Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
PHASE COMPOSITION OF CHOSEN Mg-BASED MATERIALS DURING HYDROGEN SORPTION
Čermák, Jiří ; Král, Lubomír ; Roupcová, Pavla
Phase transformation during hydrogen sorption was investigated in ten chosen magnesium-based hydrogen storage (HS) materials. Chemical composition of the materials consisted of Mg, as a principal hydrogen-binding element, additive X and amorphous carbon (CB), as an anti-sticking component. In order to assess the effect of X itself upon the structure, values of concentration of both X and CB were fixed to about 12 wt. %. The influence of X = Mg2Si, Mg2Ge, Mg17Al12, Mg5Ga2, NaCl, LiCl, NaF, LiF and two combinations Ni+Mg17Al12 and Ni+Mg2Si upon the changes in phase composition was tested. Phase content in HS materials was observed (i) after the intensive ball milling (BM), (ii) after the BM followed by hydrogen charging at 623 K and (iii) after the BM and one hydrogen charging/discharging cycle (C/D) at temperature 623 K. The study was carried out by SEM and XRD. It was found that, the C/D is approximately structurally reversible for X = Mg2Ge, Mg17Al12, NaF and LiF. However, additives X = Mg17Al12 and NaF decompose already during the BM. In alloys with combination of Ni with Mg17Al12, new phases NimAln are formed. Phase composition changed during C/D for X = Mg2Si Mg5Ga2 and Ni+Mg2Si due to equilibration of phases composition. Observed structure changes of HS materials with chloride ionic additives NaCl and LiCl are, most likely caused by the relatively strong affinity between Mg and Cl. Hydrogen storage capacity of all studied alloys was 6.0 +/- 0.3 wt. % H-2.
Studium mikrostruktury uhlíkových nanomateriálů pomocí rentgenové difrakce
Machovec, Petr ; Dopita, Milan (vedoucí práce) ; Horák, Lukáš (oponent)
Název práce: Studium mikrostruktury uhlíkových nanomateriálů pomocí rentgenové difrakce Autor: Petr Machovec Katedra: Katedra fyziky kondenzovaných látek Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Milan Dopita, Ph.D., Katedra fyziky kondenzovaných látek Abstrakt: Předkládaná práce se zabývá studiem mikrostruktury, struktury a reálné struktury turbostratického uhlíku a uhlíkových nanotrubic pomocí metod rozptylu rentgenového záření. Klastry turbostratického uhlíku jsou popsány pomocí sady fyzikálních parametrů. Pomocí počítačových simulací je popsán vliv těchto parametrů na výslednou rozptylovou křivku. Dále je předkládán popis dvou typů uhlíkových nanotrubic a je popsán vliv typu a rozměrů uhlíkových nanotrubic na výslednou rozptylovou křivku. Pro experimentální část práce byla připravena série vzorků turbostratického uhlíku žíhaného při teplotách 300℃, 600℃, 800℃, 1000℃, 1200℃, 1400℃ a 1800℃. Pomocí maloúhlového rozptylu rentgenového záření byla určena velikost nanočástic a jejich rozdělení, velikost mikropórů, specifický povrch a dimenze povrchového fraktálu. Další fyzikální parametry jako velikosti a rozdělení velikostí klastrů La a Lc turbostratické uhlíku, mřížové parametry a a c a střední kvadratické výchylky atomů ve směru grafenových vrstev a ve směru kolmém byly určeny z širokoúhlových rentgenografických...
Electrochemical Investigation of Polylactic Acid/Carbon Black Composite Filament for the Manufacture of 3D Printed Electrodes
Sebechlebská, Táňa ; Vaněčková, Eva ; Shestivska, Violetta ; Kolivoška, Viliam
Fused deposition modeling 3D printing has recently attracted increasing attention as an inexpensive, fast, reliable, adaptable and environmentally friendly tool to fabricate electrodes and electrochemical cells from composites of thermoplastics and carbon nanostructures. In this work, we use electric conductance measurements and cyclic voltammetry employing Ru(acac)30/1- as an electroactive probe to demonstrate that commercial polylactic acid(PLA)/carbon black composite filaments may be readily used as functional working electrodes in aqueous electrolytes. We further devise a procedure that leads to an improvement of their electrochemical performance. Characteristics of composite filaments treated by the optimized procedure approach those of classical metallic electrodes.
Senzorické vlastnosti alkalicky aktivovaných struskových kompozitů při namáhání v tlaku
Míková, Maria ; Kusák, Ivo (oponent) ; Rovnaník, Pavel (vedoucí práce)
Výroba stavebních materiálů vyžaduje velké množství energie. Její spotřeba může být snížena užitím druhotných surovin. Tato diplomová práce se zabývá senzorickými vlastnostmi stavebních materiálů. Jsou prezentovány elektrické vlastnosti kompozitů a způsoby jejich měření. V experimentální části byl zkoumám vliv vodivých příměsí na senzorické vlastnosti aluminosilikátových kompozitů. Byly vytvořeny krychle na bázi alkalicky aktivované strusky s obsahem grafitového prášku, sazí, uhlíkových vláken, ocelových vláken nebo uhlíkových nanotrubic. Sledoval se průběh změny elektrického odporu při cyklickém tlakovém namáhání.
Vliv ohybového namáhání na elektrické vlastnosti alkalicky aktivovaných struskových kompozitů
Šimko, Lukáš ; Kusák, Ivo (oponent) ; Rovnaník, Pavel (vedoucí práce)
Klasický beton je nejpoužívanějším stavebním materiálem. Dnešní doba si ovšem žádá stále vyšší nároky na nízkou energetickou náročnost, na trvanlivost konstrukcí spojenou s jednoduchou diagnostikou stavu konstrukce a velmi důležitým aspektem je také ekologie. Tato diplomová práce se zabývá cementovými a aluminosilikátovými kompozity s obsahem vodivých plniv, díky kterým je možné monitorovat změnu elektrických vlastností, nejčastěji elektrického odporu, v závislosti na mechanickém namáhání. V rámci praktické části práce byly vyrobeny zkušební trámce na bázi alkalicky aktivované strusky s obsahem uhlíkových nanotrubiček, grafitového prášku, sazí a uhlíkových vláken. Zkušební trámce byly namáhány tříbodovým ohybem a byla sledována změna elektrického odporu.
Micro-Raman analysis of samples irradiated at the FLASH facility in Summer 2014 (Report v1-31_05_2016)
Toufarová, Martina ; Hájková, Věra ; Chalupský, Jaromír ; Juha, Libor
The goal of micro-Raman measurements was to indicate a presence of the carbon black grown in the FEL-illuminated areas on the sample surface. Twelve samples have been investigated and results have been reported to the X-ray Optics Group at the University of Twente.
Degradace kapalných izolantů pro vysoké napětí
Komárek, Filip ; Štěpánek, Jaroslav (oponent) ; Krbal, Michal (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou kvapalinových izolantov. Predovšetkým sa zaoberá diagnostickými skúškami transformátorového oleja. Diagnostické skúšky sú nutné pre zistenie stavu oleja a pre určenie parametrov oleja. Stav používaného oleja určuje jeho druh degradácie a pokročilosť degradácie. Pre určenie degradácie je nutné vedieť základné zloženie oleja, aby bolo možné určiť ako sa zmenili štruktúry oleja a čo olej neobsahoval pred používaním. Pre určenie základných elektrických vlastností oleja, sa využívajú diagnostické skúšky ako elektrická pevnosť a stratový činiteľ. V tejto práci je okrem súhrnu diagnostických skúšok pozorovanie minerálneho oleja s neznámym stupňom degradácie a správanie sa prímesí v minerálnom oleji po priložení elektrického poľa.
12M-IMMEDIATE Research Report: Preparation of Pt on Carbon Black Supported Catalysts
Kaluža, Luděk ; Zdražil, Miroslav ; Gulková, Daniela ; Vít, Zdeněk ; Šolcová, Olga ; Soukup, Karel ; Maixnerová, Lucie
The aim of this work was to elucidate on advanced preparation of Pt/C catalysts from TimCal carbon black and H2PtCl6. The attention was directed to residual content of chloride in the prepared catalysts and scale-up to the amount about 1 gram of final product. The textrual properties of the supports and selected catalyst were studied by nitrogen physisorption. The analytical methods such as instrumental neutron activation analysis (INAA), liquid ion chromatography (LC), and titration with silver nitrates were applied for Cl analysis. Electron probe micro analysis (SEM-EDX), hydrogen chemisorption, temperature programed desorption of hydrogen (TPD) and a simplified determination of ignition temperature in air flow were used for Pt/C catalysts characterization.
Highly Loaded Carbon Black Supported Platinum Catalysts for Fuel Batteries
Kaluža, Luděk ; Zdražil, Miroslav ; Gulková, Daniela
Carbon supported Pt represents conventional catalyst in polymer electrolyte membrane fuel battery (PEM fuel cell). The aim of this work was to elucidate on the methods of Pt deposition on carbon black to achieve high loadings of Pt of about 60 wt.% in highly dispersed form.
Plný tet: SKMBT_C22014110714020 - Stáhnout plný textPDF
Plný text: content.csg - Stáhnout plný textPDF
Hydrogen or Soot ?: Partial Oxidation of High-Boiling Hydrocarbon Wastes
Lederer, J. ; Hanika, Jiří ; Nečesaný, F. ; Poslední, W. ; Tukač, V. ; Veselý, Václav
This paper is focussed to research of the influence of process parameters of partial oxidation like quality of hydrocarbon raw materials, which differed in their stock properties (especially the boiling point and viscosity), on the composition of output gas (selectivity of the process) and also on the formation extent of soot which can be used as an excellent and valued sorbent CHEZACARB(™) and/or filler in rubber industry, e.g. for automotive tires. The effects of steam flow rate and oxygen to raw material feed rate ratio is discussed as well.
Plný tet: SKMBT_C22014090110411 - Stáhnout plný textPDF
Plný text: content.csg - Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam: