koudelková, Petra (oponent)
Bakalářská práce na téma Ekologický marketing ve společnosti DM drogeriemarkt se zabývá analýzou nového marketingového přístupu, známý také jako environmentální marketing či green marketing. Úvodní kapitoly práce se věnují teoretickým východiskům, od vysvětlení teoretických pojmů a definic, na základě kterých můžeme práci dále rozvíjet, až po hlubší deskripci marketingových výrazů. Práce nás blíže seznamuje s green marketingem jako takovým, od jeho definice přes historii, až po jeho nejasnou budoucnost. Dojde také k analýze ekologického marketingu, kde se blíže zaměřuji na svět, Českou republiku a zkoumanou společnost, kterou je DM drogeriemarkt. V analytické části bakalářské práce se pak podrobněji zaměřuji na marketingový mix bio výrobků prodávaných ve zkoumané společnosti. Analýza obsahuje jak rozbor bioproduktů z hlediska designu obalu, tak i jejich složení, environmentální označení, cenovou tvorbu při jejich prodeji a marketingovou komunikaci, kterou společnost komunikuje, s cílem přiblížit konečnému spotřebiteli své produkty a firemní filozofii. Stěžejní částí práce je spotřebitelský průzkum, který byl učiněn formou dotazníkového šetření. Hlavním cílem tohoto výzkumu je zjistit, jaké je postavení bioproduktů na českém trhu. Na základě tohoto výzkumu bych zároveň chtěla zjistit postoje...
Potenciál environmentálních opatření v ubytovacích zařízeních v oblasti ŽELEZNORUDSKO
MACHALOVÁ, Marie
Cílem této bakalářské práce bylo identifikovat existující environmentální opatření v ubytovacích zařízeních v oblasti Železnorudsko, zhodnotit zkušenosti jejich provozovatelů a na základě výsledků navrhnout možnosti budoucího rozvoje těchto zařízení. Informace od jednotlivých provozovatelů ubytovacích zařízení byly sbírány pomocí dotazníkového šetření. Výsledky výzkumu, společně s návrhy pro možný budoucí rozvoj ubytovacích zařízení ve zkoumané oblasti, jsou obsaženy v praktické části.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam: