National Repository of Grey Literature 9 records found  Search took 0.01 seconds. 
Creativity of teachers in the educational process in primary school
Vítová, Lucie ; Zemková, Jaroslava (advisor) ; Valešová Malecová, Barbara (referee)
The diploma thesis "Creativity of teachers in an educational process in primary school" focuses on creativity of teachers, which is a prerequisite of every teacher in current education. The thesis is divided into two parts; theoretical and practical. The theoretical part focuses on general knowledge, which appertains to the questions of creativity in the work of the pedagogues. In this part, the important factors are also described, which help to lead to the creative approach in the teaching. One of these factors is using activating methods. These represent the main approaches of the pedagogues to teach creatively. The theoretical part is also focused on the position of the teachers in the process of school inclusion and on the appropriate teaching methods and strategies for inclusive education. The practical part focuses on activating methods in teaching. The investigative survey was carried out via questionnaire, and its main objective was to explore the extent of using activating methods by teachers at basic schools. It also looks at whether these methods are considered to be an appropriate instrument to the creative and effective mediation of the curriculum for all pupils, including pupils with special education needs. KEYWORDS Creativity, pedagogue, teacher, creative education, teaching...
Architecture and principles passive and low-energy income houses
Ďuráč, Gabriel ; Šmíd, Jan (advisor) ; Hybner, Jan (referee)
My bachelor's thesis is focused on architecture and principles passive and low energy income houses. In theoretic part I put mind to architecture and his history, architects, differences between passive and low energy income houses, Thereafter with style Feng-Shui, Vasta-Sastra, which are modern in this time and these styles are using in outside and inside architecture and gardening, In partically part I devote to creative education, history of creative education, painting and development child's creative locution. Key words: Achitecture and his history, architects, differences beetween passive and low energy income houses, Feng-Shui, Vasta-Sastra, creative education, history of creative education, painting and development child's creative locution.
Development of children's musical creativity of the singing group at alementary school
Kučerová, Blanka ; Váňová, Hana (advisor) ; Slavíková, Petra (referee)
Tato diplomová práce se zabývá rozvojem hudební tvořivosti žáků pěveckého kroužku prvního stupně ZŠ. Věnuje se nejprve problematice obecné tvořivosti a jejímu významu a důležitosti pro život člověka. Dále podrobněji specifikuje téma tvořivého myšlení, od něhož odvozuje termín hudebně tvořivého myšlení. Neopomíjí nepostradatelnou roli učitele hudební výchovy, navrhuje systematický metodický postup a nabízí rovněž několik konkrétních typů cvičení vhodných k rozvoji hudební tvořivosti žáků. V rámci výzkumné části pak zkoumá a porovnává úroveň rozvoje tvořivých schopností žáků pěveckého kroužku prvního stupně ZŠ v Čerčanech (ve školním roce 2017/2018 a 2018/2019) v souvislosti s osvojovanými písněmi (jejich obsahy a hudebně výrazovými prostředky). Cílem práce bylo především potvrzení skutečnosti, že výuka s využitím hudebně tvořivých prvků má zásadní vliv na rozvoj hudebních schopností žáků - včetně schopností tvořivých.
Diskusní fórum Umělecké vzdělávání a role kulturních institucí: Praha 22.-23. září 2011 : sborník příspěvků
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) ; Ministerstvo kultury ČR ; Doležalová, Kateřina
Konference se zabývala dostupností uměleckého vzdělávání a jeho kvalitou. Byly uvedeny příklady dobré praxe a projekty kulturních institucí zaměřené na mimoškolní umělecké vzdělávání.
Fulltext: Download fulltextPDF
Creativity of teachers in the educational process in primary school
Vítová, Lucie ; Zemková, Jaroslava (advisor) ; Valešová Malecová, Barbara (referee)
The diploma thesis "Creativity of teachers in an educational process in primary school" focuses on creativity of teachers, which is a prerequisite of every teacher in current education. The thesis is divided into two parts; theoretical and practical. The theoretical part focuses on general knowledge, which appertains to the questions of creativity in the work of the pedagogues. In this part, the important factors are also described, which help to lead to the creative approach in the teaching. One of these factors is using activating methods. These represent the main approaches of the pedagogues to teach creatively. The theoretical part is also focused on the position of the teachers in the process of school inclusion and on the appropriate teaching methods and strategies for inclusive education. The practical part focuses on activating methods in teaching. The investigative survey was carried out via questionnaire, and its main objective was to explore the extent of using activating methods by teachers at basic schools. It also looks at whether these methods are considered to be an appropriate instrument to the creative and effective mediation of the curriculum for all pupils, including pupils with special education needs. KEYWORDS Creativity, pedagogue, teacher, creative education, teaching...
Architecture and principles passive and low-energy income houses
Ďuráč, Gabriel ; Šmíd, Jan (advisor) ; Hybner, Jan (referee)
My bachelor's thesis is focused on architecture and principles passive and low energy income houses. In theoretic part I put mind to architecture and his history, architects, differences between passive and low energy income houses, Thereafter with style Feng-Shui, Vasta-Sastra, which are modern in this time and these styles are using in outside and inside architecture and gardening, In partically part I devote to creative education, history of creative education, painting and development child's creative locution. Key words: Achitecture and his history, architects, differences beetween passive and low energy income houses, Feng-Shui, Vasta-Sastra, creative education, history of creative education, painting and development child's creative locution.
Cooperation ability development of younger-school-age children with the use of selected publications through art techniques
KELTNEROVÁ, Marcela
This thesis is focused on cooperation of younger school age children and on possibilities of its development with the use of literary subject and creative activity. Theoretical part defines the specifics of younger school age children and the physical and mental development of a child. It defines phenomenon of cooperation, the teacher?s role in cooperative education, learning environment, cooperative play and possibilities of cooperation in arts. It describes the importance and specificity of literature for children; it defines the relationship of children to books at present time. It also focuses on fairy tales and their importance for small readers. The thesis characterizes the creative education of children, its importance and interconnection with literature. It describes some art techniques, which are suitable for working with younger school age children. The practical part is focused on creative expression of younger school age children and on their cooperation within the creative activity. The activity with children has been done in after-school club. All the activities have been motivated with books by famous Czech writers.
The Devolopement of Art Creativity in Younger-school-age Children in Pedagogy of Free Time in Respect to Interdisciplinary Interferences (Literature)
MACHÝČKOVÁ, Veronika
This work is focused on creativity at kids of younger school age and possibilities of creative abilities developement. Theoretical part is defining creativity, it´s kinds, factors and levels. Describes creative process and product, barriers of creativity, is engaged in possible developement and talks about importance of teachers´s creativity. Defines kids creativity development, and talks about artistic aptitude and possible connection between inteligence and kreativity. Also describes younger school aged kids specifics, artisitic creativity, goals and assigments of artistic education, specialities in kids artistic work. Describes free time, free time facilities and focuses on special-interest artistic work. Practical part is more focused on artistic work at younger school aged kids and creative artistic work with kids. This was done with kids at after school facility for younger school aged kids. Subjects were personal characteristics, behavior, interpersonal relationship, lesson from own acts and acts of the others. Motivated by La Fontaine´s Bajka.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.