Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Porovnání exploatačních parametrů lisů
DOLEŽAL, David
Tato práce se zabývá porovnáním typů lisovacích komor u lisů na válcovité balíky od firmy Krone. Porovnávat se bude zejména slisovatelnost a energetická náročnost daných lisů. Nejprve bude krátce popsána historie lisů na válcovité balíky a poté bude každá konstrukce komory stručné popsána. V další části bude charakterizován pozemek, na kterém měření probíhalo a metodika měření. Naměřené hodnoty budou v poslední části vyhodnoceny a doporučeny pro zemědělskou praxi.
Software pro řízení a vyhodnocení klimatických a teplotních testů
Malinka, Rostislav ; Pikula, Stanislav (oponent) ; Šedivá, Soňa (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem software pro řízení a vyhodnocení klimatických a teplotních testů v akreditované zkušební laboratoři CVVOZE. To zahrnuje literární rešerši v oblasti klimatických a teplotních zkoušek, definici požadavků na navrhovaný software a tvorbu vývojového diagramu aplikace. Práce dále obsahuje popis realizace navrženého řídicího software z hlediska programu a také dokumentaci aplikace, která se zaměřuje na vysvětlení veškerých funkcí aplikace uživateli.
Meze zákonné povinnosti mlčenlivosti advokáta v trestním řízení
Svoboda, Petr ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
1 Meze zákonné povinnosti mlčenlivosti advokáta v trestním řízení Abstrakt Zákonem uložená povinnost mlčenlivosti advokáta je v současné době skloňována nejen v odborných diskuzích. Zvýšená pozornost věnovaná tomuto institutu mu nicméně nesvědčí. Množí se názory, že je zneužíván pro vlastní prospěch advokáta či k zakrývání trestné a jiné deliktní činnosti, což má za následek zvyšování tlaku státu na narušení povinnosti mlčenlivosti. Ten se projevuje systematickými či individuálními pokusy o jeho prolomení či vede k odmítání ochrany důvěrného vztahu mezi advokátem a jeho klientem, který je nezbytným předpokladem pro poskytnutí právní pomoci. Práce podrobně popisuje smysl a účel institutu povinnosti mlčenlivosti advokáta a jeho postavení v právním řádu. Její pozornost je zaměřena zejména na oblast trestního práva, ve které je nejvíce ohrožen, a proto je rovněž zevrubně analyzována aplikace a ochrana tohoto institutu v trestním řízení. Aby mohl být smysl uvedených ustanovení trestního řádu výstižně objasněn, je tak v práci činěno především z pohledu praxe. Za tímto účelem práce poměrně hojně čerpá z judikatury, ale také z konkrétních trestních kauz. Největší pozornost je v práci věnována právní úpravě prohlídek prostor sloužících k výkonu advokacie, neboť právě při jejich provádění jsou pokusy orgánů činných v...
Převod současného programu Sněmovny na permanentní schůzi pléna: Studie č. 1.137
Kolář, Petr
Časové rozvrhy a modely - současná průměrná schůze, jeden týden jednání tzv. permanentní schůze.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Určení místa původu hudebních interpretací české komorní a orchestrální hudby za pomoci technik Music Information Retrieval
Miklánek, Štěpán ; Mekyska, Jiří (oponent) ; Kiska, Tomáš (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá statistickou analýzou nahrávek české komorní a orchestrální hudby. Významná část této práce je věnována problematice extrakce parametrů z nahrávek. V rámci extrakce parametrů jsou využity techniky zpracování hudebního signálu používané v oblasti Music Information Retrieval. Dále jsou v práci představeny kroky při zpracovávání databází nahrávek a výběru stejných notových úseků z jednotlivých interpretací skladeb pomocí dynamického borcení časové osy. Pro účely výběru stejného notového úseků z interpretací byl naprogramován nástroj v prostředí MATLAB. V neposlední řadě je představen vyhodnocovací systém, pomocí kterého je prováděna klasifikace nahrávek podle místa původu. Samotná klasifikace je provedena v podobě binárního rozdělení na dvě skupiny Česko a svět. První část vyhodnocení spočívá v individuální analýze jednotlivých statistických parametrů, přičemž je hodnocena jejich diskriminační síla. Druhá část vyhodnocení spočívá v selekci skupin parametrů, které by měly zvýšit přesnost klasifikace oproti individuální analýze parametrů.
Jaký Senát? Postavení Senátu v ústavním systému České republiky
Holásek, Jan ; Hřebejk, Jiří (vedoucí práce) ; Kudrna, Jan (oponent)
1 Autor: Mgr. Jan Holásek, LL.M. Shrnutí/Abstrakt Téma práce: Jaký Senát? Postavení Senátu v ústavním systému České republiky Rigorózní práce na téma "Jaký Senát? Postavení Senátu v ústavním systému České republiky" (dále rovněž jen "práce") diskutuje postavení a fungování Senátu České republiky. Záměrem této práce je vyzdvihnout základní principy dvoukomorových parlamentů, zmínit historii dvoukomorových struktur v moderní historii Československa a České republiky, popsat hlavní principy fungování druhých/horních komor v ústavních systémech, které mohou být pro český Senát inspirací, popsat principy zakotvení, fungování a pravomocí současného Senátu České republiky, včetně dosavadních návrhů na úpravu postavení Senátu v ústavním systému. Záměrem práce je rovněž zvážit způsoby, kterými by bylo možno posílit postavení Senátu v ústavním a politickém systému České republiky, navrhnout konkrétní úpravy pravomocí Senátu s cílem posílení jeho postavení tak, aby byl Senát respektován nejen politickými reprezentacemi, ale rovněž odbornou a veřejností a občany České republiky. Po úvodních ustanoveních se část první zabývá základními principy ústavně právního zakotvení Senátu a jeho historickým vývojem od založení prvního českého Senátu v roce 1920 do ustavení současného Senátu českého parlamentu v roce 1996. Část...
Konstrukce komory pro odstranění prášku z dílů vyrobených SLM technologií
Asszonyi, Ondřej ; Malý, Martin (oponent) ; Koutný, Daniel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na konstrukci zařízení pro odstranění prášku z dílů vyrobených SLM technologií. Toto zařízením by mělo usnadňovat a zvýšit bezpečnost práce v SLM laboratoři na FSI na VUT v Brně. Výsledné zařízení je popsáno v kapitolách zabývajících se konstrukčním a koncepčním řešení a následně je vše shrnuto v závěru.
Návrh pracoviště pro montáž pneumatických válců
Fuglíček, Ladislav ; Tůma, Zdeněk (oponent) ; Tůma, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem rozmístnění montáže pro pneumatické válce. Montáž je navržena do jednotlivých pracovišť. Jednotlivé kroky jsou popsány v této práci podle, kterých pracoviště montáže jsou sestaveny, rozdělení pneumatických válců do jednotlivých konstrukčních skupin, rozdělení a operace na jednotlivých pracovištích a popis těchto pracovišť. Analýza návrhu je provedena na závěr.
Francouzsko-česká obchodní komora
Sirotková, Markéta ; Müllerová, Františka (vedoucí práce) ; Křenková, Eva (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá vzájemnými obchodními vztahy mezi Českou republikou a Francií a blíže popisuje fungování a aktivity Francouzsko-české obchodní komory (dále jen FČOK). Cílem této práce je charakterizovat činnost FČOK a zhodnotit její přínos k prohloubení obchodních vztahů mezi Českou republikou a Francií. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se zabývá vzájemnými česko-francouzskými obchodními vztahy a kulturními odlišnostmi. Druhá kapitola popisuje FČOK, její poslání, členské společnosti a aktivity. Třetí kapitola se věnuje rozhovorům s představiteli členských společností.
Lenní institut na statcích českého krále v raném novověku
Novotná, Markéta ; Žemlička, Josef (vedoucí práce) ; Maur, Eduard (oponent) ; Mikulec, Jiří (oponent)
Markéta Novotná Abstrakt disertační práce - Lenní institut na statcích českého krále v raném novověku Studie se věnuje marginalizované problematice lenního institutu v raném novověku na příkladu karlštejnské manské soustavy a ve srovnání s dalšími soubory lén z oblasti bývalého královského hvozdu, spadajícími pod panovnickou doménu. Vzhledem ke specifičnosti daného tématu byla vlastnímu faktografickému rozboru předeslána část teoretická s dvěma samostatnými oddíly, které se zabývají jednak uchopením lenního institutu jak v české, tak i v zahraniční historiografii a jednak vnímáním výše zvolené soustavy v kontextu různých pramenů popisujících hrad Karlštejn. Třetí a hlavní faktografická část sleduje již avizovanou problematiku karlštejnské manské soustavy v období od poslední třetiny šestnáctého století až do přelomu sedmdesátých a osmdesátých let století následujícího, a to ve spojitosti s procesy, které zasáhly zdejší panství. Součásti studie jsou i samostatné exkurzy týkající se čtyř vybraných lenních statků. Klíčová slova: Karlštejn, historiografie, léna, manské soustavy, panství, komora, nižší šlechta

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.