Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Cosmology on Small Scales 2022: Dark Energy and the Local Hubble Expansion Problem
Křížek, Michal ; Dumin, Y. V.
One hundred years ago, Russian mathematician and physicist Alexander A. Friedmann applied the system of Einstein equations to the three-dimensional sphere with a time varying radius. In this way, he obtained a nonlinear ordinary differential equation which is called the Friedmann equation after him and serves now as a cornerstone of the standard cosmological model. Unfortunately, it is well known that this model exhibits a number of paradoxes. Thus, the main goal of the CSS 2022 Conference Proceedings is to discuss whether and how the Friedmann equation can be applied at the various spatial scales, from our local cosmic neighborhood up to the whole Universe, and if the existence of dark matter and dark energy are merely artifacts of the excessive extrapolations.
Určování parametrů temné energie a modifikované gravitace v rámci projektu LSST
Vraštil, Michal ; Prouza, Michal (vedoucí práce) ; Heyrovský, David (oponent)
Temnáenergietvořícípřibližně70%hmotyvesmíruz·stávájednouznejvětšch záhad moderní fyziky. K pochopení její podstaty jsou potřeba přesná kosmolog- ická měření. Jedním z projekt· zkoumající tuto exotickou formu hmoty bude i Large Synoptic Survey Telescope, který pom·že potvrdit či vyvrátit standardní kosmologický model (ΛCDM). Pro úspěch projektu je potřeba prozkoumat r·zné teorie temné energie. Jednou z alternativních teoríí vysvětlujících urychlenou expanzi vesmíru je tzv. chameleoní gravitace. Chameleon je nové skalární pole s hmotou závisející na okolní hustotě. V hustých prostředích jako je například Sluneční soustava získává pole velkou hmotu a propaguje se pouze na malých vzdálenostech díky čemuž m·že uniknout standardním test·m gravitace. V prá- ci mimo jiné studujeme chování chameleoního pole v okolí hvězd a v galaxiích. Ukazujeme také za jakých okolností je toto pole možné detekovat pomocí spek- troskopických měření a slabého čočkování.
Study of dark energy and modified gravity and their influence on the cosmological parameters of the universe
Vraštil, Michal ; Prouza, Michael (vedoucí práce) ; Heitmann, Katrin (oponent) ; Heyrovský, David (oponent)
Název: Studium temné energie a modifikované gravitace a jejich vliv na kosmologické parametry vesmíru Autor: Michal Vraštil Pracoviště: Fyzikální ústav Akademie Věd Vedoucí práce: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., Fyzikální ústav Akademie Věd Abstrakt: Zrychlená expanze vesmíru představuje jednu z hlavních záhad teoretické fyziky. Ačkoli předpoklad nenulové kosmologické konstanty poskytuje minimální rozšíření obecné relativity, které je v souladu s pozorováními, bylo navrženo mnoho teorií modifikované gravitace jako možných alternativ. Předpovědi tvoření kosmických struktur pro tyto modely v nelineárním režimu jsou velmi drahé a je obtížné, ne-li nemožné, prozkoumat celý obrovský prostor modelů a parametrů pomocí N-částicových simulací s vysokým rozlišením. Dokonce i v mírně nelineárním režimu mohou být perturbační metody nesmírně složité. V práci zkoumáme, zda zjednodušené dynamické aproximace, použitelné pro určitou sadu kosmologických pozorovatelných, mohou být použity pro zkoumání modelů modifikované gravitace s přijatelnou přesností. V případě chameleoní gravitace jsme zjistili, že její efekty jsou skryty na škálách menších než kupy galaxií. Na velkých kosmologických škálách jsme zjistili,...
Dynamical systems in cosmology
Knob, Lukáš ; Acquaviva, Giovanni (vedoucí práce) ; Loukes Gerakopoulos, Georgios (oponent)
Hlavním cílem této práce je analýza různých kosmologických modelů z pohledu te- orie dynamických systémů. Uvažujeme především FLRW modely s prostorovou křivostí s různými zdrojovými členy, z nichž jsou některé kandidáty na temnou hmotu a ener- gii, konkrétně s lineárními barotropními tekutinami, zobecněným Čaplyginovým plynem a kanonickým skalárním polem s exponenciálním a obecným tvarem potenciálu. Kos- mologické rovnice jsme přepsali do tvaru soustavy obyčejných diferenciálních rovnic v bezrozměrných proměnných a poté globálně studovali jejich fázový prostor a stability rovnovážných bodů. Uvádíme také několik zajímavých vlastností modelů s interakcemi mezi dvěma složkami kosmické tekutiny a zmiňujeme také vlastnosti dynamiky ortogo- nálních Bianchiho I modelů. 1
Probing dark energy through perfect fluid thermodynamics
Lukes-Gerakopoulos, Georgios ; Acquaviva, G. ; Markakis, K.
We demonstrate that the thermodynamics of a perfect fluid describing baryonic matter can, in certain limits, lead to an equation of state similar to that of dark energy. We keep the cosmic fluid equation of state quite general by just demanding that the speed of sound is positive and less than the speed of light. In this framework, we discuss some propositions by looking at the asymptotic behaviour of the cosmic fluid.
Určování parametrů temné energie a modifikované gravitace v rámci projektu LSST
Vraštil, Michal ; Prouza, Michal (vedoucí práce) ; Heyrovský, David (oponent)
Temnáenergietvořícípřibližně70%hmotyvesmíruz·stávájednouznejvětšch záhad moderní fyziky. K pochopení její podstaty jsou potřeba přesná kosmolog- ická měření. Jedním z projekt· zkoumající tuto exotickou formu hmoty bude i Large Synoptic Survey Telescope, který pom·že potvrdit či vyvrátit standardní kosmologický model (ΛCDM). Pro úspěch projektu je potřeba prozkoumat r·zné teorie temné energie. Jednou z alternativních teoríí vysvětlujících urychlenou expanzi vesmíru je tzv. chameleoní gravitace. Chameleon je nové skalární pole s hmotou závisející na okolní hustotě. V hustých prostředích jako je například Sluneční soustava získává pole velkou hmotu a propaguje se pouze na malých vzdálenostech díky čemuž m·že uniknout standardním test·m gravitace. V prá- ci mimo jiné studujeme chování chameleoního pole v okolí hvězd a v galaxiích. Ukazujeme také za jakých okolností je toto pole možné detekovat pomocí spek- troskopických měření a slabého čočkování.
Inhomogeneous cosmology and averaging methods
Kašpar, Petr ; Svítek, Otakar (vedoucí práce) ; Balek, Vladimír (oponent) ; Carloni, Sante (oponent)
V této práci jsme prozkoumali různé středovací metody v obecné teorii relativity a kosmologii. Vyvinuli jsme metodu založenou na středování Cartanových skalárů. Vypočetli jsme backreakci pro plochý LTB model se speciální volbou radiální funkce, která má stejné chování jako kladná kosmologická konstanta. V další části této disertační práce jsme zkoumali středování prostoročasů LRS třídy II se zdrojem ve formě prachu. Pro tuto třídu prostoročasů jsme středovali všechny Einsteinovy rovnice a výsledný systém rovnic zobecňuje Buchertovy rovnice. Numericky jsme zkoumali dva modely, ve kterých decelerační parametr mění své znaménko z kladného na záporné. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Částicový model pro Higgsův kondensát a anomální geometrická difrakce
Souček, Jiří
In this paper we propose a particle model for the Higgs’ condensate: we propose that this condensate is the set of (infinite velocity) non-local tachyons. We show that then there exists the anomalous geometrical diffraction (which contradicts to quantum mechanics). We show that there exists a universal time constant which defines the limits of the validity of quantum mechanics. We propose an experiment testing the existence of the anomalous geometrical diffraction. We proposed the dark energy conjecture which enables to make an estimate of the time constant. We assume certain (“Feynman”) interaction between standard particle and the nonlocal tachyon. All this is related to the new (finite) form of the Feynman integral.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
On the Friedmann equation for the three-dimensional hypersphere
Křížek, Michal ; Mészáros, A.
The present standard cosmological model of the evolution of our universe, is based on the Friedmann equation, which was published by Alexander Friedmann in 1922. He applied Einstein’s equations to an expanding threedimensional sphere which enabled him to avoid boundary conditions. However, his description was very brief. Therefore, the main objective of this article is to detailed a derivation of the Friedmann equation for an unknown expansion function a = a(t) representing the radius of the universe. Furthermore, we present serious arguments showing why the validity of Einstein’s equations should not be extrapolated to the entire universe.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.