Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 62 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Problematika invazních druhů raků na území České republiky
Čuprová, Veronika
Diplomová práce navazující na bakalářskou práci „Invazní druhy živočichů v České republice“ je zaměřena na problematiku invazních druhů raků. Cílem práce je popsat legislativu, dosavadní způsob monitoringu těchto druhů a možnosti jejich regulace. Práce se zabývá monitoringem invazních druhů raků na dvou vybraných lokalitách v České republice a aplikací vhodných regulačních zásahů. Spolu s monitoringem byly odebrány vzorky vody a provedeny rozbory na přítomnost račího moru. Z výsledků je patrné, že na lokalitě Prostřední rybník, kde se vyskytuje rak mramorovaný a kde probíhají eradikační opatření už od roku 2020, se stále nepodařilo tohoto raka zcela úspěšně vymýtit. Z rozhovoru provedeného s místními respondenty bylo zjištěno, že zhruba polovina dotázaných má o této problematice povědomí, a to právě díky akcím uskutečněným v rámci eliminace tohoto druhu a informačním tabulím rozvěšených v okolí. Na lokalitě Besének je kromě raka signálního přítomna i malá populace původního ohroženého druhu raka říčního. I na této lokalitě byly provedeny regulační opatření s cílem co nejvíce eliminovat tento invazní druh a zabránit potenciálnímu ohrožení původních raků. Na základě získaných výsledků byla na obou lokalitách navržena další možná regulační opatření. Do budoucna by bylo zapotřebí se více zaměřit na osvětu tohoto vysoce aktuálního tématu, jelikož právě povědomí a pochopení veřejnosti je považováno za jedno z nejúčinnějších preventivních opatření.
Degradace lesů v Malajsii a její ekonomické a sociální dopady
Šebelová, Hana
Bakalářská práce se zabývá tematikou degradací lesů v Malajsii a jejími ekonomickými a sociálními dopady. Popisuje příčiny a důsledky degradace a s ní úzce spojenou deforestaci, přičemž se podrobněji zabývá jednotlivými obsahovými částmi. V závěru jsou uvedeny právě ekonomické a sociální dopady a jsou navrhnuta řešení pro případné zlepšení situace v této zemi.
Zhodnocení dopadů Lisabonské smlouvy na fungování Evropského parlamentu
Drewniaková, Aneta
Práce se zabývá vybranými změnami Lisabonské smlouvy a následně jejich dopady na fungování Evropského parlamentu. Nastíněn je kontext v rámci historie Evropská unie, vznik a vývoj Evropského parlamentu, rovněž také okolnosti vzniku Lisabonské smlouvy a změny, které zavedla. Konkrétně se jedná o institucionální změny, nové pravomoci či oblasti působnosti. Následně je zanalyzováno a vyhodnoceno využívání jednotlivých nástrojů právě Evropským parlamentem.
Vliv pandemie Covid-19 na vzdělávání studentů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
ZEC, Miriana
Bakalářská práce se zabývá dopadem pandemie Covid-19 na vzdělávání studentů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a hodnotí její dopady, zejména s ohledem na přechod na distanční studium a adaptaci na pandemické prostředí očima studentů a vysokoškolských pedagogů. Cílem práce je zhodnotit dopady Covid-19 na vzdělávání studentů a navrhnout možné změny, které by mohly vést k zefektivnění vzdělávacího procesu. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část představuje vysokoškolské vzdělávání a její charakteristiku spolu s popisem pandemie Covid-19 ve vztahu ke vzdělávání na vysokých školách. Praktickou část tvoří výzkum, který pomocí dotazníkového šetření zjišťuje, jaké dopady nejvíce vnímali studenti a vyučující na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích při adaptaci na pandemické prostředí během online výuky.
IFRS 9 - a new approach to financial instruments reporting
Kumar, Sunny
Tato diplomová práce se zabývá novou klasifikací a oceňováním finančních nástrojů a kvantifikováním dopadů na bankovní organizace po aplikaci nového standardu IFRS 9. Protože IFRS 9 nahradil IAS 39, tato práce proto provádí průzkum a analýzu mechanismu účetního výkaznictví používaného před a po zavedení IFRS 9. Teoretická část práce vysvětluje klasifikaci a oceňování IFRS 9, kvalitativní srovnání mezi IAS 39 a IFRS 9 a různé dopady na organizace použitím nového standardu. Praktická část kvantifikuje tyto dopady analýzou finančních výkazů a zpráv, které mohou mít vliv na účinnost, kontrolu a výnosy 3 bankovních organizací z České republiky v jejich vykazování finančních nástrojů.
Péče o dítě s tělesným postižením a její dopad na život rodiny
MRVÍKOVÁ, Anežka
Bakalářská práce se zabývá problematikou péče o dítě s tělesným postižením a jejími dopady na život rodiny, z pohledu rodičů dětí. Cílem této práce je zjistit, co vše péče o dítě s tělesným postižením obnáší, a zanalyzovat její dopady na rodinu. Dílčím cílem je identifikovat, jaká pozitiva a negativa s sebou tato péče nese. Výzkum byl dělán kvalitativní strategií, metodou dotazování za použití techniky neřízeného rozhovoru. Rozhovory byly uskutečňovány s rodiči dětí s tělesným postižením, kteří o dítě pečují alespoň 5 let. Výsledky výzkumu byly zpracovány metodou vytváření trsů. Z výsledků vyplývá, že péče o dítě s tělesným postižením je pro všechny rodiny velice náročná, míra náročnosti a množství dopadů je velice ovlivněna stupněm postižení, dalšími sourozenci, kvalitou partnerského vztahu, ale i vztahem s ostatními členy širší rodiny či přáteli. Velké dopady v tázaných rodinách měla péče také na společenský život rodiny, který musely rodiny většinou omezit, či na ekonomickou situaci rodiny. Zde vyšlo najevo, že všechny tázané rodiny musely alespoň jednou využít pomoci veřejných sbírek. Péče o dítě s tělesným postižením nemá však jen negativní dopad na fungování rodiny, většina komunikačních partnerů uvedla, že až díky dítěti s tělesným postižením přestali žít povrchní život a změnili své osobní priority a hodnoty. Tato bakalářská práce by v praxi mohla být využita převážně pro všechny odborníky pracující s touto sociální skupinou, aby se dokázali vcítit do všech souvislostí spojených s péčí o dítě s tělesným postižením.
Hazardní hráčství a jeho dopady - kvalitativní výzkum patologických hráčů
Roznerová, Tereza ; Mravčík, Viktor (vedoucí práce) ; Vacek, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce "Hazardní hráčství a jeho dopady - kvalitativní výzkum patologických hráčů" pojednává o hazardním hráčství jako o aktuálním fenoménu, a o dopadech hazardu na hráče a jeho okolí v různých aspektech jeho života. Teoretická část předkládá úvod do problematiky, vymezení pojmů a také jednotlivé možné dopady problémového hráčství na jedince, a sice zdravotní, sociální, trestně-právní a v neposlední řadě též finanční. V praktické části se zabývá příběhy abstinujících hráčů a jejich subjektivně vnímanými dopady hráčství na jejich život, ohrožujícími faktory ve vývoji závislosti a faktory facilitující vstup do léčby.
Invazní druhy vodních bezobratlých v ČR
Kolářová, Lucie ; Tátosová, Jolana (vedoucí práce) ; Dočkalová, Kateřina (oponent)
Šíření nepůvodních druhů je v současné době aktuálním problémem, který se týká i vodního prostředí a v něm žijících bezobratlých. Ve vodách na území ČR byl zaznamenán výskyt řady nepůvodních druhů, které bychom mohli rozdělit do dvou skupin. První skupinu představují druhy invazivní - jejich ekologické charakteristiky (např. rychlý růst, vysoká plodnost či přenos chorob) jim umožňují snadné šíření. Mezi tyto druhy patří zejména severoamerické druhy raků Orconectes limosus a Pacifastacus leniusculus, dále pak Dreissena polymorpha či Dikerogammarus villosus. Jejich šíření je velmi nápadné, neboť zde páchají poměrně rozsáhlé škody a představují nebezpečí pro naše původní společenstva. Kromě toho se však v našich vodách vyskytuje několik dalších druhů, které zde také nejsou původní, nicméně se šíří velmi nenápadně, nedosahují vysokých populačních hustot a pro naše společenstva nepředstavují žádné výrazné nebezpečí. Výskyt těchto invazních druhů byl zaznamenán zejména díky monitoringu, který provádí jednotlivé podniky povodí a bez kterého bychom o jejich přítomnosti ani nemuseli vědět. Většina z nich byla na naše území introdukována neúmyslně. V důsledku budování plavebních kanálů došlo k odstranění přirozených bariér mezi jednotlivými povodími a následným rozvojem lodní dopravy bylo umožněno rozšíření...
Dopady ekonomické krize na regionální vývoj České republiky
Dvořák, Vojtěch ; Blažek, Jiří (vedoucí práce) ; Kůs, Jan (oponent)
Bakalářská práce se zabývá dopady globální ekonomické krize na regiony České republiky během let 2008-2009. Zkoumá rozdíly vzniklé během ekonomické krize na úrovni regionů NUTS III, vybraných regionů NUTS IV a velikostních skupin obcí a pokouší se odhalit příčiny těchto rozdílů. Analytický základ práce tvoří databáze s více jak 6 000 obcemi a ukazateli nezaměstnanosti, příjmů z daně z příjmů fyzických osob a vzniklých a zaniklých ekonomických subjektů. Každá obec je pak charakterizována základními statistickými veličinami ukazatelů, jako je medián, průměr, směrodatná odchylka, variační koeficient, korelační koeficient a další. Ukázalo se, že k největším dopadům ekonomické krize docházelo v regionech, které v době před krizí vykazovaly dobrý hospodářský růst. Naopak nejméně se globální ekonomická krize projevila v strukturálně postižených a metropolitních regionech. Klíčová slova: ekonomická krize, dopady, změna, nezaměstnanost, daň z příjmu fyzických osob, ekonomické subjekty
Muži proti pornografii. Návrh strategie pro internetovou komunitu NoFap
Mičke, Vítek ; Báča, Ladislav (vedoucí práce) ; Rosenfeldová, Jana (oponent)
Tato práce se zabývá negativními dopady nadužívání pornografie mezi muži. V teoretické části popsané vědecké závěry z této výzkumné oblasti poté aplikuje na tvorbu návrhu komunikační strategie pro internetovou komunitu NoFap, která pomáhá mužům ukončit svůj problematický pornografický návyk. Vybraným produktem pro komunikaci je 90denní abstinence od pornografie zvaná NoFap Reboot. Hlavním cílem této práce je přijít na konkrétní produktový benefit, který by přiměl nejvíce mužů z cílové skupiny produkt vyzkoušet. Kvantitativní testování produktů mezi cílovou skupinou striktně následuje postupy metody Profitbooster. Kromě náhledu do strategického plánování markentingových kampaní, může tato práce sloužit jako základní souhrn závěrů z vědeckého bádání, které se zabývá negativními dopady nadužívání pornografie.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 62 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.