Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 640 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh nábytku z betonu v kombinaci s kovem (společenský stolek)
Kršáková, Karolína
Bakalářská práce se zabývá návrhem společenského stolku z betonu a kovu. Při zpracování se vytvořil set tří stolků různé výšky, průměru a vrchních desek. Tyto desky jsou z betonu, MDF a LTD desek. Cílem této práce je porovnání jednotlivých materiálů a ověření si reálné využitelnosti v praxi. Teoretická část zahrnuje specifikace těchto materiálů, technické a bezpečnostní požadavky na stolní nábytek a normy. V praktické části se věnuje rešerši, návrhu, výrobě prototypu a rozvaze o vhodnosti využití jednotlivých materiálů.
Ceramic protection of anti-corrosion layers of 3-glycidyloxypropyl-triethoxysilane on steel
Pokorný, P. ; Prodanović, N. ; Janata, Marek ; Brožek, Vlastimil
There are various variations on the problem of steel reinforcement bond strength in concrete. Along with geometrical considerations, corrosion performance of steels with varying chemical compositions in interaction with variable chemical compositions of concrete are crucial. One approach is to cover steel surfaces with organosilane compounds, which increases the reinforcement resistance to corrosion in both acidic and alkaline conditions but, on the other hand, may weaken the reinforcement bond strength on concrete. The issue is resolved by intentionally forming a thin-walled, highly adhering corundum layer that is highly porous and impregnated with 3-glycidyloxypropyltriethoxysilane. This procedure also includes testing the adhesion properties between the ceramic and the metal and the cement prior to conducting a corrosion test in a chloride environment.
Sportovní hala a její zázemí pro základní školu Hudcova 35, Brno
Zálešák, Tomáš ; Klimecký, Martin (oponent) ; Gerö, Jiří (vedoucí práce)
Zadání diplomové práce plynule navazuje na předchozí urbanisticko-architektonickou studii, jejíž cílem bylo zpracovat návrh rozvojového území v Medlánkách, který bude respektovat nově navržený územní plán města Brna. Součástí řešeného území je parcela s přirazenou plochou pro veřejnou vybavenost. Tato plocha je přímo vyhrazena pro umístění nové sportovní haly. Cílem diplomové práce bylo tedy navrhnout sportovní halu s tribunou pro 300 diváků, hala by měla být využívána výhradně Základní školou Hudcova pro tělesnou výchovu. V odpoledních hodinách by měla být hala využívána veřejností z blízkého okolí pro zájmové kroužky a rekreační sportování či profesionální zápasy halových sportů.
Návrh mostu o jednom poli
Čihák, Jakub ; Svoboda, Adam (oponent) ; Klusáček, Ladislav (vedoucí práce)
Tématem této bakalářské je návrh mostu o jednom poli na dálnici D0. Byly vypracovány dvě varianty. Jako použitá varianta byla vybrána varianta z prefabrikovaných předem předpjatých nosníků spřažené s monolitickou deskou. Cílem práce je navrhnout a posoudit nosnou konstrukci na mezní stavy únosnosti a mezní stavy použitelnosti.
Návrh vodorovných a svislých konstrukcí podzemního podlaží rodinného domu
Pernecký, Dominik ; Svoboda, Adam (oponent) ; Klusáček, Ladislav (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením spojité monolitické stropní desky nad suterénem 1PP rodinného domu, posouzením obvodové a vnitřní nosné stěny v suterénu a návrhem základových pasů pod těmito stěnami. Analýzy konstrukcí byly provedeny ve výpočetním programu SCIA Engeneer i ručně. Výsledkem této práce je statický výpočet a výkresová dokumentace řešených konstrukcí.
Vybrané konstrukce rodinného domu
Kulík, Karel ; Švaříčková, Ivana (oponent) ; Perla, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na návrh vybraných železobetonových konstrukcí rodinného domu, jedná se o spojitou stropní desku a schodiště. Konstrukce byly navrženy a posouzeny na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti. Výpočty byly provedeny pomocí programů Dlubal RFEM 6 a Microsoft Excel. Výstupem výpočtů je statický výpočet. Výkresová dokumentace, obsahující výkresy tvaru a výztuže, byla vytvořena v programech Archicad 26 a Cadkon+ RC 2023.
Diagnostika betonového souvrství metodou pulse echo
Lokos, Ondřej ; Kocáb, Dalibor (oponent) ; Cikrle, Petr (vedoucí práce)
Tato studie se zabývá měřením přídržnosti horní betonové vrstvy k podkladní vrstvě na parkovišti pro kamiony. Využívá se metody pulse echo k zjištění delaminací whitetoppin-gu. Cílem práce je ověřit účinnost této metody a její přesnost při měření přídržnosti beto-nové vrstvy. Výsledky měření jsou porovnány s výsledky měření na zkušebním bloku. Tato studie přispívá k lepšímu porozumění soudržnosti betonových vrstev a může pomoci při vylepšení návrhu a údržby parkovišť pro kamiony.
Ověření možností využívání směsných cementů CEM II a CEM III pro betonové vozovky a mosty
Kepák, Ondřej ; Slánsky,, Bohuslav (oponent) ; Hela, Rudolf (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje tématu ověření možností využívání směsných cementů CEM II a CEM III pro betonové vozovky a mosty. Cílem práce bylo ověřit možnosti bezpečného využívání těchto cementů. V teoretické části je vypracován přehled cementů vyráběných v České republice, včetně jejich charakteristik a stav využívání cementů a směsných cementů ve světě. V experimentální části jsou pak prezentovány zjištěné vlastnosti betonů vyrobených z vybraných směsných cementů a porovnávány s referenčním cementem bez přídavku druhotných surovin.
Studium koncepce K-hodnoty a indexu účinnosti pro popílek a strusku a jejich posouzení a stanovení pro betony
Šperling, Petr ; Hela, Rudolf (oponent) ; Hubáček, Adam (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá použitím aktivních příměsí jako náhrady cementu v betonu, konkrétně elektrárenského popílku a vysokopecní strusky. Při použití elektrárenského popílku a vysokopecní strusky jako náhrady cementu v betonu je nutné znát jejich vliv na beton a posoudit rozdílné vlastnosti oproti betonu, ve kterém nejsou tyto příměsi použity. V této práci budou shrnuty dosavadní poznatky vlastností elektrárenského popílku a vysokopecní strusky a jejich vliv na čerstvý i ztvrdlý beton. Dále zde budou shrnuty možnosti stanovení indexu účinnosti a tzv. koncepce k-hodnoty, které se používají pro posouzení vlivu na cementovou maltu a na beton při náhradě cementu aktivní příměsí. V experimentální části bude kladen důraz zejména na stanovení k-hodnoty. Toto stanovené je v evropských technických normách popsáno velmi obecně a pro konkrétní aktivní příměsi není dostatečně podrobné.
Sportovní hala a její zázemí pro základní školu Hudcova 35, Brno
Šmajda, Róbert ; Klimecký, Martin (oponent) ; Gerö, Jiří (vedoucí práce)
Predmetom diplomovej práce je návrh ŠPORTOVEJ HALY A JEJ ZÁZEMIA PRE ZÁKLADNÚ ŠKOLU HUDCOVA 35, BRNO. Diplomová práca priamo nadväzuje na vypracovanú urbanistickú štúdiu z predmetu AG056 - Preddiplomový projekt. Vypracovaná architektonická štúdia rieši objekt športovej haly a jej zázemia slúžiacej predovšetkým žiakom základnej školy, priaznivcom záujmového športovania ale aj širokej verejnosti. Riešené územie sa nachádza v mestskej časti Brno-Medlánky. Stavebný pozemok sa rozprestiera v mierne svahovitom teréne. Samotná parcela je v súčasnosti obklopená prevažne plochou polí, pastvín a historického parku. Štúdia športovej haly taktiež ako urbanistická štúdia územia rešpektuje okolitý terén a prírodný ráz krajiny. Uznáva súčasne pešie a dopravné komunikačné smery a nadväznosti na bezprostredné okolie. Navrhovaná hala spolu so zázemím, tribúnou pre 300 divákov, multifunkčným sálom a klubovňou s bufetom má tvar čistého kvádra zarezaného do terénu. Využíva materiály ako drevo, sklo a betón. Tvorená je 3 podlažiami a vstupným medzipodlažím. Rovnováhu medzi navrhovanou športovou halou, vyslovenie rešpektu súčasnej prírodnej scenérii a terénnemu reliéfu je zohľadnené architektonickým výrazom celého objektu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 640 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.